intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
173
lượt xem
34
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu các cơ sở lý luận, phân tích đánh giá các quy đánh của pháp luật hiện hành và thực tế áp dụng pháp luật, đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật Việt Nam

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT<br /> ----------<br /> <br /> P ẠM<br /> <br /> P ẠT V P ẠM V<br /> <br /> NG QU NG<br /> <br /> T ƯỜNG T<br /> <br /> ỆT<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> TRONG HỢP Đ NG MUA BÁN HÀNG HÓA<br /> THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Luật kinh tế<br /> Mã số: 838 01 07<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN T ẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> THỪA THIÊN HUẾ, năm 2018<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> Trường Đại học Luật, Đại học uế<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Duy Phương<br /> <br /> Phản biện 1: ........................................:..........................<br /> Phản biện 2: ...................................................................<br /> <br /> Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp<br /> tại: Trường Đại học Luật<br /> Vào lúc...........giờ...........ngày...........tháng .......... năm...........<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................... 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ............................................... 1<br /> 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .............................................. 2<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn ...................................... 2<br /> 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn ......................... 2<br /> 6. Những đóng góp về khoa học của luận văn ............................................. 3<br /> 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn ................................................ 3<br /> 8. Kết cấu của luận văn ................................................................................ 3<br /> Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ P ẠT V P ẠM V<br /> T ƯỜNG T ỆT Ạ TRONG ỢP Đ NG MUA BÁN HÀNG<br /> HÓA ............................................................................................................. 4<br /> 1.1. Một số vấn đề lí luận về hợp đồng mua án hàng hóa và chế tài trong<br /> hợp đồng mua án hàng hóa ........................................................................ 4<br /> 1.1.1. Khái niệm hàng hóa và mua án hàng hóa ........................................ 4<br /> 1.1.2. hái niệm, đ c đi m của hợp đồng.................................................... 4<br /> 1.1.3. hái niệm, đ c đi m của hợp đồng mua án hàng hóa ..................... 4<br /> 1.1.4. hái niệm, đ c đi m và các loại chế tài trong hợp đồng mua án<br /> hàng hóa........................................................................................................ 5<br /> 1.2. hái quát về phạt vi phạm và ồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua<br /> án hàng hóa ................................................................................................. 6<br /> 1.2.1. hái niệm, đ c đi m của phạt vi phạm trong hợp đồng mua án<br /> hàng hóa........................................................................................................ 6<br /> 1.2.2. hái niệm, đ c đi m của ồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua<br /> án hàng hóa ................................................................................................. 6<br /> 1.2.3. ối quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài ồi thường thiệt<br /> hại ................................................................................................................. 7<br /> 1.2.4. Ý nghĩa pháp lý của phạt vi phạm và ồi thường thiệt hại trong hợp<br /> đồng mua án hàng hóa................................................................................ 7<br /> 1.3. hái quát pháp luật về phạt vi phạm và ồi thường thiệt hại trong hợp<br /> đồng mua án hàng hóa ................................................................................ 8<br /> 1.3.1. Nguồn pháp luật điều ch nh .............................................................. 8<br /> 1.3.2. uá trình hình thành và phát tri n pháp luật về phạt vi phạm và ồi<br /> thường thiệt hại trong hợp đồng mua án hàng hóa .................................... 8<br /> 1.3.3. háp luật về phạt vi phạm và ồi thường thiệt hại trong hợp đồng<br /> mua án hàng hóa ....................................................................................... 10<br /> <br /> Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG<br /> P<br /> P LUẬT VỀ P ẠT V P ẠM V<br /> T ƯỜNG T ỆT Ạ<br /> TRONG ỢP Đ NG MU<br /> N<br /> NG<br /> .................................. 11<br /> 2.1. hực trạng pháp luật về phạt vi phạm và ồi thường thiệt hại trong<br /> trong hợp đồng mua bán hàng hóa ............................................................. 11<br /> 2.1.1. Các quy đ nh pháp luật iệt Nam về phạt vi phạm trong hợp đồng<br /> mua án hàng hóa ....................................................................................... 11<br /> 2.1.1.1. Điều kiện áp dụng chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng mua án<br /> hàng hóa...................................................................................................... 11<br /> 2.1.1.2. Thực hiện chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng mua án hàng hóa ...11<br /> 2.1.2. Các quy đ nh pháp luật iệt Nam về bồi thường thiệt hại trong hợp<br /> đồng mua bán hàng .................................................................................... 12<br /> 2.1.2.1. Căn cứ và các điều kiện áp dụng bồi thường thiệt hại trong hợp<br /> đồng mua án hàng hóa .............................................................................. 12<br /> 2.1.2.2. Thực hiện chế tài bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua án<br /> hàng hóa...................................................................................................... 12<br /> 2.1.3. Mối quan hệ giữa bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua án hàng<br /> hóa với các chế tài khác ............................................................................. 12<br /> 2.1.3.1. Mối quan hệ giữa phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp<br /> đồng mua án hàng hóa .............................................................................. 12<br /> 2.1.4. Đánh giá pháp luật về phạt vi phạm và ồi thường thiệt hại trong<br /> hợp đồng mua án hàng hóa ...................................................................... 12<br /> 2.1.4.1. u đi m ......................................................................................... 12<br /> 2.1.4.2. Những tồn tại, hạn chế của pháp luật về phạt vi phạm và bồi<br /> thường thiệt hại trong hợp đồng mua án hàng hóa .................................. 14<br /> 2.2. hực tiễn áp ụng pháp luật về phạt vi phạm và ồi thường thiệt hại<br /> trong hợp đồng mua án hàng hóa ............................................................. 17<br /> 2.2.1. hực tiễn áp ụng pháp luật về phạt vi phạm và ồi thường thiệt hại<br /> trong hợp đồng mua án hàng hóa ............................................................. 17<br /> 2.2.2. Thực tiễn áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua<br /> án hàng hóa ............................................................................................... 18<br /> Chương 3. ĐỊN<br /> ƯỚNG V C C G ẢI PHÁP HOÀN THIỆN<br /> P<br /> P LUẬT, N NG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ<br /> P ẠT V P ẠM V<br /> T ƯỜNG T ỆT Ạ TRONG ỢP<br /> Đ NG MUA BÁN HÀNG HÓA............................................................. 19<br /> 3.1. Đ nh hướng hoàn thiện pháp luật về phạt vi phạm và ồi thường thiệt<br /> hại trong hợp đồng mua án hàng hóa ....................................................... 19<br /> <br /> 3.2. iải pháp hoàn thiện pháp luật và n ng cao hiệu quả áp ụng pháp<br /> luật về phạt vi phạm và ồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua án hàng<br /> hóa .............................................................................................................. 20<br /> 3.2.1. Giải pháp pháp lý ............................................................................. 20<br /> 3.2.2. iải pháp n ng cao hiệu quả áp ụng pháp luật .............................. 22<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................... 23<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2