intTypePromotion=1

Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 1 - GV. Lục Thị Thu Hường

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
102
lượt xem
24
download

Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 1 - GV. Lục Thị Thu Hường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan hậu cần thương mại điện tử thuộc bài giảng hậu cần thương mại điện tử, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu hậu cần thương mại điện tử, thương mại điện tử và hậu cần kinh doanh, quá trình hậu cần thương mại điện tử, mục tiêu hậu cần thương mại điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hậu cần thương mại điện tử: Chương 1 - GV. Lục Thị Thu Hường

 1. Tr−êng §¹i Häc Th−¬ng M¹i HËu cÇn th−¬ng m¹i ®iÖn tö GV: Lôc ThÞ Thu H−êng Logistics 1
 2. 1 HËu cÇn TM§T Tæng quan vÒ hËu cÇn TM§T H¹ tÇng c¬ së cña hËu cÇn TM§T HËu cÇn ®Çu ra TM§T HËu cÇn ®Çu vµo TM§T ChiÕn l−îc hËu cÇn TM§T Logistics 2
 3. 1 Tæng quan hËu cÇn TM§T Giíi thiÖu hËu cÇn TM§T • T− t−ëng & lÞch sö ph¸t triÓn • Kh¸i niÖm & b¶n chÊt • VÞ trÝ & vai trß • Ph©n lo¹i c¸c lÜnh vùc hËu cÇn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö & HËu cÇn KD • TM§T: Kh¸i niÖm, vai trß & th¸ch thøc • T¸c ®éng cña TM§T tíi HËu cÇn KD • Sù dÞch chuyÓn cña hËu cÇn trong nÒn ktÕ m¹ng Qu¸ tr×nh hËu cÇn TM§T • Qu¸ tr×nh hËu cÇn kd tæng thÓ • M« h×nh qu¸ tr×nh hËu cÇn TM§T • M« h×nh hËu cÇn TM§T ®Þnh h−íng kh¸ch hµng Môc tiªu hËu cÇn TM§T • Môc tiªu cña hËu cÇn TM§T • Mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i CF & víi chÊt l−îng dÞch vô 3
 4. T− t−ëng & lÞch sö ph¸t triÓn ThuËt ng÷ gèc Hy L¹p (Logistikos) • khoa häc nghiªn cøu • c¸c tÝnh chÊt quy luËt • cña ho¹t ®éng cung øng • ®¶m b¶o c¸c yÕu tè tæ chøc, vËt chÊt, kÜ thuËt qu¸ tr×nh chñ ®¹o ®−îc tiÕn hµnh ®óng môc tiªu 4
 5. T− t−ëng & lÞch sö ph¸t triÓn Ho¹t ®éng hËu cÇn xuÊt hiÖn tõ khi nµo? • tõ khi con ng−êi biÕt cÊt gi÷ l−¬ng thùc • tõ khi cã c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn • tõ khi cã trao ®æi hµng ho¸,… Tõ chuyªn m«n Duy tr× qu©n ®éi trong lÜnh vùc qu©n sù ChiÕn th¾ng kÎ thï Khoa häc & thu gom con ng−êi b¶o qu¶n l−¬ng thùc Logista = SÜ quan hËu cÇn nghÖ thuËt vËn chuyÓn trang thiÕt bÞ 5
 6. T− t−ëng & lÞch sö ph¸t triÓn HËu cÇn kinh doanh kh¸c g× víi hËu cÇn qu©n sù? • Môc tiªu/chi phÝ • Qui m«/qu¸ tr×nh • Thêi gian/tÝnh liªn tôc “The amateurs discuss tactics, the proffessionals discuss supply chain and logistics” Napoleon Bonapatre 6
 7. Con ®−êng t¬ lôa Dµi 8000 km, b¾t ®Çu tõ thÕ kØ thø nhÊt C¶ ®−êng bé & ®−êng thuû Tõ Trung Quèc sang Ên §é, ch©u Phi & ch©u ¢u 7
 8. T− t−ëng & lÞch sö ph¸t triÓn H Ë u cÇ n th−¬ng m¹i ®iÖn tö Ph¹m vi vµ ¶nh h−ëng E-logistics E-logistics Global Global logistics logistics Supply Supply Chain Chain HËu cÇn toµn cÇu logistics logistics Corporate Corporate HËu cÇn chuçi cung øng logistics logistics Facility Facility logistics logistics HËu cÇn doanh nghiÖp Work- Work- place place HËu cÇn c¬ së SX logistics logistics HËu cÇn t¹i chç 1950 1960 1970 1980 1990 2000 8
 9. T− t−ëng & lÞch sö ph¸t triÓn C¸c nh©n tè t¸c ®éng • Th−¬ng m¹i ho¸ c¸c thiÕt bÞ vi xö lý • C¸ch m¹ng viÔn th«ng • øng dông réng r·i TQM • Quan ®iÓm liªn minh chiÕn l−îc • QuyÒn lùc ng−êi tiªu dïng • Thay ®æi søc m¹nh trong kªnh cung øng 9
 10. Kh¸i niÖm & b¶n chÊt cña hËu cÇn kd Héi ®ång qu¶n trÞ hËu cÇn: ®¸p øng ®óng (Council of hËu cÇn Management) yªu cÇu & ®ßi hái cña kh¸ch hµng Mét phÇn cña qu¶n trÞ chuçi cung øng Ho¹ch ®Þnh nguyªn VL mét c¸ch tõ ®.xuÊt xø Thùc thi b¸n thµnh phÈm hiÖu qu¶ ®Õn ®.tiªu dïng KiÓm so¸t s¶n phÈm dßng l−u chuyÓn & dù tr÷ dßng th«ng tin 10
 11. Kh¸i niÖm & b¶n chÊt cña hËu cÇn kd having Right quantity & Right quality Business Logistics = at Right time & Right place for Right cost Qu¸ tr×nh tèi −u ho¸ vÒ vÞ trÝ & thêi gian, vËn chuyÓn & dù tr÷ nguån tµi nguyªn tõ ®iÓm ®Çu tiªn cña d©y chuyÒn cung øng cho ®Õn tay ng−êi tiªu dïng cuèi cïng, th«ng qua hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ 11
 12. Kh¸i niÖm & b¶n chÊt cña hËu cÇn kd • dÞch vô kh¸ch hµng B¶n chÊt hËu cÇn KD? • qu¸ tr×nh cung cÊp gi¸ trÞ gia t¨ng cho KH trong hÖ thèng kªnh pp hµng ho¸ víi hiÖu qu¶ chi phÝ cao nhÊt Sè l−îng, chÊt l−îng, c¬ cÊu MH Kh«ng gian & thêi gian TÝnh æn ®Þnh & linh ho¹t Kh¸ch hµng cña dÞch vô hËu cÇn? • ng−êi tiªu dïng & hé gia ®×nh • doanh nghiÖp b¸n bu«n/b¸n lÎ • doanh nghiÖp s¶n xuÊt Ng−êi ®−îc cung øng • chÝnh phñ & c¸c tæ chøc kh¸c hµng ho¸ 12
 13. HËu cÇn th−¬ng m¹i ®iÖn tö Internet + commerce = e-commerce Internet + logistics = e-logistics 13
 14. HËu cÇn th−¬ng m¹i ®iÖn tö Qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc & ph¸t triÓn tÊt c¶ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cña hÖ thèng, quy tr×nh, c¬ cÊu tæ chøc & t¸c nghiÖp hËu cÇn ®Ó hiÖn thùc ho¸ & vËt chÊt ho¸ cho ho¹t ®éng th−¬ng m¹i ®iÖn tö • §æi míi t− duy • T¸i thiÕt kÕ m« h×nh kd • T¸i s¸ng t¹o chiÕn l−îc • T©n trang l¹i ng.lùc th«ng tin 14
 15. Vai trß & vÞ trÝ cña e-logistics (in a simplified supply chain) Cung cÊp S¶n xuÊt B¸n bu«n B¸n lÎ Kh¸ch hµng Ph©n phèi dÞch vô hËu cÇn Dßng th«ng tin Dßng s¶n phÈm Dßng tiÒn tÖ 15
 16. Vai trß & vÞ trÝ cña e-logistics (in a e-supply chain) Cung øng B¸n bu«n Ph©n phèi B¸n lÎ S¶n xuÊt Trao ®æi KH vËt liÖu Trao ®æi dv hËu cÇn Trao ®æi víi KH Nhµ m¸y ¶o ThÇu phô Cung øng dv hËu cÇn Dßng th«ng tin Dßng s¶n phÈm 16
 17. Vai trß & vÞ trÝ cña e-logistics (in a value chain) Ho¹t ®éng bæ trî Gi¸ trÞ H¹ tÇng c¬ së Nh©n sù C«ng nghÖ e-procurement e-fulfillment Th«ng tin HËu cÇn T¸c HËu cÇn Marketing DÞch vô • Kh¸ch hµng ®Çu vµo nghiÖp ®Çu ra • doanh nghiÖp • X· héi Ho¹t ®éng chñ chèt e-alliance 17
 18. Ph©n lo¹i c¸c lÜnh vùc hËu cÇn Theo ph¹m vi ¶nh h−ëng • hËu cÇn qu©n ®éi • hËu cÇn kinh doanh • hËu cÇn sù kiÖn Theo h−íng vËn ®éng vËt chÊt Theo ®èi t−îng hµng ho¸ • hËu cÇn ®Çu vµo • hËu cÇn hµng TD ng¾n ngµy • hËu cÇn ®Çu ra • hËu cÇn ngµnh « t« • hËu cÇn ng−îc • hËu cÇn ngµnh ho¸ chÊt,… 18
 19. Ph©n lo¹i c¸c lÜnh vùc hËu cÇn Ho¹t ®éng c¬ b¶n Ho¹t ®éng hç trî • DÞch vô KH • NghiÖp vô mua x¸c ®Þnh nhu cÇu & mong muèn KH Môc tiªu & c¨n cø ph¶n øng KH víi chÊt l−îng dvô HC lùa chän nguån cung øng x©y dùng c¸c møc tr×nh ®é dvô thêi ®iÓm & sè l−îng mua • Xö lý §§H & cung øng h2 • NghiÖp vô kho quy tr×nh b¸n hµng - ®Æt hµng Ph©n lo¹i kho hµng ho¸ xö lý & truyÒn t¶i th«ng tin ®Æt hµng b¶o qu¶n, chÊt xÕp hh trong kho • Qu¶n trÞ dù tr÷ • §ãng gãi bao b× dù b¸o b¸n hµng ®Ó bèc dì, dù tr÷ & gi¶m hao hôt sè l−îng, quy m« & ®Þa ®iÓm dù tr÷ ph©n lo¹i & tiªu chuÈn ho¸ • Qu¶n trÞ vËn chuyÓn • Qu¶n lý th«ng tin ph−¬ng tiÖn & c−íc phÝ thu thËp, l−u tr÷, khai th¸c ttin tuyÕn ®−êng & lÞch tr×nh quy tr×nh kiÓm so¸t 19
 20. Ph©n lo¹i c¸c lÜnh vùc hËu cÇn ThiÕt kÕ m¹ng l−íi c¬ së hËu cÇn Th«ng tin Th«ng tin DÞch vô Chi phÝ Qu¶n trÞ Qu¶n trÞ dù tr÷ hµng ho¸ vËn chuyÓn Th«ng tin Vai trß cña th«ng tin trong hËu cÇn TM§T? 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2