intTypePromotion=3

Bài giảng Excel 2010: Chương 6

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:63

0
143
lượt xem
48
download

Bài giảng Excel 2010: Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Công thức và hàm trong excel thuộc bài giảng Excel 2010. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: xây dựng một công thức, sử dụng các hàm có sẵn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Excel 2010: Chương 6

 1. CHƯƠNG 6 • CÔNG THỨC VÀ HÀM TRONG EXCEL 1
 2. 6.1. XÂY DỰNG MỘT CÔNG THỨC 6.1.1. Cú pháp = (danh sách đối số) Trong đó: • Tên hàm do Excel quy định, không phân biệt chữ hoa, ch ữ th ường • Các đối số trong hàm được ngăn cách nhau bởi dấu ph ẩy (,) ho ặc d ấu chấm phẩy (;) (có thể thay đổi trong tùy ch ọn Control Panel\Regional And Language Option) • Danh sách các đối số có thể là: • Giá trị tự nhập cụ thể • Địa chỉ ô, địa chỉ vùng • Các công thức 2
 3. 6.1. XÂY DỰNG MỘT CÔNG THỨC Các bước thực hiện • Chọn vị trí nhập hàm • Nhập hàm: Ø Cách 1: gõ dấu bằng (=) hoặc dấu cộng (+) • gõ tên hàm • nhập danh sách các đối số • kết thúc bằng phím Enter 3
 4. 6.1. XÂY DỰNG MỘT CÔNG THỨC Các bước thực hiện • Chọn vị trí nhập hàm • Nhập hàm: Ø Cách 2: Formular  Insert Functions hoặc chọn nhóm hàm trong • Chọn hàm cần nhập • Nhập các đối số theo yêu cầu • OK 4
 5. 6.1. XÂY DỰNG MỘT CÔNG THỨC 6.1.2. Các lỗi thông dụng 5
 6. 6.1. XÂY DỰNG MỘT CÔNG THỨC Một số nhóm hàm thông dụng Hàm tài chính Hàm logic Hàm tìm kiếm và  Hàm toán học và  Hàm văn bản Hàm thời gian tham chiếu lượng giác 6
 7. 6.2. SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN • 6.2.1. • NHÓM HÀM THỐNG KÊ 7
 8. 1. HÀM SUM • Chức năng: tính tổng • Cú pháp: Sum(number1, [number2], ...) Trong đó: + number 1, 2, … có thể là: • giá trị số địa chỉ ô, địa chỉ vùng chứa giá trị • số • công thức, hàm có giá trị số 8
 9. 2. HÀM AVERAGE • Chức năng: tính trung bình • Cú pháp: Average(number1, [number2], ...) Trong đó: + number 1, 2, … có thể là: • giá trị số địa chỉ ô, địa chỉ vùng chứa giá trị • số • công thức, hàm có giá trị số 9
 10. 3. HÀM MAX 4. HÀM MIN • Chức năng: đưa ra giá trị lớn nhất. • Chức năng: đưa ra giá trị nhỏ nhất • Cú pháp: • Cú pháp: Min (number1, [number2], ...) Max (number1, [number2], ...) … có thể là: giá trị số; địa chỉ ô, địa chỉ vùng Trong đó: + number1, number2, chứa giá trị số; công thức, hàm có giá trị số 10
 11. 5. HÀM COUNT 6. HÀM COUNTA • Chức năng: đếm số ô chứa dữ • Chức năng: đếm số ô chứ dữ liệu kiểu số liệu (khác rỗng) • Cú pháp: • Cú pháp: Counta(Value1,[Value2],...) Count(Value1,[Value2],...) Trong đó: + value1, value2, … có thể là: dữ liệu nhập vào; địa chỉ ô, địa chỉ vùng chứa dữ liệu; công thức, hàm 11
 12. 7. HÀM COUNTBLANK • Chức năng: đếm số ô không chứa dữ liệu (ô trống, ô rỗng) • Cú pháp: CountBlank(range) Trong đó: + range: là vùng cần đếm 12
 13. 8. HÀM COUNTIF • Chức năng: Hàm đếm số ô chứa giá trị thỏa mãn điều kiện. • Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria) Trong đó: • Range: Vùng (danh sách) chứa các giá trị cần đếm • Criteria: điều kiện đếm • Có thể dùng ký tự đại diện như: • dấu “?”: thay thế 1 ký tự; • dấu “*”: thay thế nhiều ký tự 13
 14. 9. HÀM COUNTIFS • Chức năng: đếm số đối tượng thỏa mãn đồng thời nhiều điều kiện • Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, range3, criteria3, …) Trong đó: • range1, range2, range3, …: vùng (dãy) các ô chứa giá trị cần đếm. • criteria1, criteria2, criteria3, …: điều kiện đếm tương ứng 14
 15. 10. HÀM SUMIF • Chức năng: Hàm tính tổng các đối tượng thỏa mãn điều kiện • Cú pháp: SUMIF(range, criteria, [sum_range]) Trong đó: - Range: vùng (danh sách) chứa các giá trị tham chiếu theo điều kiện - Criteria: điều kiện tính tổng - Sum_range: vùng (danh sách) chứa các giá trị cần tính tổng. Nếu Sum_range trùng với Range thì có thể bỏ qua tham s ố này. 15
 16. 11. HÀM RANK • Chức năng: Hàm xếp thứ hạng • Cú pháp: RANK(number; ref; [order]) Trong đó: • Number: là giá trị cần xếp thứ hạng trong vùng • Ref: vùng chứa các giá trị cần được đánh giá xếp thứ hạng • Order: kiểu xếp thứ hàng • Order=0: xếp theo chiều giảm dần (giá trị mặc định) • Order=1 : xếp theo chiều tăng dần 16
 17. 6.2. SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN • 6.2.2. • NHÓM HÀM LOGIC 17
 18. 1. HÀM AND • Chức năng: Kết hợp các biểu thức logic, trả về giá trị TRUE khi tất cả các biểu thức đều đúng, trả về giá trị FALSE khi có ít nh ất m ột bi ểu th ức sai. • Cú pháp: AND(Logical1, [Logical2], …) 2. HÀM OR • Chức năng: Kết hợp các biểu thức logic, trả về giá trị TRUE khi có ít nh ất một biểu thức đúng, trả về giá trị FALSE khi tất cả các biểu th ức đ ều sai. • Cú pháp: OR(Logical1, [Logical2], …) 3. HÀM NOT • Chức năng: Phép phủ định, đổi TRUE thành FALSE hoặc FALSE thành TRUE • Cú pháp: NOT(Logical) Trong đó: + Logical: là biểu thức logic, thường chứa các phép so sánh.
 19. Bảng Logic x y OR(x, y) AND(x, y) NOT(x) False False False False True True False True False False False True True False True True True True True False - Ví dụ: B3=24 AND (B3>=23,B322)  True AND (B3>=23,B3
 20. 4. HÀM IF • Chức năng: Thực hiện kiểm tra điều kiện và trả về giá trị tương ứng với t ừng trường hợp (ĐÚNG/ SAI). • Cú pháp: IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) Trong đó: • logical_test: là biểu thức điều kiện, thường chứa các phép so sánh (>, =,
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản