intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 6 - Phạm Trung

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

123
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc - Chương 6: Cấu tạo mái dốc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, phân loại mái dốc, kết cấu đỡ hệ thống mái, cấu tạo chi tiết mái dốc, phương pháp thiết kế mái dốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Chương 6 - Phạm Trung

CHÖÔNG VI. CAÁU TAÏO MAÙI DOÁC<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM CHUNG.<br /> II. PHAÂN LOAÏI MAÙI DOÁC.<br /> III. KEÁT CAÁU ÑÔÕ HEÄ THOÁNG MAÙI .<br /> IV.CAÁU TAÏO CHI TIEÁT MAÙI DOÁC.<br /> V. PHÖÔNG PHAÙP THIEÁT KEÁ MAÙI DOÁC .<br /> <br /> VI. CAÁU TAÏO MAÙI COÂNG TRÌNH<br /> KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> <br /> <br /> <br /> -<br /> <br /> MAÙI ÔÛ VÒ TRÍ CAO NHAÁT CUÛA COÂNG TRÌNH, MAÙI<br /> VÖØA LAØ KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC VÖØA LAØ CAÁU TRUÙC<br /> BAO CHE CUÛA COÂNG TRÌNH.<br /> YEÂU CAÀU CHUNG:<br /> KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC CUÛA HEÄ MAÙI ÑAÛM BAÛO OÅN<br /> ÑÒNH, BEÀN VÖÕNG. KEÁT CAÁU MAI ÑÖÔÏC LIEÂN<br /> KEÁT VAØO HEÄ THOÁNG KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC<br /> CHUNG CUÛA COÂNG TRÌNH, COÙ ÑUÛ KHAÛ NAÊNG<br /> CHÒU ÑÖÔÏC TAÙC ÑOÄNG BAÁT LÔÏI CUÛA KHÍ HAÄU.<br /> <br /> - CAÁU TAÏO & VAÄT LIEÄU TAÁM LÔÏP ÑAÛM BAÛO KHAÛ<br /> NAÊNG THOÙAT NÖÔÙC NHANH, CHOÁNG THAÁM<br /> TOÁT, CAÙCH NHIEÄT BÖÙC XAÏ MAËT TRÔØI HIEÄU<br /> QUÛA.<br /> <br /> VI. CAÁU TAÏO MAÙI COÂNG TRÌNH<br /> VAÄT LIEÄU<br /> <br /> <br /> <br /> KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC MAÙI: GOÃ, THEÙP,<br /> BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP.<br /> <br /> <br /> <br /> TAÁM LÔÏP: THÖÏC VAÄT (TRANH, LAÙ,<br /> GOÃ), ÑAÁT, ÑAÁT NUNG (NGOÙI), ÑAÙ,<br /> CIMAÊNG, KIM LOÏAI, NHÖÏA, THUÛY<br /> TINH, . . .<br /> <br /> <br /> <br /> HEÄ THOÁNG TRAÀN BEÂN DÖÔÙI MAÙI:<br /> THÖÏC VAÄT (TRE, RÔM RAÏ, GOÃ), ÑAÁT,<br /> KIM LOÏAI, SÔÏI THUÛY TINH, THAÏCH<br /> CAO, CIMAÊNG.<br /> <br /> VI. CAÁU TAÏO MAÙI COÂNG TRÌNH<br /> PHAÂN LOÏAI MAÙI<br /> • HÌNH DAÙNG MAÙI ÑÖÔÏC QUYEÁT<br /> ÑÒNH BÔÛI CAÙC YEÁU TOÁ:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MAËT BAÈNG COÂNG TRÌNH.<br /> KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC: VAÄT LIEÄU,<br /> HÌNH THÖÙC CUÛA KEÁT CAÁU (<br /> DAÀM, DAØN, VÌ KEØO TAM GIAÙC, VÌ<br /> KEØO HÌNH THANG…).<br /> VAÄT LIEÄU TAÁM LÔÏP.<br /> TRÌNH ÑOÄ, KYÕ THUAÄT THI COÂNG.<br /> COÂNG NAÊNG CUÛA KHOÂNG GIAN<br /> BEÂN TRONG COÂNG TRÌNH.<br /> HÌNH THÖÙC KIEÁN TRUÙC TRUYEÀN<br /> THOÁNG CUÛA ÑÒA PHÖÔNG.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2