intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
131
lượt xem
18
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán do PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh biên soạn, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung cần tìm hiểu về sổ kế toán và sổ kế toán. Để nắm rõ hơn kiến thức trong chương học này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh

 1. Chương Sổ kế toán 7 Hình thức sổ kế toán 1
 2. Nội dung trình bày  Sổ kế toán  Hình thức sổ kế toán 2
 3. Sổ kế toán  Khái niệm: Sổ kế toán là sổ theo mẫu qui định, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo hệ thống tài khoản kế toán thống nhất.  Yêu cầu: - Mỗi 1 đơn vị chỉ mở 1 hệ thống sổ kế toán đơn - Ghi sổ căn cứ vào chứng từ gốc hợp lệ că  Các loại sổ kế toán + Sổ kế toán tổng hợp: phản ánh các TK cấp 1 VD: Sổ cái tài khoản + Sổ kế toán chi tiết: phản ánh các TK chi tiết VD: Sổ chi tiết Tài khoản hàng hóa 3
 4. Sổ kế toán - PP ghi sổ: - Mở sổ: đầu niên độ kế toán, ghi số dư đầu kỳ của các dư tài khoản vào các sổ kế toán - Ghi sổ: + Sổ kế toán tổng hợp: phản ánh các TK cấp 1 + Sổ kế toán chi tiết: phản ánh các TK chi tiết + Theo những nguyên tắc quy định - Sửa sai: thực hiện 1 trong 3 pp + PP cải chính + PP ghi bổ sung + PP ghi số âm - Khoá sổ: xác định tổng SPS tăng, tổng SPS giảm, tă số dư cuối kỳ của các tài khoản dư 4
 5. Hình thức sổ kế toán - Khái niệm: Hình thức kế toán là hình thức xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ chứng từ gốc thông qua các sổ sách kế toán để lập các báo cáo tài chính - Doanh nghiệp lựa chọn đăng ký 1 trong 4 hình thức: đăng + Nhật ký sổ cái + Nhật ký chung + Chứng từ ghi sổ + Nhật ký chứng từ - Mỗi hình thức quy định : + Số lượng sổ kế toán lư + Trình tự và phương pháp ghi sổ phương + Kết cấu và mối quan hệ giữa các loại sổ 5
 6. HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ SỔ CÁI Chứng từ gốc Nhật ký Sổ Cái Sổ chi tiết Bảng cân đối Bảng tổng hợp số phát sinh chi tiết Báo cáo tài chính 6
 7. BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH Ngày 30 tháng 11 năm 2003 Ký Tên tài khoản 111 112 hiệu Nợ Có Nợ Có Nợ Có … … 141 Taïm öùng 2.500 2.000 500 7
 8. NHẬT KÝ SỔ CÁI Tháng 12 năm 2003 nă Ngày Chứng từ Diễn 111 … 141 … tháng giải ghi sổ Số Ngày Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù … 16.12.03 457 16.12.03 Taïm öùng 2.300 2.300 Coäng 8
 9. HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG Chứ từ Chứng từ gốc Nhậ Nhật ký Nhậ Nhật ký Nhậ Nhật ký Nhậ Nhật ký Nhậ Nhật ký thu tiền tiề bán hàng chung mua hàng chi tiền tiề SỔ CÁI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9
 10. SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2003 Trang 13 Ngày Chứng từ Diễn giải Đã ghi Số hiệu Số phát tháng ghi sổ cái tài sinh sổ Số Ngày khoản Nợ Có Số trang trước 7.890 7.890 chuyển sang 16.11.2003 203 16.11.03 Thanh toaùn taïm öùng 642 2.000 cuûa NV A 141 2.000 … … … … … … Cộng chuyển sang xxx xxx trang sau 10
 11. SỔ CÁI Năm 2003 Tên tài khoản: Taïm öùng Số hiệu: 141 Ngày Chứng từ Diễn giải Trang Tài Số phát tháng ghi sổ NK khoản sinh sổ Số Ngày chung đối Nợ Có ứng Số dö ñaàu kyø 2.500 30.11.2003 203 16.11.03 Thanh toaùn taïm öùng 13 642 2.000 NV A Soá dö cuoái kyø 500 11
 12. SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN Năm 2003 Ngày Chứng từ Diễn giải Ghi Ghi có các tài khoản tháng Số Ngày nợ 511 333 TK khác ghi sổ TK Số hiệu Số tiền ... … 16.11.03 145 16.11.03 Thu tieàn BH 111 300 30 Coäng Xt Yt … … 12
 13. SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN Năm 2003 Ngày Chứng từ Diễn giải Ghi Ghi nợ các tài khoản tháng Số Ngày có 642 … TK khác ghi sổ TK Số Số tiền hiệu … 16.11.03 406 16.11.03 Chi tieáp khaùch 111 3.400 Coäng Xc Yc 13
 14. SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG HÀNG Năm 2003 Ngày Chứng từ Diễn giải TK ghi nợ Ghi có TK tháng Số Ngày Nguyên Hàng Tài khoản "phải trả ghi sổ vật liệu hoá khác cho người Số số bán" hiệu tiền … 16.11.03 32 16.11.03 Nhaäp HH 1.500 1.500 Xm Ym 14
 15. SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG HÀNG Năm 2003 Ngày Chứng từ Diễn giải Ghi nợ TK Ghi có TK doanh thu tháng Số Ngày "phải thu Sản Hàng Dịch ghi sổ của khách phẩm hoá vụ hàng" … 16.11.03 457 16.11.03 Baùn haøng 2.300 2.300 Coäng Xb Yb 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2