intTypePromotion=1

Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
44
lượt xem
8
download

Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 - Phục hồi tài nguyên thiên nhiên. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu, khai thác dầu, thu hồi dầu tăng cường, thu hồi dầu tăng cường bằng vi sinh vật, thu hồi kim loại bằng các phương pháp sinh học, thu hồi kim loại từ chất thải khai thác quặng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Công nghệ sinh học môi trường: Chương 6 - TS. Lê Quốc Tuấn

CHÖÔNG 6<br /> <br /> Phuïc hoài taøi nguyeân<br /> thieân nhieân<br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> Giôùi thieäu<br /> Caùc quaù trình sinh hoïc khoâng chæ laøm giaûm<br /> hoaëc xöû lyù oâ nhieãm maø coøn coù khaû naêng<br /> phuïc hoài taøi nguyeân (kim loaïi, daàu…)<br /> Kim loaïi vaø daàu ñeàu laø nhöõng nguoàn taøi<br /> nguyeân khoâng phuïc hoài ñöôïc<br /> Vi sinh vaät ñaõ ñöôïc söû duïng ñeå phuïc hoài<br /> ñoàng, uranium vaø vaøng<br /> Söû duïng vi sinh vaät coù theå phuïc hoài ñeán<br /> 50% daàu moû<br /> <br /> Khai thaùc daàu<br /> Daàu thoâ toàn taïi ôû nhieàu daïng khaùc nhau<br /> trong caùc beå chöùa döôùi loøng ñaát<br /> Daàu thoâ ñöôïc hình thaønh töø söï phaân huûy kî<br /> khí caùc vaät lieäu sinh hoïc döôùi nhieät ñoä vaø aùp<br /> suaát trong trong thôøi gian daøi<br /> Thaønh phaàn chuû yeáu cuûa daàu laø caùc<br /> hydrocarbon maïch thaúng, nhaùnh, voøng,<br /> voøng thôm…<br /> <br /> Hoãn hôïp nöôùc vaø<br /> daàu ñöôïc bôm leân<br /> maët ñaát<br /> <br /> Taàng<br /> caùt<br /> <br /> Taàng seùt<br /> <br /> Taàng ñaù<br /> voâi<br /> <br /> Khai thaùc daàu<br /> <br /> OÁng ñuïc loå<br /> <br /> Taàng seùt<br /> <br /> Cracking daàu moû<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2