intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Phương pháp tính giá

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

118
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 của bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày các nội dung về phương pháp tính giá. Mục tiêu của chương này nhằm tìm hiểu nội dung, vị trí và ý nghĩa của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán; tìm hiểu các nguyên tắc chung khi tính giá và phương pháp tính giá một số đối tượng kế toán thường gặp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 4: Phương pháp tính giá

 1. Chương 4 PhƯƠng ph¸p tÝnh gi¸
 2. Môc tiªu chương - - Néi dung, vÞ trÝ vµ ý nghÜa cña PPTG trong hÖ thèng c¸c PPKT. - - C¸c nguyªn t¾c chung khi tÝnh gi¸ vµ PPTG mét sè ®èi tîng kÕ to¸n thêng gÆp.
 3. Néi dung  Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa  Yªu cÇu vµ nguyªn t¾c tÝnh gi¸.  Néi dung vµ tr×nh tù tÝnh gi¸ chung  Néi dung vµ tr×nh tù tÝnh gi¸ mét sè ®èi tîng chñ yÕu trong DNTM : TÝnh gi¸ tµi s¶n mua vµo Tµi s¶n cè ®Þnh Hµng ho¸ Chøng kho¸n TÝnh gi¸ tµi s¶n xuÊt b¸n Hµng ho¸ Chøng kho¸n
 4. Kh¸i niÖm cña PPTG  Sù cÇn thiÕt ph¶i tÝnh gi¸ c¸c §TKT :  TÝnh ®a d¹ng vÒ h×nh th¸i vËt chÊt cña Vèn  Yªu cÇu theo dâi tæng hîp t×nh h×nh tµi s¶n, KQKD Sù cÇn thiÕt ph¶i ®o lêng c¸c §TKT b»ng mét thíc ®o duy nhÊt – Thíc ®o tiÒn tÖ. §Ó biÓu hiÖn h×nh th¸i gi¸ trÞ cña c¸c §TKT kh¸c nhau, kÕ to¸n sö dông phươngph¸p tÝnh gi¸
 5. Kh¸i niÖm cña PPTG Kh¸i niÖm : lµ PPKT biÓu hiÖn gi¸ trÞ c¸c §TKT b»ng tiÒn, phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c còng nh quy ®inh cô thÓ do Nhµ níc ban hµnh. Thùc chÊt, lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n vµ c¸c §TKT kh¸c.
 6. §T SDTT bªn trong H§ Ngêi ra kinh doanh quyªt ®Þnh §T SDTT Bªn ngoµi HÖ thèng kÕ to¸n Thu thËp, Xö lý, ph©n B¸o c¸o ghi chÐp lo¹i,kiÓm tra truyÒn tin PP chøng tõ PP tµi kho¶n PP tæng hîp, c©n ®èi PP tÝnh gi¸
 7. a. Yªu cÇu cña tÝnh gi¸  ChÝnh x¸c: §¸nh gi¸ chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña §TKT  Phï hîp víi gi¸ c¶ thÞ trêng  Phï hîp víi sè lîng vµ chÊt lîng cña §TKT.  Thèng nhÊt: nh»m ®¶m b¶o tÝnh so s¸nh ®îc cña th«ng tin kÕ to¸n.  Thèng nhÊt vÒ phươngph¸p tÝnh qua c¸c thêi kú  Thèng nhÊt vÒ phươngph¸p tÝnh gi÷a c¸c DN.
 8. b. Nguyªn t¾c tÝnh gi¸ b.1 Nguyªn t¾c gi¸ gèc : Gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n sÏ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së chi phÝ thùc tÕ vµ hîp lý bá ra ®Ó thu mua, s¶n xuÊt tµi s¶n ®ã.
 9. Nguyªn t¾c tÝnh gi¸ : vÝ dô Mét doanh nghiÖp SX « t« chi 200 triÖu ®ång ®Ó mua mét chiÕc « t« phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu doanh nghiÖp sö dông nguån lùc cña m×nh ®Ó tù chÕ t¹o chiÕc « t« trªn, chi phÝ SX sÏ lµ 210 triÖu. Do DN kh«ng thanh to¸n ®óng thêi h¹n nªn ph¶i tr¶ thªm 5 triÖu tiÒn l·i ph¸t sinh trªn kho¶n nî qu¸ h¹n. Sau khi doanh nghiÖp mua xong, gi¸ « t« trªn thÞ trêng gi¶m 10%. Gi¸ trÞ ghi sæ cña chiÕc « t« nµy?
 10. Nguyªn t¾c tÝnh gi¸ b.2.X¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ phï hîp  Phï hîp víi ®èi tîng thu mua, s¶n xuÊt, tiªu thô VÝ dô: §T thu mua lµ vËt t, nguyªn liÖu, mÆt hµng; §T s¶n xuÊt lµ s¶n phÈm; §T tiªu thô lµ s¶n phÈm, hµng ho¸  Tuú ®Æc ®iÓm vËt t, hµng ho¸, s¶n phÈm, tr×nh ®é tæ chøc, qu¶n lý, §TTG cã thÓ më réng hoÆc thu hÑp.
 11. Nguyªn t¾c tÝnh gi¸ b.3. Ph©n lo¹i chi phÝ hîp lý Theo sù Chi phÝ biÕn ®æi so víi sè lîng s¶n xuÊt, biÕn ®æi tiªu thô Chi phÝ Chi phÝ cè ®Þnh
 12. Nguyªn t¾c tÝnh gi¸ CP b.3. Ph©n lo¹i chi phÝ hîp lý NVL TT Chi phÝ YÕu CP thu mua NC TT Theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ tè Chi phÝ Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ QLDN
 13. Nguyªn t¾c tÝnh gi¸ b.3. Ph©n lo¹i chi phÝ hîp lý Theo mèi Chi phÝ quan hÖ víi ®èi tîng tÝnh trùc tiÕp gi¸ Chi phÝ Chi phÝ gi¸n tiÕp
 14. Nguyªn t¾c tÝnh gi¸ b.3. Ph©n lo¹i chi phÝ hîp lý §Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸, chi phÝ ®îc ph©n lo¹i theo ph¹m vi (hay lÜnh vùc) ph¸t sinh chi phÝ (VÏ qu¸ tr×nh SXKD tõ thu mua ®Õn tiªu thô vµ chØ ra lÜnh vùc chi phÝ mµ m«n häc nghiªn cøu)
 15. Nguyªn t¾c tÝnh gi¸ b. 4. Lùa chän tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ hîp lý  V× sao cÇn ph©n bæ: - Chi phÝ gi¸n tiÕp - VD: chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì 1 lÇn cho nhiÒu mÆt hµng, chi phÝ khÊu hao m¸y mãc cho qu¸ trinh SX nhiÒu SP  cÇn ph©n bæ ®Ó tÝnh ®îc chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn 1 lo¹i hµng ho¸.  Yªu cÇu ®èi víi tiªu thøc ph©n bæ: lùa chän tiªu thøc ph©n bæ hîp lý sao cho s¸t víi møc tiªu hao thùc tÕ nhÊt.
 16. Ph©n bæ chi phÝ gi¸n tiÕp  C«ng thøc ph©n bæ: Tæng tiª u thøc pbæ cho 1 dtg Møc pbæ cho 1 dtg  x chi phÝ cÇn pbæ Tæng tt pbæ cña tÊt c¶ dtg
 17. 3. Néi dung, tr×nh tù tÝnh gi¸ tµi s¶n mua vµo Nguyªn t¾c gi¸ gèc : Gi¸ trÞ ghi sæ cña TS bao gåm mäi chi phÝ thùc tÕ vµ hîp lý ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh TS. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh? Qu¸ tr×nh mua/s¸ng t¹o vµ chuÈn bÞ ®a tµi s¶n s½n sµng vµo sö dông Sö dông: sö dông ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh ®èi víi TSC§, vËt t, nguyªn liÖu hoÆc ®Ó b¸n ®/v thµnh phÈm, hµng ho¸.
 18. Tr×nh tù tÝnh gi¸ 1. X¸c ®Þnh gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n ngêi b¸n vµ c¸c kho¶n gi¶m gi¸ (trõ chiÕt khÊu do thanh to¸n sím) 2. TËp hîp toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh mua TS, gåm:  ThuÕ nhËp khÈu  ThuÕ GTGT (trêng hîp ®îc tÝnh vµo gi¸ mua)  Chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn, bèc dì, m«i giíi ph¸t sinh cho ®Õn khi TS ®îc nhËp kho.
 19. Tr×nh tù tÝnh gi¸ 3. Ph©n bæ c¸c chi phÝ ph¸t sinh cho tµi s¶n (nÕu cÇn) 4. Tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ ban ®Çu cña tµi s¶n theo c«ng thøc:  Gi¸ trÞ ghi sæ cña TS =  Gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n  – Gi¶m gi¸ hµng mua  _ ChiÕt khÊu thươngm¹i  + chi phÝ thu mua tµi s¶n.
 20. b. TÝnh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh: Nguyªn gi¸ TS C§ Gi¸ mua s¾m, Gi¸ x©y dùng trÞChi ghiphÝ ®a TS sæ cña vµo sö dông Chi phÝ söa ch÷a TSC§ lín, n©ng cÊp CPvËn chuyÓn, bèc dì CP l¾p ®Æt, ch¹y thö CP lµm t¨ng lîi Ých Gi¸ mua PhÝ kho hµng, bÕn b·i thu ®îc tõ tµi s¶n nh: ThuÕ tríc b¹ t¨ng tÝnh n¨ng ho¹t Gi¸ quyÕt to¸n PhÝ hoa hång, m«i giíi ®éng, kÐo dµi thêi gian Gi¸ cÊp ph¸t sö dông
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2