intTypePromotion=3

Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Dẫn nhập - Phạm Trung

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
41
lượt xem
7
download

Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Dẫn nhập - Phạm Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Phần dẫn nhập" trình bày mục tiêu môn học, quy định của môn học, các khái niệm căn bản, các bộ phận cấu thành công trình kiến trúc, phân loại cấu tạo kiến trúc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc: Dẫn nhập - Phạm Trung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM<br /> KHOA KIẾN TRÚC<br /> <br /> MOÂN HOÏC<br /> <br /> NGUYEÂN LYÙ<br /> <br /> THIEÁT KEÁ CAÁU TAÏO KIEÁN TRUÙC<br /> <br /> Bộ môn kiến trúc công nghiệp<br /> <br /> NOÄI DUNG HOÏC PHAÀN<br /> NGUYEÂN LYÙ CAÁU TAÏO KIEÁN TRUÙC<br /> GIÔÙI THIEÄU VEÀ MOÂN HOÏC, MUÏC TIEÂU ÑAØO TAÏO, GIAÙO TRÌNH, TAØI LIEÄU<br /> THAM KHAÛO, PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ KEÁT THUÙC HOÏC PHAÀN<br /> <br /> DAÃN NHAÄP<br /> CHÖÔNG I. CAÁU TAÏO MOÙNG COÂNG TRÌNH.<br /> CHÖÔNG II. CAÁU TAÏO TÖÔØNG COÂNG TRÌNH.<br /> CHÖÔNG III. CAÁU TAÏO CÖÛA COÂNG TRÌNH.<br /> CHÖÔNG VI. CAÁU TAÏO SAØN COÂNG TRÌNH.<br /> CHÖÔNG V. CAÁU TAÏO CAÀU THANG.<br /> CHÖÔNG VI. CAÁU TAÏO MAÙI DOÁC.<br /> CHUYEÂN ÑEÀ TOÅ CHÖÙC KHE BIEÁN DAÏNG TRONG CT<br /> <br /> MUÏC TIEÂU ÑAØO TAÏO MOÂN HOÏC<br /> ÑOÁI VÔÙI SINH VIEÂN NGAØNH KIEÁN TRUÙC<br /> QUY TRÌNH CUÛA MOÄT DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG:<br /> <br />  LAÄP DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ (baùo caùo ñaàu tö, nghieân cöùu tieàn khaû thi,<br /> khaû thi).<br /> <br />  THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ (thieát keá sô phaùc – sô boä).<br />  THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT ( thieát keá kyõ thuaät thi coâng).<br />  THI COÂNG XAÂY LAÉP (thöïc hieän döï aùn) .<br />  HOAØN THAØNH COÂNG TRÌNH (nghieäm thu – ñöa coâng trình vaøo<br /> söû duïng).<br /> <br /> MUÏC TIEÂU ÑAØO TAÏO MOÂN HOÏC<br /> ÑOÁI VÔÙI SINH VIEÂN NGAØNH KIEÁN TRUÙC<br /> MOÁI QUAN HEÄ VAØ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG THAM GIA XAÂY DÖÏNG<br /> COÂNG TRÌNH:<br /> <br />  KIEÁN TRUÙC SÖ.<br />  KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG.<br />  CAÙC CAÙN BOÄ KYÕ THUAÄT KHAÙC<br />  ÑOÄI NGUÕ COÂNG NHAÂN KYÕ THUAÄT.<br />  BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ, GIAÙM SAÙT.<br /> <br /> MUÏC TIEÂU ÑAØO TAÏO MOÂN HOÏC<br /> ÑOÁI VÔÙI SINH VIEÂN NGAØNH KIEÁN TRUÙC<br /> <br /> ª TRANG BÒ KIEÁN THÖÙC TOÅNG QUAÙT VEÀ CAÙC BOÄ PHAÄN CAÁU<br /> TAÏO NEÂN COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC VAØ NGUYEÂN TAÉC LIEÂN<br /> KEÁT GIÖÕA CHUÙNG ÑEÅ HÌNH THAØNH COÂNG TRÌNH.<br /> ª KYÕ NAÊNG VAÄN DUÏNG SAÙNG TAÏO TRONG THIEÁT KEÁ KIEÁN<br /> TRUÙC VAØ TRIEÅN KHAI HOÀ SÔ KYÕ THUAÄT<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản