intTypePromotion=4

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
6
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương" trình bày khái niệm, nhiệm vụ kế toán; các hình thức lương, các khoản trích theo lương; kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương; kế toán trích trước tiền lương phép công nhân trực tiếp sản xuất; kế toán quỹ trợ cấp thất nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương

 1. CHƯƠNG 3 Kế toán lao động tiền lương KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị 45 Thanh Ngọc
 2. CHƯƠNG 3 Nội dung 3.1/ Khái niệm, nhiệm vụ kế toán 3.2/ Các hình thức lương, các khoản trích theo lương 3.3/ Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương 3.4/ Kế toán trích trước tiền lương phép công nhân trực tiếp sản xuất. 3.5/ Kế toán quỹ trợ cấp thất nghiệp. KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị 46 Thanh Ngọc
 3. 3.1/ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN Biểu hiện bằng Khyến khích tiền của giá cả bằng vật sức lao động chất Tiền Đòn bẩy lương kinh tế Nhân tố thúc đẩy năng suất lđ Là bộ phận cấu thành Yếu tố đầu giá trị sp vào (cp lđ sống) KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 47 Ngọc
 4. 3.1/ KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN Nhiệm vụ kế toán Ghi chép, tính toán, kiểm tra lđ và sử dụng lđ - Ghi chép, tính toán, kiểm tra thanh toán lương, các khoản theo lương - Ghi chép, tính toán tổng hợp, phân bổ lương, các khoản theo lương - Lập báo về thu nhập, về lương, về sử dụng các khoản theo lương KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 48 Ngọc
 5. 3.2/ CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Các hình thức tiền lương Lương thời Lương sản gian Lương khoán phẩm • Căn cứ vào • Căn cứ và • Căn cứ vào thời gian lđ, đơn giá, số khối lượng, trình độ sp làm ra chất lượng • Lđ làm việc • Lđ trực tiếp công việc theo giờ tạo ra sp hành chính KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 49 Ngọc
 6. 3.2/ CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG *Quỹ tiền lương của DN Lương chính Lương phụ Lương trả cho người Trả cho người lđ trong lđ trong thời gian họ thời gian thực hiện nhiệm thực hiện nhiệm vụ vụ khác , nghỉ theo chế độ Lương theo cấp bậc, phụ cấp (trách nhiệm, thâm Phân bổ vào chi phí theo tỷ niên…) lệ tiền lương chính trực tiếp sx KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 50 Ngọc
 7. 3.2/ CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG * Các khoản trích theo lương Bảo hiểm Hàng tháng, xã hội DN phải trích các Bảo Khoản Bảo khoản trích trích hiểm hiểm y theo thất theo lương tế lương nghiệp nộp lên cơ quan quản Kinh phí lý cấp trên công đoàn KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 51 Ngọc
 8. 3.2/ CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG * Các khoản trích theo lương BHXH BHYT BHTN KPCĐ TỔNG Hưu ốm Tai nạn Tổng trí, đau, lđ, bệnh tử thai nghề tuất sản nghiệp Người sử 14 3 0,5 17,5 3 1 2 23,5 dụng lđ Người lđ 8 8 1,5 1 10,5 TỔNG 22 3 0,5 25,5 4,5 2 2 34 KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 52 Ngọc
 9. 3.2/ CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG * Các khoản trích theo lương Căn cứ vào thang lương, bảng lương do Mức lương người sử dụng lđ xây dựng mà hai bên Tiền đã thỏa thuận lương Phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp Phụ cấp đóng trách nhiệm; phụ cấp độc hại, nguy BHXH lương hiểm; phụ cấp thâm niêm; phụ cấp khu bắt vực; phụ cấp lưu động; buộc Các khoản bổ Ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã sung khác thỏa thuận. KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 53 Ngọc
 10. 3.2/ CÁC HÌNH THỨC LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Chi phí 23,5% Các khoản trích theo lương 34% Trừ lương 10,5% KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 54 Ngọc
 11. 3.3/ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Chứng từ, thủ tục kế toán Số lượng lđ Thời gian lao Kết quả lđ động • Sổ theo dõi • Chứng từ: danh sách lđ • Chứng từ: Phiếu xác • Chứng từ: bảng chấm nhận công chứng từ công, phiếu việc hoàn tuyển dụng, nghỉ hưởng thành, hợp hưu trí, thôi BHXH, phiếu đồng giao việc.. báo làm thêm khoán KTTC1ca,… - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 55 Ngọc
 12. 3.3/ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Chứng từ, thủ tục kế toán Trả lương KT lập KT trưởng căn cứ “bảng kiểm tra, vào “bảng thanh xác nhận, thanh toán GĐ kí toán lương, duyệt lương, BHXH” BHXH KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 56 Ngọc
 13. 3.3/ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Tài khoản sử dụng TK 334 – Phải trả người lao động - Các khoản khấu trừ lương Dư đầu kỳ (BHYT, BHXH, bồi thường ...) Các khoản phải trả cho - Các khoản đã trả cho người người lao động (tiền lương, lao động tiền thưởng, các khoản khác) Cộng PS giảm Cộng PS tăng Dư cuối kỳ: Các khoản còn phải trả người lao động cuối kỳ KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 57 Ngọc
 14. 3.3/ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Tài khoản sử dụng TK 338 – Phải trả, phải nộp khác - BHYT, KPCĐ, BHXH BHTN đã Dư đầu kỳ nộp cho cơ quan quản lý - Trích BHYT, KPCĐ, BHXH, - Số BHXH phải trả cho công BHTN theo tỷ lệ quy định nhân viên - Số tiền BHXH được cơ quan - Kinh phí công đoàn chi tại đơn BHXH cấp để chi trả cho các vị đối tượng Cộng PS giảm Cộng PS tăng DCK: Các khoản đã trích chưa nộp đủ cho cơquan quản lý hoặc số quỹ KTTC1 - Chương 3 - Thsđể lạiThanh Hồ Thị cho đơn vị chưa chi hết 58 Ngọc
 15. 3.3/ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ví dụ 1 1) Căn cứ bảng tính lương, tiền lương phải trả nhân viên QLDN là 250 tr, nhân viên bán hàng là 150tr. 2) Tiền thưởng(lấy từ quỹ khen thưởng) phải trả nhân viên QLDN là 50tr, nhân viên bán hàng 35tr 3) Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định biết tiền lương cơ bản bộ phân QLDN 200tr, bộ phận bán hàng 100tr. KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 59 Ngọc
 16. Ví dụ 2 1) Tiền lương phải trả nhân viên quản lý DN 100.000.000đ, nhân viên bán hàng 50.000.000đ 2) Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định 3) BHXH phải trả thay lương 5.000.000đ. 4) Nộp toàn bộ BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan quản lý bằng chuyển khoản. 5) Được cấp bù về BHXH 5.000.000đ bằng chuyển khoản. 6) Chi tiền mặt chi việc hiếu hỉ (lấy từ KPCĐ) 1.000.000đ. 7) Các khoản khấu trừ lương: - Tạm ứng: 2.000.000đ -Thuế thu nhập cá nhân 5.000.000đ 8) Chi tiền mặt thanh toán các khoản phải trả cho nhân viên sau khi trừ các khoản giảm trừ. KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 60 Ngọc
 17. 3.4/ KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC LƯƠNG PHÉP CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Giá thành sản xuất đơn vị Tháng 11 công tăng ??????? nhân sx nghỉ phép cao!!!!!!!!! quá nhiều???? !!! ??????? ?? KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 61 Ngọc
 18. 3.4/ KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC LƯƠNG PHÉP CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Lý do trích trước Để việc chi trả tiền lương nghỉ phép không làm cho giá thành đơn vị đột biến tăng lên, kế toán có thể trích trước tiền lương nghỉ phép và phân bổ đều vào chi phí của các kỳ kế toán . KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 62 Ngọc
 19. 3.4/ KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC LƯƠNG PHÉP CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT Tiền lương Tỷ lệ trích Mức chính phải trả trước tiền trích = x CNTT SX hàng lương nghỉ trước tháng phép KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 63 Ngọc
 20. 3.4/ KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC LƯƠNG PHÉP CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SX Tổng tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của CNTTSX trong năm Tỷ lệ trích trước tiền = lương nghỉ phép Tổng tiền lương chính theo kế hoạch của CNSXTT trong năm KTTC1 - Chương 3 - Ths Hồ Thị Thanh 64 Ngọc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2