intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ gia công áp lực: Phần mở đầu - ĐHBK Hà Nội

Chia sẻ: Kaka_0004 Kaka_0004 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
336
lượt xem
95
download

Bài giảng Công nghệ gia công áp lực: Phần mở đầu - ĐHBK Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ gia công áp lực - Phần mở đầu trình bày các nội dung: vai trò vị trí của Gcal trong sản xuất cơ khí, các phương pháp gia công vật liệu, các dạng sản phẩm đặc trưng được chế tạo bằng CN Gcal, sản phẩm đặc trưng dạng khối được chế tạo bằng CN Gcal, ứng dụng CN Gcal trong sản xuất công nghiệp, CN Gcal ưu nhược điểm so với các phương pháp gia công khác,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Cơ khí - chế tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ gia công áp lực: Phần mở đầu - ĐHBK Hà Nội

 1. Häc PHẦN CÔNG NGHỆ GIA CÔNG ÁP LỰC Biên soạn: TS. Nguyễn Đắc Trung PGS. Phạm Văn Nghệ GV. Nguyễn Mậu Đằng ThS. Lê Trung Kiên ThS. Nguyễn Trung Kiên ThS. Lê Gia Bảo Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 1
 2. Câu hỏi: Chế tạo các chi tiết dưới đây bằng phương pháp nào? Khớp nối ô tô Trục khuỷu Nắp cốp sau xe TOYOTA Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 2
 3. Câu hỏi: Để chế tạo chi tiết trụ bậc có thể sử dụng các phương pháp nào? Mối hàn Phoi Đúc GCAL Cắt gọt Ghép nối: Hàn Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 3
 4. MỞ ĐẦU 1. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA GCAL TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng vËt liÖu Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 4
 5. C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng vËt liÖu §óc Stator tõ gang x¸m Phay trªn m¸y phay 5 trôc TiÖn Khoan Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 5
 6. C¸c ph−¬ng ph¸p gia c«ng vËt liÖu GhÐp ®inh t¸n Hμn Phñ TiN b»ng ph−¬ng ph¸p PVD NhiÖt luyÖn n©ng cao ®é cøng Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 6
 7. 2. C¸c d¹ng s¶n phÈm ®Æc tr−ng ®−îc chÕ t¹o b»ng CN GCAL DËp vá ¤ t« Chi tiÕt vá ¤ t« Chi tiÕt rçng trong c¸c thiÕt bÞ dÉn dÇu, khÝ Chi tiÕt m¸y Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 7
 8. s¶n phÈm ®Æc tr−ng d¹ng khèi ®−îc chÕ t¹o b»ng CN GCAL Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 8
 9. s¶n phÈm ®Æc tr−ng d¹ng tÊm ®−îc chÕ t¹o b»ng CN GCAL Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 9
 10. øNG DôNG CN GCAL TRONG SX C¤NG NGHIÖP Chñng lo¹i s¶n phÈm rÊt phong phó, ®a d¹ng vμ ®−îc øng dông trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vμ ®êi sèng x· héi nh− x©y dùng, giao th«ng vËn t¶i, kü thuËt ®iÖn vμ ®iÖn tö, ho¸ chÊt, hμng kim khÝ gia dông, v.v... Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 10
 11. øNG DôNG CN GCAL TRONG SX C¤NG NGHIÖP Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 11
 12. 3. CN GCAL – ƯU, NHƯỢC ĐIỂM SO VỚI CÁC PP GIA CÔNG KHÁC Gia c«ng ¸p lùc hay C«ng nghÖ t¹o h×nh vËt liÖu kim lo¹i b»ng ¸p lùc: Ph−¬ng ph¸p gia c«ng vËt liÖu dùa trªn sù biÕn d¹ng dÎo, lu«n thay ®æi h×nh d¹ng trong suèt qu¸ tr×nh gia c«ng ®Ó ®¹t ®−îc h×nh d¸ng, kÝch th−íc cuèi cïng theo mong muèn, kh«ng cã sù ph¸ hñy liªn kÕt vμ b¶o toμn thÓ tÝch cña m×nh. ChiÕm mét vÞ trÝ quan träng víi mét tû träng ngμy cμng t¨ng trong s¶n xuÊt c¬ khÝ vμ luyÖn kim. Nh÷ng −u ®iÓm næi bËt cña Gia c«ng ¸p lùc : TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu do gia c«ng kh«ng phoi N¨ng suÊt cao, h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm T¹o ra s¶n phÈm cã h×nh d¸ng, kÝch th−íc mong muèn C¶i thiÖn c¬ tÝnh cña vËt liÖu th«ng qua biÕn d¹ng Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 12
 13. ƯU ĐIỂM SO VỚI CÁC PP GIA CÔNG KHÁC C¾t gät DËp t¹o h×nh DËp t¹o h×nh tiÕt kiÖm ®−îc 75% vËt liÖu so víi c¾t gät. Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 13
 14. ƯU ĐIỂM SO VỚI CÁC PP GIA CÔNG KHÁC T¹o h−íng thí vËt liÖu liªn tôc lμm n©ng cao kh¶ n¨ng chÞu t¶I träng cho chi tiÕt H−íng thí do dËp t¹o h×nh H−íng thí sau khi c¾t gät Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 14
 15. ƯU ĐIỂM SO VỚI CÁC PP GIA CÔNG KHÁC T¹o h−íng thí vËt liÖu liªn tôc lμm n©ng cao kh¶ n¨ng chÞu t¶I träng cho chi tiÕt (a) đúc, (b) cắt gọt, (c) dập tạo hình Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 15
 16. NHƯỢC ĐIỂM SO VỚI CÁC PP GIA CÔNG KHÁC • Đé chÝnh x¸c vμ ®é bãng bÒ mÆt thÊp h¬n gia c«ng c¾t gät • Kh«ng phï hîp víi s¶n xuÊt ®¬n chiÕc nÕu ph¶i chÕ t¹o khu«n • ThiÕt bÞ vμ khu«n dËp ®¾t tiÒn • M«i tr−êng lμm viÖc cã tiÕng ån, rung ®éng, nãng, kh¶ n¨ng mÊt an toμn lao ®éng cao nÕu s¶n xuÊt thñ c«ng • CÇn ph¶i tù ®éng hãa khi s¶n xuÊt lo¹t lín • CÇn cã thiÕt bÞ n©ng chuyÓn, phô trî phï hîp khi t¹o h×nh c¸c chi tiÕt lín, träng l−îng lín Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 16
 17. 4. Ph©n lo¹i C¨n cø vμo øng suÊt cã t¸c dông chñ yÕu ®èi víi qu¸ tr×nh biÕn d¹ng, cã thÓ ph©n chia c¸c ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng thμnh 5 nhãm lín sau ®©y: BiÕn d¹ng nÐn: Tr¹ng th¸i dÎo ®−îc g©y nªn bëi øng suÊt nÐn mét hoÆc nhiÒu chiÒu, ph−¬ng ph¸p c¸n, rÌn tù do, rÌn khu«n, Ðp ch¶y BiÕn d¹ng kÐo - nÐn: Tr¹ng th¸i dÎo ®−îc g©y nªn bëi øng suÊt kÐo vμ nÐn, ph−¬ng ph¸p kÐo, dËp vuèt, uèn vμnh, miÕt BiÕn d¹ng kÐo: Tr¹ng th¸i dÎo ®−îc g©y nªn bëi øng suÊt kÐo mét hoÆc nhiÒu chiÒu, ph−¬ng ph¸p kÐo d·n, dËp ph×nh, dËp ®Þnh h×nh BiÕn d¹ng uèn: Tr¹ng th¸i dÎo ®−îc g©y nªn bëi träng t¶i uèn. BiÕn d¹ng c¾t: Tr¹ng th¸i dÎo ®−îc g©y nªn bëi t¶i träng c¾t. Thuéc nhãm nμy cã c¸c ph−¬ng ph¸p tr−ît, xo¾n. Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 17
 18. Ph©n lo¹i Ph©n lo¹i theo c«ng nghÖ: dËp tÊm, dËp khèi vμ t¹o h×nh ®Æc biÖt Ph©n lo¹i c¸c ph−¬ng ph¸p biÕn d¹ng theo nhiÖt ®é gia c«ng: - BiÕn d¹ng nãng (trªn nhiÖt ®é kÕt tinh l¹i) - BiÕn d¹ng nguéi (d−íi nhiÖt ®é kÕt tinh l¹i, nhiÖt ®é th−êng) - BiÕn d¹ng nöa nãng (®èi víi thÐp biÕn d¹ng ë 680÷8000C) Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 18
 19. Ph©n lo¹i Ph−¬ng ph¸p Nh÷ng ph−¬ng ph¸p mang tÝnh Nh÷ng ph−¬ng ph¸p cho phÐp s¶n truyÒn thèng chuyªn s¶n xuÊt b¸n xuÊt ra s¶n phÈm hoμn chØnh, thμnh phÈm vμ t¹o ph«i nh− c¸n, kh«ng cÇn ph¶i gia c«ng tiÕp theo, rÌn, Ðp. ®Æc biÖt lμ nh÷ng s¶n phÈm d¹ng tÊm, èng. Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 19
 20. 4. Ph©n lo¹i VÝ dô ph©n lo¹i theo biÕn d¹ng: BiÕn d¹ng NÐn Kim loại bị ép trong khuôn dập khối: Chồn: Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc VIỆN C¬ KhÝ - §HBK Hμ n«i Folie 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2