intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Chuyên đề: Định giá chứng khoán - TS.Nguyễn Văn Thuận

Chia sẻ: Hà Thị Ánh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

1.338
lượt xem
760
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Chuyên đề: Định giá chứng khoán - TS.Nguyễn Văn Thuận" trình bày 1 số nội dung sau đây: các khái niệm về giá trị, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu ưu đãi, định giá cổ phần thường, tỷ suất lợi nhuận hoặc lợi suất. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề: Định giá chứng khoán - TS.Nguyễn Văn Thuận

 1. Chuyeân ñeà Ñònh Giaù Ñònh Giaù Chöùng Khoaùn Chöùng Khoaùn TS. Nguyeãn Vaên Thuaän 1
 2. Ñònh giaù caùc chöùng khoaùn daøi haïn Caùc khaùi nieäm veà giaù trò Ñònh giaù traùi phieáu Ñònh giaù coå phieáu öu ñaõi Ñònh giaù coå phaàn thöôøng Tyû suaát lôïi nhuaän hoaëc lôïi suaát 2
 3. Giaù trò khaùnh taän vaø hoaït ñoäng Giaù trò khaùnh taän laø toång soá tieàn coù theå thu ñöôïc neáu baùn moät taøi saûn hoaëc moät nhoùm taøi saûn cuûa coâng ty moät caùch rieâng leû khoûi toå chöùc ñang hoaït ñoäng. Giaù trò hoaït ñoäng laø toång soá tieàn coù theå thu ñöôïc neáu baùn toaøn boä taøi saûn coâng ty ñang hoaït ñoäng kinh doanh. Moái quan heä giöõa GT khaùnh taän vaø GT hoaït ñoäng laø giaù trò toå chöùc . 3
 4. Thö giaù vaø thò giaù Thö giaù laø giaù trò keá toaùn hay giaù soå saùch (1) Taøi saûn : Laø nguyeân giaù taøi saûn tröø cho giaù trò khaáu hao tích luõy. (2) Coâng Ty: Laø toång taøi saûn tröø ñi cho Ty toång nôï vaø coå phaàn öu ñaõi (neáu coù) Thò giaù laø giaù cao nhaát giöõa gía trò hoaït 4 ñoäng vaø giaù trò khaùnh taän cuûa coâng ty.
 5. Thò giaù vaø Noäi giaù Thò giaù laø giaù ñang ñöôïc mua baùn treân thò tröôøng. Thò giaù phuï thuoäc vaøo quan heä cung vaø caàu cuûa taøi saûn ñoù treân thò tröôøng. Noäi giaù laø giaù trò thöïc cuûa moät taøi saûn. Noäi giaù cuûa moät chöùng khoaùn phuï thuoäc vaøo nhöõng yeáu toá ngöï trò treân noù nhö : khaû naêng sinh lôøi, chaát löôïng hoaït ñoäng 5 cuûa BGÑ, toác ñoä taêng tröôûng; . . .
 6. Ñònh giaù traùi phieáu Nhöõng ñieàu khoaûn quan troïng Caùc loaïi traùi phieáu Ñònh giaù traùi phieáu Gheùp laõi nöõa naêm 6
 7. Nhöõng ñieàu khoaûn quan troïng cuûa traùi phieáu Traùi phieáu laø moät chöùng khoaùn nôï do caùc coâng ty vaø chính phuû phaùt haønh ; Noù ñöôïc xem laø moät khoaûn nôï daøi haïn. Meänh giaù (FV) laø giaù ghi treân beà maët cuûa (FV) FV TP ; coøn ñöôïc goïi laø giaù trò danh nghóa. Traùi phieáu cuûa Myõ, FV0 = $1,000 Traùi phieáu cuûa VN, FV0 = 100.000 VNÑ 7
 8. Nhöõng ñieàu khoaûn quan troïng cuûa traùi phieáu Laõi suaát goác (DN) cuûa traùi phieáu laø LS ñöôïc ghi treân traùi phieáu. Tieàn laõi haøng naêm tính theo laõi suaát goác vaø meänh giaù. Suaát chieát khaáu phuï thuoäc vaøo möùc ñoä ruûi ro cuûa töøng loaïi traùi phieáu, vaø baèng vôùi laõi suaát khoâng ruûi ro coäng vôùi phaàn 8 thöôûng ruûi ro cuûa moãi loaïi traùi phieáu.
 9. Caùc loaïi traùi phieáu Traùi phieáu phoå thoâng laø loaïi traùi phieáu cô baûn: coù laõi suaát goác, laõi traû vaøo cuoái moãi naêm, vaø coù thôøi haïn nhaát ñònh. I I I + FV P0 = (1 + k )1 + (1 + kd)2 + ... + (1 + kd)n d n I FV =Σ (1 + kd )t + (1 + kd)n t=1 9 P0= I (IF4,k d, n) + FV0(IF2, kd, n)
 10. Traùi phieáu phoå thoâng Traùi phieáu AC coù meänh giaù laø $1,000 vôùi laõi suaát goác laø 8% naêm, thôøi haïn laø 30 naêm. Suaát chieát khaáu yeâu caàu laø 10%. Vaäy giaù traùi phieáu AC laø bao nhieâu ? P0 = $80 (IF4,10%, 30) + $1,000 (IF2,10%, 30) = $80 (9.427) + $1,000 (.057) [Baûng 4] [Baûng 2] = $754.16 + $57.00 10 = $811.16. $811.16
 11. Caùc loaïi traùi phieáu Traùi phieáu voâ haïn laø loaïi traùi phieáu khoâng hoaøn traû voán goác, traùi chuû chæ nhaän ñöôïc tieàn laõi haøng naêm vaø nhaän voâ haïn. I I I P0 = (1 + k )1 + (1 + kd)2 + ... + (1 + kd)∞ d ∞ I =Σ (1 + kd)t Hoaëc I (IF4,k ,∞) t=1 d 11 P0 = I / kd
 12. Ví duï : Traùi phieáu voâ haïn Traùi phieáu A laø moät traùi phieáu voâ haïn, coù meänh giaù laø $1,000 vaø laõi suaát goác laø 8%. Laõi suaát treân thò tröôøng kyø voïng laø 10%. Vaäy giaù trò cuûa traùi phieáu naøy la bao nhieâu ? I = $1,000 ( 8%) = $80. $80 kd = 10%. 10% P0 = I / kd = $80 / 10% = $800. $800 12
 13. Caùc loaïi traùi phieáu Traùi phieáu coù laõi suaát baèng Zeùro laø loaïi traùi phieáu khoâng traû laõi ñònh kyø, nhöng ñöôïc baùn döôùi meänh giaù khi phaùt haønh laàn ñaàu. Cung caáp cho caùc nhaø ñaàu tö moät hình thöùc giaù caû khích leä. FV P0= (1 + kd )n = FV(IF2,k d , n) 13
 14. Traùi phieáu coù laõi suaát Zeùro Traùi phieáu Z coù meänh giaù $1,000 ; thôøi haïn 30 naêm. Laõi suaát chieát khaáu yeâu caàu laø 10%. Vaäy giaù traùi phieáu Z laø bao nhieâu? P0 = $1,000 (IF2,10%, 30) = $1,000 (.057) = $57.00 14
 15. Phöông thöùc traû laõi ñònh kyø Thöôøng tieãn laõi traùi phieáu ñöôïc traû vaøo cuoái moãi naêm, nhöng vaãn toàn taïi nhöõng traùi phieáu traû laõi moãi naêm 2 laàn. Caàn phaûi ñieàu chænh: (1) Chia kd cho 2 (2) Nhaân n vôùi 2 (3) Chia I cho 2 15
 16. Phöông thöùc traû laõi ñònh kyø Traùi phieáu phoå thoâng ñöôïc ñieàu chænh theo caùch traû laõi 2 laàn moät naêm. I / 2 + I / 2 + ... + I / 2 + FV P0 =(1 + k /2 )1 (1 + k /2 )2 (1 + k /2 ) 2*n d 2 d 2 d 2 2*n I/2 FV =Σ (1 + kd /2 )t + (1 + kd /2 ) 2*n t=1 = I/2 (IF4,k ) + FV(IF2,kd /2 , 2*n) 16 d /2 ,2*n
 17. Phöông thöùc traû laõi ñònh kyø Traùi phieáu C coù meänh giaù laø $1,000 vaø laõi suaát goác laø 8% naêm, tieàn laõi traû nöûa naêm 1 laàn, thôøi haïn laø 15 naêm. Laõi suaát thò tröôøng yeâu caàu laø 10% naêm. Vaäy giaù traùi phieáu laø bao nhieâu? P = $40 (PVIFA5%, 30) + $1,000 (PVIF5%, 30) = $40 (15.373) + $1,000 (.231) [Baûng 4] [Baûng 2] = $614.92 + $231.00 = $845.92 17
 18. Ñònh giaù coå phieáu öu ñaõi Coå phieáu öu ñaõi laø moät chöùng khoaùn trung tính nhöng coå töùc ñöôïc chia laïi coá ñònh vaø thôøi haïn laø voâ haïn. Nhöng coå phieáu öu ñaõi thöôøng khoâng tham gia baàu HÑQT. Coå phieáu öu ñaõi ñöôïc öu tieân traû coå töùc vaø coù toá quyeàn veà taøi saûn tröôùc coå phaàn thöôøng. 18
 19. Ñònh giaù coå phieáu öu ñaõi DP DP DP P0 = (1 + k )1 + (1 + k )2 + ... + (1 + kP)∞ P P ∞ DP =Σ Hoaëc DP(IF4,k ,∞) t=1 (1 + kP)t P Coâng thöùc ruùt goïn: P0 = DP / kP 19
 20. Ñònh giaù coå phieáu öu ñaõi Coå phieáu öu ñaõi PS coù laõi suaát 8%, meänh giaù $100 ñöôïc phaùt haøng ra beân ngoaøi. Thò tröôøng yeâu caàu laõi suaát chieát khaáu laø 10%. Vaäy giaù coå phieáu öu ñaõi hieän taïi laø bao nhieâu? DP = $100 ( 8% ) = $8.00. $8.00 kP = 10%. 10% P0 = DP / kP = $8.00 / 10% 20 = $80
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2