intTypePromotion=3

bài giảng môn học khí cụ điện, chương 15

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
133
lượt xem
66
download

bài giảng môn học khí cụ điện, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng mạch để khởi động một động cơ KĐB 3 pha, có tiếp điểm duy trì để động cơ làm việc, sau đó dừng động cơ. b. Sơ đồ mạch: ( hình 1) c. Thứ tự thực hiện: Nhấn nút nhấn SBB2B B, contactor KBB1BB có điện, các tiếp điểm chính đóng lại, động cơ hoạt động; các tiếp điểm phụ thay đổi trạng thái, tiếp điểm phụ thường đóng hở ra làm cho đèn HBB1BB tắt, tiếp điểm phụ thường hở đóng lại duy trì nguồn cho contactor KBB1BB và đèn HBB2BB. - Nhấn SBB1B B để dừng động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học khí cụ điện, chương 15

 1. CHÖÔNG 15: MOÄT SOÁ SÔ ÑOÀ CAÊN BAÛN VEÀ NGUYEÂN LYÙ ÑIEÀU KHIEÅN, VAÄN HAØNH ÑOÄNG CÔ. I. MAÏCH ÑIEÄN KHÔÛI ÑOÄNG – DÖØNG MOÄT ÑOÄNG CÔ KÑB 3 PHA. a. Nguyeân lyù: Duøng maïch ñeå khôûi ñoäng moät ñoäng cô KÑB 3 pha, coù tieáp ñieåm duy trì ñeå ñoäng cô laøm vieäc, sau ñoù döøng ñoäng cô. b. Sô ñoà maïch: ( hình 1) c. Thöù töï thöïc hieän: - Nhaán nuùt nhaán SBB2B B, contactor KBB1BB coù ñieän, caùc tieáp ñieåm chính ñoùng laïi, ñoäng cô hoaït ñoäng; caùc tieáp ñieåm phuï thay ñoåi traïng thaùi, tieáp ñieåm phuï thöôøng ñoùng hôû ra laøm cho ñeøn HBB1BB taét, tieáp ñieåm phuï thöôøng hôû ñoùng laïi duy trì nguoàn cho contactor KBB1BB vaø ñeøn HBB2BB. - Nhaán SBB1B B ñeå döøng ñoäng cô. II. MAÏCH ÑIEÄN KHÔÛI ÑOÄNG THÖÙ TÖÏ HAI ÑOÄNG CÔ KÑB 3 PHA. a. Nguyeân lyù: Duøng maïch ñeå khôûi ñoäng thöù töï hai ñoäng cô KÑB 3 pha. Ñoäng cô 1 (ñieàu khieàn bôûi contactor KBB1BB) chaïy tröôùc, sau ñoù ñoäng cô 2(ñieàu khieàn bôûi contactor KBB2B B) chaïy theo. Neáu coù söï taùc ñoäng nhaàm laãn, maïch ñieän khoâng hoaït ñoäng. Cuoái cuøng döøng caû hai ñoäng cô. b. Sô ñoà maïch: ( hình 2) c. Thöù töï thöïc hieän: - Nhaán SBB3B B, ñoäng cô MBB1BB hoïat ñoäng, ñeøn HBB1BB saùng. - Nhaán SBB4B B, ñoäng cô MBB2BB hoïat ñoäng, ñeøn HBB2BB saùng. - Nhaán SBB2B B ñeå döøng ñoäng cô MBB2BB , ñeøn HBB2BB taét. - Nhaán SBB1B B ñeå döøng ñoäng cô MBB1BB, döøng toaøn boä maïch ñieàu
 2. khieån, ñeøn HBB1BB taét.
 3. Hình 1:Sô ñoà maïch ñieän khôûi ñoäng – döøng moät ñoäng cô KÑB 3 pha CB F L RN S1 S2 K1 K1 K1 K1 H2 H1 N L1 L2 L3 CB F K1 R N Trang 99/ 103 M
 4. 3 Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään Trang 100/ 103
 5. Hình 2: Sô ñoà maïch khôûi ñoäng thöù töï hai ñoäng cô KÑB ba pha F L RN RN S1 S2 S3 S4 K2 K 1 K1 K1 K2 H1 H2 N L1 L2 L3 F K1 K2 RN RN Trang 100/ 103
 6. M1 M2 Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään 3 3 Trang 101/ 103
 7. III. MAÏCH ÑIEÄN ÑAÛO CHIEÀU ÑOÄNG CÔ KÑB BA PHA. a. Nguyeân lyù: Ñaûo chieàu quay ñoäng cô KÑB ba pha baèng caùch ñaûo hai trong ba daây nguoàn tröôùc khi ñöa nguoàn vaøo ñoäng cô. Maïch ñieän naøy duøng ñieàu khieån ñoäng cô KÑB ba pha laøm vieäc hai chieàu quay, sau ñoù döøng ñoäng cô. b. Sô ñoà maïch: ( hình 3) c. Thöù töï thöïc hieän: - Nhaán SBB2B B, ñoäng cô hoïat ñoäng theo chieàu thuaän, ñeøn HBB1BB saùng. - Nhaán SBB3B B, ñoäng cô hoïat ñoäng theo chieàu nghòch, ñeøn HBB1BB taét, ñeøn HBB2B B saùng. - Nhaán SBB1B B ñeå döøng toaøn boä maïch ñieàu khieån, ñoäng cô ngöøng hoaït ñoäng. Trang 102/ 103
 8. Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään Trang 103/ 103
 9. Hình 3: Sô ñoà maïch ñaûo chieàu ñoäng cô KÑB ba pha F L RN S1 KT S2 S3 KN KN KT KT KN H2 H 1 N L1 L2 L3 F KT KN R N Trang 104/ 103
 10. M1 Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään 3 Trang 105/ 103
 11. IV. MAÏCH ÑIEÄN KHÔÛI ÑOÄNG MOÄT ÑOÄNG CÔ KÑB 3 PHA – TÖÏ ÑOÄNG DÖØNG. a. Nguyeân lyù: Duøng maïch ñeå khôûi ñoäng moät ñoäng cô KÑB 3 pha, coù tieáp ñieåm duy trì ñeå ñoäng cô laøm vieäc, sau thôøi gian laøm vieäc ñaõ ñònh treân timer, tieáp ñieåm thöôøng ñoùng môû chaäm cuûa timer hôû ra, ñoäng cô döøng. b. Sô ñoà maïch: ( hình 3) c. Thöù töï thöïc hieän: - Nhaán SBB2B B, ñoäng cô hoaït ñoäng, ñeøn HBB1BB taét, ñeøn HBB2BB saùng. - Rôle thôøi gian KBBTONBB coù ñieän vaø baét ñaàu tính thôøi gian ñoäng cô laøm vieäc. Khi heát khoaûng thôøi gian ñaõ ñònh, tieáp ñieåm thöôøng ñoùng KBBTONBB hôû ra laøm ngöng caáp ñieän cho contactor KBB1BB, ñoäng cô ngöng hoaït hoaït ñoäng. HBB1BB saùng, ñeøn HBB2BB taét. - Nhaán SBB1B B ñeå döøng ñoäng cô khaån caáp. Trang 106/ 103
 12. Lyùù Thuyeáát Khí Cuïï Ñieään Trang 107/ 103
 13. Sô ñoà maïch ñieän khôûi ñoäng – döøng moät ñoäng cô KÑB 3 pha F L RN S1 KTON S2 K1 K1 K1 K1 KT H2 H1 10s N L1 L2 L3 F K1 R N M
 14. 3
 15. V. MAÏCH ÑIEÄN TÖÏ ÑOÄNG KHÔÛI ÑOÄNG THEO THÖÙ TÖÏ CUÛA HAI ÑOÄNG CÔ KÑB 3 PHA a. Nguyeân lyù: Maïch ñieän söû duïng TON. Duøng maïch ñeå khôûi ñoäng thöù töï hai ñoäng cô KÑB 3 pha. Ñoäng cô 1 (ñieàu khieàn bôûi contactor KBB1BB) khôûi ñoäng tröôùc, sau thôøi gian khôûi ñoäng cuûa ñoäng côï 1 thì tieáp ñieåm thöôøng hôû ñoùng chaäm cuûa rôle thôøi gian TON ñoùng laïi ñoäng cô 2 (ñieàu khieàn bôûi contactor KBB2BB) khôûi ñoäng. Cuoái cuøng döøng caû hai ñoäng cô, ta nhaán SBB1BB. b. Sô ñoà maïch: ( hình 3) c. Thöù töï thöïc hieän: - Nhaán SBB1B B, ñoäng cô MBB1BB hoïat ñoäng, ñeøn HBB1BB saùng. - Rôle thôøi gian KBBTONBB coù ñieän vaø baét ñaàu tính thôøi gian. Sau khoaûng thôøi gian ñaõ chænh treân KBBTONBB, tieáp ñieåm thöôøng hôû ñoùng chaäm KBBTONBB chuyeån traïng thaùi, ñoäng cô MBB2BB hoïat ñoäng, ñeøn HBB2B B saùng. - Nhaán SBB1B B ñeå döøng caû hai ñoäng cô.
 16. Sô ñoà maïch khôûi ñoäng thöù töï hai ñoäng cô KÑB ba pha F L RN RN S1 S2 K1 KT KT K1 K2 H2 H 5s 1 L1 L2 L3 N F K1 K2 RN R N
 17. M1 M2 3 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản