intTypePromotion=1

VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP VỚI PHÍM NHẤN, BÀN PHÍM

Chia sẻ: Nguyen Van Thin | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
257
lượt xem
89
download

VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP VỚI PHÍM NHẤN, BÀN PHÍM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vi điều khiển giao tiếp với phím nhấn, bàn phím', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP VỚI PHÍM NHẤN, BÀN PHÍM

 1. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù VI ÑIEÀU KHIEÅN GIAO TIẾP VỚI PHÍM NHẤN – BÀN PHÍM PHÍM NHẤN, NÚT NHẤN, BÀN PHÍM DÙNG ĐỂ GIAO TIẾP GIỮA CON NGƯỜI VÀ THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN. VÍ DỤ: BÀN PHÍM MÁY TÍNH, BÀN PHÍM ĐIỆN THOẠI, BÀN PHÍM MÁY BÁN XĂNG DẦU DÙNG NHẬP SỐ TIỀN CẦN BÁN, SỐ LÍT CẦN BÁN, … MÁY GIẶT TỰ ĐỘNG CÓ BÀN PHÍM ĐỂ CHỈNH CHẾ ĐỘ GIẶT, CHỌN MỰC NƯỚC, … CÓ 2 DẠNG GIAO TIẾP: HỆ THỐNG ÍT PHÍM: VÍ DỤ DK ĐỘNG CƠ BẰNG 3 PHÍM: START, STOP, INV, ĐỒNG HỒ CÓ 3 ĐẾN 4 PHÍM ĐỂ CHỈNH THỜI GIAN. HỆ THỐNG NHIỀU PHÍM: HỆ THỐNG BÁN XĂNG DẦU, …, MÁY TÍNH, ĐIỆN THOẠI,  MAÏCH ÑIEÄN GIAO TIEÁP – HỆ THỐNG ÍT PHÍM HOAÏT ÑOÄNG CUÛA PHÍM NHAÁN: SÖÛ DUÏNG PHÍM THÖÔØNG HÔÛ, NEÂN CAÙC NGOÕ VAØO THÖÔØNG ÔÛ MÖÙC 1. KHI NHAÁN THÌ KÍN MAÏCH HAY NGAÉN MAÏCH NOÁI MASS LAØM NGOÕ VAØO XUOÁNG MÖÙC 0 VAØ BUOÂNG TAY – KHOÂNG NHAÁN NÖÕA THÌ TRÔÛ LAÏI MÖÙC 1. CHÖÔNG TRÌNH KIEÅM TRA XEM CHUÙNG TA COÙ NHAÁN PHÍM HAY KHOÂNG BAÈNG CAÙCH KIEÅM TRA MÖÙC LOGIC: NEÁU MÖÙC LOGIC LAØ 1 THÌ KHOÂNG NHAÁN, LAØ 0 THÌ COÙ NHAÁN PHÍM BAØI SOÁ 5-1: CHÖÔNG TRÌNH DK ÑOÄNG CÔ DC QUAY THUAÄN NGHÒCH COÙ 3 PHÍM NHAÁN: START, STOP, INV Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 1
 2. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù  NEÁU ÑCÔ NGÖØNG THÌ NHAÁN START – ÑCÔ SEÕ QUAY THUAÄN  NEÁU ÑCÔ ÑANG QUAY MAØ NHAÁN STOP THÌ ÑCÔ NGÖØNG  NEÁU ÑCÔ ÑANG QUAY MAØ NHAÁN INV THÌ ÑCÔ ÑAÛO CHIEÀU  DUØNG 2 NGOÕ RA ÑIEÀU KHIEÅN ÑEØN XANH ÑOÛ:  2 ÑEØN TAÉT – ÑCÔ NGÖØNG  XANH SAÙNG THÌ ÑCÔ QUAY THUAÄN  ÑOÛ SAÙNG THÌ ÑCÔ QUAY NGHÒCH  LÖU ÑOÀ ÑIEÀU KHIEÅN BEGIN BEGIN ĐỘNG CƠ NGỪNG 2 LED TẮT START ? S Đ START? S ĐỘNG CƠ QUAY THUẬN LED XANH SÁNG STOP ? Đ S STOP? Đ INV ? S S Đ INV? ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ S Đ ĐẢO LED END 1. Leänh nhaûy khi bit = 1 : JB BIT, REL  Cuù phaùp :  Maõ leänh : 0 0 1 0 0 0 0 0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0  Leänh naøy chieám 3 byte vaø thôøi gian thöïc hieän leänh laø 2 chu kyø maùy  Chöùc naêng: neáu noäi dung cuûa bit coù ñòa chæ bit [ñöôïc xaùc ñònh bôûi byte thöù 2] baèng 1 thì vi ñieàu khieån seõ nhaûy ñeán thöïc hieän chöông trình taïi ñòa chæ rel. 2. Leänh nhaûy khi bit = 0 : Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 2
 3. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù JNB BIT, REL  Cuù phaùp :  Maõ leänh : 0 0 1 1 0 0 0 0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 r7 r6 r5 r4 r3 r2 r1 r0  Leänh naøy chieám 3 byte vaø thôøi gian thöïc hieän leänh laø 2 chu kyø maùy  Chöùc naêng: neáu noäi dung cuûa bit coù ñòa chæ bit [ñöôïc xaùc ñònh bôûi byte thöù 2] baèng 0 thì vi ñieàu khieån seõ nhaûy ñeán thöïc hieän chöông trình taïi ñòa chæ baèng rel.  VIEÁT CHÖÔNG TRÌNH ;CHUONG TRINH DIEU KHIEN DONG CO QUAY THUAN NGHICH START BIT P3.0 ;PHIM START NOI VOI P3.0 STOP BIT P3.1 INV BIT P3.2 DC1 BIT P1.0 ;XANH – DK DONG CO DC2 BIT P1.2 ;DO – DK DONG CO ORG 0000H MOV P1,#00 ;TAT HET LED LB: CLR DC1 ;NGUNG DONG CO CLR DC2 JB START,$ ;CHO NHAN PHIM START Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 3
 4. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù SETB DC1 ;DCO CHAY THUAN - XANH SANG LB2: JNB STOP,LB ;NEU NHAN THI NHAY VE NGUNG 2 DC JB INV,LB2 ;NHAY VE LB2 KHI KHONG NHAN INV CPL DC1 ;NGHICH DAO COMPLEMENT CPL DC2 JMP LB2 $INCLUDE(TV_DELAY.ASM) END KHUYEÁT ÑIEÅM LAØ NHAÁN PHÍM BÒ DOÄI PHÍM VAØ TOÁC ÑOÄ XÖÛ LYÙ NGUYEÂN NHAÂN THÖÙ 1 – DOÄI PHÍM: DO PHÍM LAØM BAÈNG CÔ CAÁU CÔ KHÍ NEÂN KHI NHAÁN THÌ LOØ XO ÑAÅY PHÍM NGÖÔÏC LAÏI LÖÏC TAÙC ÑOÄNG LAØM PHÍM TIEÁP XUÙC NHIEÀU LAÀN TRÖÔÙC KHI OÅN ÑÒNH VAØ NGUYEÂN NHAÂN THÖÙ 2: DO TOÁC ÑOÄ CUÛA VXL HOAËC VÑK NHANH NEÂN XEM NHÖ TA NHAÁN NHIEÀU LAÀN. Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 4
 5. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù PHAÛI CHOÁNG DOÄI PHÍM: CHOÁNG DOÄI PHÍM: COÙ 2 CAÙCH: 1. KIEÅM TRA TRAÏNG THAÙI CUÛA PHÍM NEÁU CHUYEÅN TRAÏNG THAÙI VAØ TOÀN TAÏI ÍT NHAÁT KHOAÛNG 20 MS THÌ XEM NHÖ COÙ PHÍM NHAÁN. 2. SAU KHI PHAÙT HIEÄN PHÍM NHAÁN, THÌ KIEÅM TRA BUOÂNG PHÍM HOAËC COÙ THEÅ DELAY 20MS ROÀI KIEÅM TRA VAØ CHÔØ CHO ÑEÁN KHI BUOÂNG PHÍM  LÖU ÑOÀ CHOÁNG DOÄI BEGIN PHÍM ? S Đ DELAY10MS PHÍM ? S Đ DELAY10MS PHÍM ? S Đ END ;CHUONG TRINH DIEU KHIEN DONG CO QUAY THUAN NGHICH – CO C DOI PHIM START BIT P3.0 STOP BIT P3.1 INV BIT P3.2 DC1 BIT P1.0 ;XANH DC2 BIT P1.2 ;DO ORG 0000H MOV P1,#00 LB: CLR DC1 ;NGUNG 2 DONG CO CLR DC2 JB START,$ ;CHO NHAN PHIM START SETB DC1 ;DCO CHAY THUAN - XANH SANG LB2: JNB STOP,LB Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 5
 6. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù LB1: CALL PHIM_INV ;GOI CHTR KIEM TRA VA CHONG DOI JMP LB2 ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFFFFFF PHIM_INV:JB INV,LBD1 ;KTRA LAN 1, NHAY NEU KHONG AN CALL DELAY10MS JB INV,LBD1 ;KTRA LAN 2, NHAY NEU KHONG AN CALL DELAY10MS JB INV,LBD1 ;KTRA LAN 3, NHAY NEU KHONG AN CPL DC1 ;DAO CHIEU DONG CO CPL DC2 JNB INV,$ ;CHO NHA PHIM LBD1: RET ;THOAT $INCLUDE(TV_DELAY.ASM) END CHOÁNG DOÄI CAÙCH 2 LAØ NHAÁN PHÍM THÖÏC THI XONG CHÔØ BUOÂNG PHÍM ;CHUONG TRINH ÑIEÀU KHIEÅN DCO TRONG THÖÏC TEÁ COÙ DELAY CHÔØ ÑOÄNG CÔ DÖØNG START BIT P3.4 STOP BIT P3.5 INV BIT P3.6 DC1 BIT P1.0 ;XANH DC2 BIT P1.2 ;DO DCT1 BIT 00H ;BIT TAM DCT2 BIT 01H ORG 0000H LB: SETB DCT1 ;NGUNG 2 DONG CO SETB DCT2 CALL OUTDCO JB START,$ ;CHO NHAN PHIM START CLR DCT1 ;DCO CHAY THUAN - XANH SANG Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 6
 7. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù CALL OUTDCO LB2: JB STOP,LB1 JMP LB ;NEU NHAN THI NHAY VE NGUNG 2 DC LB1: JB INV,LB2 CALL DELAY10MS JNB INV,$ SETB DC1 SETB DC2 CALL DELAY1S CALL DELAY1S CALL DELAY1S CPL DCT1 CPL DCT2 CALL OUTDCO JMP LB2 OUTDCO: MOV C,DCT1 MOV DC1,C MOV C,DCT2 MOV DC2,C RET $INCLUDE(TV_DELAY.ASM) END HEÄ THOÁNG NHIEÀU PHÍM - MA TRAÄN PHÍM  VÔÙI CAÙCH 1 THÌ MOÃI PHÍM SÖÛ DUÏNG 1 NGOÕ VAØO ÑEÅ KEÁT NOÁI.  16 PHÍM SEÕ DUØNG 16 NGOÕ VAØO – TỐN NHIỀU ĐƯỜNG TÍN HIỆU.  VÔÙI CAÙCH KEÁT NOÁI DAÏNG MA TRAÄN THÌ 16 PHÍM CHÆ DUØNG 8 TÍN HIEÄU: 4 CHO HAØNG VAØ 4 CHO COÄT – GOÏI LAØ MA TRAÄN 4×4 = 16 PHÍM  VÍ DUÏ MA TRAÄN 8×8 = 64 PHÍM Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 7
 8. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù  ÖU ÑIEÅM TIEÁT KIEÄM ÑÖÔØNG ÑIEÀU KHIEÅN  KHUYEÁT ÑIEÅM: CHÖÔNG TRÌNH PHÖÙC TAÏP VCC=1 4 8 C 0 H0=P3.4 5 1 H1=P3.5 2 6 H2=P3.6 3 7 H3=P3.7 C3=P3.3 0 1 1 1 C2=P3.2 C1=P3.1 C0=P3.0 TRONG MA TRAÄN 4×4 THÌ COÙ 4 HAØNG VAØ 4 COÄT HAØNG ÑÖÔÏC CHOÏN LAØ TÍN HIEÄU VAØO – COÄT ÑÖÔÏC CHOÏN LAØ TÍN HIEÄU RA VCC=1 4 8 C 0 H0=P3.4 5 1 H1=P3.5 2 6 H2=P3.6 3 7 H3=P3.7 C3=P3.3 0 1 1 1 C2=P3.2 C1=P3.1 C0=P3.0 HAØNG THÌ TREO ÑIEÄN TRÔÛ LEÂN NGUOÀN VCC – NEÂN MÖÙC LOGIC LAØ 1 CAÙC PHÍM NHAÁN THÖÔØNG HÔÛ NEÂN HAØNG LUOÂN ÔÛ MÖÙC 1. H3H2H1H0 =1111 COÄT LAØ TÍN HIEÄU RA CHUÙNG TA ÑIEÀU KHIEÅN CHO 1 COÄT ÔÛ MÖÙC 0, 3 COÄT COØN LAÏI ÔÛ MÖÙC 1. VÍ DUÏ COÄT C0 = 0, C1C2C3=111 Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 8
 9. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù VCC=1 4 8 C 0 H0=P3.4 5 1 H1=P3.5 2 6 H2=P3.6 3 7 H3=P3.7 C3=P3.3 0 1 1 1 C2=P3.2 C1=P3.1 C0=P3.0 NEÁU NHAÁN PHÍM SOÁ ‘0’ THÌ NOÁI HAØNG H0=1(5V) VÔÙI C0=0 (0V): KHAÙC AÙP – NGAÉN MAÏCH LAØM CHO H0 = 0 – DO COÙ ÑIEÄN TRÔÛ NEÂN KHOÂNG SAO, VẬY:  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘0’ THÌ LAØM H0=0 HAY H3H2H1H0 = 1110  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘1’ THÌ LAØM H1=0 HAY H3H2H1H0 = 1101  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘2’ THÌ LAØM H2=0 HAY H3H2H1H0 = 1011  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘3’ THÌ LAØM H3=0 HAY H3H2H1H0 = 0111  NEÁU NHAÁN PHÍM SOÁ ‘4’ THÌ NOÁI HAØNG H0=1(5V) VÔÙI C1=1 (5V): CUØNG AÙP 5V: KHOÂNG COÙ GÌ THAY ÑOÅI COÄT C0=0 CHÆ PHAÙT HIEÄN 4 PHÍM ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’ NEÁU KHOÂNG NHAÁN 4 PHÍM ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’ MAØ NHAÁN CAÙC PHÍM KHAÙC THÌ TA PHAÛI LAØM C1 = 0, C0C2C3=111 VCC=1 4 8 C 0 H0=P3.4 5 1 H1=P3.5 2 6 H2=P3.6 3 7 H3=P3.7 C3=P3.3 1 0 1 1 C2=P3.2 C1=P3.1 C0=P3.0  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘4’ THÌ LAØM H0=0 HAY H3H2H1H0 = 1110  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘5’ THÌ LAØM H1=0 HAY H3H2H1H0 = 1101  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘6’ THÌ LAØM H2=0 HAY H3H2H1H0 = 1011  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘7’ THÌ LAØM H3=0 HAY H3H2H1H0 = 0111 LAØM C2 = 0, C0C1C3=111 Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 9
 10. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù VCC=1 4 8 C 0 H0=P3.4 5 1 H1=P3.5 2 6 H2=P3.6 3 7 H3=P3.7 C3=P3.3 1 0 1 1 C2=P3.2 C1=P3.1 C0=P3.0  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘8’ THÌ LAØM H0=0 HAY H3H2H1H0 = 1110  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘9’ THÌ LAØM H1=0 HAY H3H2H1H0 = 1101  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘A’ THÌ LAØM H2=0 HAY H3H2H1H0 = 1011  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘B’ THÌ LAØM H3=0 HAY H3H2H1H0 = 0111 LAØM C3 = 0, C0C1C2=111 VCC=1 4 8 C 0 H0=P3.4 5 1 H1=P3.5 2 6 H2=P3.6 3 7 H3=P3.7 C3=P3.3 1 1 0 1 C2=P3.2 C1=P3.1 C0=P3.0  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘C’ THÌ LAØM H0=0 HAY H3H2H1H0 = 1110  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘D’ THÌ LAØM H1=0 HAY H3H2H1H0 = 1101  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘E’ THÌ LAØM H2=0 HAY H3H2H1H0 = 1011  NHAÁN PHÍM SOÁ ‘F’ THÌ LAØM H3=0 HAY H3H2H1H0 = 0111 12 CAÂU HOÛI LAØM SAO ÑEÅ PHAÂN BIEÄT CAÙC PHÍM ? CAÂU TRAÛ LÔØI LAØ MOÃI PHÍM COÙ MOÄT MAÕ SOÁ HAY MAÕ PHÍM (MP) KHAÙC NHAU CHUÙNG TA XAÂY DÖÏNG: PHÍM 0 COÙ MAÕ LAØ 00H, PHÍM 1 COÙ MAÕ LAØ 01, TÖÔNG TÖÏ CHO CAÙC PHÍM COØN LAÏI COÙ THEÅ TEÂN PHÍM VAØ MAÕ KHOÂNG TRUØNG NHAU. VAÄY KHI QUEÙT PHÍM THÌ PHAÛI TAÏO RA MAÕ PHÍM NHAÁN Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 10
 11. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù VCC=1 4 8 C 0 H0=P3.4 5 1 H1=P3.5 2 6 H2=P3.6 3 7 H3=P3.7 C3=P3.3 0 1 1 1 C2=P3.2 C1=P3.1 C0=P3.0 QUEÙT PHÍM XUAÁT MÖÙC 0 LAÀN LÖÔÏT RA CAÙC COÄT BAÉT ÑAÀU TÖØ C OÄT C0, SAU ÑOÙ KIEÅM TRA CAÙC HAØNG H3H2H1H0=1111.  NEÁU H3H2H1H0=1111(ÑUÙNG) THÌ KHOÂNG NHAÁN PHÍM – HOAËC NHAÁN PHÍM KHAÙC, PHAÛI QUEÙT COÄT TIEÁP THEO CHO ÑEÁN KHI HEÁT TAÁT CAÛ CAÙC COÄT.  NEÁU H3H2H1H0 ≠ 1111(SAI) THÌ COÙ NHAÁN PHÍM – PHAÛI XEM HAØNG NAØO BAÈNG 0. Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 11
 12. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù BEGIN H3H2H1H0=1110 LÀ ‘0’ H3H2H1H0=1101 LÀ ‘1’ MP:=00 H3H2H1H0=1011 LÀ ‘2’ C3C2C1C0=1110 H3H2H1H0=0111 LÀ ‘3’ ‘0’, ‘1’, ‘2’, ‘3’ MP=00 H3H2H1H0=1111 S Đ H3H2H1H0=1110 LÀ ‘4’ H3H2H1H0=1101 LÀ ‘5’ MP:=04 H3H2H1H0=1011 LÀ ‘6’ C3C2C1C0=1101 XOAY PHẢI H3H2H1H0 H3H2H1H0=0111 LÀ ‘7’ ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’ MP=04 H3H2H1H0=1111 Đ S C=0 Đ H3H2H1H0=1110 LÀ ‘8’ H3H2H1H0=1101 LÀ ‘9’ S MP:=08 H3H2H1H0=1011 LÀ ‘10’ C3C2C1C0=1011 MP:= MP +1 H3H2H1H0=0111 LÀ ‘11’ ‘8’, ‘9’, ‘10’, ‘11’ MP=08 H3H2H1H0=1111 S Đ H3H2H1H0=1110 LÀ ‘12’ H3H2H1H0=1101 LÀ ‘13’ S MP:=12 H3H2H1H0=1011 LÀ ‘14’ C3C2C1C0=0111 H3H2H1H0=0111 LÀ ‘15’ END ‘12’, ‘13’, ‘14’, ‘15’ MP=12 H3H2H1H0=1111 S Đ MP:=FFH END NEÁU KHOÂNG COÙ NHAÁN PHÍM THÌ THOAÙT VÔÙI MAÕ PHÍM = FFH  NẾU NHẤN PHÍM SỐ 0 H3 H2 H1 H0 C 1 1 1 0 X TRƯỚC KHI THỰC HIỆN H3 H2 H1 H0 C x 1 1 1 0 SAU KHI THỰC HIỆN NẾU NHẤN PHÍM SỐ 0 THÌ THOÁT VỚI MP = 00H  NẾU NHẤN PHÍM SỐ 1, MÃ PHÍM XUẤT PHÁT: MP=00 Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 12
 13. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù H3 H2 H1 H0 C 1 1 0 1 X TRƯỚC KHI THỰC HIỆN H3 H2 H1 H0 C x 1 1 0 1 XOAY LẦN 1, MP:=MP+1 H3 H2 H1 H0 C x x 1 1 0 XOAY LẦN 2 NẾU NHẤN PHÍM SỐ 1 THÌ THOÁT VỚI MP = 01H  NẾU NHẤN PHÍM SỐ 7, MÃ PHÍM XUẤT PHÁT: MP=04 H3 H2 H1 H0 C 0 1 1 1 X TRƯỚC KHI THỰC HIỆN H3 H2 H1 H0 C x 0 1 1 1 XOAY LẦN 1, MP:=MP+1 = 05 H3 H2 H1 H0 C x x 0 1 1 XOAY LẦN 2, MP:=MP+1 = 06 H3 H2 H1 H0 C x x x 0 1 XOAY LẦN 3, MP:=MP+1=07 H3 H2 H1 H0 C x x x x 0 XOAY LẦN 4 NẾU NHẤN PHÍM SỐ 7 THÌ THOÁT VỚI MP = 07H LÖU ÑOÀ GOÏN HÔN Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 13
 14. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù KEYPAD DEM:=4 MP:=0 C3C2C1C0 = 1110 MP:=MP+1 H3H2H1H0 = 1111 S Đ XOAY PHẢI MP:=MP+4 XOAY TRÁI C3C2C1C0 C =0 DEM:= DEM -1 S Đ DEM=0 S Đ MP:=FF END BAØI SOÁ 6-1: CTR QUEÙT PHÍM MA TRAÄN VAØ HIEÅN THÒ TREÂN 1 LED 7 ÑOAÏN  VIEÁT CHÖÔNG TRÌNH VCC=1 4 8 C 0 H0=P3.4 5 1 H1=P3.5 2 6 H2=P3.6 3 7 H3=P3.7 C3=P3.3 0 1 1 1 C2=P3.2 C1=P3.1 C0=P3.0 ;CHUONG TRINH CON QUET MA TRAN PHIM 4×4 ;PORT 3 NOI VOI MA TRAN 4x4 DEM EQU 40H ;SO LAN QUET COT Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 14
 15. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù MP EQU 41H ;MAPHIM C3C0 EQU 42H ;C3C2C1C0 KEYPRESS16: MOV MP,#00 MOV DEM,#4 MOV C3C0,#11111110B ;C0=0, H3H2H1H0=1111 KEYP2: MOV P3,C3C0 ;P3.0= 0=C0 (OUT) MOV A,P3 ;P3=H3H2H1H0C3C2C1C0 (IN) ANL A,#0F0H ;(A)=H3H2H1H0-0000 SWAP A ;(A)= 0000 - H3H2H1H0 CJNE A,#00001111B,KEYP1 ;NHAY NEU CO NHAN PHIM MOV A,MP ;MP:=MP+4 ADD A,#4 MOV MP,A MOV A,C3C0 ;ROTATE LEFT C3C0 RL A MOV C3C0,A DJNZ DEM,KEYP2 MOV MP,#0FFH ;THOAT KHONG NHAN PHIM RET KEYP3: INC MP ;TANG MA PHIM KEYP1: RRC A ;XU LY PHIM NHAN JC KEYP3 ;NHAY KHI C=1 RET BAØI SOÁ 6-2: CTR TEST QUEÙT PHÍM MA TRAÄN VAØ HIEÅN THÒ TREÂN 1 LED 7 ÑOAÏN CHƯƠNG TRÌNH TEST QUÉT MA TRẬN PHÍM XEM ĐÚNG HAY SAI BẰNG CÁCH GỌI CHƯƠNG TRÌNH QUÉT PHÍM VÀ GIẢI MÃ HIỂN THỊ MÃ PHÍM TRÊN 1 LED 7 ĐOẠN. ORG 0H MOV DPTR,#CODE7SEG Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 15
 16. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù MAIN1: CALL KEYPRESS16 MOV A,MP CJNE A,#0FFH,MAIN2 JMP MAIN1 MAIN2: MOV P1,MP ;CHO HIEN THI O P1 MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A JMP MAIN1 CODE7SEG: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H DB 080H,090H,088H,083H,0C6H,0A1H,086H,08EH BAØI SOÁ 6-3: CTR CON QUEÙT PHÍM MA TRAÄN 8×8 NẾU LÀ MA TRẬN 8×8 THÌ LƯU ĐỒ THAY ĐỔI CÁI GÌ? KEYPAD DEM:=8 MP:=0 C7÷C0 = 11111110 MP:=MP+1 H7÷H0 = 11111111 S Đ XOAY PHẢI MP:=MP+8 XOAY TRÁI C7÷C0 C =0 DEM:= DEM -1 S Đ DEM=0 S Đ MP:=FF END ;CHUONG TRINH CON QUET MA TRAN PHIM 8×8 ;HANG LA P3, COT LA P1 Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 16
 17. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù DEM EQU 40H MP EQU 41H C7C0 EQU 42H ;C7=>C0 KEYPRESS64: MOV MP,#00 MOV DEM,#8 MOV C7C0,# 11111110B ;C0=0 KEYP2: MOV P1,C7C0 ;P1=C7C6C5C4 C3C2C1C0 MOV A,P3 ;(A)=H7H6H5H4 H3H2H1H0 CJNE A,#11111111B,KEYP1 ;NHAY NEU CO NHAN MOV A,C7C0 ;ROTATE LEFT RL A MOV C7C0,A MOV A,MP ADD A,#8 MOV MP,A DJNZ DEM,KEYP2 MOV MP,#0FFH ;THOAT KHONG NHAN PHIM RET KEYP3: INC MP KEYP1: RRC A JC KEYP3 RET $INCLUDE(TV_DELAY.ASM) END BAØI SOÁ 6-4: CTR CON QUEÙT PHÍM MA TRAÄN 5×4 NẾU 20 PHÍM MA TRẬN 5×4 THÌ LƯU ĐỒ THAY ĐỔI CAÙI GÌ? 5 HAØNG + 4 CỘT = 9 ÑÖÔØNG TÍN HIEÄU NEÂN KHOÂNG DUØNG ÑÖÔÏC 1 PORT MAØ PHAÛI DUØNG 2 PORT Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 17
 18. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù KEYPAD DEM:=4 (SỐ CỘT) MP:=0 C3C2C1C0 = 1110 MP:=MP+1 PRESSED H4-H0 = 11111 F NO PRESS T X PHẢI H4-H0 MP:=MP+ 5(SỐ HÀNG) XOAY TRÁI C3C2C1C0 C =0 DEM:= DEM -1 F T DEM=0 F T MP:=FF END ;CHUONG TRINH CON QUET MA TRAN PHIM 5×4 ;HANG LA P3, COT LA P1 (5 HAØNG + 4 CỘT = 9) DEM EQU 40H MP EQU 41H C3C0 EQU 42H ;C3=>C0 KEYPRESS16: MOV MP,#00 MOV DEM,#4 MOV C3C0,# 1110B ;C0=0 KEYP2: MOV P1,C3C0 ;P1=xxxx C3C2C1C0 MOV A,P3 ;(A)=XXX H4 H3H2H1H0 ANL A,#00011111B ;XOA CAC BIT DU CJNE A,#00011111B,KEYP1 ;NHAY NEU CO NHAN MOV A,C3C0 ;ROTATE LEFT RL A Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 18
 19. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù MOV C3C0,A MOV A,MP ADD A,#5 MOV MP,A DJNZ DEM,KEYP2 MOV MP,#0FFH ;THOAT KHONG NHAN PHIM CLR C ;BAO HIEU KHONG NHAN RET KEYP3: INC MP KEYP1: RRC A JC KEYP3 SETB C ;BAO HIEU CO NHAN PHIM RET $INCLUDE(TV_DELAY.ASM) END BAØI SOÁ 6-5: CTR CON QUEÙT PHÍM MA TRAÄN 4×4 BÒ DOÄI PHÍM ;CHUONG TRINH CON QUET MA TRAN PHIM 4×4 BÒ DOÄI ; CHTR QUET PHIM HIEN THI TREN 8 LED DE THAY HIEN TUONG DOI PHIM ORG 0H MOV DPTR,#CODE7SEG CALL XOAVNHTHI MAIN1: CALL KEYPRESS16 MOV A,MP CJNE A,#0FFH,MAIN2 ;SS VOI FFH, KHAC FFH THI CO NP CALL HIENTHI ;NEU KNP THI HIEN THI JMP MAIN1 ;QUAY LAI LAM TIEP MAIN2: CALL DICHDATA MOVC A,@A+DPTR MOV 37H,A ;(37H) SE LUU SO MOI NHAT JMP MAIN1 ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 19
 20. Ñaïi hoïc sö phaïm kyõ thuaät tp HCM khoa ñieän – ñieän töû Nguyeãn Ñình Phuù ;CT CON DICH CHUYEN VUNG NHO HIEN THI TU 37H DEN 30H SANG TRAI ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DICHDATA: MOV 30H,31H MOV 31H,32H MOV 32H,33H MOV 33H,34H MOV 34H,35H MOV 35H,36H MOV 36H,37H RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;CT CON XOA VUNG NHO HIEN THI TU 37H DEN 30H ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XOAVNHTHI: MOV 37H,#07FH ;HIEN THI DAU CHAM MOV 36H,#0FFH MOV 35H,#0FFH MOV 34H,#0FFH MOV 33H,#0FFH MOV 32H,#0FFH MOV 31H,#0FFH MOV 30H,#0FFH RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;CT CON HIEN THI ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HIENTHI: MOV P0,37H MOV P2,#11111110B CALL DELAY1MS MOV P2,#0FFH MOV P0,36H MOV P2,#11111101B Boä moân ñieän töû coâng nghieäp baøi giaûng vi ñieàu khieån: baøn phím nuùt nhaán 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2