intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Th.s Đào Thị Thu Giang

Chia sẻ: Trần Thị Bích | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

193
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 9 Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả của bài giảng nguyên lý kế toán của thạc sĩ Đào Thị Thu Giang sẽ hệ thống các kiến thức cơ bản về: Khái niệm kết quả kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác, kế toán chi phí bán hàng, kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp, xác định kết quả cuối cùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - Th.s Đào Thị Thu Giang

  1. Chương IX : Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả
  2. I.Khái niệm kết quả kinh doanh Kết quả kinh doanh là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh doanh đã được thực hiện trong một thời kỳ nhất định. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp có lợi nhuận nếu bằng hoặc nhỏ hơn thì doanh nghiệp hoà vốn hoặc lỗ vốn.
  3. 1. Trong doanh nghiệp thương mại nói chung và doanh nghiệp ngoại thương nói riêng, kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh là kết quả bán hàng hoá L· i gép b¸ n DT b¸ n hµng Gi¸ vèn hµng = - hµng thuÇn b¸ n Doanh thu = Doanh - C¸ c kho¶n - ThuÕ tiª u thô thuÇn thu gi¶m trõ ®Æ biÖ thuÕ c t, xuÊt khÈu
  4. 2. Hoạt động TC là hoạt động có liên quan đến việc huy động, quản lý phân phối và sử dụng vốn của DN. Kết quả các hoạt động đầu tư tài chính là kết quả được hình thành từ các nghiệp vụ đầu tư chứng khoán, góp vốn liên doanh, kinh doanh bất động sản, cho vay vốn v. v.. KÕt qu¶ Thu nhËp Chi phÝ ho¹ t ThuÕ (nÕu cã) ho¹ t ®éng = ho¹ t ®éng - ®éng tµi - tµi chÝ nh tµi chÝ nh chÝ nh
  5. Chi phí và thu nhập tài chính Thu nhËp ho¹ t ®éng tµi chÝ nh Chi phÝho¹ t ®éng tµi chÝ nh - L· i do mua b¸ n chøng kho¸ n - Lç do mua b¸ n chøng kho¸ n - Lî i tøc cæ phÇn, l· i tr¸ i phiÕu, - Chi phÝ cho c¸ c ho¹ t ®éng tÝ phiÕ n u ® t­ chøng kho¸ n Çu - Thu nhËp cho thuª TSC§ tµi - Lç do ho¹ t ®éng liª n doanh chÝ nh - Chi phÝho¹ t ®éng ®Çu t­ tµi - Thu l· i cho vay vèn chÝ kh¸ c nh - Thu nhËp do b¸ n bÊt ®éng s¶n - Chi phÝ dù phßng gi¶m gi¸ - Thu nhËp ® î c chia tõ ho¹ t ­ ® t­ Çu ®éng tham gia liª n doanh - ChiÕ khÊu thanh to¸ n cho t - L· i mua b¸ n ngo¹ i tÖ ng­ êi mua - Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ ® t­ Çu
  6. 3. Hoạt động khác là những hoạt động còn lại chưa kể vào 2 hoạt động ở trên. Kết quả khác = Thu nhập khác - chi phí khác Thu nhËp ho¹ t ®éng kh¸ c Chi phÝho¹ t ®éng kh¸ c - Thu do nh­ î ng b¸ n, thanh lý - Chi phÝ thanh lý, nh­ î ng b¸ n TSC§ , b¸ n phÕ liÖu TSC§ , gi¸ trÞcßn l¹ i cña TSC§ - Thu c¸ c kho¶n ®­ î c ph¹ t ®uî c thanh lý nh­ î ng b¸ n. båi th­ êng - C¸ c kho¶n bÞ ph¹ t, bÞ båi - Thu vÒ c¸ c kho¶n nî v¾ chñ ng th­ êng. - Tµi s¶n thõa... - C¸ c kho¶n chi phÝkh¸ c kh¸ c. - Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ - tån kho vµ ph¶i thu khã ®ßi
  7. Kế toán chi phí bán hàng Chi phí bán hàng là toàn bộ những chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến quá trình tổ chức bán hàng hoá, sản phẩm dịch vụ. – Chi phí nhân viên bán hàng – Chi phí vật liệu bao bì – Chi phí công cụ đồ dùng – Chi phí khấu hao TSCĐ – Chi phí dich vụ mua ngoài – Chi phí bảo hành sản phẩm – Chi phí khác bằng tiền
  8. Kế toán chi phí QLDN Chi phí QLDN là toàn bộ các CF đã phát sinh liên quan đến quá trình QLKD, QL hành chính và các CF chung khác liên quan đến toàn DN. – Chi phí nhân viên quản lý: – Chi phí vật liệu quản lý: – Chi phí đồ dùng văn phòng: – Chi phí khấu hao TSCĐ – Thuế phí và lệ phí: là những khoản chi nộp thuế môn bài, thuế nhà đất, và các khoản phí, lệ phí khác. – Chi phí dự phòng: dự phòng phải thu khó đòi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. – Chi phí dịch vụ mua ngoài
  9. Xác định kết quả cuối cùng TK 911. Xác định kết quả kinh doanh TK 632 TK 511, 512 K/C giá vốn hàng bán Kết chuyển doanh thu thuần TK 515, 711 TK 641, 642 K/C thu nhập tàI chính, K/C Chi phí bán hàng, bất thường Chi phí quản lý TK 421 TK 333 (4) TK 421 K/C Lãi Kết chuyển Lỗ Thuế thu nhập
  10. TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG 1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Mức dự phòng giảm giá HH= (Lượng thực tế tồn kho tại thời điểm lập BCTC x Giá gốc theo sổ kế toán) - Giá trị thuần có thể thực hiện được 2. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư TC 3. Dự phòng nợ phải thu khó đòi – 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm. – 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm. – 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2