intTypePromotion=1
ADSENSE

Trắc nghiệm Linux

Chia sẻ: Amry Hellmaster | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

244
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là: Kernel 2. Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt Số chẵn là phiên bản ổn định Số lẻ là phiên bản thử nghiệm 4. Kiến trúc Kernel Linux là :Monolithic 5. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ? Linus Tolvards 6. Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh: lệnh ls 7. Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm Linux

 1. 1. Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là: Kernel 2. Số phiên bản kernel của Linux có gì đặc biệt ­Số chẵn là phiên bản ổn định ­Số lẻ là phiên bản thử nghiệm 4. Kiến trúc Kernel Linux là :Monolithic 5. Tác giả của phiên bản hệ điều hành Linux đầu tiên là ? Linus Tolvards 6. Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh: lệnh ls 7. Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số: –l 8. Để liệt kê các file ẩn trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh ls với tham số: –a 9. Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh: Lệnh cd 10. Một user có username là sinhvien và home directory của anh ta là /home/sinhvien. Để trở về home dir của anh ta 1 cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh cd /home/sinhvien x cd /home/sinhvien x 11. Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải làm lệnh nào sau đây: cp tmp/hello.txt /tmp/hello 12. Để xem nội dung một tập tin văn bản trong Linux ta có thể dùng lệnh nào sau đây cat less more
 2. 13. Để đọc nội dung một đĩa CD trong Linux ta phải làm thế nào ? Phải mount  trước 14. Làm thế nào để đọc một đĩa mềm trong Linux: mount /dev/fd0 15. Tập tin nào chứa các mount point mặc định khi hệ thống boot lên: /etc/fstab 16. Tập tin nào chứa thông tin các file system đang được mount: /etc/modules.conf x 17. Tập tin sau đây có thuộc tính như thế nào : ­rwx–x–x hello.sh 644 18. Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau: Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào dưới đây. chmod 665 19. Tập tin có dấu chấm “.” Phía trước có đặc tính gì đặc biệt: Ví dụ: .hello.txt: Tập tin ẩn 20. Lệnh nào cho phép ta tạo một account user mới trên hệ thống: Lệnh useradd 21. Sau khi đánh lệnh useradd sinhvien. Hỏi user có account là sinhvien có thể login vào hệ thống được chưa ? Không 22. Tập tin /etc/passwd chứa thông tin gì của users hệ thống Chứa uid,gid, home directory, shell 23. Tập tin /etc/shadow chứa thông tin gì của users hệ thống Chứa password của người dùng 24. Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất:q User root 25. Hệ thống Linux có mấy Run Level chính: Có 6 Run Level
 3. 26. Run level nào là shutdown và halt hệ thống: Level 0 27. Run level nào là reboot hệ thống: Level 6 28. Run level nào làm hệ thống chạy full mode with X window: Level 5 29. Ở run level nào hệ thống không đòi hỏi ta phải nhập username password để login: Level 1 30. Chương trình soạn thảo văn bản nào là phổ biến nhất trong hđh Linux: vi 32. Emacs là một chương trình soạn thảo văn bản 34. Trong vi, để thoát không cần hỏi lại ta phải dùng lệnh nào :ESC­:q! 35. Để xem các tiến trình hiện có trong hệ thống Linux ta dùng lệnh nào: Lệnh ps 36. Để xem chi tiết các tiến trình đang chạy trong hệ thống ta dùng lệnh ps với các tham số nào sau đây –ax 37. Mỗi tiến trình chạy trong hệ thống Linux được đặc trưng bởi : PID 38. Tham số PPIUD dùng để chỉ: Parent process ID 39. Để dừng một tiến trình ta dùng lệnh nào : kill 40. Điều gì xảy ra với một tiến trình khi ta kill tiến trình cha của nó Tiến trình con sẽ chết theo 41. Để kill hết các tiến trình có tên là vi ta dùng lệnh nào: killall –HUP vi 42. Để thiết lập địa chỉ IP cho một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây ifconfig
 4. 43. Để xem trạng thái các port đang mở của một máy Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây netstat 44. Để xem các thông tin về bảng routing trong hệ thống Linux ta sử dụng lệnh nào trong các lệnh sau đây ifconfig route –n 45. Để thiết lập địa chỉ IP cho card mạng eth0 dùng lệnh ifconfig, ta phải thực hiện lệnh nào sau đây ifconfig eth0 172.16.10.11 netmask 255.255.255.0 46. Để tạm thời stop một card mạng ta dùng lệnh nào ifconfig eth0 down 47. Giả sử ta muốn thêm vào bảng routing một con đường mới: qua mạng 192.168.10.0/24 thì phải qua gateway 172.16.10.140 ta làm cách nào: route add –net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.10.140 48. Khai báo default gw 172.16.8.2 cho 1 máy Linux sử dụnglàm lệnh nào: a. route add –net default gw 172.16.8.2 b. route add –net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.16.8.2 49. Để xem tải của hệ thống Linux ta dùng lệnh nào: Lệnh top 50. Tập tin nào trong Linux định nghĩa các port cho các dịch vụ chạy trong nó /etc/services 51. Dịch vụ SMTP chạy ở port nào: 25 52. Dịch vụ www chạy ở port nào: 80 53. Dịch vụ nào cho phép ta truyền file qua mạng: ftp
 5. 54. Làm thế nào để login từ xa qua mạng vào một máy Linux Dùng telnet Dùng ssh Dùng rlogin 55. Dịch vụ SSH trong Linux là gì ? Secure Shell 56. Lệnh nào dùng để cài đặt gói phần mềm “packagename.rpm”? rpm –ivh packagename.rpm 57. Để thay đổi các lựa chọn gắn kết (mount) tự động cho một hệ thống tập tin  cục bộ, ta cần sửa đổi nội dung tập tin nào? /etc/fstab 58. Trong dịch vụ httpd (Apache), để xây dựng “máy Web ảo”, ta cần chỉ khối  dẫn nào? VirtualHost 59. Để thay đổi tên đăng nhập của tài khoản “user” thành “newuser”, ta dùng  lệnh? usermode –l newuser user 60. Để chỉ liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là “?” ở thư mục hiện hành, ta dùng lệnh? ls *? 61. Tập tin nào chứa ánh xạ tên­địa chỉ IP cục bộ? /etc/hosts 62. Lệnh nào được sử dụng để cho người dùng thiết lập lịch của riêng họ? crontab –e 63. Để chép nội dung file1 vào cuối file2, sử dụng lệnh?
 6. cat file1 >> file2 64. Lệnh nào để biết đầy đủ đường dẫn của thư mục hiện hành? pwd 66. Để hủy bỏ lệnh đang thi hành, ta thực hiện: Nhấn Ctrl + C 67. Để xem nội dung của tập tin văn bản, ta dùng lệnh: more less cat 68. Để tạo tập tin “new” chứa nội dung của hai tập tin “data” và “odd”, ta dùng lệnh: cat data odd > new 70. Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện lệnh: man ls 71. Lệnh nào để xóa tập tin có tên là “­abc” rm — ­abc 73. Trong trình soạn thảo vi, lệnh nào dùng để ghi và thoát? wq 74. Lệnh nào tương đương với lệnh sau “chmod u+rwx,g=rx,o­rwx myfile” chmod 757 myfile 75. Để chuyển về thư mục chủ của người dùng hiện hành, ta dùng lệnh? cd ~ 76. Trong RedHat Linux, tên tài khoản người dùng: Là duy nhất Phân biệt chữ thường với chữ hoa Không được bắt đầu bằng một ký số
 7. 77. Tập tin nào chứa khai báo địa chỉ máy chủ DNS? /etc/resolv.conf 78. Lệnh nào tương đương với lệnh sau “chown sales myfile” chown sales:sales myfile 79. Tập tin /etc/sysconfig/network có chứa thông tin về: Tên máy tính và default gateway 80. Để khóa tài khoản “user”, ta dùng lệnh? passwd –l user 81. Tiến trình init: a. Luôn có PID = 1; b. Không thể kết thúc được c. Gọi khởi động các tiến trình khác d. Tất cả đều đúng 82. Tập tin nào được sử dụng để thay đổi mức thi hành mặc định (default runlevel)? /etc/init.conf 83. Trong trình soạn thảo vi, để chuyển về chế độ lệnh, ta nhấn: Ctrl + Shift 84. Có thể tạo một Symbolic Link chỉ tới một tập tin không tồn tại hay không? Tùy trường hợp 86. Khi tạo một tài khoản người dùng, thông tin nào bắt buộc phải được cung  cấp? Tên đăng nhập 87. Nếu muốn xem “crond” được cấu hình để khởi động ở mức thi hành (runlevel) nào, ta thi hành lệnh? chkconfig –list crond
 8. 89. Để bật ngay lập tức chức năng chuyển gói tin (IP Forward), ta thực hiện: Sửa nội dung tập tin “/etc/sysctl.conf” Thi hành lệnh echo 1> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 90. Cho biết ý nghĩa của một mục từ crond như sau: 10 5 * * * /bin/foo Thực thi /bin/foo vào lúc 5:10 sáng mỗi ngày 91. Để xem thông tin về phần chia đĩa cứng trên hệ thống, ta dùng lệnh: fdisk –l 92. Để kiểm tra dung lượng đĩa cứng còn trống, ta dùng lệnh: df 93. Để kết thúc tiến trình có PID=1, ta thi hành lệnh: kill –p 1 94. Thư mục /dev chứa: Các tập tin đại diện thiết bị 95. Để tạo thêm một địa chỉ IP 192.168.10.5/24 cho giao tiếp mạng eth0, ta dùng lệnh ifconfig eth1:0 192.168.10.5 netmask 255.255.255.0 up 96. Trong tập tin khai báo các tham số cho zone, bản ghi SOA: a. Bắt buộc phải có b. Được đặt tùy ý trong tập tin c. Được phép khai báo nhiều lần 97. Để sao chép tất cả nội dung có trong thư mục /dir vào thư mục /tmp, thi hành lệnh: b. cp –a /dir /tmp 98. Chương trình nào dùng để kiểm tra cấu hình dịch vụ DNS? nslookup
 9. 99. Trong tập tin “httpd.conf” khai báo nào dưới đây là sai: Alias /image/ /ftp/pub 100.Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir rm –r /dir 101.Để tìm tất cả các sự khác nhau giữa hai tập tin, ta dùng lệnh: f. diff 103. Lệnh nào dùng để liệt kê danh sách tất cả các tập tin có tên phần mở rộng không chứa các ký tự trong khoảng từ “x” đến “w” trong thư mục hiện hành ls *.[!xw] 104. Để tạo tài khoản người dùng “abc” là thành viên của nhóm “group”, ta dùng lệnh: useradd –g group abc 105 : Có ít nhất bao nhiêu patition cần được tạo ra khi ta cài đặt LINUX 2 106 : File nào trong số các file dưới đây chứa các biến môi trường khi sử dụng Bash Shell /etc/profile 107 :Tất cả các nhóm được liệt kê trong file /etc/group .Mỗi một nhóm được thể hiện trên một dòng.Hãy xác định trật tự đúng của các trường trên thực thể này : groupname, password, GID, member list 108 : Bạn sử dụng lênh sau useradd –m sapa song user sapa kh ông đăng nhập  vào được.Để đăng nhập được ta phải làm gì ? Bạn cần biên tập lại file /etc/passwd và đăng ký shell cho acount sapa 109: Bạn tạo một user sinhvien mới bằng cách thêm vào /etc/passwd file một  dòng như sau sinhvien:abcdef:501:501:tensinhvien:/home/sinhvien:/bin/bash
 10. Sau đó sinh vien gặp bạn và nói không logon vào hệ thống được. Bạn kiểm tra và thấy tên user và mật khẩu đều đúng .Điều gì đã xảy ra? Bạn không thể nhập mật khẩu trực tiếp .Cần dùng lệnh passwd command để  đăng ký mật khẩu cho user. 110 : Mở file /etc/passwd ta thấy có các dòng .Trật tự nào sau đây của các trường là đúng: username, UID, GID, comment, home directory, command 111 : Bạn có một máy tính và đang cài Windows98 và muốn cài thêm Linux trên  đó song bạn không còn đủ không gian đĩa cứng để cài đặt.Bằng cách nào tối ưu  nhất bạn có thể thực hiện công việc trên Sử dụng Disk Manager để thay đổi lại kích thước (resize ) của partition chứa Windows 98. 112 :Bạn đang cài Linux lên máy tính của bạn.Bạn muốn có 5 partitions khác  nhau và đã tạo ra được 4 partition.Còn partition thứ 5 không cách nào tạo ra được.Điều gì đã xảy ra : Bạn đã tạo ra 4 primary partitions. 113 : Quan sát file /etc/passwd , bạn thấy trong trường password chúa ký hiệu ‘x’. Ý nghĩa của ký tự này là gì? Bạn đang sử dụng shadow password. 114 : Sau khi Dung rời khỏi công ty ,bạn dùng lệnh userdel dung để xoá user này.Mẩu tin của user này trong file etc/passwd bị xoá , tuy vậy trong home directory có thể vẫn còn thư mục của user này. Bạn có thể dùng lệnh nào sau  đây để khẳng định home directory cũng đã bị xoá? userdel –r dung
 11. 115 : Bạn Dung có username là sapa.Bạn ấy nói rằng quên mật mật khẩu đăng  nhập.Lệnh nào sẽ giúp bạn Dung reset lại mật khẩu của mình. passwd Dung 116 : File nào xác định tất cả các user trên hệ thống của bạn /etc/passwd 117 : Những user name nào sau đây không đúng Theresa Hadden 118 : Dung lượng nhỏ nhất cho phép đối với các swap partition là : 256 MB 119 : Máy tính của bạn có hai ổ đĩa cứng IDE và bạn đang cài Linux trên  chúng.Mỗi đĩa cứng bạn chia thành hai patitions .Các partition trên máy của bạn có tên là gì : hda1, hda2, hdb1, hdb2 120 .Hãy cho biết chương trình sau đây xuất ra nội dung nào đúng : #!/bin/sh myvar=”Chao ban” echo $myvar echo ‘message : $myvar’ echo “message : $myvar” echo “message :\$myvar” echo Nhap noi dung text read myvar echo ‘$myvar’ se la $myvar exit 0 Chao ban message : $mayvar message : Chao ban message : $myvar Nhap noi dung text
 12. Mot ngay dep troi $myvar se la Mot ngay dep troi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2