intTypePromotion=1

Bài giảng Động học chất điểm - Bài: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc 4

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
39
lượt xem
2
download

Bài giảng Động học chất điểm - Bài: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc, tính tương đối của quỹ đạo, hệ quy chiếu đứng yên, hệ quy chiếu chuyển động,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Động học chất điểm - Bài: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc 4

 1. BÀI GIẢNG VẬT LÝ LỚP 10 CB_ NĂM HỌC 2011­2012 Tiết 3,4_ Bài 3_ Lớp 10 CB CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
 2. I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức :  ­ Nắm được khái niệm vận tốc tức thời về mặt ý nghĩa của khái  niệm , công thứctính,đơn vị đo . ­ Nêu được định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều , chuyển  động thẳng chậm dần đều , nhanh dần đều . ­ Nắm được khái niệm gia tốc về mặt ý nghĩa của khái niệm , công  thức tính , đơn vị đo.Đặc điểm của gia tốc trong chuyển động  thẳng nhanh dần đều . ­ Viết được phương trình vận tốc, vẽ được đồ thị vận tốc – thời  gian trong chuyển động thẳng nhanh dần đều ­ Viết được công  thức tính quãng đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều ;  mối quan hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được ;  phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần  đều… ­ Nắm được đặc điểm của chuyển động thẳng chậm dần đều về  gia tốc,  vận tốc , quãng đường đi được và phương trình chuyển  động . Nêu được ý nghĩa vật lí của các đại lượng trong công thức  đó .
 3. I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức :  2.Kỹ năng ­ Bước đầu giải được bài toán đơn giản về chuyển động thẳng  nhanh dần đều . Biết cách viết biểu thức vận tốc từ đồ thị vận tốc  – thời gian và ngược lại . ­ Giải được bài toán đơn giản về chuyển động thẳng biến đổi  đều .
 4. KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1. CĐ thẳng đều là gì? Các đặc điểm của CĐ thẳng đều? Câu 2. Tốc độ trung bình là gì? Viết công thức tính quãng  đường đi được và phương trình của CĐ thẳng đều.
 5. A B C Chuyển động thẳng  Chu yển đều  độn g thẳ D ng b iến  đổi Chuy ển đ Chuy ộng th ển đ ẳẳng đ ộng th ng đềều có qu ỹ đạo là đường  u là gì?                                           thẳng,có t        viếốt công th c  độ trung bình nh ức tính quãng đưườ nhau trên m ọi quãng  ng và phương trình    đường . chuyển động của chuyển động thẳng đều •  s = v.t •  x = x0 + v.t
 6. Tốc độ trung bình là  gì ? Viết công thức tính Tốc độ trung bình của một chuyển động cho biết  mức độ nhanh chậm của chuyển động s vtb = t Có thể tìm đại lượng đặc                                         trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển               động tại một thời điểm trên                                       quỹ đạo không?
 7. A B C Chuyển động thẳng  Chu yển đều  độn g thẳ D ng b iến  đổi Chuyển động thẳng đều có quỹ đạo là đường  thẳng,có tốc  độ trung bình như nhau trên mọi quãng  đường . •  s = v.t •  x = x0 + v.t Khi đi đến đỉnh C                                         xe tắt máy thì nó sẽ chuyển động như        thế nào trên đoạn đường CD?
 8. Bài 3 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Tốc độ trung bình của một chuyển động cho biết  mức độ nhanh chậm của chuyển động. Có thể tìm đại lượng đặc                                         trưng cho sự nhanh hay chậm của chuyển               động tại một thời điểm trên                                       quỹ đạo không?
 9. Bài 3 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU I. Vận tôc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều. 1. Độ lớn của vận tốc tức thời.     Trong  khoảng  thời  gian  rất  ngắn  t,  kể  từ  lúc  ở  M  vật  dời  được một đoạn đường  s rất ngắn thì đại lượng : ∆s v= ∆t laø ñoä lôùn vaän toác töùc thôøi cuûa vaät taïi M. Ñôn vò vaän toác laø m/s
 10.    Để đặc trưng chính xác cho độ nhanh chậm  của  chuyển  động  ;  người  ta  dùng  đại  lượng  vật lí vận tốc tức thời.  O M A N B  vM > vN
 11. 4. Vận tôc tức thời Vectơ vận tốc tức thời tại thời điểm t, kí hiệu là vectơ v, là thương  số của vectơ độ dời MM’  và khoảng thời gian t rất nhỏ (từ t đến t  +t) thực hiện độ dời đó MM ' v (khi t rất nhỏ). t Vận tốc tức thời v tại thời điểm t đặc trưng cho chiều và độ nhanh  chậm của chuyển động tại thời điểm đó. Mặt khác khi t rất nhỏ thì độ lớn của độ dời bằng quãng đường  đi được , ta có x s (khi t rất nhỏ) t t tức độ lớn của vận tốc tức thời luôn luôn bằng tốc độ tức  thời. 
 12. Nhận xét : Chia t thành những khoảng   t đủ nhỏ ,thì ứng  với mỗi khoảng  t nhỏ này ta có một vtb .Nếu  t rất nhỏ  thì vtb ứng  với  t nhỏ này càng diễn tả chính xác chuyển  động thực của vật. Khi  t đủ nhỏ thì vận tốc trung bình lúc  đó chính là vận tốc tại một điểm trên quỹ đạo chuyển  động của vậEm hi t . ểu thế nào là vận tốc tức thời ? I­VẬN TỐC TỨC THỜI. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI  ĐỀU S 1. Độ lớn của vận tốc tức thời V = t  v : độ lớn vận tốc tức thời của vật tại một điểm (m/s) s : quãng đường rất ngắn vật đi được tính từ điểm xét.(m) t : khoảng thời gian rất ngắn vật đi hết quãng đường (s)
 13. Vận tốc tức thời cho ta biết tại một điểm  vật chuyển động nhanh hay chậm. •Ý nghĩa của vận tốc  tức thời là gì TỐC KẾ TRÊN XE MÁY Hãy quan sát và cho  biết ý nghĩa của con số  trên tốc kế Quan sát số chỉ trên tốc kế,      ∆s Áp dụng  v = hãy tính xem trongkhoảng thời  ∆t gian 0,01s xe đi được quãng  s = v. t = 11,1.0,01  đường bao nhiêu?      0,11m
 14. v1 v2 ựa vào đâu đ D   Hãy bi ểu diểễ biết xe nào        n vect ơ            chuyểnđvậộn t ốc tức thờơi c ng nhanh h n tủạa hai xe i cùng một     thời điểm?hãy so sánh hướng chuyển  động của hai xe. 2 .  Vectơ vận tốc tức thời   v :  • Đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh,  chậm và về phương, chiều tại một điểm. Gốc      : tại vật chuyển động . v Hướng : của vật chuyển động. Độ dài  : tỉ lệ với độ lớn vận tốc tức thời Vectơ vận tốc tức thời tại một                       điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế 
 15. vA vB Hà Nội Thái Nguyên Hãy xác định vectơ vận tốc tức thời của mỗi xe tại cùng một  thời điểm ta xét?  biết mỗi đoạn trên vectơ vận tốc  ứng với  10km/h. Gốc       : tại xe A. vA Hướng  : từ Thái Nguyên đến Hà nội. Độ lớn   : vA = 40km/h. Gốc       :  tại xe B. vB  Hướng   : từ Hà Nội đến Thái Nguyên. Độ lớn   :  vB  = 20km/h.
 16. 2. Véc tơ vận tốc tức thời.   Véc tơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm là một véc tơ có  gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ  lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ xích nào đó. 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều   Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó  vận tốc tức thời hoặc tăng dần đều hoặc giảm dần đều theo thời  gian.   Vận tốc tức thời tăng dần đều theo thời gian gọi là chuyển động  nhanh dần đều.   Vận tốc tức thời giảm dần đều theo thời gian gọi là chuyển  động chậm dần đều. 
 17. A B C Chuyển động thẳng  Chu yển đều  độn g thẳ D ng b iến  đổi Khi đi đến đỉnh C                                         xe tắt máy thì nó sẽ chuyển động như        thế nào trên đoạn đường CD?
 18. Hãy nhận xétvề                  2s vA độ lớn vận tốc tức thời      vB của vật tại các điểm trên  2s vC ỹ đạo chuyển động       qu của vật Chuyển động thẳng biến đổi: quỹ đạo là đường thẳng, độ lớn  vận tốc tức thời biến đổi Em có nhận xét gì về sự biến đổi độ lớn vận tốc tức thời  của vật ? Biết mỗi đoạn trên vectơ ứng với 2m/s. 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều:                                                            Chuyển động nhanh (chậm) dần đều là chuyển động  thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng (giảm) đều theo  thời gian.
 19. II­CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU 1. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều  đều a. Khái ni ệm gia  tố c Gọi vo là vận tốc ở thời điểm to  v là vận tốc ở thời điểm t;  v = v –  v0  gọi là độ biến thiên vận tốc trong khoảng thời gian  t =  t­to Đại lượng xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc  v  và khoảng thời gian vận tốc biến thiên  t gọi là GIATỐC của CĐ,  kí hiệu a ∆v v − v0 a= = ∆t t − t0 • Gia tốc cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời  gian. • Gia tốc có đơn vị là m/s2. • Trong CĐ thẳng biến đổi đều gia tốc luôn không đổi
 20.   b) Véc tơ gia tốc.   Vì vận tốc là đại lượng véc tơ nên gia tốc cũng là đại lượng véc tơ : v vo v a t to t     Véc  tơ  gia  tốc  của  chuyển  động  thẳng  nhanh  dần  đều  cùng  phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc.     Véc  tơ  gia  tốc  của  chuyển  động  thẳng  chậm  dần  đều  cùng  phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc. ∆v v − v0 a= = ∆t t − t0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2