intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

716
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại là: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, bản chất và vai trò quản lý nhà nước về thương mại, các nguyên tắc và phương pháp, hệ thống tổ chức bộ máy, nội dung cơ bản, kế hoạch hóa thương mại, pháp luật về thương mại,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý nhà nước về thương mại - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Bộ môn: Quản lý kinh tế<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HỌC PHẦN<br /> QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ THƢƠNG MẠI<br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> KHOA KINH TẾ - LUẬT<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> KẾT CẤU HỌC PHẦN<br /> <br /> Chương 1: Đối tượng,nội dung và phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 2: Bản chất và vai trò QLNN về TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 4: Hệ thống tổ chức bộ máy QLNN về TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 3: Các nguyên tắc và phương pháp QLNN về TM<br /> <br /> U<br /> M<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> Chương 7: Chính sách QLNN về TM<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> Chương 6: Kế hoạch hóa thương mại<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 5: Nội dung cơ bản của QLNN về TM<br /> <br /> Chương 8: Pháp luật về thương mại<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 9: Đổi mới QLNN về TM trong quá trình hội nhập quốc tế<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP của Chính phủ<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 và Nghị định<br /> 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Luật Thương mại Việt Nam 2005 và các Nghị định hướng<br /> dẫn thực hiện<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> Lương Xuân Quỳ(2006), QLNN trong nền KTTT định hướng XHCN ở<br /> Việt Nam, NXB Lý luận chính trị<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Thân Danh Phúc, Hà Văn Sự(2006), Tập bài giảng<br /> QLNN về TM Bộ môn KTTM, Trường Đại học Thương mại<br /> Thân Danh Phúc, Ngô Xuân Bình(2002), Tập bài giảng KTTMVN, Bộ<br /> môn KTTM, Trường Đại học Thương mại<br /> <br /> Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu(2008), Giáo trình QLNN về kinh tế, NXB<br /> Đại học Kinh tế quốc dân.<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Lê Danh Vĩnh(2006), 20 năm đổi mới cơ chế, chính sách thương mại<br /> Việt Nam – Những thành tựu và bài học kinh nghiệm, Nhà xuất bản Trẻ<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> 1.3. Nhiệm vụ môn học<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP VÀ NHIỆM VỤ MÔN HỌC<br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 1:<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Là các mối quan hệ tương tác giữa các thực<br /> thể liên quan đến thương mại thông qua sử<br /> dụng hệ thống các nguyên tắc, phương pháp<br /> và các công cụ quản lý để tác động vào các<br /> đối tượng quản lý<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Là tính quy luật của các quan hệ tác động<br /> và xu hướng sử dụng<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> Là các mối quan hệ tương tác<br /> giữa các thực thể có liên quan tới<br /> hoạt động thương mại và quản lý<br /> hoạt động thương mại của 1 quốc gia<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1. Đối tƣợng nghiên cứu<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2