intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 2: Hình thành ý tưởng nghiên cứu phát triển kế hoạch nghiên cứu

Chia sẻ: Hoho Hoho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

55
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 trình bày một số nội dung như: Sự hình thành ý tưởng, định hướng nghiên cứu, chọn chủ đề nghiên cứu, định hình vấn đề nghiên cứu, chọn biến để nghiên cứu, làm thế nào để viết một đề cương nghiên cứu, thảo luận với người hướng dẫn,... Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học môi trường - Chương 2: Hình thành ý tưởng nghiên cứu phát triển kế hoạch nghiên cứu

Chöông 2<br /> HÌNH THAØNH YÙ TÖÔÛNG NGHIEÂN CÖÙU<br /> PHAÙT TRIEÅN KEÁ HOAÏCH NGHIEÂN CÖÙU<br /> <br /> TS. Leâ Quoác Tuaán<br /> Khoa Coâng Moâi tröôøng vaø Taøi Nguyeân<br /> Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> SÖÏ HÌNH THAØNH YÙ TÖÔÛNG<br /> 1. YÙ töôûng thöôøng xuaát phaùt töø caùc vaán ñeà<br /> thöïc tieãn<br /> 2. Laø moät quaù trình phöùc taïp vaø coù ñònh<br /> höôùng<br /> 3. Xuaát phaùt töø moät caù theå hoaëc söï thaûo luaän<br /> cuûa moät taäp theå<br /> <br /> ÑÒNH HÖÔÙNG NGHIEÂN CÖÙU<br /> <br /> Choïn chuû ñeà nghieân cöùu<br /> Chuû ñeà ñöôïc choïn phaûi haáp daãn<br /> Nhaèm giaûi quyeát moät vaán ñeà<br /> Döïa treân neàn taûng cuûa caùc nghieân cöùu<br /> tröôùc ñoù<br /> Döïa vaøo lyù thuyeát<br /> <br /> Tham khaûo taøi lieäu<br /> Tìm vaø ñoïc caùc taøi lieäu lieân quan ñeán ñeà taøi nghieân<br /> cöùu<br /> Naém baét caùc yù töôûng chính töø caùc taøi lieäu ñöôïc tham<br /> khaûo<br /> Vieäc tham khaûo taøi lieäu giuùp ngöôøi nghieân cöùu bieát<br /> ñöôïc vaán ñeà gì ñaõ ñöôïc giaûi quyeát, chöa ñöôïc giaûi<br /> quyeát<br /> Vieäc tham khaûo taøi lieäu coøn dieãn ra lieân tuïc vaø<br /> thöôøng xuyeân trong quaù trình nghieân cöùu<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2