intTypePromotion=1
ADSENSE

bài giảng môn học khí cụ điện, chương 2

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

155
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán lực trong vòng dây: R là bán kính của vòng dây dẫn. 2r là đường kính của dây dẫn. I là dòng điện chảy trong dây dẫn. Lực tác động 1. Lực điện động trong dòng điện xoay chiều một pha: Dòng điện xoay chiều một pha biến đổi theo quy luật: i = IBB mB B.sint trong đó: IBBmBB là biên độ của dòng điện, là tần số góc. Nếu các dòng điện trong các dây dẫn có cùng chiều...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học khí cụ điện, chương 2

  1. Chương 2: TÍNH TOAÙN LÖÏC ÑIEÄN ÑOÄNG LEÂN VOØNG DAÂY, GIÖÕA CAÙC CUOÄN DAÂY 1. Tính toaùn löïc trong voøng daây: R laø baùn kính cuûa voøng daây daãn. 2r laø ñöôøng kính cuûa daây daãn. I laø doøng ñieän chaûy trong daây daãn. R Löïc taùc ñoäng: o 2  8R  F F  ln  0,75   .i  r  2r 2  i 2. Tính toaùn löïc trong voøng daây: F F 2RBBBBBBBB cBBBBBBBB hBBBBBBBB F F 2RBBBBBBBB RBBBBBBBB2BBBBBBBB > Löïc taùc RBBBBBBBB1BBBBBBBB ñoäng:  R1.h  .i .i F  1 2 o 2 2 h c
  2. IV . LÖÏC ÑIEÄN ÑOÄNG TRONG DOØNG ÑIEÄN XOAY CHIEÀU- COÄNG HÖÔÛNG CÔ KHÍ. 1. Löïc ñieän ñoäng trong doøng ñieän xoay chieàu moät pha: Doøng ñieän xoay chieàu moät pha bieán ñoåi theo quy luaät: i = IBB mB B.sint trong ñoù: IBBmBB laø bieân ñoä cuûa doøng ñieän,  laø taàn soá goùc. Neáu caùc doøng ñieän trong caùc daây daãn coù cuøng chieàu thì caùc daây daãn bò huùt vaøo nhau vôùi löïc: 1  cos2t Fm Fm F  c.I 2 .sin 2   c.I 2   .cos 2t t m m 2 2 2  2l c laø haèng soá = o . 4 a FBBmBB laø trò soá löïc cöïc ñaïi. 2. Löïc ñieän ñoäng trong doøng ñieän xoay chieàu ba pha: Doøng ñieän xoay chieàu ba pha bieán ñoåi theo quy luaät: iBB1B B = IBBmB B.sint i2  I .sin t      2  3  m i3  I .sin t      4  3  m Löïc taùc duïng leân daây daãn cuûa pha 1: FBB1BB = FBB 12B B + FB B13B B FBB12B B laø löïc ñieän ñoäng giöõa caùc daây daãn cuûa pha 1 vaø 2. FBB13B B laø löïc ñieän ñoäng giöõa caùc daây daãn cuûa pha 1 vaø 3.  F12  c.I2 . sin  t. sin t  m  2     3  4  F13  c.I 2 . sin  t.  t    1 m sin
  3. 2  3   2   2  1  t 4    F1  c.I m . sin   sin   t.sin t      3  2  3  Töông töï, ta coù:
  4.   FBB2BB 2 .sin  2   c.I m  t  1  sin4 t sin  t      .   = FBB 21B B 3 2 3 + FB B23B B =     1  2.sin   2 sin t  4    FBB3BB c.I =t. FB 1B3  2 = 3 m  - sin t B B         3. Coäng höôûng cô khí: Trong tröôøng hôïp khi taàn soá cuûa thaønh phaàn bieán thieân cuûa löïc gaàn vôùi taàn soá rieâng cuûa dao ñoäng cô khí seõ sinh ra hieän töôïng coäng höôûng. Hieän töôïng naøy coù khaû naêng phaù hoûng khí cuï ñieän . Thoâng thöôøng, ngöôøi ta choïn taàn soá rieâng cuûa caùc dao ñoäng cô khí lôùn hôn gaáp ñoâi taàn soá cuûa löïc. V . OÅN ÑÒNH LÖÏC ÑIEÄN ÑOÄNG. Ñoä beàn cô khí cuûa vaät lieäu phuï thuoäc khoâng chæ vaøo ñoä lôùn cuûa löïc maø coøn phuï thuoäc vaøo chieàu, ñoä daøi thôøi gian taùc ñoäng vaø ñoä doác taêng leân. Khí cuï ñieän oån ñònh löïc ñieän ñoäng phaûi thoûa maõn: - Vieäc tính toaùn löïc ñieän ñoäng: tính theo doøng ñieän xung cuûa hieän töôïng ngaén maïch. - Vieäc tính toaùn ñoä beàn ñoäng hoïc khi coù hieän töôïng coâng höôûng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2