intTypePromotion=1

Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 0 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
5
download

Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 0 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Mô hình tài chính cung cấp cho người học các kiến thức về vấn đề liên quan đến chuyên ngành được đào tạo thông qua bảng tính Excel, quy luật vận hành của nền kinh tế thị trường và thị trường tài chính trong và ngoài nước, các nghiệp vụ tài chính trên bảng tính Excel như: tính toán chi phí sử dụng vốn, lập mô hình kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp, xây dựng mô hình danh mục đầu tư chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Mô hình tài chính: Chương 0 - ThS. Bùi Ngọc Toản

BÀI GIẢNG MÔN<br /> <br /> MÔ HÌNH TÀI CHÍNH<br /> <br /> Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM<br /> <br /> Email: buitoan.hui@gmail.com<br /> Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb<br /> <br /> Trang thông tin của Giảng viên<br /> Cách 1. Vào địa chỉ:<br /> https://sites.google.com/site/buitoanffb<br /> Cách 2.<br /> - Bước 1: Vào www.google.com<br /> - Bước 2: Tìm kiếm “Bùi Ngọc Toản”<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN<br />  Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên sẽ được cung<br /> cấp các kiến thức và khả năng tiếp cận thực tế về:<br />  Trình bày được các vấn đề liên quan đến chuyên<br /> ngành được đào tạo thông qua bảng tính Excel;<br />  Giải thích được quy luật vận hành của nền kinh tế thị<br /> trường và thị trường tài chính trong và ngoài nước;<br />  Thực hành được các nghiệp vụ tài chính trên bảng<br /> tính Excel như: tính toán chi phí sử dụng vốn, lập mô<br /> hình kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp, xây<br /> dựng mô hình danh mục đầu tư chứng khoán.<br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN<br /> Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế<br /> 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐBGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của Nhà<br /> trường.<br /> Dự lớp: trên 80%<br /> Bài tập: trên lớp và ở nhà<br /> Khác: theo yêu cầu của Giảng viên<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> TÀI LIỆU HỌC TẬP<br />  Slide bài giảng của Giảng viên<br />  Sách, giáo trình:<br /> Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô<br /> hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN<br />  Dự lớp: trên 80%<br />  Thảo luận theo nhóm<br />  Bản thu hoạch bài tập lớn<br />  Thi giữa học phần<br />  Thi kết thúc học phần<br />  Khác: theo yêu cầu của Giảng viên<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> THANG ĐIỂM THI<br /> <br /> Theo qui chế tín chỉ<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br />  THỜI LƯỢNG : 30 tiết<br />  NỘI DUNG HỌC PHẦN:<br /> CHƯƠNG<br /> <br /> TÊN CHƯƠNG<br /> <br /> TIẾT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 1: Lập mô hình tài chính<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 2: Chi phí sử dụng vốn<br /> <br /> 6<br /> <br /> Chương 3 : Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá<br /> 3<br /> doanh nghiệp<br /> 4<br /> Chương 4 : Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán<br /> Tổng cộng:<br /> <br /> 12<br /> 6<br /> 30<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br /> BUỔI HỌC 01<br /> NỘI<br /> Giới thiệu về môn học<br /> DUNG 01 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> NỘI<br /> Chương 1: Lập mô hình tài chính<br /> DUNG 02 Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> Tài liệu - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô<br /> hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 1<br /> - Bài giảng của Giảng viên: Phần giới thiệu, Chương 1.<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br /> NỘI<br /> DUNG<br /> Tài liệu<br /> <br /> BUỔI HỌC 02<br /> Chương 1: Lập mô hình tài chính<br /> Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô<br /> hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 1<br /> - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1.<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br /> NỘI<br /> DUNG<br /> Tài liệu<br /> <br /> BUỔI HỌC 03<br /> Chương 1: Lập mô hình tài chính<br /> Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô<br /> hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 1<br /> - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1.<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br /> NỘI<br /> DUNG<br /> Tài liệu<br /> <br /> BUỔI HỌC 04<br /> Chương 2: Chi phí sử dụng vốn<br /> Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô<br /> hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 5<br /> - Bài giảng của Giảng viên: Chương 2.<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br /> NỘI<br /> DUNG<br /> <br /> BUỔI HỌC 05<br /> Bài tập lớn 01: Xác định chi phí sử dụng vốn và định<br /> giá cổ phiếu thường X<br /> Trình bày: 01 nhóm sinh viên (bốc thăm)<br /> <br /> Tài liệu<br /> <br /> - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô<br /> hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 5<br /> -Bài giảng của Giảng viên: Chương 2.<br /> - Bài tập mẫu 01.<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br /> NỘI<br /> DUNG<br /> <br /> BUỔI HỌC 06<br /> Bài tập lớn 01: Xác định chi phí sử dụng vốn và định<br /> giá cổ phiếu thường X<br /> Trình bày: 01 nhóm sinh viên (bốc thăm)<br /> <br /> Tài liệu<br /> <br /> - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô<br /> hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 5<br /> -Bài giảng của Giảng viên: Chương 2.<br /> - Bài tập mẫu 01.<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN<br /> <br /> NỘI<br /> DUNG<br /> <br /> BUỔI HỌC 07<br /> Chương 3: Mô hình kế hoạch tài chính và định giá<br /> doanh nghiệp<br /> Trình bày: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br /> Tài liệu<br /> <br /> - Trần Ngọc Thơ & Vũ Việt Quảng (2007), Lập mô<br /> hình Tài chính, NXB Lao động – Xã hội: Chương 6<br /> - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3.<br /> <br /> Bài giảng môn: Mô hình tài chính<br /> Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2