intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chia sẻ: Tomhum999 Tomhum999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

15
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quản lý nhà nước về báo chí để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về báo chí trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/……… ………/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN MINH KHIÊM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2020
 2. Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Trọng Đức Phản biện 1: PGS.TS. TẠ THỊ THANH TÂM Học viên Hành chính Quốc gia Phản biện 2: TS. TẦN XUÂN BẢO Nguyên Giảng viên Học viện Cán bộ TP.HCM Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10 - Đường: 3/2 - Quận: 10 - Thành phố HCM Thời gian: vào hồi 13 giờ 20, ngày 12 tháng 5 năm 2020 Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia.
 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, báo chí Việt Nam đã làm tốt chức năng vừa là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; vừa là diễn đàn của Nhân dân; góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, tăng cường an ninh, quốc phòng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những thành tựu về khoa học và công nghệ, tin học cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI đã tạo tiền đề hình thành một nền báo chí, truyền thông hiện đại. Báo chí địa phương là một bộ phận hữu cơ trong hệ thống báo chí ở nước ta, hướng đến việc phục vụ những cộng đồng người ở từng địa phương, từng khu vực cụ thể. Báo chí địa phương có lợi thế là có khả năng thông tin cho người dân ở địa phương về mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... bằng các thứ tiếng của chính họ, theo cách nói của địa phương, vùng, miền nơi họ sinh sống. Thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ theo quy định trong giấy phép thành lập, bảo đảm thông tin trung thực, khách quan, phù hợp với lợi ích đất nước và Nhân dân. Tuy nhiên, cùng với các ưu điểm, thành tựu thì thời gian qua hoạt động báo chí của tỉnh còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách đối với hoạt động báo chí còn nhiều bất cập, chậm so với quy định và yêu cầu thực tiễn; báo chí đang bị cạnh tranh thông tin với mạng xã hội, dẫn đến các cơ quan `
 4. 2 báo chí không thu hút được quảng cáo, không tự chủ được chi phí hoạt động, ảnh hưởng tới chất lượng nội dung. Những khuyết điểm trên tồn tại một phần là do công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí còn hạn chế, sự buông lỏng của cơ quan chủ quản báo chí và đặc biệt là một số nhà báo chưa thấy hết trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, ngoài ra nguyên tắc phát triển báo chí đi đôi với quản lý tốt chưa được quán triệt một cách đầy đủ. Vì những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Cho đến nay, ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí. Học viên đã nghiên cứu và xin điểm qua một số công trình nghiên cứu khoa học và giáo trình có liên quan đến nội dung đề tài của mình như sau: - PGS.TS. Nguyễn Văn Dững đã có nhiều nghiên cứu và tiếp cận báo chí dưới góc độ lý luận (khái niệm, đặc điểm báo chí..). Các tác phẩm của PGS.TS. Nguyễn Văn Dững đã nghiên cứu về báo chí ở nước ta như: “Báo chí và dư luận xã hội”, Nhà Xuất bản Lao động (2011); “Cơ sở lý luận báo chí”, Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông (2018). Nguyễn Thị Mai Anh (2016), Quản lý nhà nước về báo chí ở Việt Nam hiện nay. Nguyễn Tiến Vụ (2017), Xu thế phát triển của báo chí địa phương Việt Nam trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện. Trần Thị Thủy (2017), Quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia. Luận văn phân tích thực trạng, xác định các xu hướng phát triển của báo chí và đề xuất các giải pháp `
 5. 3 để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2017-2025, trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn và khắc phục xu hướng thương mại hóa báo chí. Qua nghiên cứu các bài viết đã khẳng định được vai trò và tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, quản lý báo chí; nêu lên thực trạng và gợi mở những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí ở nhiều địa phương. Tuy nhiên do điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân ở m i địa phương khác nhau s dẫn đến những điểm khác biệt nhất định trong hoạt động quản lý nhà nước đối với báo chí tại tỉnh Bình Dương. Vì vậy, đề tài đảm bảo không trùng lắp với các nghiên cứu trước đây. Để thực hiện luận văn này, học viên có kế thừa, tiếp thu có chọn lọc ý tưởng lý luận của các công trình đã công bố trước đây để nghiên cứu, phát triển luận văn của mình, đồng thời đi sâu nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí tại tỉnh Bình Dương thời gian tới. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn về quản lý nhà nước về báo chí để phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về báo chí trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Bình Dương, góp phần đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận để làm rõ quan niệm về báo chí; quản lý nhà nước và quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí. `
 6. 4 - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động báo chí và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung nghiên cứu: những kiến thức lý luận chung về báo chí, quản lý nhà nước về báo chí, thực trạng quản lý nhà nước về báo chí, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, cơ quan báo chí; việc phối hợp quản lý báo chí của cơ quan liên quan đến lĩnh vực này,... Về không gian nghiên cứu: Trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2016 đến năm 2019. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận: Luận văn dựa trên phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịchsử và phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế thừa và tiếp thu những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí. 5.2 Phương pháp nghiên cứu: `
 7. 5 Để nghiên cứu và làm rõ các vấn đề, luận văn sử dụng kết hợp nhiềuphương pháp nghiên cứu khác nhau như: - Phương pháp khảo cứu tài liệu: Nghiên cứu các tài liệu có liên quanđể có những luận cứ khoa học cho việc đánh giá hoạt động báo chí, làm cơ sở để đánh giá thực trạng và đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quảnlý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương. - Phương pháp phân tích, đánh giá: Đề tài tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương để từ đó chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu trong quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chÍ. - Phương pháp thống kê, so sánh: Được tác giả sử dụng để xử lý các số liệu được thu thập trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí để so sánh đối chiếu những kết quả từ thực tiễn để làm sáng tỏ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý nhà nước về báo chí. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1 Về mặt lý luận: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận cũng như phân tích và đánh giá về thực trạng công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 6.2 Về mặt thực tiễn: - Chỉ ra một cách căn bản những kết quả đạt được cũng như các yếu kém, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương. - Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. `
 8. 6 - Kết quả nghiên cứu của luận văn là nguồn tài liệu tham khảo cho đội ngũ làm công tác quản lý báo chí; đồng thời cung cấp những kiến thức căn bản trong bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho những người làm báo ở địa phương. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Chương 2. Thực trạng hoạt động báo chí và quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chương 3. Giải pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 1.1 Báo chí và các vấn đề liên quan 1.1.1 Khái niệm về báo chí Báo chí là hiện tượng xã hội phổ biến, phát triển từng ngày và tác động, chi phối đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng cho đến nay chưa có sự thống nhất ở mức độ tương đối về khái niệm này. Tại Điều 3 Luật báo chí 2016 quy định: "Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ `
 9. 7 và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử". 1.1.2 Phân loại báo chí Hiện nay báo chí nước ta được chia thành 4 loại hình báo chí như sau: - Báo in: là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, tranh, ảnh, thực hiện bằng phương tiện in để phát hành đến bạn đọc, gồm báo in, tạp chí in. - Báo nói: là loại hình báo chí sử dụng tiếng nói, âm thanh, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau. - Báo hình: là loại hình báo chí sử dụng hình ảnh là chủ yếu, kết hợp tiếng nói, âm thanh, chữ viết, được truyền dẫn, phát sóng trên các hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ khác nhau. - Báo điện tử: là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được truyền dẫn trên môi trường mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử. Ngoài ra, bên cạnh 4 loại hình báo chí được thừa nhận và điều chỉnh bởi Luật báo chí, còn có các sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các kênh cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội khác như: bản tin, đặc san, trang thông tin điện tử tổng hợp, trang mạng xã hội đang dần xuất hiện, nhưng phát triển khá mạnh m và được xã hội đón nhận. 1.2 Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh 1.2.1 Khái niệm quản lý nhà nước Quản lý nhà nước là hoạt động mang tính chất quyền lực nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã `
 10. 8 hội và được hiểu là toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước, từ lập pháp, hành pháp và tư pháp, đến việc chỉ đạo trực tiếp hoạt động của đối tượng bị quản lý và vấn đề tư pháp đối với đối tượng quản lý. 1.2.2 Khái niệm quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí Hiện nay, chưa có một khái niệm nào về quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí được coi là chính thức. Luật báo chí hiện hành cũng không đề cập đến khái niệm quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí mà chỉ nêu nội dung quản lý nhà nước về báo chí và các chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí. Từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hoạt động quản lý nhà nước và với những khái niệm, đặc thù về báo chí đưa ra ở trên, theo tác giả cho rằng: "Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí là sự tác động có tổ chức, có định hướng và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động báo chí nhằm đảm bảo cho hoạt động báo chí được ổn định và tự do phát triển trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, phù hợp với quy hoạch và xu thế phát triển khoa học công nghệ và thông tin, truyền thông thế giới". 1.2.3 Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí Một là, xuất phát vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong đời sống xã hội. Xã hội càng phát triển thì báo chí càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống hằng ngày của m i quốc gia, dân tộc. Đảng ta luôn luôn xác định công tác tư tưởng, lý luận là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu của Đảng. Báo chí là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, hoạt động của báo chí có sự ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đến tâm lý, nguyện vọng của người `
 11. 9 dân cũng như quyền dân chủ của họ. Thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Xu thế truyền thông đa phương tiện, truyền thông hội tụ phát triển thông tin đa dịch vụ, thông tin có tính tương tác, cá nhân hóa thông tin. Trong tình hình, điều kiện ấy, việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý của Nhà nước đối với báo chí, truyền thông là một yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hai là, xuất phát từ thực tế phát triển báo chí trong tiến trình phát triển và hội nhập. Việt Nam mới bước vào thời kỳ hội nhập. Báo chi truyền thông Việt Nam cũng vậy. Tham gia vào đời sống quốc tế, các nhà báo Việt Nam có môi trường rộng hơn, thuận lợi hơn trong việc khơi dậy những tiềm năng và sáng tạo to lớn. Tuy nhiên, hội nhập quốc tế, báo chí truyền thông Việt Nam phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt hơn giữa báo chí trong nước và báo chí nước ngoài. Như vậy, trong quá trình phát triển và hội nhập có cả thời cơ và thách thức. Để báo chí ngày càng phát triển và phát huy được hết vai trò, cần tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhằm tạo điều kiện cho báo chí tận dụng thời cơ vượt qua thách thức để tiếp tục phát triển ổn định và bền vững, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 1.2.4 Các nguyên tắc quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí Thứ nhất, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí. Thứ hai, bảo đảm nguyên tắc Nhà nước quản lý báo chí. Thứ ba, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của Nhân dân `
 12. 10 1.2.5 Nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí Nội dung quản lý nhà nước về báo chí được quy định tại Điều 6, Luật báo chí năm 2016, gồm 10 nội dung như sau: - Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển báo chí; tổ chức lập phương án phát triển cơ sở báo chí trong quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. - Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về báo chí; xây dựng chế độ, chính sách về báo chí. - Tổ chức thông tin cho báo chí; quản lý thông tin của báo chí. - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo của các cơ quan báo chí và cán bộ quản lý báo chí. - Tổ chức quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực báo chí. - Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động báo chí và thẻ nhà báo. - Quản lý hợp tác quốc tế về báo chí, quản lý hoạt động của cơ quan báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài và hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt Nam. - Kiểm tra báo chí lưu chiểu; quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí quốc gia. - Chỉ đạo, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê và công tác khen thưởng, kỷ luật trong hoạt động báo chí. - Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về báo chí. `
 13. 11 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Bình Dương 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, vị trí địa lý, địa hình Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích tự nhiên tỉnh Bình Dương là 2.695.22 km2, dân số năm 2018 là 2,4 triệu người. Gồm 9 đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó thành phố Thủ Dầu Một là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh. 2.1.2 Đặc điểm kinh tế Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả nước. Năm 2019, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,5% (kế hoạch 8,5%-8,7%), GRDP bình quân đầu người đạt 146,9 triệu đồng (kế hoạch 140,6 triệu đồng), cao gấp 2,4 lần bình quân của cả nước. Cơ cấu cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng với công nghiệp và dịch vụ đóng vai trò chủ đạo; tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm tương ứng là 66,8% - 22,4% - 2,6% - 8,2% (kế hoạch 63,7% - 25% - 3,2% - 8,1%). 2.1.3 Đặc điểm văn hóa - xã hội Bình Dương là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hoá, n lực vươn lên, năng động sáng tạo trong xây dựng và phát `
 14. 12 triển địa phương. Đồng thời cũng là vùng đất có đặc điểm hội tụ và giao lưu kinh tế, văn hóa trong thời hiện đại gắn liền với diễn tiến hội nhập và hợp tác kinh tế với các trung tâm kinh tế lớn của trong và ngoài nước. 2.1.4 Kết cấu hạ tầng Mạng lưới giao thông thành thị, nông thôn đã được quan tâm đầu tư nâng cấp, đảm bảo thông thương và giao lưu kinh tế giữa các địa phương trong tỉnh và với bên ngoài; hệ thống điện phát triển đến 100% các hộ dân; hạ tầng truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình quảng bá phủ rộng toàn tỉnh. 2.2 Cơ cấu tổ chức và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương Hiện nay, tỉnh Bình Dương hiện có 07 cơ quan báo chí; 10 đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền; 25 bản tin; 25 trang thông tin điện tử tổng hợp, 09 đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố; 91 đài truyền thanh xã; 04 văn phòng đại diện, 05 phóng viên thường trú hoạt động độc lập, hơn 15 phóng viên, cộng tác viên của các báo trung ương và địa phương khác theo dõi thông tin tỉnh Bình Dương. 2.3 Quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương 2.3.1 Tổ chức và hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí Theo phân cấp của Chính phủ, trách nhiệm quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Thông tin và Truyền thông. `
 15. 13 2.3.2 Hệ thống pháp luật quản lý nhà nước về báo chí; xây dựng chế độ, chính sách về báo chí. Nhằm khắc phục những nội dung bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn của luật Báo chí hiện hành, ngày 05/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Báo chí năm 2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng phục vụ cho sự nghiệp phát triển báo chí của tỉnh. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1153-QĐ/TU, ngày 28/9/2009 quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; ban hành Quy chế phối hợp công tác truyền thông đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn. 2.3.3 Công tác quy hoạch và phát triển báo chí Công tác quy hoạch, phát triển báo chí luôn được tỉnh quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Ngày 03/4/2019, Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ-TTg). Căn cứ các quy định mới của Luật Quy hoạch, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được triển khai thống nhất cho cả nước. Các tỉnh, thành phố không xây dựng quy hoạch báo chí riêng của từng địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình `
 16. 14 Dương. Theo đó, các cơ quan báo chí phù hợp quy hoạch được giữ lại. Riêng, Tạp chí Lao động Bình Dương trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương thuộc diện phải sắp xếp do không phù hợp quy hoạch. 2.3.4 Cung cấp thông tin cho báo chí; quản lý thông tin của báo chí Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác phát ngôn và xử lý khủng hoảng truyền thông. Hằng quý, tổ chức hội nghị giao ban báo chí. Định kỳ 6 tháng, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho các cơ quan báo chí. Công tác quản lý thông tin trên báo chí luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên cập nhật thông tin báo chí phản ánh, viết về Bình Dương để cung cấp kịp thời, chính xác đến các lãnh đạo tỉnh. 2.3.5 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm và quản lý báo chí Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo, các cơ quan Báo, Đài thường xuyên quan tâm cử công chức, viên chức, hội viên, phóng viên, biên tập viên tham gia học lớp cảm tỉnh Đảng, lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, lớp kiến thức quốc phòng, an ninh, bồi dưỡng công tác Đảng Bên cạnh, tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, nghiệp vụ làm báo cho hội viên, kỹ năng làm báo trên thiết bị di động và kinh nghiệm sáng tác các tác phẩm báo chí tham dự các cuộc thi. `
 17. 15 2.3.6 Cấp, thu hồi các loại giấy phép trong hoạt động báo chí và thẻ nhà báo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian qua (giai đoạn 2016-2019), Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cấp mới, sửa đổi, bổ sung 15 giấy phép xuất bản bản tin, chấm dứt hoạt động 3 bản tin, lũy kế đến nay có 25 bản tin của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh được cấp phép hoạt động. Việc cấp, đổi thẻ nhà báo theo quy định của Luật Báo chí 2016 và Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông không còn thẩm quyền thẩm định hồ sơ và xác nhận vào bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo như trước đây mà giao trách nhiệm này cho người đứng đầu cơ quan báo chí. Đối với hoạt động tác nghiệp của phóng viên các cơ quan báo chí chưa được cấp thẻ nhà báo, hiện Luật Báo chí chưa có quy định cụ thể. Các trường hợp này s được được cơ quan báo chí cấp giấy giới thiệu tác nghiệp. 2.3.7 Việc quản lý hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trong công tác quản lý hoạt động của các phóng viên, báo chí nước ngoài, trong giai đoạn 2016-2019, theo đề nghị của Vụ Thông tin Báo chí và Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho 25 đoàn với 220 lượt phóng viên, báo chí, truyền hình nước ngoài đến tác nghiệp tại Bình Dương. `
 18. 16 2.3.8 Kiểm tra báo chí lưu chiểu, quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí Việc tiếp nhận, kiểm tra, đọc lưu chiểu được Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khá tốt đối với báo in, tạp chí in, xuất bản phẩm theo đúng quy định của pháp luật về công tác lưu chiểu. Đối với báo nói, báo hình, báo điện tử thì thực hiện chưa được thường xuyên, liên tục do thiếu nhân lực và kinh phí. 2.3.9 Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và khen thưởng về báo chí Hằng năm, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các cơ quan báo chí; Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú đóng trên địa bàn tỉnh. Tập trung kiểm tra những nội dung thông tin trên báo chí. Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra cũng gặp không ít những khó khăn do các quy định pháp luật chưa chặt ch , đồng bộ. Về khen thưởng trong lĩnh vực báo chí, hằng năm, Hội Nhà báo phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Giải Báo chí Nguyễn Văn Tiết - Giải báo chí tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, vào dịp họp mặt báo chí đầu năm, địa phương s tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân cơ quan báo chí và nhà báo có những bài viết hay, những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, quảng bá về Bình Dương. 2.4 Đánh giá công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương `
 19. 17 2.4.1 Kết quả đạt được Công tác chỉ đạo, quản lý về báo chí có chuyển biến tích cực. Các hoạt động báo chí đã cố gắng bám sát hiện thực cuộc sống, có nhịp độ chuyển biến nhanh, truyển tải đầy đủ, kịp thời, chính xác chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với những cố gắng n lực đầu tư của tỉnh cùng sự năng động, sáng tạo, các cơ quan báo chí đã có những đổi mới khá nhanh chóng về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ. Mạng lưới bưu chính, viễn thông có độ phủ tốt, chất lượng cao, công nghệ hiện đại. Với khối lượng lớn ấn phẩm báo chí in, chương trình phát thanh - truyền hình, thông tin điện tử, ấn phẩm tuyên truyền, nghiên cứu - học thuật được xuất bản, phát sóng, in, phát hành và phổ biến rộng rãi đến nhân dân. Các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoạt động đúng quy định của pháp luật. Những năm qua, Sở Thông thông và Truyền thông tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về báo chí của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tốt các cuộc họp giao ban báo chí định kỳ ngày càng hiệu quả, chất lượng. Tổ chức thông tin, quản lý thông tin của báo chí được tỉnh thường xuyên quan tâm và thực hiện khá tốt Công tác thanh tra, kiểm tra đã được chú trọng, tăng cường và đi vào nề nếp, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, qua đó thực hiện quản lý tốt, đi đôi với việc tạo điều kiện cho hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh phát triển đúng quy hoạch và định hướng. `
 20. 18 2.4.2 Hạn chế Hoạt động của các cơ quan báo chí ở tỉnh, còn thiếu chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; ít bài viết hay, sâu sắc, mang tính chính luận, chuyên sâu, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái. Hình thức trình bày từng lúc còn rập khuôn, đơn điệu chưa hấp dẫn người xem; Đối với công tác quản lý nhà nước về báo chí của tỉnh, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động báo chí, nhất là văn bản quản lý nhà nước về báo chí còn thiếu và chưa đồng bộ. Sự kết hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan ở địa phương chưa được chặt ch , thường xuyên. Công tác lãnh đạo, quản lý thông tin đôi lúc còn chưa chủ động, chưa theo kịp tính thời sự của sự việc, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, thời đại bùng nổ thông tin, toàn cầu hóa như hiện nay. Vai trò của cơ quan chủ quản quản lý của địa phương về báo chí chưa phát huy đầy đủ, chưa chủ động phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí theo quy định; còn thực hiện né tránh trách nhiệm đối với sai phạm của các cơ quan báo chí dưới quyền; có biểu hiện còn khoán cho cơ quan báo chí. Công tác bổ nhiệm, điều chuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí từng lúc chưa theo quy định. Đội ngũ làm công tác báo chí năng lực có phần hạn chế chưa theo kịp xu thế phát triển của báo chí trong tình hình mới. `
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2