intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương 3 - ThS. Đinh Ngọc Loan

Chia sẻ: Bạch Khinh Dạ Lưu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

16
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương 3 - ThS. Đinh Ngọc Loan cung cấp cho học viên các kiến thức đại cương về protein; chức năng của protein; tính chất của protein; cấu tạo protein; cấu trúc xếp lớp β; tính chất của Amino Acid; phân loại Amino Acid;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa sinh đại cương: Chương 3 - ThS. Đinh Ngọc Loan

 1. Chöông III PROTEIN
 2. Ñaïi cöông về protein  Protein  Protos: chuû yeáu.  Vaät chaát quan troïng cuûa söï toàn taïi cô theå.  Thaønh phaàn caáu taïo:  C, H, O, N, S, P, Fe, Zn, Cu.  Caáu taïo Protein: 20 loaïi Amino Acid.
 3. Chöùc naêng Protein  Chaát xuùc taùc sinh hoïc: Enzym.  Chaát kích thích tố :LTH (Luteotropic hormone) kích tố nhủ,  Hormon ( Insuline, hormon tăng trưởng)  Chöùc naêng baûo veä cô theå: (Khaùng theå, globulin mieãn dòch)
 4. Chöùc naêng Protein  Moâ naâng ñôõ: Collagen  Vaän ñoäng: Myosin ( protein moâ cô), actin  Vaän chuyeån: Hemoglobin, myoglobin, ATP asc, cytochrom
 5. Tính chaát protein  Phong phuù, ña daïng.  Ñaëc thuø veà loaøi cao.  Nhieàu bieán ñoåi veà vaät lyù, hoùa hoïc.  Haøm löôïng Protein: thay ñoåi tuøy theo loaøi  Ñoäng vaät: 16% – 23%  Nguõ coác: 10% – 13%  Caây hoï ñaäu: 25% – 35%
 6. Amino Acid Ñònh nghóa: Daãn xuaát cuûa Acid beùo Hai nhoùm Amino Acid:  Amino Acid NH2 CH – COOH  R  Amino Acid NH2 – CH – CH2 – COOH  R
 7. Tính chaát Amino Acid  Ñoàng phaân cuûa Amino Acid Chaát chuaån: Serine COOH COOH   H 2N – C – H H – C – NH2   CH 2OH CH 2OH L_Serine D_Serine Daõy L: Nhoùm NH 2naèm beân traùi. Daõy D: Nhoùm NH 2 naèm beân phaûi. Trong töï nhieân: daïng L phoå bieán (+) chaát höõu trieàn. (–) chaát taû trieàn.
 8. Tính chaát Amino Acid Tính löôõng tính Amino acid vöøa mang chöùc Acid vöøa mang chöùc base, neân coù tính löôõng tính. Deã phaân ly thaønh ion H+ vaø ion OH –. +Moâi tröôøng Acid NH2 – CH.R – COOH NH3 – CH.R – COOH ( Cation)
 9. Tính chaát Amino Acid +Moâi tröôøng kieàm NH2 – CH – COOH NH 2 – CH – COO (–) R R (Anion) +Moâi tröôøng trung tính NH2 – CH.R – COOH NH3 – CH.R – COO(-) ( ion hoãn taïp)
 10. Tính chaát hoùa hoïc của amino acid  Tính chaát do chöùc acid Amino acid + Base  Muoái Amino Acid NH2 - CH - COOH + NaOH  NH2 - CH - COONa + H2O   R R Amino acid + Röôïu  Ester Söï khöû CO2 ( Decarboxyl hoùa) baèng enzym decarboxylase Histidine Histamine Lysine Cadaverina Tyrosine Tyramine
 11. Tính chaát hoùa hoïc của amino acid Söï alkin hoùa chöùc NH 2 baèng goác CH3 – NH2 H 3C – NH – Monomethyl – NH2 -N (CH3 )2 Dimethyl – NH2 -N(CH3)3 Trimethyl
 12. Phaûn öùng do 2 goác COOH vaø NH2 O  OH NH2 – CH – COOH + 2 C  OH R O  Phaûn öùng Ninhydrin O O  H  R  C=N–C   + CO2 + R – C + NH3    O O O Phöùc chaát maøu tím
 13. Phản ứng trên gốc R  Protein có nhiều gốc R tính chất gốc R rất phong phú. * Gốc alkin(gốc hữu cực):Ala, leu, valin. * Gốc rượu: Ser, Thr * Gốc lưu huỳnh: Cystine, Cystein. * Gốc acid:Asp, Glu.
 14. Phaân loaïi Amino Acid Quan ñieåm sinh hoïc Amino acid caàn thieát VD: ngöôøi caàn 8 AA caàn thieát: P, I, L, L, V, M, T, T. Amino acid khoâng caàn thieát.
 15. Phaân loaïi Amino Acid Quan ñieåm hoùa hoïc 1.Amino acid trung tính 2.Amino acid coù nhoùm röôïu 3.Amino acid coù löu huyønh 4.Amino acid di-carboxylic 5.Amino acid di-amine 6.Amino acid coù nhaân thôm
 16. Amino acid trung tính Glycine ( Gly – G) glycocoll NH2 – CH – COOH  H Alanine ( Ala – A) NH2 – CH – COOH  CH3
 17. Valine ( Val – V) NH2 – CH – COOH  CH H3C CH3 Leucine ( Leu – L) NH2 – CH – COOH  CH2 CH Isoleucine ( Ile – I)
 18. Amino acid coù nhoùm röôïu Serine ( Ser – S) CH2 – CH – COOH  CH 2OH Threonine ( Thr – T) NH2 – CH – COOH  CH . OH  CH3
 19. Amino acid coù löu huyønh . Methionine ( Met – H) NH2 – CH – COOH  ( CH2)2  S – CH3 Cystein ( Cys – C) NH2 – CH – COOH  CH2 – SH Cystine NH2 – CH – COOH NH2 – CH – COOH  CH2 S–S CH2
 20. Amino acid di-carboxylic Aspartic acid ( Asp – D) NH2 – CH – COOH  CH2  COOH Glumatic acid ( Glu – E) NH2 – CH – COOH  CH2  CH2  COOH
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=16

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2