intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Vận dụng quan điểm thực tiễn trong giảng dạy các môn lý luận chính trị Mác - Lênin ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật hiện nay

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

88
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, việc giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin ở các trường ĐH, CĐ, còn tồn tại những bất cập về mặt nội dung tư tưởng, về giáo trình, về chương trình giảng dạy…cũng như về phương pháp giảng dạy. Chính những bật cập này đã ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng giảng dạy của các môn học. Một trong những bất cập nêu trên, theo chúng tôi, chính là sự giáo điều trong việc giảng dạy, mà thực chất là biểu hiện của việc không vận dụng quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin: Quan điểm thực tiễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng quan điểm thực tiễn trong giảng dạy các môn lý luận chính trị Mác - Lênin ở trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật hiện nay

Hữu Thị Hồng Hoa và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 112(12)/1: 251 - 254<br /> <br /> VẬN DỤNG QUAN ÐIỂM THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ<br /> LUẬN CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN Ở TRÝỜNG CÐ KINH TẾ - KỸ THUẬT<br /> HIỆN NAY<br /> Hữu Thị Hồng Hoa*, Hà Thị Thu Hằng<br /> Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Hiện nay, việc giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin ở các trường ĐH, CĐ, còn tồn tại những<br /> bất cập về mặt nội dung tư tưởng, về giáo trình, về chương trình giảng dạy…cũng như về phương<br /> pháp giảng dạy. Chính những bật cập này đã ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng giảng dạy của các<br /> môn học. Một trong những bất cập nêu trên, theo chúng tôi, chính là sự giáo điều trong việc giảng<br /> dạy, mà thực chất là biểu hiện của việc không vận dụng quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác –<br /> Lênin: Quan điểm thực tiễn. Do vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy các môn lý luận<br /> Mác – Lênin, trong phạm vi bài báo này, chúng tôi đề xuất việc phải vận dụng quan điểm thực tiễn<br /> trong giảng dạy các môn lý luận Mác – Lênin ở trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật .<br /> Từ khóa: Lý luận Mác – Lênin,đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo điều, quan điểm thực tiễn.<br /> <br /> Chúng ta ðều biết, một trong những ðiểm<br /> khác biệt cãn bản giữa học thuyết khoa học và<br /> cách mạng của các nhà sáng lập Chủ nghĩa<br /> Mác - Lênin với tất cả các học thuyết, lý luận<br /> xã hội trýớc Mác, ðó là quan ðiểm về thực<br /> tiễn. Ở các lý luận xã hội trýớc Mác, vấn ðề<br /> thực tiễn không ðýợc ðặt ra hoặc nếu có ðặt ra<br /> thì lại ðýợc giải quyết một cách hết sức thần<br /> bí, méo mó. Trái lại, ở triết học của C.Mác,<br /> Ph.Ănghen và V.I. Lênin vấn ðề thực tiễn<br /> ðýợc xem xét một cách hiện thực, sinh ðộng,<br /> và do ðó vô cùng gần gũi với ðời sống hiện<br /> thực. Chính vì vậy mà C.Mác ðã chỉ ra "các<br /> nhà triết học ðã chỉ biết giải thích thế giới<br /> bằng nhiều cách khác nhau, song vấn ðề là<br /> cải tạo thế giới" [1]. Thực tế là, sự ra đời lý<br /> luận khoa học cách mạng của C. Mác và<br /> Ph.Ănghen bắt nguồn từ thực tiễn cách mạng<br /> của giai cấp công nhân ở Châu Âu cũng như<br /> kinh nghiệm sinh động đấu tranh vì hoàn bình<br /> dân chủ.*<br /> Sự gắn bó mật thiết giữa lý luận và thực tiễn<br /> trong Chủ nghĩa Mác - Lênin ðã thực sự trở<br /> thành một quan ðiểm một nguyên tắc cãn bản<br /> của hoạt ðộng sống, trong ðó bao hàm cả<br /> hoạt ðộng nhận thức, giáo dục. Bản thân<br /> V.I.Lênin ðã từng khẳng ðịnh: "Quan ðiểm về<br /> *<br /> <br /> Tel: 0976678738<br /> <br /> ðời sống, về thực tiễn phải là quan ðiểm thứ<br /> nhất và cõ bản của lý luận về nhận thức" [4].<br /> Sau này, Đảng ta trong suốt quá trình đấu<br /> tranh, bảo vệ và xây dựng tổ quốc xã hội chủ<br /> nghĩa, chúng ta cũng rút ra bài học vô cùng<br /> qúy giá đó là :“Đảng phải xuất phát từ thực<br /> tế, tôn trọng và hành động theo quy luật<br /> khách quan. Năng lực nhận thức và hành<br /> động theo quy luật khách quan là điều kiện<br /> đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng”.<br /> Trong công tác giảng dạy, để góp phần nâng<br /> cao chất lượng dạy và học các môn lý luận<br /> chính trị Mác - Lênin, thì việc vận dụng quan<br /> ðiểm thực tiễn, trong giảng dạy vừa là tất<br /> yếu, vừa là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Nếu<br /> vận dụng tốt quan ðiểm thực tiễn trong quá<br /> trình giảng dạy sẽ góp phần không nhỏ trong<br /> việc nâng cao chất lýợng dạy và học các môn<br /> lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin.<br /> Lý luận nói chung, ðặc biệt là lý luận Mác Lênin chính là sản phẩm ðýợc ðúc kết từ thực<br /> tiễn và phản ánh thực tiễn ðó, dýới dạng ðặc<br /> thù của nó. Ở một ý nghĩa nào ðó, có thể<br /> khẳng ðịnh lý luận chính là con ðẻ của thực<br /> tiễn, mang những nhân tố nhất ðịnh, ðýõng<br /> nhiên, dýới một hình thức mới, trừu týợng và<br /> khái quát, so với ðời sống thực tiễn. Chính vì<br /> ở lý luận Mác - Lênin, sự khái quát hoá, trừu<br /> týợng hoá ðã ðạt tới trình ðộ cao nhất. Ðiều<br /> 251<br /> <br /> Hữu Thị Hồng Hoa và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> ðó một mặt cho phép lý luận này phản ánh<br /> ðýợc những vấn ðề chung, bản chất nhất của<br /> thế giới khách quan, , song mặt khác, chính<br /> sự trừu týợng, khái quát hoá cao này ðã làm<br /> cho lý luận Mác - Lênin trở nên trừu týợng,<br /> khó tiếp thu hõn bất kỳ một môn học nào.<br /> Trong ðiều kiện nhý vậy, ngýời giảng viên lý<br /> luận Mác - Lênin phải vận dụng quan ðiểm<br /> thực tiễn bằng sự liên hệ với thực tiễn sinh<br /> ðộng trong quá trình giảng dạy. Từ đó mới<br /> làm cho việc giảng dạy và học môn học này<br /> trở nên thiết thực, có ý nghĩa. Có nhý vậy mới<br /> làm cho bản thân môn học này trở nên gần<br /> gũi ðối với ngýời học, và do ðó làm cho nó dễ<br /> tiếp thu hõn. Bằng không, việc dạy và học lý<br /> luận Mác - Lênin hoàn toàn không ðáp ứng<br /> ðýợc yêu cầu của ngýời học, của cuộc sống<br /> cũng nhý không phản ánh trung thực bản chất<br /> của lý luận này. Nói một cách khác, giảng<br /> viên phải vận dụng một cách thành thạo quan<br /> ðiểm thực tiễn trong giảng dạy các môn lý<br /> luận Mác – Lênin, ðể vừa ðảm bảo ðýợc yêu<br /> cầu truyền tải nội dung tri thức cõ bản của<br /> môn học, vừa có sự liên hệ, mở rộng với thực<br /> tiễn cuộc sống, vừa tác ðộng ðến tình cảm,<br /> ðem lại hứng thú, niềm ðam mê, ý chí výõn<br /> lên của ngýời học, giúp ngýời học phát huy<br /> tính tích cực chủ ðộng, sáng tạo, rèn luyện<br /> nãng lực thực tiễn.<br /> Muốn làm ðýợc ðiều này, yêu cầu ngýời giảng<br /> viên phải quán triệt một số quan ðiểm sau:<br /> - Giảng viên phải thấy ðýợc khả nãng của<br /> việc vận dụng quan điểm và thực tiễn trong<br /> hoàn cảnh cụ thể của trýờng, của khả nãng<br /> bản thân và của ngýời học.158<br /> - Việc vận dụng quan điểm thực tiễn phải<br /> xuất phát từ ðặc thù của những môn học lý<br /> luận Mác – Lênin. Đó là môn học trang bị cho<br /> sinh viên hệ thống lý luận, quan điểm, chủ<br /> trương, đường lối mang tính cách mạng và<br /> khoa học, nó có vai trò đặc biệt quan trọng<br /> trong việc xây dựng và phát triển ở sinh viên<br /> thế giới quan và phương pháp luận khoa học.<br /> - Vận dụng quan điểm thực tiễn xuất phát từ<br /> thực trạng giảng dạy, các môn lý luận Mác Lênin ở trýờng CÐ Kinh tế - Kỹ thuật hiện nay.<br /> 252<br /> <br /> 112(12)/1: 251 - 254<br /> <br /> Trường CÐ Kinh tế - Kỹ thuật là trýờng thành<br /> viên của Ðại học Thái Nguyên, nhiệm vụ của<br /> trýờng là: ðào tạo và bồi dýỡng nguồn nhân<br /> lực có trình ðộ cao ðẳng và các trình ðộ thấp<br /> hõn trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật công<br /> nghiệp, kỹ thuật Nông - Lâm, kỹ thuật xây<br /> dựng, kỹ thuật giao thông và ðào tạo nghề.<br /> Bên cạnh những lĩnh vực ðào tạo chuyên<br /> ngành, trýờng con chú trọng bồi dýỡng giáo<br /> dục chính trị, tý týởng, ðạo ðức lối sống, giáo<br /> dục ðýờng lối của Ðảng, chính sách và Pháp<br /> luật của nhà nýớc. Ðảm nhận việc giảng dạy<br /> các môn lý luận Mác - Lênin là một ðội ngũ<br /> giảng viên ðýợc ðào tạo chính quy, có ý thức<br /> nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.<br /> Hầu hết các giảng viên ðều ý thức rõ vai trò<br /> và tầm quan trọng của việc sử dụng phýõng<br /> pháp dạy học có sự liên hệ giữa lý luận và<br /> thực tiễn của ðịa phýõng, ðất nýớc, liên hệ,<br /> lồng ghép trong từng bài giảng, từng ðõn vị<br /> kiến thức. Quan điểm thực tiễn ở trong giảng<br /> dạy các môn Lý luận chính trị Mác - Lênin ở<br /> trýờng CÐ Kinh tế - Kỹ thuật ðýợc nhận thức<br /> một cách ðúng ðắn chính là ðiều kiện cần<br /> thiết ðể vận dụng nó trong thực tế giảng dạy<br /> ngày càng hiệu quả hõn.<br /> Tuy vậy, nhìn lại thực trạng dạy và học các<br /> môn lý luận Mác - Lênin ở trýờng CÐ Kinh tế<br /> - Kỹ thuật vẫn chýa ðýợc nhý mong muốn,<br /> cụ thể:<br /> - Nhiều giảng viên vẫn còn nặng nề về câu<br /> chữ trong khi trình bày các khái niệm, phạm<br /> trù hay những nội dung trừu týợng của môn<br /> học làm cho giờ học trở nên nhàm chán, khô<br /> cứng. Chính vì vậy mà phần lớn sinh viên<br /> chýa có hứng thú ðối với môn học, thậm chi<br /> coi thýờng môn học này.<br /> - Còn không ít sinh viên quan niệm các môn<br /> học của chủ nghĩa Mác - Lênin là môn học<br /> mang tính lý luận thuần tuý, khô khan vì vậy<br /> họ học môn này theo kiểu ðối phó, nên ở<br /> những sinh viên này mất ði cảm hứng say mê<br /> học tập, ít ðầu tý thời gian, công sức ðể<br /> nghiên cứu, tìm hiểu.<br /> Có nhiều lý do khác nhau ðể giải thích tình<br /> trạng trên, trong ðó có cả nguyên nhân khách<br /> quan và chủ quan.<br /> <br /> Hữu Thị Hồng Hoa và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Về nguyên nhân khách quan:<br /> - Những môn học lý luận Mác - Lênin ở các<br /> trýờng ÐH, CĐ hiện nay bao gồm: Những<br /> nguyên lý cõ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin,<br /> Đýờng lối cách mạng của ÐCSVN, Tý týởng<br /> Hồ Chí Minh. Ðây ðều là những môn học<br /> mang tính trừu týợng, ðòi hỏi cả ngýời dạy và<br /> ngýời học phải có sự say mê, ðầu tý thời gian,<br /> công sức ðể tìm tòi, nghiên cứu.<br /> - Do phần lớn sinh viên trong trýờng ðều<br /> thuộc khối ngành kinh tế kỹ thuật nên ðại ða<br /> số sinh viên ngại học các môn khoa học - xã<br /> hội và nhân vãn, trong ðó có các môn của chủ<br /> nghĩa Mác – Lênin.<br /> - Tuổi ðời của sinh viên còn rất trẻ, mức ðộ<br /> am hiểu các vấn ðề kinh tế - xã hội còn chýa<br /> nhiều nên khi gặp phải các vấn ðề thực tiễn<br /> ðang ðặt ra thýờng khó tìm ra câu trả lời<br /> Về nguyên nhân chủ quan.<br /> - Sinh viên chýa thật sự tích cực, chủ ðộng<br /> nghiên cứu, tìm hiều môn học, còn ỷ lại, thậm<br /> chí coi thýờng, thiếu tính tự giác trong học tập.<br /> - Nhiều sinh viên cho rằng ðây là môn học<br /> thuộc lòng nên chỉ chú trọng học vẹt, học sao<br /> cho miễn là qua ðýợc kỳ thi, còn bản chất của<br /> vấn ðề thì hầu nhý không hiểu.<br /> Ðể sớm khắc phục ðýợc những thực trạng<br /> trên, phải “thực hiện ðồng bộ các giải pháp<br /> phát triển và nâng cao chất lýợng giáo dục,<br /> ðào tạo" nhý tinh thần ðại hội XI của Ðảng<br /> nói chung, giảng dạy các môn khoa học của<br /> Chủ nghĩa Mác - Lênin nói riêng, trong ðó<br /> cần thực hiện có hiệu quả hõn việc vận dụng<br /> quan điểm thực tiễn trong giảng dạy các môn<br /> lý luận Mác - Lênin.<br /> Tuy nhiên, ðể việc vận dụng quan điểm thực<br /> tiễn vào trong giảng dạy các môn lý luận Mác<br /> - Lênin ở trýờng CÐ Kinh tế - Kỹ thuật thật<br /> sự có ðýợc hiệu quả nhý mong muốn, thì theo<br /> chúng tôi, cần tiến hành một số giải pháp sau:<br /> Một là, cần ðổi mới nhận thức của ðội ngũ<br /> cán bộ quản lý các cấp, ðội ngũ giảng viên<br /> nhất là giảng viên trực tiếp giảng dạy các môn<br /> lý luận Mác - Lênin về chủ trýõng ðổi mới<br /> cãn bản và toàn diện giáo dục, ðào tạo, trong<br /> <br /> 112(12)/1: 251 - 254<br /> <br /> ðó ðổi mới phýõng pháp dạy và học là mắt<br /> khâu quan trọng.<br /> Hai là, phải tạo sự chuyển biến cãn bản trong<br /> ðổi mới phýõng pháp giảng dạy các môn lý<br /> luận Mác - Lênin trong ðó vận dụng quan<br /> điểm thực tiễn là nội dung cốt lõi.<br /> Ba là, trên cõ sở phát huy tính tích cực, chủ<br /> ðộng, sáng tạo, sự hứng thú, niềm ðam mê<br /> của sinh viên mà tiến hành bồi dýỡng nãng<br /> lực tý duy tự học, tự nghiên cứu và rèn luyện<br /> nãng lực hoạt ðộng thực tiễn cho sinh viên.<br /> Bốn là, kết hợp chặt chẽ việc vận dụng quan<br /> điểm thực tiễn với các phýõng pháp dạy học<br /> khác, trong ðó phýõng pháp dạy học tích cực<br /> là phýõng pháp dạy học có nhiều ýu ðiểm nổi<br /> trội hiện nay.<br /> Nãm là, ðổi mới chýõng trình, nội dung,<br /> phýõng pháp thi, kiểm tra trong quá trình<br /> giảng dạy. Bởi khâu ra ðề ðýợc xem là khâu<br /> kiểm tra, ðánh giá chất lýợng của sản phẩm<br /> giảng dạy, tức là ngýời học.<br /> Tuy nhiên, theo chúng tôi khâu ra ðề thi<br /> không phải chỉ là sự ðánh giá chất lýợng học<br /> tập của ngýời học mà còn phải bao hàm cả<br /> sự ðánh giá chất lýợng thực tiễn của sinh<br /> viên, biểu hiện ở khả nãng giải quyết những<br /> vấn ðề thực tiễn ðặt ra. Và nhý vậy, ðề thi<br /> cần tập trung vào khía cạnh, phýõng pháp<br /> luận giải quyết vấn ðề trong lý luận Mác Lênin cũng nhý ðịnh ra những “tình huống<br /> có vấn ðề" gắn với ðời sống hiện tại ðể sinh<br /> viên giải quyết.<br /> Sáu là, nâng cao hõn nữa chất lýợng ðội ngũ<br /> giảng viên ðáp ứng yêu cầu ngày càng cao<br /> của việc vận dụng quan điểm thực tiễn trong<br /> giảng dạy lý luận Mác - Lênin theo hýớng<br /> thýờng xuyên ðýa giáo viên ði tìm hiểu thực<br /> tế ðể tích luỹ thêm kinh nghiệm, kiến thức<br /> thực tế.<br /> KẾT LUẬN<br /> Việc nâng cao chất lýợng dạy và học các môn<br /> lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm cung<br /> cấp cho sinh viên hệ thống lý luận khoa học,<br /> với quan ðiểm, tý týởng cách mạng và nhân<br /> vãn sẽ tác ðộng sâu sắc ðến tý duy, tý týởng,<br /> tình cảm, nếp sống và nếp nghĩ của sinh viên.<br /> 253<br /> <br /> Hữu Thị Hồng Hoa và Đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Xây dựng phong cách học tập và làm việc<br /> theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng tập thể,<br /> giàu nghị lực cách mạng, giàu tính nhân vãn,<br /> nhân ðạo… Ðể ðạt ðýợc những mục tiêu ðó,<br /> không ai khác, ngýời giảng viên giảng dạy<br /> các môn lý luận Mác - Lênin cần ðổi mới vận<br /> dụng một cách sáng tạo quan điểm thực tiễn,<br /> sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn trong<br /> quá trình giảng dạy, những thay ðổi của ðời<br /> sống hiện thực phải ðýợc giảng viên kịp thời<br /> nắm bắt và ðýa vào nội dung bài giảng.<br /> Chúng ta không ðýợc coi lý luận của chủ<br /> nghĩa Mác - Lênin là một cái gì xong xuôi,<br /> cứng nhắc, mà nó ðầy tính sáng tạo và luôn<br /> <br /> 112(12)/1: 251 - 254<br /> <br /> ðýợc bổ sung bằng những kết luận mới ðýợc<br /> rút ra từ thực tiễn sinh ðộng.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1]. C. Mác và Ph. Ănghen (1993), Toàn tập, tập<br /> 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,<br /> [2]. C.Mác và Ph. Ănghen (1993), Toàn tập, tập<br /> 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,<br /> [3]. Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện<br /> Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb.<br /> Chính trị quốc gia , Hà Nội.<br /> [4]. V.I.Lênin (1980), Toàn tập, Nxb Tiến Bộ,<br /> Mátcơva.<br /> <br /> SUMMARY<br /> <br /> THE APPLICATION OF PRACTICAL VIEWPOINTS IN TEACHING<br /> SUBJECTS OF MARXIST-LENINIST IN THAI NGUYEN COLLEGE OF<br /> ECONOMICS AND TECHNOLOGY<br /> Huu Thi Hong Hoa*, Ha Thi Thu Hang<br /> Associate college of Economics and Technology – TNU<br /> <br /> Currently, the teaching subjects of Marxist - Leninist theory in universities and colleges exist<br /> shortcomings in terms of content, idealogy, textbooks, curriculum as well as teaching methods.<br /> These gaps have a significant impact on the teaching quality of the subjects. One of the<br /> shortcomings mentioned above, in our opinion, it is that the dogmatism of the teaching, which is<br /> essentially a manifestation of the failure to apply basic notions of Marxism-Leninism: practical<br /> viewpoint. Therefore, to further improve the quality of teaching subjects Marxist-Leninist theory,<br /> due to the scope of this paper, we propose the application of practical viewpoints in teaching<br /> subjects of Marxist-Leninist in Thai Nguyen College of Economics and Technology.<br /> Key words: Marxist - Leninist theory, teaching method renovation, dogmatism, practical<br /> viewpoints.<br /> <br /> Phản biện khoa học: PGS.TS. Nguyễn Trọng Tuấn – Học viện Kỹ thuật quân sự<br /> <br /> *<br /> <br /> Tel: 0976678738<br /> <br /> 254<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2