intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing quốc tế - Nguyễn Thị Thuý Hà

Chia sẻ: Nguyenngoc Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

0
116
lượt xem
9
download

Bài giảng Marketing quốc tế - Nguyễn Thị Thuý Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing quốc tế gồm các nội dung chính như: Tổng quan về Marketing quốc tế, môi trường Marketing quốc tế, nghiên cứu Marketing quốc tế, chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế, các chương trình Marketing quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing quốc tế - Nguyễn Thị Thuý Hà

NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà <br /> <br /> NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà<br /> <br /> 25/07/16<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khoa Quản trị Kinh doanh – HVNH<br /> <br /> § Tài liệu chính:<br /> <br /> Onkvisit, S., & Shaw, J. J. (2009).<br /> International marketing: Analysis and<br /> strategy, 5th Edition, Routledge Press.<br /> § Tài liệu khác:<br /> § Slide bài giảng<br /> § Bài tập tình huống<br /> § Học liệu điện tử:<br /> http://cw.routledge.com/textbooks/978041<br /> 5772624/<br /> § Giảng viên:<br /> § NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà<br /> § Email: nguyenha1982.hvnh@gmail.com<br /> § ĐT: 0906250782<br /> 2<br /> <br /> § Hiểu được các vấn đề cơ bản của Marketing quốc tế và các<br /> <br /> yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Marketing quốc tế<br /> <br /> § Hiểu và phân tích được các đặc điểm cơ bản của chiến<br /> <br /> lược Marketing khi được áp dụng trên thị trường quốc tế<br /> <br /> § Ứng dụng kiến thức Marketing quốc tế trong hoạch định, <br /> <br /> tổ chức và thực hiện các hoạt động Marketing quốc tế cho<br /> doanh nghiệp<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tài liệu Marketing quốc tế - Lưu hành nội bộ <br /> - Khoa QTKD - HVNH<br /> <br /> 1<br /> <br /> NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà <br /> <br /> 25/07/16<br /> <br /> § Theo quy định hiện hành của HVNH, sinh viên sẽ tham gia<br /> <br /> 2 lần kiểm tra Ych luỹ giữa kỳ và phải tham gia thi kết thúc<br /> học phần. <br /> § Tỷ trọng các lần đánh giá cần được quy định và công bố rõ, <br /> cụ thể như sau:<br /> § Kiểm tra giữa kỳ: 02 lần, tỷ trọng điểm là 30% trong tổng<br /> <br /> điểm học phần (mỗi lần chiếm trọng điểm là 15%). <br /> <br /> § Thi cuối kỳ: tỷ trọng điểm là 60% trong tổng điểm học phần.<br /> § Điểm chuyên cần: tỷ trọng điểm là 10% trong tổng điểm học<br /> <br /> phần<br /> <br /> 4<br /> <br /> PHẦN 1 – TỔNG QUAN VỀ MARKETING QUỐC TẾ<br /> PHẦN 2 – MÔI TRƯỜNG MARKETING QUỐC TẾ<br /> PHẦN 3 – NGHIÊN CỨU MARKETING QUỐC TẾ<br /> PHẦN 4 – CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG<br /> QUỐC TẾ<br /> PHẦN 5 – CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING QUỐC TẾ<br /> <br /> 5<br /> <br /> § Tiến trình Marketing quốc tế<br /> § Quy mô của Marketing quốc tế<br /> § Markeitng nội địa và Marketing<br /> <br /> quốc tế<br /> <br /> § Tập đoàn đa quốc gia<br /> § Tiến trình quốc tế hoá<br /> § Lợi ích của việc thực hiện<br /> <br /> Marketing quốc tế<br /> <br /> 6<br /> <br /> Tài liệu Marketing quốc tế - Lưu hành nội bộ <br /> - Khoa QTKD - HVNH<br /> <br /> 2<br /> <br /> NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà <br /> <br /> 25/07/16<br /> <br /> § Marketing quốc tế là quá trình lập kế hoạch và triển<br /> <br /> khai thực hiện việc tạo ra sản phẩm, định giá, xúc<br /> tiến và phân phối sản phẩm, dịch vụ; nhằm mục đích<br /> tạo ra các trao đổi để có thể thoả mãn những yêu<br /> cầu cảu cá nhân hay tổ chức trên phạm vi quốc tế.<br /> (Hiệp hội Marketing Mỹ)<br /> <br /> 7<br /> <br /> § B2C Marketing và B2B Marketing<br /> § Marketing nội địa và Marketing nước ngoài<br /> § Marketing so sánh<br /> § Marketing quốc tế và Markeitng toàn cầu/đa quốc gia<br /> § Marketing nội địa và Markeitng quốc tế<br /> § Giống về bản chất nhưng khác về phạm vi?<br /> § Khác về mức độ, nhưng cùng loại?<br /> <br /> 8<br /> <br /> § Tiêu cực:<br /> § Khai thác, tàn phá<br /> § Suy giảm chủ quyền quốc gia<br /> § Tích cực:<br /> § Quyền lực và danh tiếng<br /> § Trách nhiệm xã hội<br /> § Hoạt động thị trường<br /> <br /> 9<br /> <br /> Tài liệu Marketing quốc tế - Lưu hành nội bộ <br /> - Khoa QTKD - HVNH<br /> <br /> 3<br /> <br /> NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà <br /> <br /> 25/07/16<br /> <br /> § Định nghĩa theo quy mô<br /> § Giá trị thị trường<br /> § Doanh thu<br /> § Lợi nhuận<br /> § Tài sản<br /> § Số lượng nhân viên<br /> <br /> 10<br /> <br /> § Định nghĩa theo cấu trúc<br /> § Số lượng các quốc gia mà doanh nghiệp đang triển<br /> khai sản xuất – kinh doanh<br /> § Quốc tích của chủ doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo<br /> cấp cao<br /> <br /> 11<br /> <br /> § Định nghĩa theo hoạt động<br /> § Cam kết phân bổ nguồn lực cho các hoạt động trên<br /> phạm vi quốc tế<br /> § Lợi ích thu được từ hoạt động phân bổ nguồn lực tại<br /> nước ngoài<br /> <br /> 12<br /> <br /> Tài liệu Marketing quốc tế - Lưu hành nội bộ <br /> - Khoa QTKD - HVNH<br /> <br /> 4<br /> <br /> NCS. Nguyễn Thị Thuý Hà <br /> <br /> 25/07/16<br /> <br /> § Định nghĩa theo hành vi<br /> § Định hướng quốc nội<br /> § Định hướng quốc tế<br /> § Định hướng toàn cầu<br /> <br /> 13<br /> <br /> § Định hướng quốc nội:<br /> § Định hướng vào thị trường trong nước – nội địa<br /> § Tập quyền trong hoạt động ra quyết định<br /> § Hiệu suất nhưng không hiệu quả<br /> <br /> 14<br /> <br /> § Định hướng quốc tế<br /> § Định hướng vào nước sở tại<br /> § Phân quyền trong hoạt động ra quyết định<br /> § Hiệu quả nhưng không hiệu suất<br /> <br /> 15<br /> <br /> Tài liệu Marketing quốc tế - Lưu hành nội bộ <br /> - Khoa QTKD - HVNH<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2