intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng hiện nay

Chia sẻ: Tuhai999 Tuhai999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý nhà nước về thanh niên; Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng, xác định các hạn chế, bất cập và nguyên nhân của chúng để làm căn cứ cho việc đề xuất giải pháp. Căn cứ vào quan điểm chỉ đạo của Đảng, phương hướng, mục tiêu của tỉnh đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng hiện nay

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ --------/-------- -----/----- HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HOÀNG THỊ HUỆ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THANH NIÊN Ở CAO BẰNG HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – 2018
 2. Công trình được hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. TRƢƠNG QUỐC CHÍNH Phản biện 1: TS. VŨ THỊ HỒNG KHANH Phản biện 2: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC HÀ Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng 402C, Hội trường bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Học viện Hành chính Quốc gia Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Thời gian: vào hồi 14h00 ngày 6 tháng 12 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại thư viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
 3. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ở bất kỳ thời đại nào thanh niên cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại. Thanh niên là biểu hiện của sức sống hiện tại và tương lai của từng quốc gia. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Với nhận thức đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc tổ chức, phát huy lực lượng thanh niên nên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế để thực hiện quyền và nghĩa vụ thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo, tiềm năng to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác thanh niên là một loại hoạt động xã hội hàm chứa sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các chủ thể xã hội và thanh niên, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thanh niên và yêu cầu phát triển của xã hội; là quá trình tạo ra môi trường kinh tế, văn hoá, xã hội và là trường học cộng sản cho thanh niên học tập, rèn luyện và trưởng thành; là quá trình đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn cách mạng, đồng thời định hướng giúp thanh niên tự giáo dục, tự hoàn thiện nhân cách của mình. Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên là một dạng quản lý xã hội tổng hợp, mang tính quyền lực nhà nước đối với một đối tượng đặc trưng là thanh niên; là quá trình tác động của hệ thống các cơ quan nhà nước đối với công tác thanh niên và thanh niên bằng chính sách, luật pháp, cơ chế vận hành và tổ chức bộ máy, bằng kiểm tra, giám sát, đồng thời cũng bằng các chính sách, luật pháp, Nhà nước huy động mọi tổ chức, mọi nguồn lực xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ công tác thanh niên. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về thanh niên luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chỉ đạo sát sao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các 1
 4. cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và toàn xã hội, quản lý nhà nước về thanh niên đã đạt được thành tựu đáng khích lệ trên mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy vậy, vấn đề thanh niên vẫn luôn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội, cũng như của mỗi gia đình, vì nhận thức chính trị của thanh niên còn mơ hồ, lý tưởng phấn đấu chưa rõ nét, trách nhiệm công dân chưa đầy đủ, tệ nạn xã hội trong thanh niên ngày một gia tăng. Để phát huy vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Cao Bằng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện tốt công tác thanh niên; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đúng quy định, phù hợp với tình hình đặc điểm của tỉnh; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mặc dù vậy nhưng công tác thanh niên ở tỉnh Cao Bằng vẫn còn nhiều hạn chế do công tác quản lý nhà nước về thanh niên còn mới mẻ; một số ban, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên; chưa phân định rõ chức năng của quản lý nhà nước với chức năng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công tác phối hợp liên ngành trong việc đề xuất tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên chưa đồng bộ; việc tiếp cận thông tin và khả năng hoà nhập vào sự tiến bộ chung của thanh niên còn nhiều hạn chế. Do đó tăng cường quản lý nhà nước về thanh niên một cách thống nhất, toàn diện, kịp thời và rõ trách nhiệm. Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng hiện nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong những năm qua đã có nhiều nhà nghiên cứu và nhiều công trình khoa học, đề tài tiêu biểu viết về thanh niên và công tác thanh niên với những góc độ khác nhau, cụ thể như: - Nguyễn Vĩnh Oánh, Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công tác thanh niên, NXB Chính trị quốc gia, 1995. Với những nội dung, giải pháp về phương 2
 5. pháp quản lý hành chính, phương pháp giáo dục, thuyết phục, tư vấn, vận động trong quản lý nhà nước đối với thanh niên. - Phạm Văn Uýnh, Thực trạng thanh niên tỉnh Cà Mau, những giải pháp và chính sách cần thiết đối với thanh niên trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Đề tài nghiên cứu khoa học, năm 1997. Đối tượng nghiên cứu của Đề tài bao gồm cả công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Cà Mau 5 năm qua; quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với thanh niên. Trong Đề tài chưa đề cập đến thuật ngữ “Quản lý nhà nước về công tác thanh niên”; chưa đề cập đến hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên mà mới chỉ đề cập đến Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và hệ thống các tổ chức của thanh niên như: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam; Đơn vị thanh niên xung phong. - Vũ Trọng Kim, Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trong thời kỳ mới, NXB Chính trị Quốc gia, 1999. Trong cuốn sách này tác giả đã đề cập tới quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên ở những tầm vĩ mô, với những giải pháp chủ yếu trong thực hiện các chính sách, các định hướng về hội nhập. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu của tác giả trên đã khá lâu nên sự biến đổi, tình hình thanh niên trong giai đoạn hiện nay chưa được các tác giả trên đề cập đến, đặc biệt là quy định mới từ khi Luật thanh niên ra đời vào năm 2005. Tác giả xác định độ tuổi thanh niên từ 16 - 35, tuy nhiên theo điều 1 Luật thanh niên hiện hành là 16 - 30 tuổi. - Lê Văn Miều, Tư tưởng thanh niên và công tác giáo dục của Đoàn giai đoạn 1997-2002, Đề tài khoa học cấp bộ, 2001. - Đỗ Long và Phan Thị Mai Hương, Tính cộng đồng, tính cá nhân và cái tôi của thanh niên Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, 2002. - Dương Tự Đạm, Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng về công tác thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, NXB Thanh niên, 2005. Đề tài đánh giá công tác thanh niên là vấn đề hệ trọng của Đảng, trong đó quản lý Nhà nước về công tác thanh niên (bao gồm tham mưu xây dựng và kiểm tra, đánh 3
 6. giá việc thực hiện luật pháp, chính sách, chiến lược của Nhà nước, liên quan đến công tác thanh niên), là nội dung quan trọng. - Đặng Cảnh Khanh, Nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số, những phân tích xã hội, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2005. - Đoàn Văn Thái, Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay, NXB Thanh niên, Hà Nội, 2006. - Nguyễn Lương Bằng đã có một số công trình nghiên cứu về thanh niên trong tầng lớp sinh viên nói chung như: Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Số 12 (2008). Phát huy chủ nghĩa yêu nước trong tầng lớp sinh viên Việt Nam hiện nay, Thông báo khoa học, Đại học Vinh, số 31. - Vũ Đăng Minh, Một số kiến nghị về việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số tháng 3/2010. - Phạm Hồng Tung, Thanh niên và lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia, 2011. - Vũ Thanh Liêm, Quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ thực tiễn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội, 2012. - Đỗ Đăng Khánh, Quản lý nhà nước về công tác thanh niên từ thực tiễn thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội, 2016. Tuy nhiên, các công trình trên tập trung nghiên cứu về phong trào công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên tại trường đại học, cao đẳng; quan điểm lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; việc giáo dục niềm tin, lý tưởng sống, hình thành nhân cách thanh niên, lối sống thanh niên hoặc đề cập đến quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên ở những tầm vĩ mô, với những giải pháp chủ yếu trong thực hiện các chính sách, các định hướng về hội nhập; phương pháp quản lý hành chính, phương pháp giáo dục, thuyết phục, tư vấn, vận 4
 7. động trong quản lý nhà nước đối với thanh niên; tham mưu xây dựng và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện luật pháp, chính sách, chiến lược của Nhà nước, liên quan đến công tác thanh niên... cho đến nay, chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách hoàn chỉnh, hệ thống và cụ thể đối với quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng được công bố. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện mục đích trên, luận văn triển khai các nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý nhà nước về thanh niên; - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng, xác định các hạn chế, bất cập và nguyên nhân của chúng để làm căn cứ cho việc đề xuất giải pháp. - Căn cứ vào quan điểm chỉ đạo của Đảng, phương hướng, mục tiêu của tỉnh đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nhà nước về thanh niên 4.2. Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về thanh niên ở các vấn đề: pháp luật, chính sách chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát triển thanh niên; tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước về thanh niên. - Về không gian: Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. - Về thời gian: Từ năm 2011 đến nay (theo giai đoạn của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020). 5
 8. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 5.1. Cơ sở lý luận: Chủ nghĩa Mác, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng CSVN về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực và về thanh niên. 5.2. Phương pháp nghiên cứu 5.2.1. Phương pháp luận: phép biện chứng duy vật; 5.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Nghiên cứu tài liệu thứ cấp; phân tích, tổng hợp, dự báo, thống kê, khái quát hóa… 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận quản lý nhà nước về thanh niên. - Có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho học tập, nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với thanh niên nói chung và thanh niên tỉnh Cao Bằng nói riêng 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung của luận văn được kết cấu thành 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về thanh niên Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng hiện nay. Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng. 6
 9. Chƣơng 1 CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THANH NIÊN 1.1. Một số khái niệm cơ bản 1.1.1. Thanh niên và công tác thanh niên a) Thanh niên Tại Điều 1, Luật Thanh niên năm 2005 quy định: “Thanh niên là công dân Việt Nam từ 16 tuổi đến 30 tuổi”. PGS.TS Phạm Hồng Tung, khi nghiên cứu về lối sống của thanh niên cho rằng: “thanh niên là độ tuổi quá độ từ trẻ con sang người lớn trong cuộc đời mỗi người”. Từ góc độ tâm lý học thanh niên là một độ tuổi, ở giữa lứa tuổi trẻ em và tuổi trưởng thành.. Họ là lực lượng lao động chủ chốt của xã hội; là những người có sức khỏe thể chất đạt đến đỉnh cao. b) Công tác thanh niên Công tác thanh niên là một bộ phận quan trọng trong công tác thanh vận của Đảng, bao gồm toàn bộ những hoạt động của Đảng, Nhà nước và các chủ thể xã hội khác. 1.1.2. Quản lý nhà nước về thanh niên Quản lý nhà nước về thanh niên là hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên thành chính sách pháp luật; đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật đã được ban hành. 1.2. Nội dung và phƣơng thức quản lý nhà nƣớc về thanh niên 1.2.1. Nội dung quản lý nhà nước về thanh niên Điều 5, Luật Thanh niên năm 2005 quy định nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên bao gồm: - Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên; 7
 10. - Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên; - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; - Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên. 1.2.2. Phương thức quản lý nhà nước về thanh niên Phương thức quản lý nhà nước là phương thức hoạt động của cơ quan Nhà nước thể hiện ở 3 mặt: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Công tác thanh niên có tính khoa học và nghệ thuật cao. Do vậy phương thức quản lý nhà nước về công tác thanh niên đặc biệt phải coi trọng kết hợp giữa giáo dục đạo đức với giáo dục pháp luật, giữa bồi dưỡng và phát huy bằng những cơ chế, chính sách đặc biệt 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về thanh niên Kết quả quản lý nhà nước về thanh niên đạt được ở mức cao hay thấp, hiệu quả hay kém hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có thể nói đến một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên như sau: - Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên - Thứ hai, sự điều hành của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện chính sách liên quan đến thanh niên - Thứ ba, Sự phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về thanh niên - Thứ tư, Xã hội hóa đối với thanh niên - Thứ năm, bản thân thanh niên trong việc phát triển, hoàn thiện mình và phát huy vai trò trong cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 8
 11. Tiểu kết chƣơng 1 Từ những cơ sở khoa học nêu trên, đã cho thấy sự cần thiết của quản lý nhà nước về thanh niên, đó là việc các cơ quan nhà nước cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về thanh niên, công tác thanh niên thành chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình và xã hội; đồng thời có cơ chế, chính sách nhằm giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển, trưởng thành, thông qua đó, phát huy tính xung kích tình nguyện, tính sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Luật thanh niên năm 2005 quy định Chính phủ có trách nhiệm thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên; các bộ ngành cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên theo sự phân công của Chính phủ; Ủy ban nhân dân các cấp Nội dung chính của Chương 1 tập trung giải quyết một số vấn đề lý luận cơ bản sau: Các khái niệm cơ bản trong quản lý nhà nước về thanh niên; nội dung quản lý nhà nước về thanh niên; phương thức quản lý nhà nước về thanh niên, tác động đến quản lý nhà nước về thanh niên. 9
 12. Chƣơng 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THANH NIÊN Ở TỈNH CAO BẰNG HIỆN NAY 2.1. Đặc điểm tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội và công tác quản lý nhà nƣớc về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội * Vị trí địa lý Cao Bằng là tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam. Theo chiều Bắc- Nam là 80 km, từ 23°07'12" - 22°21'21" vĩ bắc. Theo chiều đông- tây là 170 km, từ 105°16'15" - 106°50'25" kinh * Địa giới hành chính - Phía Bắc và Đông Bắc giáp với tỉnh Quảng Tây; - Phía Đông nam giáp tỉnh Lạng Sơn; - Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang; - Phía Nam giáp tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. Tỉnh Cao Bằng có 13 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 01 thành phố và 12 huyện * Về địa hình Là tỉnh có địa hình cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất. Từ đó hình thành nên 3 vùng rõ rệt: Miền đông có nhiều núi đá, miền tây núi đất xen núi đá, miền tây nam phần lớn là núi đất có nhiều rừng rậm. *Về khí hậu: Khí hậu Cao Bằng mang tính nhiệt đới gió mùa lục địa núi cao và có đặc trưng riêng so với các tỉnh miền núi khác thuộc vùng Đông Bắc. * Về tài nguyên rừng: Khá phong phú và được xem là khu vực đặc trưng của kiểu loại rừng ẩm, nhiệt đới. * Về tài nguyên khoáng sản: Có nhiều khoáng sản có giá trị cao về kinh tế 10
 13. - Đặc điểm kinh tế - xã hội Cao Bằng là một tỉnh nghèo và đặc biệt khó khăn, trong những năm qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cùng với tinh thần và ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo 2.1.2. Tình hình thanh niên ở tỉnh Cao Bằng Nhưng do đặc thù, tập quán của người dân tộc thiểu số Cao Bằng là sống rải rác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới đi lại khó khăn. Hơn nữa bị ràng buộc bởi các quan niệm, phong tục, tập quán lạc hậu nên nhận thức của thanh niên dân tộc thiểu số ít người ở một số vùng còn hạn chế; một số thanh niên sống thụ động ít quan tâm đến tình hình chính trị, đứng ngoài các hoạt động của Đoàn, Hội. Ở một số nơi bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia vào các hoạt động trái pháp luật, gây chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Đi vào một số lĩnh vực cụ thể, thấy rằng thanh niên Cao Bằng có những đặc điểm nổi bật như sau: - Về nhận thức chính trị - Về trình độ học vấn của thanh niên - Về lao động và việc làm - Về đời sống văn hoá tinh thần, lối sống của thanh niên - Trong tình yêu, hôn nhân và gia đình - Trong quan hệ xã hội 2.2. Phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng 2.2.1. Tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên Cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng công chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên; hướng dẫn 11
 14. chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc quản lý nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Công tác tuyên truyền Luật Thanh niên hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên được quan tâm triển khai thực hiện đạt kết quả nhất định. UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cụ thể để tuyên truyền, phổ biến Luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, mọi đối tượng, thành phần dân cư, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong tỉnh. Phối hợp với Tỉnh Đoàn, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn, Hội thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú b) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, Nghị quyết, chương trình, dự án, đề án đối với thanh niên UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, chương trình, dự án, đề án, quyết định về chính sách liên quan đến thanh niên, tổ chức thanh niên. Đồng thời chỉ đạo sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại đơn vị, địa phương mình. 2.2.3. Ban hành văn bản và thực hiện Nghị quyết, chương trình, dự án, đề án, chính sách phát triển thanh a) Ban hành văn bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nội dung quản lý nhà nước về thanh niên Thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10/2/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên. Các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và tổ chức quản lý nhà nước về thanh 12
 15. b) Thực hiện Nghị quyết, chương trình, dự án, đề án - Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa - Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 - Đề án số 03-ĐA/TU ngày 20/7/2012 của Tỉnh ủy về Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2012-2015 - Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịc UBND xã thuộc 62 huyện nghèo - Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2014-2020 - Đề án 567 (Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020) c) Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên - Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong và tổ chức thanh niên xung phong - Thực hiện chính sách về lao động và giải quyết việc làm - Chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số - Chính sách đối với thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/ADIS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, sau cải tạo. 2.2.4. Hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên Trong hợp tác quốc tế về công tác thanh niên, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo định hướng, thông tin, trao đổi với thanh niên về nhiều vấn đề của thế giới, khu vực đặc biệt là vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại. Từ đó giúp thanh niên hiểu biết các mối quan hệ và hành động, ứng xử đúng mực với các nước đặc biệt là một số nước láng giềng anh em như Lào, Trung Quốc, và các nước trong khu vực... 13
 16. 2.2.5. Kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng a) Hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cao Bằng: b) Hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên của Bộ Nội vụ: c) Hoạt động giám sát tình hình thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên của Hội đồng nhân dân tỉnh; Tỉnh Đoàn Thanh niên: d) Hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên của Sở Nội vụ. 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nƣớc về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng 2.3.1. Ưu điểm - Thứ nhất, Công tác quản lý nhà nước về thanh niên đã được UBND tỉnh Cao Bằng quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật như việc thành lập tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên, phân công công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại 3 cấp - Thứ hai, Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách thanh niên được triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng; có tác động tích cực đến nhận thức, hành động của các cấp, ngành, địa phương và bản thân thanh niên trên địa bàn - Thứ ba, Công tác ban hành văn bản của tỉnh để triển khai thực hiện các chủ trưởng của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, - Thứ tư, Việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình, dự án, đề án phát triển thanh niên được triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra; - Thứ năm, Các chính sách của Nhà nước với thanh niên được triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định 14
 17. - Thứ sáu, Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên; thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực 2.3.2. Hạn chế Quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng đã đạt được một số kết quả nhất định nêu trên. Tuy nhiên, còn tồn tại nhiều hạn chế, qua theo dõi, tổng hợp, và đánh giá những kết quả đạt được, tác giả xác định một số hạn chế chủ yếu trong quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng như sau: - Do bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên mới được hình thành; nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên còn mới mẻ nên công tác tham mưu, đề xuất ban hành, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng - Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 đã triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. - Việc thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã đã đạt được những kết quả tích cực, song trong quá trình thực hiện đã gặp một số khó khăn, bất cập - Công tác phối hợp của một số đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên cũng như việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án liên quan đến thanh niên còn thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo chất lượng và hiệu quả. - Công tác tuyên truyền pháp luật, chính sách đối với thanh niên đã được quan tâm thực hiện nhưng chưa đạt kết quả cao - Cấp ủy, chính quyền một số sở, ban, ngành, địa phương chưa đánh giá đúng vị trí, vai trò của công tác quản lý nhà nước về thanh niên nên chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. 15
 18. Tiểu kết chƣơng 2 Trên cơ sở lý luận về thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên, Chương 2 của Đề tài phân tích đánh giá thực trạng kết quả quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng gồm các nội dung: -Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên và công tác bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; - Công tác ban hành văn bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nội dung quản lý nhà nước về thanh niên; - Kết quả thực hiện Nghị quyết, chương trình, dự án, đề án, chính sách phát triển thanh niên; - Kết quả thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên; - Kiểm tra, giám sát đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở phân phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên ở tỉnh Cao Bằng trong Chương 3. 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2