intTypePromotion=3

Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 5 - Sự di chuyển lao động và vốn tư bản

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
6
download

Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 5 - Sự di chuyển lao động và vốn tư bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 5 - Sự di chuyển lao động và vốn tư bản chỉ ra tình hình di chuyển lao động và vốn tư bản cũng như phương pháp tính toán sự di chuyển lao động và vốn tư bản. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 5 - Sự di chuyển lao động và vốn tư bản

S di chuy n lao đ ng<br /> và v n tư b n<br /> TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> Gi i thi u<br /> l<br /> <br /> l<br /> <br /> l<br /> <br /> l<br /> <br /> Cùng v i xu th h i nh p kinh t th gi i, s lưu<br /> chuy n các ngu n l c s n xu t như v n tư b n và lao<br /> đ ng đang di n ngày càng r ng kh p<br /> S lưu chuy n v n tư b n có th nhìn th y qua s<br /> đ u tư c a các công ty đa qu c gia, s mua bán trái<br /> phi u, c phi u,...<br /> Th gi i cũng ch ng ki n nh ng dòng di dân kinh t<br /> c a nh ng lao đ ng t nh ng nơi có thu nh p th p<br /> hơn đ n các nơi có thu nh p cao hơn.<br /> Quá trình h i nh p kinh t và thúc đ y giao thương<br /> qu c t tác đ ng như th nào đ n các quá trình lưu<br /> chuy n ngu n l c kinh t s n xu t trên?<br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Gi i thi u<br /> Th trư ng lao đ ng c a<br /> qu c gia A có đư ng c u<br /> D v i m c lương w t<br /> phía bên trái<br /> l Th trư ng lao đ ng c a<br /> qu c gia B có đư ng c u<br /> D* v i m c lương ew* t<br /> phía bên ph i<br /> l Ví d A có 10 tri u lao<br /> đ ng, B có 30 tri u lao<br /> đ ng, th hi n qua<br /> đư ng cung tương đ i<br /> S/S*<br /> l Lương trung bình c a<br /> qu c gia A là 150 và c a<br /> B là 50.<br /> l<br /> w<br /> <br /> ew*<br /> S/S*<br /> <br /> 150<br /> <br /> 100<br /> 50<br /> D*<br /> 0<br /> <br /> D<br /> 10<br /> <br /> 0*<br /> L*<br /> <br /> 20<br /> <br /> L<br /> <br /> Th trư ng lao đ ng th gi i<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 3<br /> <br /> Gi i thi u<br /> V i thương m i t do,<br /> qu c gia B s t p trung<br /> s n xu t các m t hàng<br /> s d ng nhi u lao<br /> đ ng đ xu t kh u<br /> => nhu c u lao đ ng tăng<br /> => D* di chuy n đ n D*T<br /> => Lương tăng t 50 lên<br /> 50<br /> 100<br /> l<br /> <br /> w<br /> <br /> ew*<br /> S/S*<br /> <br /> 150<br /> <br /> 100<br /> D*T<br /> D*<br /> 0<br /> <br /> D<br /> 10<br /> <br /> 0*<br /> L*<br /> <br /> 20<br /> <br /> L<br /> <br /> Th trư ng lao đ ng th gi i<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Gi i thi u<br /> w<br /> S/S*<br /> <br /> 150<br /> <br /> 100<br /> D*T<br /> D*<br /> <br /> D<br /> DT<br /> <br /> 0<br /> <br /> 10<br /> <br /> 20<br /> <br /> L<br /> <br /> Th trư ng lao đ ng th gi i<br /> <br /> qu c gia A, do thi u lao<br /> đ ng, chuyên môn hóa<br /> ew*<br /> vào các m t hàng ít s<br /> d ng lao đ ng<br /> => A ph i nh p các m t<br /> hàng thâm d ng lao<br /> đ ng<br /> => s n lư ng c a các m t<br /> hàng này gi m<br /> 50<br /> => nhu c u lao đ ng gi m<br /> => Đư ng c u lao đ ng D<br /> di chuy n đ n DT<br /> 0*<br /> L* => lương gi m t<br /> 150 đ n<br /> 100<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 5<br /> <br /> Gi i thi u<br /> w<br /> <br /> ew*<br /> S/S*<br /> <br /> 150<br /> <br /> 100<br /> D*T<br /> <br /> Thương m i t do có<br /> tác đ ng làm gi m<br /> tình tr ng di dân<br /> qu c t do c hai đ u<br /> đem đ n 1 s cân<br /> b ng lương c 2<br /> qu c gia<br /> => Công b ng xã h i.<br /> <br /> 50<br /> <br /> D*<br /> <br /> D<br /> DT<br /> <br /> 0<br /> <br /> 10<br /> <br /> 0*<br /> L*<br /> <br /> 20<br /> <br /> L<br /> <br /> Th trư ng lao đ ng th gi i<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Gi i thi u<br /> Th trư ng v n c a<br /> qu c gia A có đư ng<br /> r*<br /> c u D v i m c lãi su t<br /> r t phía bên trái<br /> l Th trư ng v n c a<br /> 12%<br /> qu c gia B có đư ng<br /> c u D* v i m c lãi su t<br /> r * t phía bên ph i<br /> l Ví d A có 30 t ti n<br /> v n, B có 10 t ti n<br /> v n, th hi n qua<br /> đư ng cung tương đ i<br /> 0*<br /> S/S*<br /> K*<br /> l Lãi su t c a qu c gia A<br /> là 4% và c a B là 8%.<br /> l<br /> <br /> r<br /> <br /> S/S*<br /> <br /> 8%<br /> <br /> 4%<br /> D*<br /> <br /> D<br /> <br /> 0<br /> <br /> 20<br /> <br /> 30<br /> <br /> K<br /> <br /> Th trư ng v n th gi i<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 7<br /> <br /> Gi i thi u<br /> Lý lu n tương t như<br /> v i s lưu chuy n<br /> lao đ ng, ta s có lãi<br /> su t cân b ng gi a 2<br /> quôc gia là 8% khi c<br /> 12%<br /> hai đ u t do hóa<br /> thương m i<br /> => Thương m i t do<br /> giúp làm gi m lưu<br /> chuy n đ ng v n<br /> gi a 2 qu c gia.<br /> l<br /> <br /> r*<br /> <br /> r<br /> <br /> S/S*<br /> <br /> 8%<br /> <br /> 4%<br /> D*<br /> 0<br /> <br /> D<br /> 20<br /> <br /> 30<br /> <br /> K<br /> <br /> 0*<br /> K*<br /> <br /> Th trư ng v n th gi i<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Th o lu n<br /> l<br /> <br /> S t do hóa thương m i tác đ ng<br /> như th nào đ n th trư ng lao đ ng<br /> và th trư ng v n Vi t nam?<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c 2009<br /> <br /> 9<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản