intTypePromotion=1

24 Chuyên đề ôn thi ĐH Sinh 12 - Kèm Đ.án

Chia sẻ: TRÚC LÂM | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:145

0
157
lượt xem
48
download

24 Chuyên đề ôn thi ĐH Sinh 12 - Kèm Đ.án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh 24 Chuyên đề ôn thi Đại học môn Sinh học lớp 12 sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 24 Chuyên đề ôn thi ĐH Sinh 12 - Kèm Đ.án

 1. CÁC CƠ CH CÁCH LI Câu 1 D ng cách li nào là ñi u ki n c n thi t ñ các nhóm cá th ñã phân hoá tích lu các ñ t bi n m i theo các hư ng khác nhau d n ñ n s sai khác ngày càng l n trong ki u gen: A Cách li ñ a lý B Cách li sinh thái C Cách li sinh s n và sinh thái D Cách li di truy n và cách li sinh s n ðáp Án A Câu 2 D ng cách li nào ñánh d u s hình thành loài m i: A Cách li sinh s n và Cách li di truy n B Cách li ñ a lý và Cách li sinh thái C Cách li di truy n D A và B ñúng ðáp Án -D Câu 3 S phân li tính tr ng trong ti n hoá ñư c thúc ñ y b i quá trình: A Tích lu các ñ t bi n B S ch n l c t nhiên di n ra theo nh ng khuynh hư ng khác nhau C Các cơ ch cách ly D S hình thành các ñ c ñi m thích nghi ðáp Án C Câu 4 Mô t nào dư i ñây là không ñúng v vai trò c a s cách ly trong quá trình ti n hoá: A S cách li ngăn ng a s giao ph i t do, do ñó làm c ng c và tăng cư ng phân hoá ki u gen trong qu n th g c B Có 4 hình th c cách li là: cách li ñ a lí, cách li sinh thái, cách li sinh s n và cách li di truy n C Cách li sinh s n là ñi u ki n c n thi t ñ các nhóm cá th ñã phân hoá tích lu các ñ t bi n theo hư ng khác nhau D Cách li ñ a lý và cách li sinh thái kéo dài s d n ñ n cách li sinh s n và cách li di truy n, ñánh d u s xu t hieejn c a loài m i ðáp Án C Câu 5 Hình th c cách li nào x y ra do s sai khác trong b NST, trong ki u gen mà s th tinh không có k t qu ho c h p t không có kh năng s ng, hô ccn lai s ng ñư c nhưng không có kh năng sinh s n; A Cách li sinh s n B Cách li sinh thái C Cách li di truy n D Cách li ñ a lí ðáp Án C Câu 6 Hình th c cách li nào x y ra do s sai khác trong ñ c ñi m c a cơ quan sinh s n ho c t p tính ho t ñ ng sinh d c mà các th h thu c các nhóm, các Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 2. qu n th khác nhau không giao ph i v i nhau ñư c A Cách li sinh thái B Cách li sinh s n C Cách li di truy n D Cách li ñ a lý ðáp Án B Câu 7 Hình th c cách li nào x y ra gi a các nhóm cá th trong qu n th ho c gi a các qu n th trong loài s ng trong cùng m t khu v c ñ a lý và thích ng v i nh ng ñi u ki n sinh thái khác A Cách li sinh s n B Cách li sinh thái C Cách li di truy n D Cách li ñ a lý ðáp Án B Câu 8 Nh ng loài ít di ñ ng ho c không có kh năng di ñ ng d ch u nh hư ng c a hình th c cách li nào? A Cách li sinh s n B Cách li sinh thái C Cách li di truy n D Cách li ñ a lý ðáp Án D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 3. CÁC NHÂN T CHI PH I QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯ I Câu 1 Quá trình phát sinh loài ngư i ch u s chi ph i c a các nhân t A) Bi n d , di truy n, ch n l c t nhiên B) Lao ñ ng, ti ng nói, ý th c C) Bi n d , di truy n,ch n l c t nhiên và lao ñ ng, ti ng nói, ý th c D) Ch n l c t nhiên và lao ñ ng ðáp án C Câu 2 Quá trình phát sinh loai ngư i ch u s chi ph i c a: A) Nhân t sinh h c B) Nhân t xã h i C) Nhân t sinh h c và nhân t xã h i D) Ch n l c t nhiên và lao ñ ng ðáp án C Câu 3 Vai trò c a nhân t xã h i trong quá trình phát sinh loài ngư i ñư c ñưa ra b i: A) S. ðacuyn B) F. Ăngghen C) M.Kimura D) L.P.Pavlôp ðáp án B Câu 4 Vai trò c a nhân t sinh h c trong quá trình phát sinh loài ngư i ñư c ñưa ra b i A) S. ðacuyn B) F. Ăngghen C) M.Kimura D) G.N.Machusin ðáp án A Câu 5 ði m cơ b n ñ phân bi t ngư i và ñ ng v t là: A) C u trúc giai ph u c a cơ th B) Th tích c a h p s C) Các n p nhăn và khúc cu n não D) Kh năng ch t o và s d ng công c lao ñ ng theo nh ng m c ñích nh t ñ nh ðáp án D Câu 6 Y u t cơ b n nào trong quá trình phát sinh loài ngư i ñã làm cho con ngư i thoát kh i trình ñ ñ ng v t? A) Lao ñ ng v i ho t ñ ng ch t o công c B) Kh năng tác ñ ng vào t nhiên, c i t o hoàn c nh s ng C) S hoàn thi n ch c năng ph c t p c a bàn tay D) Phát tri n ti ng nói phân âm ti t Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 4. ðáp án A Câu 7 Công c cu i ghè c a ngư i t i c ph n ánh A) Ngư i t i c ch s d ng các công c có s n trong t nhiên B) Ngư i t i c ch t o ra c ng c lao ñ ng ñơn gi n C) Ngư i t i c ñã ch t o công c m t cách có h th ng, có m c ñích D) Ngư i t i c ñã ch t o các công c lao ñ ng tinh x o ðáp án C Câu 8 Bư c chuy n bi n quan tr ng trong vi c chuy n bi n t vư n thành ngư i là: A) Bi t ch t o công c lao ñ ng và dung công c ñó ñ ñ u tranh v i t nhiên B) S hình thành dáng ñi th ng C) S phát tri n ti ng nói phân âm ti t D) Tât c ñ u ñúng ðáp án B Câu 9 T i sao dáng ñ ng th ng là m t ñ c ñi m có l i ñươc ch n l c t nhiên b o t n và tích lũy trong quá trình phát sinh loài ngư i: A) Có tác d ng phát hi n ñư c k thù t xa môi trư ng tr ng tr i B) Giúp gi i phóng hai chi trư c kh i ch c năng di chuy n C) Giúp ch t o công c lao ñ ng t t hơn D) Giúp săn b n t t hơn ðáp án A Câu 10 S hình dáng ñi th ng ñã d n ñ n m t bi n ñ i quan tr ng nh t trên cơ th loài ngư i là: A) C t s ng cong chuy n t hinh cung sang hình ch S B) L ng ng c chuy n t h p b ngang sang b trư c sau C) Xương ch u phát tri n làm vi c sinh s n thu n l i hơn D) Gi i phóng chi trươc ra kh i ch c năng di chuy n ðáp án D Câu 11 Lí do nào khi n b n vư n ngư i phương nam bu c ph i chuy n xu ng m t ñ t? A) Các v cháy r ng làm r ng thu h p B) Vào n a sau c a k Th Ba c a ñ i Tân sinh, băng hà tràn xu ng phía Nam, khi h u l nh r ng b thu h p C) Vào kì pilôxen k Th Ba xu t hi n nh ng ñư ng n t sâu trên v Qu ñ t, ho t ñ ng núi l a và ñ ng ñ t gia tăng ñ t ng t D) Ra tăng áp l c ch n l c t nhiên trong ñi u ki n s ng trên cây ðáp án B Câu 12 Phát bi u nào dư i ñây v bàn tay c a loài ngư i là không ñúng A) Tay ngư i không ch là cơ quan lao ñ ng mà còn là s n ph m c a lao ñ ng B) Tr i qua hang v n năm dư i tác d ng c a lao ñ ng, tay ngư i hoàn thi n d n, th c hi n ñư c các ch c năng ngày càng ph c t p C) T ngư i Pitêcantr p ñã th hi n tính thu n tay ph i trong lao ñ ng D) Nh gi i phóng chi trư c ra kh i ch c năng di chuy n mà tay ñư c gi i phóng, hoàn thi n và b t ñ u hoàn thi n ch c năng lao ñ ng Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 5. ðáp án C Câu 13 Bư c chuy n bi n nào ñã giúp bàn tay ngư i tr thành cơ quan s d ng và ch t o công c lao ñ ng: A) Hình thành dáng ñi th ng B) C t s ng cong hình ch S và bàn chân có d ng vòm C) Nhu c u trao ñ i kinh nghi m D) Săn b n và chăn nuôi ðáp án A Câu 14 Y u t nào ñóng vai trò chính trong vi c làm cho xương hàm và bb răng c a ngư i b t thô, răng lanh thu nh : A) D ng l a ñ n u chin th c ăn B) Bi t ch t o và s dung công c lao ñ ng có m c ñích C) Phát tri n ti ng nói D) Chuyên t ăn th c v t sang ăn t p ðáp án A Câu 15 Dáng ñ ng th ng ñư c c ng c dư i tác dung c a: A) Vi c ch t o và s d ng công c lao ñ ng B) Vi c chuy n t ñ i s ng trên cây xu ng m t ñ t tr ng tr i C) Vi c săn b n và chăn nuôi D) Nhu c u trao ñ i kinh nghi m trong sinh ho t t p th ðáp án B Câu 16 Dáng ñi th ng ng i ñã d n ñ n nh ng thay ñ i nào trên cơ th ngư i: A) Gi i phóng hai chi trư c kh i ch c năng di chuy n B) C t s ng chuy n thành d ng u n cong hình ch S C) L ng ng c h p v trư c sau, xương ch u r ng, bàn chân có d ng vòm D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 17 Dáng ñi th ng ngư i ñã d n ñ n nh ng thay ñ i v gi i ph u nào trên cơ th ngư i A) Xương ch u r ng hơn bàn chân có d ng vòm B) C t s ng chuy n thành hình cung C) L ng ng c h p b ngang D) T t c ñ u ñúng ðáp án A Câu 18 Bi n ñ i nào dư i ñây c a h p s ch ng t ti ng nói ñã phát tri n: A) Xương hàm thanh B) Không có g mày C) Chán r ng và th ng D) Hàm dư i có l i c m rõ ðáp án D Câu 19 S hình thành ti ng nói loài ngư i ñư c thúc ñ y b i các y u t nào dư i ñây: A) Vi c ch t o công c lao ñ ng c n nhi u ngư i tham ra B) Ph i truy n ñ t kinh nghi m cho ngư i khác ñ ñ u tranh hi u qua v i thiên Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 6. nhiên C) Ph i s ng t p th d d a vào nhau t v và ki m ăn D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 20 Lao ñ ng trong t p th ñã thúc ñ y nhu c u trao ñ i ý ki n, kinh nghi m gi a các thành viên d n ñ n A) T nh ng ti ng hú kéo dài có n i dung thong tin nghèo nàn thành ti ng nói có âm thanh tách b ch t ng ti ng B) L i c m càng dô ra do c m là nơi bám c a các cơ lư i C) B máy phát âm, v n có thu n l i t s bi n ñ i tư th ñ u và c do ñi th ng ngư i ñư c hoàn thi n d n D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 21 S truy n ñ t kinh nghi m qua các th h nh ti ng nói và ch vi t ñư c g i là…….. A) S di truy n tin hi u B) S di truy n sinh h c C) S di truy n xã h i D) A và C ñúng ðáp án A Câu 22 S truy n ñ t thông tin di truy n qua các th h thong qua AND ñư c g i là……. A) S di truy n tin hi u B) S di truy n sinh h c C) S di truy n phân t D) B và C ñúng ðáp án B Câu 23 S phát tri n c a lao ñ ng và ti ng nói ñã kích thích s phát tri n c a ngư i A) B não và các cơ quan c m giác B) Ch vi t C) Tính thu n tay ph i D) Tư duy tr u tư ng ðáp án A Câu 24 Ti ng nói phát tri n ñã nh hư ng ñ n A) M t s vùng v não như thuỳ thái dương, thuỳ trán B) Xu t hi n vùng c ñ ng nói, vùng hi u ti ng nói C) Bán c u não trái c a ngư i l n hơn bán c u não ph i D) A và B ñúng ðáp án -D Câu 25 N i dung nào sau ñây nói v s phát tri n b não và ý th c c a ngư i là không ñúng A) S phát tri n c a lao ñ ng và ti ng nói ñã kích thích s phát tri n c a b não và các cơ quan c m giác B) S phát tri n c a lao ñ ng và ti ng nói ñã kích thích s phát tri n c a b Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 7. não và các cơ quan c m giác C) Ti ng nói phát tri n cũng nh hư ng ñ n m t s vùng v não D) Do có h th ng tín hi u th hai nên s lư ng ph n x có ñi u ki n ngư i gi m hơn nhi u so v i ñ ng v t ðáp án D Câu 26 N i dung nào dư i ñây nói v ý th c c a ngư i là không ñúng A) Ti ng nói và ý th c có tác d ng ngư c tr l i giúp cho lao ñ ng phát tri n B) Não ngư i có kh năng ph n ánh th c t i khách quan, dư i d ng tr u tư ng khái quát ñ t cơ s cho s hình thành ý th c C) Giúp con ngư i truy n ñ t kinh nghi m ñ u tranh thiên nhiên và xã h i hi u qu hơn D) Ý th c làm cho con ngư i ngày càng phát tri n vư t lên t t c các ñ ng v t khác ðáp án C Câu 27 Trong lao ñ ng tính thu n tay ph i s d n ñ n k t qu A) Bán c u não trái c a ngư i l n hơn bán c u não ph i B) S d ng công c lao ñ ng hi u qu hơn C) Bán c u não ph i c a ngư i l n hơn bán c u não trái D) A và B ñúng ðáp án C Câu 28 Vi c con ngư i dùng th t làm th c ăn s d n ñ n: A) Làm tăng cư ng th l c thúc ñ y s phát tri n c a toàn b cơ th B) Tăng cư ng th l c và giúp b não phát tri n C) Hình thành ti ng nói phân âm ti t D) Công c lao ñ ng ngày càng tinh x o ðáp án B Câu 29 Vi c s d ng th c ăn n u chín d n ñ n k t qu A) Làm tăng kh năng ñ ng hoá và gi m năng lư ng khi tiêu hoá B) S h p thu t t hơn s làm tăng cư ng s phát tri n th l c và b não C) Làm xương hàm và b răng b t thô, răng nanh thu nh D) t t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 30 Nhân t ñóng vai trò ch ñ o trong quá trình phát sinh loài ngư i giai ño n vư n ngư i hoá th ch là: A) S thay ñ i ñi u ki n ñ a ch t khí h u kì th 3 B) Lao ñ ng, ti ng nói, tư duy C) Vi c ch t o và s d ng công c lao ñ ng có m c ñích D) Bi n d , di truy n và ch n l c có t nhiên ðáp án D Câu 31 Nhân t ñóng vai trò ch ñ o trong quá trình phát tri n loài ngư i giai ño n ngư i t i c là A) Vi c ch t o và s d ng công c lao ñ ng có m c ñích B) Bi n d ,di truy n và ch n l c có t nhiên C) S thay ñ i ñi u ki n ñ a ch t, khí h u th k th 3 Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 8. D) Lao ñ ng, ti ng nói, tư duy ðáp án D Câu 32 Di truy n tín hi u là hình th c truy n ñ t thông tin A) B ng ti ng nói và ch vi t B) Thông tin qua các ph n x C) Qua AND D) Qua nguyên phân, gi m phân và th tinh ðáp án A Câu 33 Trong quá trình phát sinh loaiì ngư i, nhân t xã h i ñã không phát huy tác d ng vào giai ño n A) Vư n ngư i hoá th ch B) Ngư i t i c C) Ngư i c D) Ngươi hi n ñ i ðáp án A Câu 34 Trong quá trình phát tri n loài ngư i, nhân t sinh h c ñã tác ñ ng trong giai ño n A) Vư n ngư i hoá th ch B) Ngư i t i c và ngư i c C) Ng ơi hi n ñ i D) Trong m i giai ño n c a quá trình phát sinh loài ngư i ðáp án D Câu 35 Nguyên nhân chính làm loài ngư i không b bi n ñ i thành m t loài khác v m t sinh h c là A) S phát tri n c a h th ng tín hi u th 2 B) Con ngư i ngày nay ñã có c u trúc cơ th hoàn h o nh t C) Loài ngư i có th thích nghi v i m i ñi u ki n sinh thái ña d ng và không ph thu c vào ñi u ki n t nhiên và cách li ñ a lí D) Con ngư i không còn ch u tác ñ ng c a các tác nhân ñ t bi n ðáp án C Câu 36 Con ngư i thích nghi v i môi trư ng ch y u thông qua; A) Lao ñ ng s n xu t, c i t o s n xu t B) Bi n ñ i hình thái, sinh lí trên cơ th C) S phân hoá và chuyên hoá các cơ quan D) S phát tri n c a lao d ng và ti ng nói ðáp án A Câu 37 ð ng l c c a quá trình phát tri n xã h i loài ngư i là A) C i ti n công c lao ñ ng B) Phát tri n l c lư ng s n xu t C) C i t o quan h s n xu t D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 38 Nh ng bi n ñ i trên cơ th các d ng vư n ngư i hoá th ch là k t qu c a A) Tác ñ ng c a lao ñ ng Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 9. B) S tích lu c a các ñ t bi n và bi n d t h p dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên C) Tác ñ ng c a các nhân t xã h i D) S d ng l a ñ n u chín th c ăn, chuy n t ăn th c v t sang ăn t p ðáp án B Câu 39 Theo G.N.Machusin(1982) quá trình bi n ñ i khá nhanh giai ño n vư n vư n ngư i hoá th ch ñư c gi i thích là do A) Các bi n ñ ng ñ a ch t trong kì Pilôxen k Th 3, t i vùng ðông Phi làm tăng n n phóng x trong 1 kho ng th i gian tương ñ i ng n qua ñó gia tăng t n s các ñ t bi n, tăng áp l c ch n l c t nhiên làm tăng t c ñ c i bi n di truy n B) Khi s ng trên m t ñ t tr ng tr i, con ngư i ñã ch u s tác ñ ng c a ch n l c t nhiên, dáng ñi th ng ñ ng ñư c c ng c và nhanh chóng thúc ñ y s bi n ñ i cơ th trên cơ th vư n ngư i hoá th ch C) Thông qua ch t o và s d ng công c lao ñ ng có m c ñích con ngư i ñã nhanh chóng bi n ñ i, ñ c bi t là s phát tri n c a h th ng tín hi u th 2 D) S ph i h p tác ñ ng c a c 2 nhân t sinh h c và xã h i ñã nhanh chóng thúc ñ s ti n hoá c a loài ngư i ðáp án A Câu 40 Phát bi u nào dư i ñây v s phát sinh và phát tri n c a loài ngư i là không ñúng A) Nhân t xã h i b t ñ u t giai ño n ngư i t i c , càng v sau càng tác d ng m nh m và ñóng vai trò ch ñ o trong s phát tri n loài ngư i B) Nhân t sinh h c ñã ñóng vai trò ch ñ o trong giai ño n vư n ngư i hoá th ch sau ñó y u d n C) Ngày nay m c d u các quy lu t sinh h c ñ c trưng cho ñ ng v t có vú v n phát huy tác d ng ñ i v i con ngư i nhưng xã h i loài ngư i phát tri n dư i tác d ng ch ñ o c a các quy lu t xã h i D) Con ngư i thích nghi v i môi trư ng ch y u b ng nh ng bi n ñ i hình thái, sinh lí trên cơ th , b ng s phân hoá và chuyên hoá các cơ quan ðáp án D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 10. CÁC PHƯƠNG PHÁP LAI Câu 1 Giao ph n g n không d n ñ n k t qu nào dư i ñây: A) Hi n tư ng thoái hoá B) Tăng t l th ñ ng h p C) T o ưu th lai D) T o ra dòng thu n ðáp án C Câu 2 Lu t hôn nhân gia ñình c m k t hôn trong h hàng g n d trên cơ s di truy n h c nào? A) D làm xu t hi n các gen ñ t bi n l n có h i gây b nh B) D làm xu t hi n các gen ñ t bi n tr i có h i gây b nh C) Th h sau xu t hi n các bi u hi n b t thư ng D) Gen l n có h i có ñi u ki n xu t hi n tr ng thái ñ ng h p gây ra các t t b nh ngư i ðáp án D Câu 3 Trong ch n gi ng, ngư i ta s d ng phương pháp giao ph i c n huy t v t nuôi và t th ph n cây tr ng ñ : A) C ng c các ñ c tính quý B) T o dòng thu n t o ñiieù ki n thu n l i cho vi c ñánh giá ki u gen c a t ng dòng thu n C) Chu n b cho vi c t o ưu th lai, t o gi ng m i D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 4 V i 2 gen alen A, a, th h ban ñ u ch g m các cá th ki u gen Aa, th h t th th 3 t l cơ th d h p t và ñ ng h p t s là: A) Aa = 12.5%; AA = aa = 43.75% B) Aa = 12.5%; AA = aa = 87.5% C) Aa = 25%; AA = aa = 75% D) Aa = 25%; AA = aa = 37.5% ðáp án A Câu 5 M t cá th v i ki u gen AaBbDd sau 1 th i gian dài th c hi n giao ph i g n, s xu th i n bao nhiêu dòng thu n? A) 2 B) 4 C) 8 D) 6 ðáp án C Câu 6 Giao ph i g n ho c t th ph n qua nhi u th h s xu t hi n hi n tư ng thoái hoá gi ng do: A) Các gen tr i ñ t bi n có h i tăng cư ng bi u hi n tr ng thái ñ ng h p B) Các gen l n ñ t bi n có h i bi u hi n thành ki u hình do tăng cư ng th ñ ng h p Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 11. C) Phát tán gen tr i ñ t bi n có h i trong các th h sau D) S c s ng c a các cá th th h sau s kém d n, sinh trư ng và phát tri n ch m, năng su t gi m, b c l các tính tr ng x u ðáp án B Câu 7 cây giao ph n, khi ti n hành t th b t bu c qua nhi u th h s quan sát th y hi n tư ng: A) S c s ng c a các cá th th h sau s kém d n B) Th h sau có s c s ng hơn h n b m C) Gi ng lai có s c s ng cao hơn, ch ng b nh t t hơn, ñ h u th tăng hơn so v i d ng g c ban ñ u D) Xu t hi n 1 s gi ng m i ðáp án A Trong ch n gi ng ñ c ng c m t ñ c tính mong mu n, ngư i ta dùng Câu 8 phương pháp t th ph n hay giao ph i c n huy t do: Th h sau s có ñ d h p cao do ñó các gen l n ñ t bi n có h i không ñư c A) bi u hi n B) Th h sau t p trung các gen tr i nên th hi n ưu th lai Các gen l n ñ u ñư c bi u hi n t o ñi u ki n thu n l i cho vi c ñánh giá ki u C) gen D) T o ra nh ng dòng thu n có các c p gen tr ng thái ñ ng h p ðáp án D T th ph n b t bu c và giao ph i c n huy t là bư c trung gian t o dòng Câu 9 thu n ñ chu n b cho vi c A) T o ưu th lai B) Lai khác th C) Lai xa D) Lai c i ti n gi ng ðáp án A Trong ch n gi ng mu n phát hi n các gen l n ñ t bi n x u ñ lo i b chúng Câu 10 ra kh i qu n th , ngư i ta s d ng phương pháp: A) Lai phân tích B) Lai c i ti n gi ng C) Lai g n D) Lai kinh t ðáp án C cây tr ng hi n tư ng…..( U: ưu th lai; T: thoái hoá) x y ra do tr i qua nhi u th h …( TH: t th ph n b t bu c; G: giao ph n) s làm tăng d n t l Câu 11 th ñ ng h p và gi m d n t l th d h p trong qu n th , t o ñi u ki n cho các gen… (L: l n; T: tr i) ñ t bi n có h i có ñi u ki n xu t hi n tr ng thái…(ð: ñ ng h p; D: d h p) và bi u hi n thành ki u hình A) U; G; L; D B) T; G; L; D C) T; TH; L; ð D) U; G; T; D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 12. ðáp án C ð t o ñư c ưu th lai t t nh t t cây tr ng c n th c hi n các hình th c lai Câu 12 nào dư i ñây A) Lai kinh t B) Lai khác dòng C) Lai xa D) Lai khác th ðáp án B Câu 13 Cơ s di truy n h c c a hi n tư ng ưu th lai là: A) cơ th F1 d h p, các gen l n có h i ñã b các gen tr i bình thư ng át ch T p trung các gen tr i có l i t c b và m làm tăng cư ng tác ñ ng c ng B) g p c a các gen tr i C) Cơ th d h p c a các alen luôn luôn t t hơn th ñ ng h p D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Hi n tư ng ưu th lai bi u hi n khi lai…(L: khác loài; T: khác th ; ð: khác dòng; C: khác loài, th ho c dòng) nhưng ưu th lai bi u hi n rõ nh t Câu 14 trong…(T: lai khác th ; L: lai khác loài; D: lai khác dòng). Cơ th lai…(F2; F1) thư ng có các ñ c ñi m vư t tr i b m v s c s ng, sinh trư ng, phát tri n, v tính ch ng b nh… A) L; D; F1 B) T; L; F1 C) D; L; F2 D) C; D; F1 ðáp án D Câu 15 Gi thuy t siêu tr i gi i thích hi n tương ưu th lai như sau: Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p A) d n ñ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình Các alen tr i thư ng có tác ñ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ B) các tính tr ng ña gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n ñ n ưu th lai cơ th lai các gen ph n l n tr ng thái d h p, alen tr i có l i át ch s C) bi u hi n c a các alen l n có h i không cho các alen này bi u hi n. Do gia tăng s lư ng gen tr i c th ña b i làm tăng cư ng m c ñ bi u D) hi n trên ki u hình ðáp án A Câu 16 Gi thuy t v tr ng thái di h p gi i thích hi n tư ng ưu th lai như sau: cơ th lai các gen ph n l n tr ng thái di h p, alen tr i có l i át ch s A) bi u hi n c a các alen l n có h i, không cho các alen này bi u hi n. Các alen tr i thư ng có tác ñ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ B) các tính tr ng ña gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n ñ n ưu th lai Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p C) d n ñ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 13. Do gia tăng s lư ng gen tr i c th ña b i làm tăng cư ng m c ñ bi u D) hi n trên ki u hình ðáp án A Gi thuy t v tác d ng c ng g p c a các gen tr i có l i gi i thích hi n tư ng Câu 17 ưu th lai như sau Do gia tăng s lư ng gen tr i c th ña b i làm tăng cư ng m c ñ bi u A) hi n trên ki u hình cơ th lai các gen ph n l n th d h p, alen tr i có l i át ch s bi u hi n B) c a các alen l n có h i, không cho các alen này bi u hi n Các alen tr i thư ng có tác ñ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ C) các tính tr ng ña gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n ñ n ưu th lai Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p D) d n ñ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình ðáp án C Câu 18 Phương pháp nào dư i ñây t o ñư c ưu th lai A) Lai khác dòng B) Lai khác th ho c khác loài C) Lai kinh t D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Trong vi c t o ưu th lai, lai thu n và lai ngh ch gi a các dòng t th ph n Câu 19 nh m m c ñích Phát hi n các t h p tính tr ng ñư c t o ra t hi n tư ng hoán v gen, ñ tìm A) t h p lai b m có giá tr kinh t nh t B) Xác ñ nh vai trò c a các gen di truy n liên k t v i gi i tính ðánh giá vai trò c a gen ngoài nhân lên s bi u hi n tính tr ng, ñ tìm t h p C) lai b m có giá tr kinh t nh t D) B và C ñúng ðáp án -C Câu 20 Trong chăn nuôi ngư i ta s d ng phương pháp ch y u nào ñ t o ưu th lai A) Lai c i ti n gi ng B) Lai khác th C) Lai kinh t D) Lai xa ðáp án C Câu 21 Trong tr ng tr t ngư i ta s d ng phương pháp ch y u nào ñ t o ưu th lai A) Lai khác dòng B) Lai xa C) Lai kinh t D) Lai khác th ðáp án A Hi n tư ng ưu th lai bi u hi n khi lai khác th , lai khác loài, lai khác dòng Câu 22 nhưng bi u hi n rõ nh t trong…..(T: lai khác th ; L: lai khác loài; D: lai khác Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 14. dòng) do cơ th lai có ñ ñ ng ñ u cao v ph m ch t và năng su t. Ưu th lai bi u hi n cao nh t …..(F1; F2) sau ñó …..(T: tăng; G: gi m) d n qua các th h A) L; F2; T B) T; F1; G C) D; F2; T D) D; F1; G ðáp án D Lai kinh t là hình th c giao ph i gi a các d ng b m thu c …..(T: 2 th khác nhau; L: 2 loài khác nhau; G: 2 gi ng thu n khác nhau) r i dùng con Câu 23 lai…..(F1; F2) làm s n ph m, th h này…..(D: ñư c s d ng; K: không ñư c s d ng) ñ nhân gi ng A) G; F1; D B) T; F1; K C) L; F1; K D) G; F1; K ðáp án D Câu 24 Hi n tư ng ưu th lai ñư c gi i thích như th nào? cơ th lai các gen ph n l n tr ng thái d h p, alen tr i có l i át ch s A) bi u hi n c a các alen l n có h i, không cho các alen này bi u hi n Các alen tr i thư ng có tác ñ ng có l i nhi u hơn các alen l n, bi u hi n rõ B) các tính tr ng ña gen. S t p trung nhi u gen tr i có l i trong ki u gen s d n ñ n ưu th lai Do tương tác gi a hai alen khác nhau c a cùng m t gen trong c p alen d h p C) d n ñ n hi u qu b tr , m r ng ph m vi bi u hi n ki u hình D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 25 Vi c s n xu t con lai kinh t ñ i v i bò, l n có nhi u thu n l i do: A) D ti n hành giao ph i gi a các con gi ng cao s n B) Phát tri n các tr i chăn nuôi l n C) Nh phương pháp th tinh nhân t o và k thu t gi tinh ñông l nh D) Có nhi u gi ng t t ðáp án C Trong ch n gi ng v t nuôi khi ngư i ta dùng m t gi ng cao s n ñ c i ti n Câu 26 m t gi ng năng su t th p thì phương pháp này ñư c g i là A) Lai kinh t B) Lai khác th C) Lai c i ti n gi ng D) Lai xa ðáp án C V m t di truy n h c, phương pháp lai c i ti n gi ng ban ñ u làm…..(T: Câu 27 tăng; G: gi m) t l th …..(D: d h p; H: ñ ng h p), sau ñó…..(T: tăng; G:gi m) d n t l th …..( D: d h p; H: ñ ng h p). A) T; D; T; H Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 15. B) G; H; T; D C) T; H; G; D D) G; D; G; H ðáp án A Ngư i ta thư ng … nh ng con ñ c t t nh t c a gi ng ngo i cho giao ph i Câu 28 v i nh ng con cái t t nh t c a gi ng ñ a phương nh m m c ñích: A) C i ti n gi ng ñ a phương năng su t th p B) T o ưu th lai ñ ph c v s n xu t C) Phát hi n gen x u ñ ph c v s n xu t D) A và B ñúng ðáp án -D Trong phương pháp lai c i ti n gi ng, con ñ c gi ng cao s n s ñư c s d ng Câu 29 như sau: ðư c ñem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng ñ a phương, sau ñó ñư c A) s d ng qua nhi u ñ i lai ðư c ñem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng ñ a phương, sau ñó con lai B) ñư c s d ng cho m c ñích kinh t ðư c ñem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng ñ a phương, sau ñó các C) con lai ñư c ñem lai v i nhau. ðư c ñem giao ph i v i con cái t t nh t c a gi ng ñ a phương, sau ñó các D) con lai ñư c cho giao ph i g n qua nhi u th h ñ t o ra các dòng thu n ðáp án A Lai khác th là phương pháp cho lai gi a…..(H: hai th ; N: hai hay t ng h p nhi u th ), có ngu n gen…..(G: gi ng nhau; K: khác nhau), ñ …..(U: s Câu 30 d ng ưu th lai; G: t o ra gi ng m i; UG: s d ng ưu th lai và t o ra gi ng m i): A) H; K; UG B) H; K; U C) H; G; G D) N; K; UG ðáp án D Trong phương pháp lai khác th , ñ t o ra gi ng m i, ngư i ta ph i ch n l c Câu 31 r t k vì: A) T l d h p t trong các th h sau r t l n B) Trong các th h lai có s phân tính C) Xu t hi n hi n tư ng thoái hoá gi ng D) T t c ñ u sai ðáp án -B Nhi u gi ng cây tr ng m i ñư c t o thành theo phương pháp …..(L: lai khác loài; K: lai kinh t ; T: lai khác th ), trong ñó các d ng b , m b t ngu n t Câu 32 nh ng qu n th di truy n…..(G: gi ng nhau; N: khác nhau). Gi ng lai có s c s ng cao hơn, ch ng b nh t t hơn, ñ h u th tăng so v i d ng g c ban ñ u A) L; N B) T; N Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 16. C) K; G D) T; N ðáp án D Câu 33 Lai xa là hình th c: A) Lai gi a các d ng b , m thu c hai loài khác nhau B) Lai gi a các d ng b , m thu c các chi, các h khác nhau C) Lai khác th D) A và B ñúng ðáp án -D Lai xa làm xu t hi n nh ng tính tr ng m i mà lai cùng loài không th th c Câu 34 hi n ñư c do: A) S d ng ñư c ngu n gen c a các loài hoang d i B) K t h p v i hi n tư ng ña b i hoá Do k t h p ñư c h gen c a các sinh v t cách xa nhau trong h th ng phân C) lo i D) T o ra ưu th lai ðáp án C Câu 35 Lai xa ñư c s d ng ñ c bi t ph bi n trong : A) Ch n gi ng vi sinh v t B) Ch n gi ng cây tr ng C) Ch n gi ng v t nuôi D) Ch n gi ng v t nuôi và cây tr ng ðáp án B Lai xa ñư c s d ng ph bi n trong ch n gi ng cây tr ng có kh năng sinh Câu 36 s n, sinh dư ng do: A) Chi u dài c a ng ph n phù h p v i chi u dài c a vòi nhu B) H t ph n c a loài này có th n y m m trên vòi nh y c a loài kia Có th kh c ph c hi n tư ng b t th b ng phương pháp th ph n b ng ph n C) hoa h n h p c a nhi u loài Không ph i gi i quy t khó khăn do hi n tư ng b t th c a cơ th lai xa gây D) ra ðáp án D Câu 37 Khó khăn nào dư i ñây xu t hi n trong quá trình lai xa: A) Cơ th lai xa b b t th B) Khó khăn th c hi n giao ph i ho c giao ph n trong lai khác loài C) Cơ th lai xa không có kh năng sinh s n sinh dư ng D) A và B ñúng ðáp án -D Câu 38 Vi c ti n hành lai khác loài cây tr ng g p ph i khó khăn do: A) H t ph n loài này không n y m m trên vòi nhu c a loài kia S khác bi t trong chu kì sinh s n b máy sinh d c không tương ng ñ ng B) v t C) H t lai không n y m m ñư c D) A và B ñúng Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 17. ðáp án -D Câu 39 Vi c ti n hành lai khác loài v t nuôi g p ph i khó khăn do: A) Chu kỳ sinh s n khác nhau B) H th ng ph n x sinh d c khác nhau Cơ quan sinh d c không tương ng, tinh trùng loài này b ch t trong ñư ng C) sinh d c c a loài khác D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 40 Hi n tư ng b t th c a cơ th lai xa x y ra là do: B nhi m s c th (NST) c a hai loài thư ng khác nhau v s lư ng, hình A) d ng và cách s p x p các gen trên NST B) Không phù h p gi a nhân và t bào ch t c a h p t S không tương h p gi a b nhi m s c th c a hai loài nh hư ng t i s ti p C) h p c a các NST tương ñ ng trong kỳ ñ u c a l n gi m phân 1 D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D ð kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa ñ ng v t, ngư i ta s d ng Câu 41 phương pháp: A) Gây ñ t bi n gen B) Gây ñ t bi n ña b i ñ t o th song nh b i C) Lai t bào D) Không có phương pháp kh c ph c ðáp án D Câu 42 S khác bi t trong b nhi m s c th cơ th lai xa ñã d n ñ n k t qu A) Khó giao ph i v i các cá th khác B) Cơ th lai xa b b t th C) Cơ th lai xa thư ng có cơ quan sinh dư ng l n hơn bình thư ng D) T t c ñ u ñúng ðáp án B S không tương h p gi a b nhi m s c th (NST) c a hai loài cơ th lai xa Câu 43 ñã d n ñ n k t qu : nh hư ng t i s phân li c a các NST tương ñ ng trong kì sau c a l n gi m A) phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i nh hư ng t i s phân li c a các NST tương ñ ng trong kì ñ u c a l n gi m B) phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i nh hư ng t i s ti p h p c a các NST tương ñ ng trong kì ñ u c a l n C) gi m phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i nh hư ng t i s ti p h p c a các NST tương ñ ng trong kì gi a c a l n D) gi m phân 1 làm quá trình phát sinh giao t b tr ng i ðáp án C ð kh c ph c hi n tư ng b t th cơ th lai xa th c v t, ngư i ta s d ng Câu 44 phương pháp: A) Th c hi n t th ph n B) Lai t bào Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 18. C) Gây ñ t bi n ña b i ñ t o th song nh b i D) B và C ñúng ðáp án -C Trong ch n gi ng th c v t, th c hi n lai xa gi a loài hoang d i và cây tr ng Câu 45 nh m m c ñích A) ðưa vào cơ th lai các gen quý v năng su t c a loài d i ðưa vào cơ th lai các gen quý giúp ch ng ch u t t v i ñi u ki n b t l i c a B) môi trư ng c a loài d i C) Kh c ph c tính b t th trong lai xa D) T o ñi u ki n thu n l i cho vi c sinh s n sinh dư ng cơ th lai xa ðáp án B Trong chăn nuôi, lai xa ñ t o ra nh ng gi ng m i ñư c ti n hành có k t qu Câu 46 trên: A) L n, th B) Ng a, l a C) T m dâu, bò, c u, cá D) Gà, v t ðáp án C cây tr ng, ñ t o ra nh ng gi ng có s n lư ng cao, ch ng b nh gi i, ngư i Câu 47 ta thư ng dùng phương pháp lai xa k t h p v i phương pháp: A) ða b i hoá B) Gây ñ t bi n nhân t o C) Lai khác dòng D) Lai t bào ðáp án A Hãy ch n ñ di n vào cho ñúng n i dung sau: Trong lai t bào, khi nuôi hai Câu 48 dòng t bào ….. trong cùng m t môi trư ng, chúng có th k t h p l i v i nhau thành ….. ch a b nhi m s c th c a hai t bào g c. A) Sinh d c - H p t B) Sinh d c - T bào thai C) Sinh dư ng - H p t D) Sinh dư ng khác loài - T bào lai ðáp án D ð tăng t l k t h p gi a các t bào sinh dư ng khác loài ñ t o thành các t Câu 49 bào lai trong phương pháp lai t bào ngư i ta s d ng: A) Virut Xenñê ñã làm gi m ho t tính B) Keo h ư cơ Pôlietilen glicol C) Xung ñi n cao áp D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D ð kích thích t bào lai phát tri n thành cây lai trong phương pháp lai t bào Câu 50 ngư i ta s d ng: A) Virut xenñe ñã làm gi m ho t tính B) Keo h u cơ pôlietilen glicol Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 19. C) Xung ñi n cao áp D) Các hoocmon thích h p ðáp án D Câu 51 Tri n v ng c a phương pháp lai t bào là: A) Kh c ph c ñư c hi n tư ng b t th B) Có th t o ra nh ng cơ th kh m mang ñ c tính c ănhngx loài r t khác nhau T o ra nh ng cơ th lai có ngu n gen r t khác xa nhau mà lai h u tính không C) th th c hi n D) B và C ñúng ðáp án -D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
 20. S PHÁT SINH S S NG TRÊN TRÁI ð T CÂU 1 Quan ni m hi n ñ i xem s phát sinh s s ng là quá trình ti n hoá c a các h p ch t c a…..(NP: nitơ phôtphat; C: cacbon) d n t i s hình thành h tương tác gi a các ñ i phân t ….(P: prôtêin, N: a xit nuclêic, PN: prôtêin và axit nuclêic) có kh năng….(S: sinh trư ng, sinh s n và c m ng, V: v n ñ ng, sinh trư ng và c m ng, T: t nhân ñôi, t ñ i m i, A: t t c các kh năng trên) A) C, PN, V B) NP, P, S C) NP, N, A D) C, PN, T ðÁP ÁN D CÂU 2 Trong giai ño n ti n hoá h c ñã có: A) t o thành các gi t côa xecva B) xu t hi n các enzim C) t ng hơp nh ng ch t h u cơ t nh ng ch t vô cơ theo phương th c hoá h c D) xu t hi n cơ ch t sao chép ðÁP ÁN C CÂU 3 trong giai ño n ti n hoá h c ñã không xãy ra hi n tư ng: A) Các ch t h u cơ ñư c hình thành t nh ng ch t vô cơ theo phương th c hoá h c B) ñ u tiên nh ng ch t h u cơ ñơn gi n r i ñ n nh ng ch t h u cơ ph c t p hơn C) Hình thành nh ng ñ i phân t và nh ng h ñ i phân t D) K t thúc giai ño n ti n hoá h c ñã xu t hi n cơ ch t sao chép ðÁP ÁN D CÂU 4 trong khí quy n nguyên thu c a qu ñ t chưa có A) Mêtan (CH4) và amoniac (NH3) B) Oxy (02) và nitơ (N2) C) Xianôgen (C2N2), cacbon ôxit (CO) D) Hơi nư c (H2O) ðÁP ÁN B CÂU 5 Giai ño n ti n hoá h c t các ch t vô cơ ñã hình thành các ch t h u cơ ñơn gi n r i ph c t p là nh : A) S xu t hi n c a cơ ch t sao chép B) Tác ñ ng c a các enzim và nhi t ñ C) Tác d ng c a các ngu n năng l ơng t nhiên D) Do các tr n mưa kéo dài hàng ngàn năm ðÁP ÁN C CÂU 6 Phát bi u nào dư i ñây là không ñúng v các s ki n x y ra trong giai ño n ti n hoá h c: A) Có s t ng h p các ch t h u cơ t các ch t vô cơ theo phương th c hoá h c B) Trong khí quy n nguyên thu c a qu ñ t chưa có O2 và N2 C) Do tác d ng c a ngu n năng lư ng t nhiên mà t các ch t vô cơ hình thành Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2