intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần du lịch Quãng Ngãi

Chia sẻ: Gvx Gvx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

166
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần du lịch Quãng Ngãi nghiên cứu về cơ sở lý luận, thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần du lịch Quãng Ngãi

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG ------------------------ PHAN TH THUỲ NGA HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN QU N TR T I CÔNG TY C PH N DU L CH QU NG NGÃI Chuyên ngành: K TOÁN Mã s : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng – Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG ------------------------ Ngư i hư ng d n khoa h c: GS. TS. TRƯƠNG BÁ THANH Ph n bi n 1: TS. Đoàn Th Ng c Trai Ph n bi n 2: PGS. TS. Lê Huy Tr ng Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 13 tháng 8 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i - Trung tâm Thông tin – H c li u. Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t Đà N ng. Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài Trong b i c nh n n kinh t Vi t Nam hi n nay ñang trong ti n trình h i nh p v i khu v c và kinh t th gi i, nh t là khi Vi t Nam ñã chính th c gia nh p vào WTO thì vi c nâng cao hi u qu qu n lý, ñi u hành trong doanh nghi p nh m ti t ki m chi phí s n xu t kinh doanh và h giá thành s n ph m, ñ ng th i nâng cao ch t lư ng s n ph m và d ch v nh m tăng cư ng l i th c nh tranh là m t yêu c u c p bách r t quan tr ng ñ i v i m i doanh nghi p, m i nhà qu n lý. Tuy nhiên ñ công tác KTQT th t s là m t công c giúp cho các nhà qu n lý ti p c n và x lý thông tin m t cách nhanh chóng và chính xác thì hi n nay công tác KTQT t i các doanh nghi p nói chung và Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi nói riêng v n chưa có nhi u cơ s cũng như là kinh nghi m ñ ph c v cho vi c ñi u hành ho t ñ ng kinh doanh. T yêu c u th c t ñó, tôi ñã ch n ñ tài: “Hoàn thi n công tác KTQT t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi” làm lu n văn t t nghi p. 2. M c ñích nghiên c u - Nghiên c u nh ng v n ñ lý lu n liên quan ñ n công tác KTQT trong doanh nghi p du l ch. - Phân tích th c tr ng công tác KTQT và m c ñ v n d ng KTQT t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi t ñó rút ra ưu, như c ñi m trong công tác KTQT t i ñơn v . - V n d ng lý thuy t KTQT ñ ñưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác KTQT t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: Nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n liên quan ñ n công tác KTQT t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi.
 4. 4 - Ph m vi nghiên c u: Lu n văn ch ñi sâu nghiên c u và ñ c p v n ñ v KTQT chi phí c a b n lo i hình kinh doanh d ch v t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi: kinh doanh lưu trú, kinh doanh nhà hàng, kinh doanh v n chuy n, kinh doanh l hành (các ho t ñ ng kinh doanh d ch v ñơn thu n). 4. Phương pháp nghiên c u Lu n văn s d ng phương pháp nghiên c u c th như: phương pháp phân tích t ng h p, so sánh, th ng kê, ph ng v n,…Lu n văn s d ng các d li u ch y u là d li u sơ c p t i ñơn v k t h p v i các ch ñ tài chính, qui ñ nh c a ngành, h th ng các văn b n hư ng d n v công tác Tài chính K toán. 5. Nh ng ñóng góp c a lu n văn - V m t lý lu n: Nghiên c u các ñ c ñi m riêng c a ngành Du l ch; h th ng hóa nh ng v n ñ cơ b n c a KTQT chi phí trong doanh nghi p du l ch. - V m t th c ti n: Phân tích, ñánh giá th c tr ng công tác KTQT chi phí t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi . Ch ra ñư c các nguyên nhân t n t i trong vi c t ch c công tác KTQT t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi . Và ñ xu t m t s gi i pháp hoàn thi n công tác KTQT t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi . Tác gi d ki n k t qu nghiên c u như sau: - Th nh t hoàn thi n n i dung KTQT chi phí t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi + Phân lo i chi phí theo cách ng x c a chi phí; + Hoàn thi n xác ñ nh giá bán d ch v theo phương pháp tr c ti p; + Hoàn thi n công tác tính giá thành d ch v ; + Hoàn thi n xây d ng ñ nh m c chi phí nguyên v t li u, nhân công; + Hoàn thi n công tác l p d toán chi phí linh ho t và phân tích ñánh giá chi phí; + T ch c s d ng thông tin KTQT cho vi c ra quy t ñ nh;
 5. 5 - Th hai, hoàn thi n t ch c b máy k toán có ng d ng KTQT t vi c k t phát tri n t các hình th c quy ñ nh; 6. K t c u c a lu n văn Ngoài ph n m ñ u và k t lu n, lu n văn ñư c chia thành 3 chương Chương 1: Cơ s lý lu n chung v KTQT chi phí trong các doanh nghi p du l ch. Chương 2: Th c tr ng KTQT chi phí t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi. Chương 3: Hoàn thi n KTQT chi phí qu n tr t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi. CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N CHUNG V K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P DU L CH 1.1. Khái ni m, b n ch t c a KTQT và KTQT chi phí 1.1.1. Khái ni m, b n ch t c a KTQT Đ n nay có r t nhi u ñ nh nghĩa v KTQT. Theo lu t K toán Vi t Nam “KTQT là vi c thu th p, x lý, phân tích và cung c p thông tin kinh t , tài chính theo yêu c u qu n tr và quy t ñ nh kinh t , tài chính trong n i b ñơn v k toán.”(Kho n 3 ñi u 4) Các ñ nh nghĩa trên tuy cách phát bi u khác nhau nhưng ñ u có nh ng v n ñ chung sau: - KTQT là m t h th ng k toán cung c p thông tin ñ nh lư ng; - Các nhà qu n tr doanh nghi p là nh ng ngư i s d ng thông tin do KTQT cung c p; - M c ñích s d ng thông tin c a các nhà qu n tr là ho ch ñ nh, t ch c th c hi n, ki m soát và ñánh giá các ho t ñ ng c a t ch c; Như v y, v b n ch t KTQT là m t b ph n c u thành không th tách r i c a h th ng k toán nói chung và là m t công c quan tr ng không th thi u ñ i v i công tác qu n lý n i b doanh nghi p.
 6. 6 1.1.2. B n ch t c a KTQT chi phí - KTQT chi phí thu th p và cung c p thông tin ph c v cho vi c l p d toán, làm căn c trong vi c l a ch n các quy t ñ nh ng n h n và dài h n hay các quy t ñ nh l a ch n các phương án kinh doanh h p lý. - KTQT chi phí cung c p các thông tin v ho t ñ ng kinh t trong doanh nghi p và ngoài doanh nghi p có liên quan. - KTQT chi phí quan tâm ñ n các chi phí th c t phát sinh theo lo i chi phí, t ng m c chi phí và chi ti t theo t ng m t hàng. - Khi có s bi n ñ ng chi phí, trách nhi m gi i thích v nh ng thay ñ i b t l i thu c b ph n nào KTQT chi phí ph i theo dõi và báo cáo rõ ràng ph c v cho quá trình ki m soát, ñi u ch nh c a nhà qu n lý. 1.1.3. M i quan h gi a KTQT chi phí v i ch c năng qu n tr Ch c năng c a KTQT d a trên ch c năng qu n tr ñư c th hi n qua sơ ñ sau: Sơ ñ 1.1. M i quan h gi a ch c năng KTQT v i ch c năng qu n tr
 7. 7 1.2. Đ c ñi m ho t ñ ng kinh doanh du l ch 1.2.1. Du l ch và ñ c ñi m c a s n ph m du l ch Du l ch là các ho t ñ ng có liên quan ñ n chuy n ñi c a con ngư i ngoài nơi cư trú thư ng xuyên c a mình nh m ñáp ng nhu c u tham quan, tìm hi u, gi i trí, ngh dư ng trong m t kho ng th i gian nh t ñ nh. S n ph m d ch v du l ch là s k t h p các d ch v và các phương ti n v t ch t trên cơ s khai thác các ti m năng du l ch nh m cung c p cho du khách m t th i gian thú v , m t kinh nghi m du l ch tr n v n và hài lòng. Các nhà qu n tr c n n m b t ñ c ñi m s n ph m du l ch ñ có th t ch c t t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh nh m ñáp ng t i ña nhu c u c a du khách và ñ m b o nâng cao hi u qu kinh doanh trên cơ s ki m soát ch t ch chi phí. 1.2.2. Phân lo i ho t ñ ng kinh doanh d ch v du l ch Đ ñáp ng yêu c u c a công tác t ch c KTQT thì ta có th chia ho t ñ ng d ch v du l ch thành năm ho t ñ ng ñ c trưng sau ñây: - Kinh doanh l hành - Kinh doanh lưu trú (Kinh doanh khách s n) - Kinh doanh nhà hàng - Kinh doanh v n chuy n du l ch - Kinh doanh d ch v du l ch khác 1.3. Nh n di n và phân lo i chi phí trong doanh nghi p kinh doanh du l ch Chi phí là t ng giá tr các kho n gi m l i ích kinh t c a doanh nghi p g n li n v i ho t ñ ng s n xu t kinh doanh. V y, v m t ñ nh tính thì chi phí là kho n gi m l i ích kinh t c a doanh nghi p; v m t ñ nh lư ng chi phí là t ng m c giá tr các kho n gi m l i ích kinh t c a doanh nghi p ñư c lư ng hóa. Các cách phân lo i chi phí trong doanh nghi p kinh doanh du l ch:
 8. 8 1.3.1. Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng Theo ch c năng ho t ñ ng chi phí ñư c phân thành: chi phí s n xu t và chi phí ngoài s n xu t. - Chi phí s n xu t là nh ng phí t n v v t ch t, lao ñ ng ph c v cho ho t ñ ng s n xu t. - Chi phí ngoài s n xu t: là nh ng chi phí phát sinh ngoài s n xu t 1.3.2. Phân lo i chi phí theo n i dung và tính ch t c a chi phí Theo tiêu th c này chi phí c a doanh nghi p t n t i dư i các d ng sau: Chi phí nguyên v t li u; chi phí nhân công; chi phí công c , d ng c ; chi phí kh u hao tài s n c ñ nh; chi phí d ch v mua ngoài; chi phí b ng ti n khác. 1.3.3. Phân lo i chi phí theo m i quan h v i m c ñ ho t ñ ng (cách ng x c a chi phí) Theo cách phân lo i này chi phí ñư c chia thành: chi phí c ñ nh (ñ nh phí), chi phí bi n ñ i (bi n phí) và chi phí h n h p. - Chi phí bi n ñ i (bi n phí): là nh ng chi phí thay ñ i t l thu n v i m c ñ ho t ñ ng. - Chi phí c ñ nh (ñ nh phí): là nh ng kho n chi phí không bi n ñ i khi m c ñ ho t ñ ng thay ñ i trong ph m vi phù h p. - Chi phí h n h p: là nh ng kho n chi phí mà bao g m c bi n phí và ñ nh phí . Vì v y, ñ có th ki m soát và ñi u ti t chi phí h n h p nhà qu n tr c n ph i tách ñư c chi phí này thành ñ nh phí và bi n phí. 1.3.4. Phân lo i chi phí s n ph m và chi phí th i kỳ - Chi phí s n ph m: bao g m chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung. - Chi phí th i kỳ: bao g m chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p.
 9. 9 1.3.5. Phân lo i chi phí khác ph c v cho vi c ki m tra và ra quy t ñ nh - Chi phí ki m soát ñư c và chi phí không ki m soát ñư c. - Chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p - Chi phí l n (chi phí chìm) và chi phí chênh l ch - Chi phí cơ h i 1.4. N i dung KTQT chi phí trong các doanh nghi p kinh doanh du l ch 1.4.1. L p d toán chi phí D toán là nh ng tính toán d ki n m t cách toàn di n và ph i h p, làm căn c ñ huy ñ ng kinh doanh c a DN, ñư c xác ñ nh b ng m t h th ng các ch tiêu v s lư ng và giá tr cho m t kho ng th i gian xác ñ nh trong tương lai. - Đ i v i ho t ñ ng kinh doanh l hành: D toán chi phí chính là xác ñ nh các chi phí ñ th c hi n m t chương trình du l ch hay m t tour du l ch c th căn c vào l trình, th i gian, ñ a ñi m tham quan, s lư ng du khách và các d ch v cung c p cho khách trong chương trình. - Đ i v i ho t ñ ng kinh doanh lưu trú: Căn c vào m c ñ ti n nghi và các d ch v cung c p cho t ng phòng ñ l p d toán chi phí cho s phòng có kh năng tiêu th . - Đ i v i ho t ñ ng kinh doanh ăn u ng: D toán ñư c l p căn c vào s lư ng su t ăn d ki n tiêu th và chi phí ñ s n xu t m t su t ăn chu n. - Đ i v i ho t ñ ng kinh doanh v n chuy n du l ch: D toán chi phí ñư c xây d ng d a trên k ho ch s km v n chuy n hay kh i lư ng v n chuy n d ki n th c hi n trong kì và các ñ nh m c chi phí ñã ñư c xây d ng cho m t km v n chuy n hay m t ñơn v v n chuy n chu n. Tuy nhiên khi chi phí ñư c phân lo i theo cách ng x thì s ñư c d toán như sau:
 10. 10 + Đ i v i bi n phí: căn c vào kh i lư ng s n ph m d ch v tiêu th và ñơn giá bi n phí c a 1 ñơn v s n ph m d ch v tiêu th ho c căn c vào doanh thu d ch v tiêu th và t su t bi n phí bán hàng theo doanh thu T ng bi n phí BH = S lư ng d ch v tiêu th × Đơn giá BP c a d ch v tiêu th Ho c T ng bi n phí BH = Doanh thu BH × T su t bi n phí BH. + Đ i v i ñ nh phí: căn c vào s th c t kỳ trư c và nh ng thay ñ i ñ nh phí d ki n trong kỳ t i. 1.4.2. Xác ñ nh giá thành và ñ nh giá bán s n ph m d ch v trong doanh nghi p kinh doanh d ch v du l ch 1.4.2.1. Xác ñ nh giá thành s n ph m d ch v * Tính giá thành theo phương pháp toàn b : Giá thành c a m t s n ph m d ch v là toàn b chi phí ñ s n xu t m t s n ph m d ch v , bao g m c ba kho n m c: CPNVLTT, CPNCTT, CPSXC. Tùy theo ñ c ñi m s n xu t, ñ c ñi m s n ph m c a ñơn v mà có th ch n m t trong các phương pháp tính giá thành s n ph m sau: phương pháp gi n ñơn, h s , t l , phân bư c,…. * Tính giá thành theo phương pháp tr c ti p: bao g m các chi phí s n xu t bi n ñ i là chi phí NVLTT, CPNCTT và chi phí SXC bi n ñ i. 1.4.2.2. Phương pháp xác ñ nh giá bán + Đ nh giá bán theo phương pháp tính giá thành toàn b : CP n n = CP NVLTT + CP NCTT + CP SXC Giá bán = CP n n + CP ph tr i CP ph tr i = CP n n ( 1+ T l CP ph tr i) M c hoàn v n mong mu n + chi phí T l CP ph tr i = BH&QLDN S lư ng d ch v × Giá thành ñơn v d ch v
 11. 11 + Đ nh giá bán theo phương pháp tính giá thành tr c ti p: CP n n = Bi n phí SX + Bi n Phí BH&QLDN Giá bán = CP n n + CP ph tr i CP ph tr i = CP n n ( 1+ T l CP ph tr i) M c hoàn v n mong mu n + Đ nh phí T l CP ph tr i = S lư ng d ch v × Bi n phí ñơn v V i M c hoàn v n mong mu n = T l hoàn v n ñ u tư × T ng v n ñ u tư. 1.4.3. Ki m soát chi phí 1.4.3.1. Xây d ng ñ nh m c chi phí Chi phí ñ nh m c là chi phí d tính cho vi c s n xu t m t s n ph m ho c cung c p d ch v . Là thư c ño trong h th ng d toán c a doanh nghi p, là cơ s cho vi c l p d toán chi phí c a doanh nghi p và cũng giúp cho quá trình th c hi n k toán trách nhi m. Các phương pháp s d ng ñ xây d ng ñ nh m c chi phí: phân tích d li u l ch s , phương pháp th ng kê, k thu t, hay k t h p các phương pháp trên. Đ xây d ng ñ nh m c chi phí thì KTQT c n xây d ng riêng ñ nh m c v lư ng và ñ nh m c v giá. * Đ nh m c v lư ng: - Đ i v i chi phí NVLTT: Đ nh m c v lư ng v t li u bao g m lư ng v t li u tr c ti p ñ s n xu t cho m t s n ph m d ch v trong ñi u ki n lý tư ng c ng v i lư ng v t li u tính cho s n ph m h ng. - Đ i v i chi phí NCTT: Đ nh m c v lư ng bao g m lư ng th i gian c n thi t ñ s n xu t ra m t s n ph m d ch v , th i gian ngh ngơi, th i gian dành cho nhu c u cá nhân và th i gian lau chùi máy, ng ng vi c. * Đ nh m c v giá: - Đ i v i chi phí NVLTT: Đ nh m c v giá v t li u bao g m giá mua v t li u c ng v i chi phí thu mua.
 12. 12 - Đ i v i chi phí NCTT: Đ nh m c v giá gi công bao g m ti n lương, các kho n ph c p, các kho n trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. * Đ i v i ñ nh m c bi n phí s n xu t chung: tùy thu c vào vi c l a ch n tiêu th c phân b bi n phí s n xu t chung. Tuy nhiên trong ñi u ki n môi trư ng ñư c g i là “bi n ñ ng không ng ng” như hi n nay, vi c ñi u ch nh ñ nh m c s di n ra liên t c. Th c t này d n ñ n s xem xét l i thư ng xuyên ñ nh m c chi phí ñ c bi t là v ñ nh m c giá. 1.4.3.2. Phân tích chi phí Đ ki m soát chi phí thì c n d a trên chi phí d toán, chi phí th c t phát sinh và thông qua vi c phân tích nhân t nh hư ng ñ n s bi n ñ ng c a chi phí th c t so v i chi phí d toá theo trình t sau: + Xác ñ nh ch tiêu phân tích + Xác ñ nh ñ i tư ng phân tích + Xác ñ nh m c ñ nh hư ng c a t ng nhân t + Xác ñ nh nguyên nhân, xu hư ng và gi i pháp 1.4.4. Phân tích thông tin KTQT ph c v cho vi c ra quy t ñ nh 1.4.4.1. Phân tích m i quan h gi a chi phí – kh i lư ng – l i nhu n 1.4.4.2. Phân tích thông tin thích h p ñ ra các quy t ñ nh kinh doanh a. Thông tin thích h p và thông tin không thích h p Thông tin thích h p cho vi c ra quy t ñ nh ph i ñ t hai yêu c u sau: - Thông tin ñó ph i liên quan ñ n tương lai. - Thông tin ñó ph i có s khác bi t gi a các phương án ñang xem xét và l a ch n. Nh ng thông tin không ñ t m t trong hai yêu c u trên ho c không ñ t c hai yêu c u trên ñư c g i là nh ng thông tin không thích h p cho quá trình ra quy t ñ nh.
 13. 13 b, S c n thi t và tiêu chu n l a ch n thông tin thích h p cho vi c ra quy t ñ nh ng n h n c, Các bư c phân tích thông tin thích h p 1.5. T ch c b máy KTQT trong doanh nghi p Hi n nay có nhi u quan ñi m khi xây d ng t ch c b máy KTQT, nhưng có th t ch c theo m t trong các hình th c sau: a, Hình th c k t h p: T ch c k t h p gi a k toán tài chính v i KTQT theo t ng ph n hành k toán b, Hình th c tách bi t: T ch c thành m t b ph n KTQT riêng bi t v i b ph n k toán tài chính trong phòng k toán c a doanh nghi p c, Hình th c h n h p: Là hình th c k t h p hai hình th c nêu trên. K T LU N CHƯƠNG 1 Trong chương này, lu n văn t p trung nghiên c u cơ s lý lu n v KTQT chi phí trong các doanh nghi p kinh doanh du l ch, nghiên c u b n ch t, n i dung KTQT chi phí: l p k ho ch, d toán chi phí, tính giá thành, ñ nh giá bán và ki m soát chi phí,... Đây là nh ng cơ s ñ phân tích th c tr ng công tác t ch c KTQT chi phí t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi t ñó ñ xu t gi i pháp hoàn thi n KTQT chi phí t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi. CHƯƠNG 2: TH C TR NG KTQT CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N DU L CH QU NG NGÃI 2.1. T ng quan v Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n 2.1.2. Đ c ñi m ho t ñ ng kinh doanh, ch c năng nhi m v c a Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi * Đ c ñi m ho t ñ ng kinh doanh * Ch c năng và nhi m v c a Công ty
 14. 14 2.1.3. Đ c ñi m t ch c b máy qu n lý t i công ty CP du l ch Qu ng Ngãi B máy qu n lý t i công ty ñư c th hi n qua sơ ñ sau: (Sơ ñ 2.1) H I Đ NG QU N TR BAN KI M SOÁT T NG GIÁM Đ C P.T.GIÁM Đ C P.T.GIÁM Đ C P.T.GIÁM Đ C P.T.GIÁM Đ C Ph trách Ph trách Ph trách Ph trách tài chính XDCB Kinh doanh TM Kinh doanh du l ch Phòng k ho ch Phòng k toán Phòng T ch c – Nghi p v - – tài chính hành chính Kinh doanh Chi Chi Trung Trung Nhà Nhà Nhà C a CH XN Khách Khách nhánh nhánh tâm tâm hàng hàng VL xây s n s n Du hàng hàng TP. TP. ñi u d ch v Quê XD d ng Hùng l ch Sa C u H Hà hành Thương 26 hương M Thiên S 9 Vương Huỳnh Kênh Chí N i du m i (Có Khê Ân+ Minh l ch KS s Nhà (DV 1) hang taxi) T.Ân Quan h tr c tuy n Quan h ch c năng Sơ ñ 2.1. B máy qu n lý t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi 2.1.4. Đ c ñi m t ch c b máy k toán t i công ty CP du l ch Qu ng Ngãi 2.1.4.1. Sơ ñ b máy k toán t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi K TOÁN TRƯ NG K K K toán K toán toán TSCĐ, toán ngân t ng th ng kê công qu h p n K toán các ñơn v tr c thu c Sơ ñ 2.2. B máy k toán Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi 2.1.4.2. Hình th c k toán áp d ng t i Công ty
 15. 15 Hi n nay Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi ñang áp d ng hình th c Ch ng t ghi s , k t h p các công c ph n m m máy tính ng d ng và ph n m m k toán do Trung tâm phát tri n tin h c công ngh ph n m m Ánh Mai cung c p. 2.2. Nh n di n và phân lo i chi phí t i công ty CP du l ch Qu ng Ngãi Chi phí t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi ñư c phân lo i theo các tiêu th c sau: - Phân lo i theo n i dung kinh t c a chi phí ( B ng 2.1) - Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t ñ ng c a chi phí T i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi, ch theo dõi chi ti t cho các chi phí sau: chi phí bán hàng và qu n lý doanh nghi p. (B ng 2.2) Ngoài ra t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi, chi phí còn ñư c chi ti t theo hai hình th c: Chi phí c a các ñơn v h ch toán báo s và chi phí c a các ñơn v khoán g n. (B ng 2.5) 2.3. Th c tr ng KTQT chi phí t i công ty CP du l ch Qu ng Ngãi 2.3.1. Th c tr ng công tác l p k ho ch chi phí t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi Công tác l p k ho ch c a Công ty C ph n Du l ch ñư c th c hi n hàng năm, chi ti t cho t ng lo i hình kinh doanh c a t ng ñơn v h ch toán báo s và các ñơn v khoán g n. Nói chung là công tác l p k ho ch t i Công ty C ph n Du l ch ch chú tr ng vào ch tiêu v doanh thu, giá v n, chi phí d a trên t l hoàn thành hay không hoàn thành v các ch tiêu ñ ñưa ra s k ho ch ch không ph i d a vào vi c phân tích ñi m hòa v n, phân tích m i quan h chi phí – kh i lư ng – l i nhu n, nên có th d n ñ n là chưa sát v i th c t tình hình ho t ñ ng c a ñơn v , d n ñ n khó xác ñ nh nguyên nhân ch y u khi không hoàn thành k ho ch ñ ra.
 16. 16 2.3.2. Th c tr ng công tác tính giá thành và ñ nh giá bán d ch v du l ch công ty CP du l ch Qu ng Ngãi 2.3.2.1. Công tác t p h p chi phí và tính giá thành s n ph m d ch v - không th c hi n 2.3.2.2. Công tác ñ nh giá bán d ch v c a Công ty C ph n Du l ch Công tác ñ nh giá bán cho t ng lĩnh v c kinh doanh t i t ng ñơn v tr c thu c c a Công ty C ph n Du l ch cũng không ñư c quan tâm, ch y u d a trên thông tin giá c th trư ng (ch y u là tham kh o giá c a ñ i th trên ñ a bàn) ñ ñưa ra giá bán cho ñơn v . Đ i v i d ch v taxi, ñây là d ch v m i ñư c ñưa vào ho t ñ ng g n 4 năm nay, vi c ñưa ra giá bán d ch v nhà qu n lý cũng ch d a trên nh ng chi phí b ra ñ u tư cho d ch v như kh u hao xe, t ng lo i xe, lương cho tài x , xăng d u,...và thông tin giá c c a ñ i th c nh tranh trên ñ a bàn Qu ng Ngãi là d ch v Taxi Mai Linh ñ ñưa ra giá bán d ch v c a mình. B ng 2.10. B ng ñ nh giá bán d ch v taxi lo i xe 4 ch - tính cho 1km Ch tiêu S ti n (ñ ng) 1. Chi phí NVLTT 1.500 2. Chi phí nhân viên lái xe 1.018 3. Kh u hao xe 2.273 4. Chi phí v t tư, ph tùng thay th 18 5. Các chi phí khác 406 6. Chi phí BH&QLDN 980 7. Chi phí lãi vay 182 8. T ng chi phí 6.377 9. L i nhu n mong mu n 1.125 (15% doanh thu) 10. Giá bán chưa thu 7.502 11. Giá bán có thu (VAT 5%) 7.877
 17. 17 Giá m c a 10.000ñ/km Đ n km th 31 11.000ñ/km Trên 31 km 8.000ñ/km 2.3.3. Th c tr ng ki m soát chi phí Đ i v i ñ nh m c chi phí thì t i công ty thì chưa có h th ng ñ nh m c chi phí cho t ng lo i chi phí c a t ng d ch v du l ch. Nhưng ñ i v i d ch v v n chuy n thì do m i ñưa vào ho t ñ ng nên công ty có xây d ng ñ nh m c lư ng tiêu hao xăng cho m i lo i xe và d a trên s km th c t ch y c a xe và ñơn giá xăng th c t ñ tính ra chi phí xăng trong kỳ. V công tác phân tích ñánh giá chi phí thì t i công ty cũng như các ñơn v tr c thu c ñã có s so sánh t l gi a chi phí phát sinh th c t v i chi phí k ho ch (Ph l c 2.3) 2.3.4. H th ng ch ng t , s sách, báo cáo ph c v cho KTQT chi phí t i công ty CP du l ch Qu ng Ngãi 2.3.4.1. V h th ng ch ng t k toán Đ i v i lĩnh v c kinh doanh ăn u ng thì ph n l n công ty ch m i s d ng ch ng t th ng kê ñ ghi chép kh i lư ng v t tư, nguyên li u,… cũng như th i gian lao ñ ng thì h u h t các ñơn v tr c thu c cũng như Công ty C ph n Du l ch s d ng b ng ch m công, phi u làm thêm gi ,…. 2.3.4.2. V h th ng s sách k toán Đ ph c v cho công tác KTQT chi phí t i ñơn v thì k toán ch d a vào các h th ng s chi ti t, t ng h p các chi phí liên quan c a k toán là chính. 2.3.4.3. V h th ng báo cáo KTQT Báo cáo KTQT chi phí t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi ch mang tính chung chung và ñư c th c hi n và cu i năm. Trong báo cáo thì ph n các chi phí cũng ch ñư c t ng h p d a trên các s li u các tài kho n chi phí t i công ty ñã ñư c quy ñ nh, có s so sánh v i k ho ch ñ ra.
 18. 18 2.4. Đánh giá th c tr ng KTQT chi phí t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi 2.4.1. V phân lo i chi phí T i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi do chưa nh n th c ñư c t m quan tr ng c a vi c phân lo i chi phí nên chưa quan tâm ñ n vi c xem xét chi phí ñư c hình thành như th nào, ñâu, chi phí như th nào thì có hi u qu nh t. 2.4.2. V chi ti t chi phí T i m i ñơn v tr c thu c thì chi phí ñư c chi ti t ch y u là theo n i dung chi phí, và tùy theo yêu c u h ch toán t i m i ñơn v mà các tài kho n chi phí ñư c chi ti t ñ n c p 2, 3. 2.4.3. V t ch c thu nh p thông tin liên quan ñ n tương lai Vi c thu nh p thông tin trong tương lai nên các phương án kinh doanh mà các nhà qu n tr ñưa ra h u như không có cơ s v ng ch c. 2.4.4. Công tác l p k ho ch, d toán chi phí, giá thành và ñ nh giá bán d ch v Công tác l p k ho ch v giá thành và công tác ñ nh giá bán cho m i lo i hình kinh doanh thì không ñư c quan tâm. Còn công tác l p k ho ch chi phí thì mang tính t ng h p, m c dù ñư c l p riêng cho t ng ñơn v tr c thu c, tuy nhiên còn mang tính chung chung, chưa có s phân tích, phân lo i chi phí theo cách ng x chi phí. Công ty chưa th c hi n l p d toán chi ti t hay t ng quát cho chi phí, doanh thu mà ch d a trên kinh nghi m qu n lý ñ ñưa ra k ho ch cho c năm. 2.4.5. V t ch c phân tích thông tin ñ ra các quy t ñ nh kinh doanh ng n h n T i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi ch ti n hành phân tích thông tin trên các báo cáo tài chính mà không th c hi n phân tích ñi m hòa v n, phân tích m i quan h chi phí - kh i lư ng - l i nhu n, ng d ng thông tin
 19. 19 thích h p cho vi c quy t ñ nh s n xu t kinh doanh ng n h n, gây ra tình tr ng th ñ ng trong ho t ñ ng kinh doanh. 2.4.6. Công tác l p báo cáo Đa s các ñơn v tr c thu c Công ty C ph n Du l ch ch l p báo cáo tài chính ñ th c hi n phân tích ñ nh kỳ và ph c v cho các ñ i tư ng bên ngoài doanh nghi p mà không l p các báo cáo qu n tr . 2.4.7. T ch c b máy ñ thu th p thông tin 2.4.7.1. V t ch c b máy k toán B máy k toán c a Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi ñư c xây d ng theo mô hình h n h p k toán tài chính và KTQT, chưa có b ph n KTQT riêng bi t. Vi c v n d ng KTQT còn t phát, thi u ñ ng b chưa th ng nh t. Công tác KTQT ch m i d ng vi c k toán chi ti t ñ thu th p, x lý và cung c p thông tin ph c v cho yêu c u qu n lý c a doanh nghi p, và l p m t vài báo cáo ñơn gi n chưa có tính thông tin, linh ho t. 2.4.7.2. M i liên h thông tin cung c p gi a các b ph n trong doanh nghi p H th ng thông tin t i công ty chưa ñáp ng ñư c nhu c u thông tin hi n t i. 2.5. Nguyên nhân c a nh ng h n ch trong vi c th c hi n KTQT t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi 2.5.1. Các nguyên nhân khách quan - M c dù ñã c ph n hóa nhưng công tác k toán v n khá ñơn gi n nên yêu c u th c hi n KTQT ch m c ñơn gi n nh t. - S h n ch v cơ s h t ng công ngh thông tin trong công ty trong quá trình th c hi n công tác k toán nói chung và KTQT nói riêng. - Tuy ñã có Lu t k toán quy ñ nh là k toán trong các ñơn v bao g m k toán tài chính và KTQT, nhưng B tài chính thì ch m i ban hành thông tư s 53/2006 ngày 12/6/2006 hư ng d n áp d ng KTQT trong doanh nghi p. Trong thông tư này ch y u là gi i thi u thu t ng và m t s n i dung t ng quát thu c KTQT mà chưa có s hư ng d n c th .
 20. 20 M t khác là quan ñi m v KTQT chi phí còn khá nhi u và nhi u ñ nh hư ng khác nhau. 2.5.2. Nguyên nhân ch quan - Trình ñ nh n th c v khái ni m KTQT c a các nhà qu n lý t i Công ty C ph n Du l ch v n còn h n ch . - Chưa có s k t h p ch t ch gi a các nhà qu n tr v i các nhân viên k toán. - Chưa dành kinh phí ñ u tư cho công tác KTQT. K T LU N CHƯƠNG 2 Trong chương này qua tìm hi u th c t t i ñơn v này, tác gi ñã khái quát ñư c tình hình t ch c, ñ c ñi m ho t ñ ng kinh doanh cũng như tình hình th c hi n KTQT chi phí t i ñơn v . Công tác KTQT chi phí ñư c th hi n qua vi c phân lo i chi phí, l p k ho ch chi phí, tính giá thành, ñ nh giá bán d ch v và ki m soát chi phí t i ñơn v . Qua quá trình nghiên c u, tác gi ñánh giá ưu ñi m và nh ng m t còn t n t i trong công tác KTQT chi phí t i Công ty C ph n Du l ch Qu ng Ngãi, ñi u này làm cơ s ñ ñưa ra các gi i pháp hoàn thi n KTQT chi phí t i ñơn v trong chương 3. CHƯƠNG 3: HOÀN THI N KTQT CHI PHÍ T I CÔNG TY C PH N DU L CH QU NG NGÃI 3.1. S c n thi t và yêu c u hoàn thi n KTQT chi phí t i công ty CP du l ch Qu ng Ngãi 3.1.1. S c n thi t ph i hoàn thi n KTQT chi phí trong công ty CP du l ch Qu ng Ngãi 3.1.2. Yêu c u ch y u c a vi c hoàn thi n KTQTchi phí t i công ty CP du l ch Qu ng Ngãi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2