intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - Ths. Nguyễn Thành Hưng

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

63
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định kinh doanh thuộc bài giảng kế toán quản trị, cùng tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung cần nghiên cứu sau: thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định ngắn hạn, thông tin kế toán quản trị cho việc ra quyết định dài hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 6 - Ths. Nguyễn Thành Hưng

 1. LOGO LOGO Thông tin KTQT cho vi c ra Q KD Chương 6: Thông tin k toán qu n Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 1 tr cho vi c ra quy t đ nh 2 Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 4 LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1.1. Đ c đi m và PP l a ch n quy t đ nh ng n h n 6.1.1. Đ c đi m và PP l a ch n quy t đ nh ng n h n * Khái ni m * c i m Quy t nh ng n h n (Q NH) là quy t nh - Nhu c u v v n u tư không òi h i quá l n trong kinh doanh mà th i gian hi u l c, nh hư ng và - Không tính n giá tr th i gian c a ti n th c thi ch liên quan n m t kì k toán năm ho c ng n hơn LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1.1. Đ c đi m và PP l a ch n quy t đ nh ng n h n 6.1.2. Phân tích thông tin thích h p cho vi c ra quy t đ nh * PP l a ch n quy t nh ng n h n Thông tin ư c coi là thích h p cho vi c ra quy t Trên phương di n kinh t , Q NH s l a ch n n u: nh ph i t 2 tiêu chu n: - ư c d tính là mang l i thu nh p cao nh t - Thông tin ó ph i liên quan n tương lai. - ư c d tính là có chi phí th p nh t - Thông tin ó ph i có s khác bi t v i các phương án ang xem xét và l a ch n. 1
 2. LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1.2. Phân tích thông tin thích h p cho vi c ra quy t đ nh 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n Quá trình thu th p, phân tích, t ng h p t o ra 6.1.3.1. Q lo i b hay ti p t c kinh doanh m t b ph n thông tin thích h p ư c ti n hành như sau Cơ s l a ch n Xác nh nh hư ng c a vi c lo i b hay ti p t c kinh Bư c 1: T p h p t t c các thông tin v các kho n thu doanh m t b ph n n l i nhu n chung c a toàn doanh nghi p. nh p, chi phí liên quan n phương án ang xem xét - N u LN c a DN tăng (do lo i b ) Bư c 2: Lo i b các thông tin không thích h p - N u LN c a DN gi m (do lo i b ) Bư c 3: Phân tích các thông tin thích h p, l a ch n phương án kinh doanh. LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n 6.1.3.1. Q lo i b hay ti p t c kinh doanh m t b ph n T ng Ví d 2 Có s li u v KQKD c a 3 c a hàng c a Công ty Ch tiêu CH 1 CH 2 CH 3 c ng c ph n thương m i và d ch v HPT như sau: 1. Doanh thu 200 90 80 30 2. Bi n phí (100) (50) (30) (20) 3. S dư m phí 100 40 50 10 4. T ng nh phí (80) (28) (27) (25) - P b ph n (20) (8) (7) (5) - P chung phân b (60) (20) (20) (20) 5. Lãi (l ) 20 12 23 (15) LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n 6.1.3.2. Q t s n xu t hay mua ngoài 6.1.3.2. Q t s n xu t hay mua ngoài Ví d 3: Công ty d u th c v t hi n ang có 1 dây chuy n SX can T SX nh a 10l ng d u công nghi p, công su t 15.000 can/1 tháng. Ch t lư ng CP phí s n xu t 1 can nh a g m: Chi phí Mua ngoài 2
 3. LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n 6.1.3.2. Q t s n xu t hay mua ngoài 6.1.3.2. Q t s n xu t hay mua ngoài - NVL tr c ti p: 6.000 M t công ty SX nh a công nghi p s n sàng cung c p - Nhân công tr c ti p: 3.000 m t hàng can nh a cùng lo i v i giá 12.500 ng/can, v i - CPSXC: 6.000 ch t lư ng và s lư ng theo úng yêu c u + BP SX chung: 2.000 Công ty có nên ch p nh n ơn chào hàng này không? + Lương NV QL PX: 1.000 Bi t r ng, n u ng ng SX, NVQL b ph n SX này s + Kh u hao máy móc thi t b : 2.000 ư c i u ng i làm công vi c khác trong DN + P qu n lý chung phân b : 1.000 T ng c ng: 15.000 ng/can LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1.3.2. Q t s n xu t hay mua ngoài 6.1.3.2. Q t s n xu t hay mua ngoài Công ty CP nh a bao bì Tân Ti n T SX Mua Thông tin thích h p Ch tiêu (1) ngoài (2) (2) - (1) 1. Chi phí NVL tr c ti p 2. Chi phí NC tr c ti p 3. Bi n phí SXC 4. Lương NVQL PX 5. KH máy móc thi t b 6. P QL chung phân b 7. Chi phí mua ngoài 8. K t qu LOGO LOGO 6.1.3.2. Q t s n xu t hay mua ngoài 6.1.3.2. Q t s n xu t hay mua ngoài 3
 4. LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n 6.1.3.3. Q bán n a thành ph m hay SX ra SP r i bán 6.1.3.3. Q bán n a thành ph m hay SX ra SP r i bán Các y u t Bán Thành ph m u vào thành ph m LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n 6.1.3.3. Q bán n a thành ph m hay SX ra SP r i bán 6.1.3.3. Q bán n a thành ph m hay SX ra SP r i bán * Cơ s l a ch n Ví d 4: Công ty ch bi n th c ph m s n xu t hai lo i SP A và B. Quá trình s n xu t SP qua hai giai o n ch bi n. Có tài li u sau: SL hàng tháng: 10.000 SP A và 6.000 SP B. N u DN bán ngay các n a thành ph m (NTP) sau giai o n ch DT tăng thêm CP tăng thêm bi n u tiên: + Giá bán n a thành ph m A 60.000 / NTP + Giá bán n a thành ph m B 85.000 / NTP LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.1.3. ng d ng thông tin thích h p cho vi c ra QĐ ng n h n 6.1.3.3. Q bán n a thành ph m hay SX ra SP r i bán 6.1.3.3. Q bán n a thành ph m hay SX ra SP r i bán N u ti p t c ch bi n thành thành ph m: Ch tiêu S n ph m A S n ph m B + S n ph m A: CP ch bi n 50.000.000 1. DT v i giá bán n a thành ph m Giá bán thành ph m A 75.000 / TP 2. DT v i giá bán thành ph m + S n ph m B: CP ch bi n 65.000.000 3. Doanh thu tăng thêm Giá bán thành ph m B 95.000 / TP 4. Chi phí tăng thêm Nhà qu n tr bán n a 5. K t qu so sánh thành ph m A, B hay SX ra thành ph m A, B r i m i bán ? 4
 5. LOGO LOGO 6.1. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q ng n h n 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.1.3.3. Q bán n a thành ph m hay SX ra SP r i bán 6.2.1. Khái ni m và đ c đi m c a QĐ dài h n * Khái ni m Ch tiêu S n ph m A S n ph m B Quy t nh dài h n là quy t nh trong kinh doanh mà 1. DT v i giá bán n a TP 600 510 th i gian hi u l c, nh hư ng và th c thi c a quy t nh liên 2. DT v i giá bán TP 750 570 quan n nhi u hơn m t kì k toán năm 3. Doanh thu tăng thêm 150 60 4. Chi phí tăng thêm (50) (65) 5. K t qu so sánh 100 (5) LOGO LOGO Quy t nh dài h n 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2.1. Khái ni m và đ c đi m c a QĐ dài h n * Các lo i Q dài h n Quy t đ nh dài h n Quy t nh mua máy m i gi m CP, tăng DT Quy t nh u tư m i vào các lo i TSC khác nhau. Quy t nh m r ng quy mô kinh doanh tăng thu nh p. Quy t nh nên mua hay nên thuê TSC , MMTB Quy t đ nh Quy t đ nh ...... sàng l c ưu tiên LOGO LOGO 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2.1. Khái ni m và đ c đi m c a QĐ dài h n 6.2.2. Giá tr th i gian c a ti n t * c i m c a quy t nh dài h n - Dòng ti n ơn là nh ng dòng ti n phát sinh m t kỳ. - Lư ng v n u tư khá l n VD: Nhà u tư mua trái phi u Ngân hàng 100 tri u ng - V n u tư dài h n thư ng g n li n v i nh ng TS dài kỳ h n 5 năm, lãi su t 12%/năm, khi áo h n nhà u tư nh n l i h n có tính hao mòn như máy móc thi t b , nhà xư ng… c v n và lãi m t l n th i i m áo h n - Có tính n GT th i gian c a ti n - Dòng ti n kép là dòng ti n phát sinh u n nhi u kỳ khác. VD: L y 100 tri u ng mua thi t b và s d ng trong 5 năm, d ki n hàng năm có thu nh p thu n là 30 tri u ng. 5
 6. LOGO LOGO 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2.2. Giá tr th i gian c a ti n t 6.2.2. Giá tr th i gian c a ti n t * Giá tr th i gian c a dòng ti n ơn * Giá tr th i gian c a dòng ti n ơn Giá tr tương lai: là GT gia tăng c a ti n sau m t kho ng th i gian Giá tr tương lai c a dòng ti n ơn Gi s m t nhà u tư có m t s ti n là P, nhà u tư ó g i ngân hàng v i kỳ h n n năm, lãi su t i%/năm. Fn = P (1 + i)n Hãy X s ti n mà nhà u tư thu vào lúc k t thúc u tư. Năm 1: F1 = P + P.i = P (1 + i) (1 + i)n là GTTL c a 1 ơn v ti n t u tư n năm v i lãi su t i%/năm Năm 2: F2 = P (1 + i) + P (1 + i).i = P (1 + i)2 Giá tr tương lai c a m t ng ti n ơn ư c tính s n trong ph l c ......... Năm n: Fn = P (1 + i)n LOGO LOGO 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2.2. Giá tr th i gian c a ti n t 6.2.2. Giá tr th i gian c a ti n t * Giá tr th i gian c a dòng ti n ơn * Giá tr th i gian c a dòng ti n ơn Giá tr hi n t i: là s ti n mà nhà u tư ph i tr nh n ư c m t 1 kho n l i t c trong tương lai. Fn = P (1 + i ) n P = Fn . (1 + i) n Gi s nhà u tư mua trái phi u v i giá tr P, nh n lãi trong n năm, lãi su t i%/năm. Nhà u tư này s nh n ư c m t P = F (1 + i ) − n kho n thu nh p Fn sau n năm n a. (Fn = P (1 + i)n) n Tuy nhiên nhà u tư mu n nh n ngay s ti n b ng cách bán kho n thu nh p Fn v i lãi su t chi t kh u i% năm. (1 + i)-n là GTHT c a 1 ơn v ti n t u tư n năm v i lãi su t i%/năm. Hãy xác nh s ti n mà nhà u tư nh n ư c. Giá tr hi n t i c a m t ng ti n ơn ư c tính s n trong ph l c LOGO LOGO 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2.2. Giá tr th i gian c a ti n t 6.2.2. Giá tr th i gian c a ti n t * Giá tr th i gian c a dòng ti n kép * Giá tr th i gian c a dòng ti n kép Giá tr tương lai Năm n: P = P (1 + i)0 Gi s nhà u tư m i năm nh n ư c s ti n là P và em Năm n - 1: P (1 + i)1 g i vào ngân hàng nh n lãi su t i%/năm trong n năm. Hãy xác Năm n - 2: P (1 + i)2 nh s ti n mà nhà u tư thu ư c vào lúc k t thúc u tư. .... Năm 1: P (1 + i)n-1 T ng s ti n u tư thu ư c: Fn = P + P(1 + i) + P (1 + i)2 + ... + P (1 + i)n-1 6
 7. LOGO LOGO 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2.2. Giá tr th i gian c a ti n t 6.2.2. Giá tr th i gian c a ti n t * Giá tr th i gian c a dòng ti n kép Fn = P + P(1 + i) + P (1 + i)2 + ... + P (1 + i)n-1 (1) Giá tr hi n t i Nhân c 2 v v i (1+i): Gi s m t nhà u tư m i năm nh n ư c s ti n là P, nhà Fn (1+i) = P(1 + i) + P (1 + i)2 + ... + P (1 + i)n (2) u tư ó mu n s d ng ngay s ti n ngày hôm nay b ng cách bán L y (2) - (1): kho n thu nh p trong n năm v i lãi su t chi t kh u i%/năm. Hãy Fn (1+i) - Fn = P (1 + i)n - P xác nh s ti n mà nhà u tư ó thu ư c. Năm 1: P (1 + i) -1 (1 + i ) n − 1 Fn = P Năm 2: P (1 + i) -2 i .... (1 + i ) n − 1 i GTTL c a 1 ng ti n kép Năm n: P (1 + i) -n LOGO LOGO 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2.2. Giá tr th i gian c a ti n t 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư * Giá tr th i gian c a dòng ti n kép T ng s ti n thu ư c t i hi n t i: Pn = P(1 + i) -1 + P (1 + i) -2 + ... + P (1 + i) -n (1) Nhân c 2 v v i (1+i): Pn (1+i) = P + P(1 + i) -1 + P (1 + i) -2 + ... + P (1 + i) -(n+1) (2) L y (2) - (1): Pn (1+i) - Pn = P - P (1 + i) -n 1 − (1 + i ) − n Pn = P i 1 − (1 + i ) − n i Giá tr hi n t i c a dòng ti n kép LOGO LOGO Phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 1 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (Net Present Value - NPV) Phương pháp giá tr hi n t i thu n * Khái ni m 2 GTHT thu n c a m t d án u tư là k t qu so Phương pháp t su t sinh l i n i b sánh gi a giá tr hi n t i c a t t c các dòng ti n thu v i 3 giá tr hi n t i c a t t c các dòng ti n chi có liên quan n m t d án u tư. Phương pháp kỳ hoàn v n 4 Phương pháp ch s sinh l i 7
 8. LOGO LOGO 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2. Thông tin c a KTQT cho vi c ra Q dài h n 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (Net Present Value - NPV) 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (Net Present Value - NPV) * Các bư c th c hi n Bư c 1: Xác nh các dòng ti n c a m t d án u tư 5 bư c Dòng thu Dòng chi LOGO LOGO 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (NPV) 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (NPV) * Các dòng chi ti n m t * Các dòng thu ti n m t V n u tư ban u Dòng thu ti n thu n t d án (kh u hao tài s n và l i nhu n sau V n lưu ng (b sung) khi v n hành d án. thu thu nh p doanh nghi p) Chi phí b o dư ng, s a ch a thi t b c a d án. Thu GTGT ư c hoàn l i …. Chi phí ti t ki m ư c t vi c s d ng TS m i Giá tr thanh lý c a thi t b cũ (b thay th ) Giá tr thanh lý c a thi t b khi d án k t thúc. Thu h i v n lưu ng khi d án k t thúc. ….. LOGO LOGO 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (NPV) 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (NPV) Bư c 2: L a ch n t l lãi su t chi t kh u thích h p. Bư c 2: L a ch n t l lãi su t chi t kh u thích h p Lãi su t chi t kh u là t l lãi su t mong i c a nhà Lãi su t ti n g i ngân hàng u tư i v i d án. T l lãi vay ngân hàng T su t LN trên v n u tư T su t CP s d ng v n …. 8
 9. LOGO LOGO 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (NPV) 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (NPV) Bư c 3: Xác nh giá tr hi n t i c a các dòng ti n Bư c 4: Tính NPV NPV = T ng GTHT các dòng thu – T ng GTHT các dòng chi. GTHT dòng ti n = GT dòng ti n x HSCK LOGO LOGO 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (NPV) 6.2.3.1. Phương pháp giá tr hi n t i thu n (NPV) Bư c 5: L a ch n d án. Ví d : - N u NPV < 0 - N u NPV = 0 - N u NPV > 0 + D án c l p: D án ư c l a ch n. + D án xung kh c: l a ch n d án có NPV l n nh t. LOGO LOGO H s chi t Giá tr Th i H s chi t Giá tr HSCK GTHT Ch tiêu Th i gian S ti n Ch tiêu S ti n kh u hi n t i gian kh u hi n t i i2 = i2 = (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) (6) (7) = (3) x (6) (1) (2) (3) (4) (5) = (3) x (4) 1. Dòng thu 1. Dòng thu T NG T NG 2. Dòng chi 2. Dòng chi T NG T NG 3. NPV 3. NPV 9
 10. LOGO LOGO 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.2. Phương pháp t su t sinh l i n i b (Internal Rate of Return- IRR ) 6.2.3.2. Phương pháp t su t sinh l i n i b (IRR ) * T su t sinh l i n i b (t l sinh l i c a d án) là t l Bư c 1: L a ch n và phân lo i dòng ti n (th c hi n như lãi su t làm cân b ng giá tr hi n t i c a các dòng thu ti n m t phương pháp NPV) v i giá tr hi n t i c a các dòng chi ti n m t c a 1 d án u tư. * N i dung c a phương pháp Bư c 2: Tính IRR c a d án. LOGO LOGO 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.2. Phương pháp t su t sinh l i n i b (IRR ) 6.2.3.2. Phương pháp t su t sinh l i n i b (IRR ) - B2.1: Ch n ng u nhiên i1 và tính NPV1 - B2.3: Tính IRR (i) NPV - B2.2: Ch n i2 sao cho có 1 NPV > 0 và 1 NPV < 0 OI = IRR = i N u NPV1 > 0, thì NPV2 < 0 → i2 > i1 A NPV1 N u NPV1 < 0, thì NPV2 > 0 → i2 < i1 i i1 i2 0 I NPV2 B LOGO LOGO 6.2.3.2. Phương pháp t su t sinh l i n i b (IRR ) 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.2. Phương pháp t su t sinh l i n i b (IRR ) Xét 2∆ ng d ng i1AI và i2BI ta có: - B3: L a ch n d án. i1 I / i2 I = i1 A / i2 B NPV So sánh IRR v i t l sinh l i mong mu n, x y ra 2 trư ng h p: i1 I . i2 B = i2 I . i1 A + IRR < t l sinh l i mong mu n A NPV1 i1I . NPV2 = i2I . NPV1 + IRR ≥ t l sinh l i mong mu n i1I . NPV2 = [(i2 - i1) - i1I] . NPV1 i i1 i2 0 I i1I . [ NPV2 + NPV1] = (i2 - i1) . NPV1 NPV2 B NPV1 i1I = (i2 - i1) x NPV2 + NPV1 NPV1 IRR = i = i1 + i1I IRR = i1 + (i2 - i1) x NPV1 + NPV2 10
 11. LOGO LOGO 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.3. Phương pháp kỳ hoàn v n 6.2.3.3. Phương pháp kỳ hoàn v n Bư c 1: Xác nh th i gian hoàn v n Kỳ hoàn v n là th i gian c n thi t 1 d án u tư có th hoàn v n u tư ban u t các ngu n thu mà nó sinh ra TH1: D án u tư t o ta dòng thu ti n thu n u qua các năm PP kỳ hoàn v n l a ch n d án u tư dài h n d a trên tiêu chu n là th i gian thu h i v n u tư V (Th i gian hoàn v n u tư càng ng n thì r i ro c a u tư càng th p) K= T K: Kỳ hoàn v n V: V n u tư ban u T: Dòng thu ti n thu n hàng năm t d án LOGO LOGO 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.3. Phương pháp kỳ hoàn v n 6.2.3.3. Phương pháp kỳ hoàn v n Ví d : DN mua 1 máy m i, GT 80 tri u, th i gian s d ng TH2: D án t o ra dòng thu ti n thu n không u qua các năm 5 năm. D ki n m i năm LNST là 20 tri u S v n u tư DN s mua máy m i n u th i gian hoàn v n ≤ 3 năm S v n u tư chưa Thu nh p c a còn ph i thu h i = - thu h i trong năm năm nay cu i năm 80 THV = = 2,22 năm 36 Khi s v n u tư còn ph i thu h i cu i năm nh hơn s thu nh p = 2 năm 2 tháng 20 ngày c a năm k ti p thì l y s v n u tư còn ph i thu h i chia cho thu nh p c a năm k ti p tìm ra s tháng còn ph i ti p t c thu h i v n LOGO LOGO 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.3. Phương pháp kỳ hoàn v n 6.2.3.3. Phương pháp kỳ hoàn v n Bư c 2: L a ch n d án V n T chưa V n T T ng v n Dòng V n T chưa Năm ư c bù p tăng T chưa thu ti n ư c bù p - Kỳ hoàn v n c a d án > Kỳ hoàn v n mong mu n u kỳ thêm ư c bù p thu n cu i kỳ - Kỳ hoàn v n c a d án ≥ Kỳ hoàn v n mong mu n 1 2 3 4 5 = 3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 11
 12. LOGO LOGO Profitable Index - PI 6.2.3. Các phương pháp l a ch n d án đ u tư 6.2.3.4. Phương pháp ch s sinh l i (Profitable Index - PI ) Ch s sinh l i c a m t d án u tư ư c xác nh 1 PI < 1 (NPV d án < 0) b ng t l gi a giá tr hi n t i c a dòng thu v i giá tr hi n t i c a dòng chi c a d án u tư 2 PI = 1 (NPV = 0) 3 PI > 1 (NPV > 0) 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2