Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
3
download

Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về mục tiêu phỏng vấn, các loại câu hỏi phỏng vấn, cách tổ chức phỏng vấn, công tác chuẩn bị khi phỏng vấn, bí quyết để phỏng vấn hiệu quả và các cách xoay sở những tình huống khó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn

KYÕ NAÊNG PHOÛNG VAÁN<br /> <br /> 09-Jul-16<br /> <br /> Source: Interview skills<br /> <br /> ><br /> <br /> EXIT<br /> <br /> Thieát keá baûn caâu hoûi<br />  Muïc tieâu phoûng vaán<br />  Loaïi caâu hoûi: Boán daïng<br /> • Caâu hoûi ñoùng: Yes/No<br /> • Caâu hoûi môû: Quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai<br /> • Caâu hoûi traéc nghieäm: bieát chính xaùc hôn<br /> • Caâu hoûi coù troïng soá: 1, 2, 3, 4, 5 ñieåm<br />  Noäi dung PV: phaàn chung, phaàn chuyeân saâu<br /> aùp duïng pheùp suy luaän ñeå soaïn boä caâu hoûi<br /> 09-Jul-16<br /> <br /> Caùch Toå Chöùc phoûng vaán<br />  Coâng taùc chuaån bò<br /> • Chuaån bò baûn caâu hoûi<br /> • Huaán luyeän nhoùm PV<br /> • Phoûng vaán thöû<br /> • Hoaøn chænh vaø PV chính thöùc<br /> • Taøi chính<br />  Ñeå phoûng vaán coù hieäu quaû<br /> * Caùch tieáp caän<br /> • Trang phuïc phaûi thích hợp thích hôïp<br /> • Ñòa ñieåm/thôøi ñieåm phoûng vaán<br /> <br /> •<br /> <br /> 09-Jul-16<br /> <br /> Caùch Toå Chöùc phoûng vaán<br />  Ñeå phoûng vaán coù hieäu quaû<br /> • Chaøo hoûi<br /> • Caùch xöng hoâ<br /> • Quen vaø chöa quen tröôùc<br /> • Hoûi nhöõng caâu hoûi veà coâng vieäc quaù khöù<br /> • Thaêm doø ñoä chính xaùc cuûa thoâng tin<br /> • Ñoäng vieân cho noâng daân ñaët caâu hoûi höôùng vaøo muïc<br /> ñích PV<br /> • Keát thuùc buoåi phoûng vaán, caûm ôn noâng daân/ñoái taùc<br /> • Nhöõng ñieåm ghi nhôù<br /> 09-Jul-16<br /> <br /> Caùch xoay sôû nhöõng tình huoáng khoù<br />  Tröôøng hôïp noâng daân töø choái tieáp<br />  Noâng daân noùi daøi<br />  Noâng daân hoûi ngöôïc laïi caâu hoûi khoù<br /> <br /> 09-Jul-16<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản