intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - TS. Lê Đình Trực

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
86
lượt xem
22
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - TS. Lê Đình Trực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 4: Phân tích biến động chi phí thuộc Bài giảng Kế toán quản trị giúp người tham khảo biết cách xây dựng giá thành định mức, biết cách lập dự toán linh hoạt, biết cách phân tích biến động các khoản mục chi phí sản xuất,.... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - TS. Lê Đình Trực

Chöông 4<br /> PHAÂN TÍCH BIEÁN ÑOÄNG CUÛA CHI PHÍ<br /> <br /> 4-2<br /> <br /> Muïc tieâu<br /> Bieát caùch xaây döïng giaù thaønh ñònh möùc.  Bieát caùch laäp moät döï toaùn linh hoaït vaø hieåu ñöôïc tính chaát linh hoaït cuûa moät döï toaùn linh hoaït.  Bieát caùch phaân tích bieán ñoäng cuûa caùc khoaûn muïc chi phí saûn xuaát nhaèm kieåm soaùt chi phí toát hôn cho caùc kyø sau.<br /> <br /> <br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br /> 4-3<br /> <br /> Noäi dung<br /> ª Giaù thaønh ñònh möùc ª Döï toaùn linh hoaït  Ñaùnh giaù thaønh quaû thoâng qua phaân tích cheânh leäch:<br />  Cheânh leäch chi phí vaät lieäu tröïc tieáp  Cheânh leäch chi phí nhaân coâng tröïc tieáp  Cheânh leäch chi phí saûn xuaát chung<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br /> 4-4<br /> <br /> Giaù thaønh ñònh möùc<br /> Phöông phaùp xaùc ñònh giaù thaønh ñònh möùc cho moät ñôn vò saûn phaåm (Zñm/ñv)<br /> Zñm/ñv = CPVLTTñm/ñv + CPNCTTñm/ñv + CPSXCñm/ñv CPVLTTñm/ñv = Löôïng VLTT ñm/ñv  Ñôn giaù VLTT ñm CPNCTTñm/ñv = Löôïng NCTT ñm/ñv  Ñôn giaù NCTT ñm CPSXCñm/ñv = Bieán phí SX chung ñm/ñv + Ñònh phí SX chung ñm/ñv<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br /> 4-5<br /> <br /> Giaù thaønh ñònh möùc<br /> Bieán phí SX chung ñm/ñv = Tyû leä bieán phí SX chung ñm  Ñònh möùc naêng löïc saûn xuaát/ñv Ñònh phí SX chung ñm/ñv = Tyû leä ñònh phí SX chung ñm  Ñònh möùc naêng löïc saûn xuaát /ñv Tyû leä bieán phí SX chung ñm = Toå ng bieá n phí sx chung döï toaù n Naê ng löï c sx töông öù ng (soá giôø maù y, soá giôø lñ tröï c tieá p...)<br /> <br /> Tyû leä ñònh phí SX chung ñm = Toå ng ñònh phí sx chung döï toaù n Naê ng löï c sx thoâ ng thöôø ng (soá giôø maù y, soá giôø lñ tröï c tieá p...)<br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản