intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 4. Nghiên cứu tài chính dự án đầu tư - GV: Huỳnh Nhựt Nghĩa

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

125
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm khẳng định tiềm lực tài chính cho việc thực hiện dự án. Phân tích những kết quả hạch toán kinh tế của dự án.Để đạt được mục đích trên, trong quá trình phân tích tài chính cần áp dụng những phương pháp phân tích phù hợp và sử dụng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết. thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 4. Nghiên cứu tài chính dự án đầu tư - GV: Huỳnh Nhựt Nghĩa

 1. CHƯƠNG 4 – NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Mục đích, yêu cầu: cầu: - Trang bị những kiến thức cơ bản về nghiên cứu tài chính một dự án đầu tư - Nắm được kiến thức để vận dụng nghiên cứu tài chính một dự án đầu tư Nội dung chính: chính: - Mục đích và tác dụng nghiên cứu tài chính một dự án đầu tư - Xác định tỷ suất tính toán và chọn thời điểm tính toán trong nghiên cứu tài chính một dự án đầu tư - Nội dung nghiên cứu tài chính một dự án đầu tư
 2. 4.1. MỤC ĐÍCH VÀ TÁC DỤNG CỦA NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  4.1.1 Mục đích nghiên cứu tài chính  4.1.2. Tác dụng của nghiên cứu tài chính dự án đầu tư
 3. 4.1.1 Mục đích nghiên cứu tài chính  - Nhằm khẳng định tiềm lực tài chính cho việc thực hiện dự án  - Phân tích những kết quả hạch toán kinh tế của dự án. án.  Để đạt được mục đích trên, trong quá trình phân tích tài chính cần áp dụng những phương pháp phân tích phù hợp và sử dụng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết. thiết.
 4. 4.1.2. Tác dụng của nghiên cứu tài chính dự án đầu tư  - Xác định được quy mô đầu tư, cơ cấu các loại vốn, nguồn tài trợ cho dự án, tính toán thu chi lỗ lãi, những lợi ích thiết thực mang lại cho nhà đầu tư và cho cả cộng đồng. đồng.  - Đánh giá được hiệu quả về mặt tài chính của việc đầu tư nhằm quyết định có nên đầu tư hay không? Nhà nước cũng căn cứ vào đây để xem xét lợi ích tài chính có hợp lý hay không? Dự án có đạt được các lợi ích tài chính hay không và dự án có an toàn về mặt tài chính hay không?  - Nghiên cứu tài chính là cơ sở để tiến hành nghiên cứu kinh tế - xã hội
 5. 4.2. XÁC ĐỊNH TỶ SUẤT TÍNH TOÁN VÀ THỜI ĐIỂM TÍNH TOÁN  4.2.1 Xác định tỷ suất tính toán  4.2.2 Chọn thời điểm tính toán. toán.
 6.  4.2.1 Xác định tỷ suất tính toán  1. Trường hợp đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn tự có: Tỷ suất tính toán của nguồn vốn tự có có thể có: được lấy bằng lãi suất tiền vay của ngân hàng thương mại. mại.  2. Trường hợp đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn đi vay. Tỷ suất tính toán của nguồn vốn đi vay có vay. thể được lấy lớn hơn lãi suất tiền vay của ngân hàng thương mại. mại.
 7. 3. Trường hợp đầu tư vừa bằng nguồn vốn tự có vừa bằng nguồn vốn đi vay  Trong trường hợp này tỷ suất tính toán lấy theo mức trung bình chung lãi suất của cả 2 nguồn vốn và được xác định theo công thức: thức:  Trong đó: đó:  Kvtc – Vốn tự có  rvtc – Mức lãi suất xác định cho vốn tự có  Kvđv – Vốn đi vay  rvđv – Mức lãi suất xác định cho vốn đi vay
 8. 4. Trường hợp đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau  Trong trường hợp này tỷ suất tính toán của dự án được xác định theo trung bình chung lãi suất của tất cả các nguồn vốn. vốn.  Trong đó: Ki – Giá trị nguồn vốn i đó:  ri – Mức lãi suất xác định cho nguồn
 9. 5. Tỷ suất chiết khấu điều chỉnh theo sự rủi ro  Công thức tính như sau  Trong đó: R – Tỷ suất chiết khấu được điều chỉnh đó: theo sự rủi ro  r – Tỷ suất chiết khấu trước khi điều chỉnh theo sự rủi ro  p – Xác suất rủi ro
 10. 6. Tỷ lệ chiết khấu điều chỉnh theo lạm phát  Lạm phát cũng được coi là một yếu tố rủi ro khi đầu tư. Vì tư. vậy khi lập dự án đầu tư cần tính đến yếu tố lạm phát, trên cơ sở đó xác định lại hiệu quả của dự án đầu tư. Có thể sử tư. dụng tỷ lệ chiết khấu điều chỉnh theo lạm phát làm cơ sở cho việc xác định lại hiệu quả dự án. Công thức xác định tỷ án. lệ chiết khấu được điều chỉnh theo lạm phát như sau: sau:  Rl = (1 + r) (1 + L) – 1  Trong đó: Rl - Tỷ lệ chiết khấu được điều chỉnh theo lạm đó: phát  r - Tỷ lệ chiết khấu được chọn để tính toán  L – Tỷ lệ lạm phát
 11.  4.2.2 Chọn thời điểm tính toán  Thời điểm tính toán xác định theo năm và thường được gọi là năm gốc. gốc.  Đối với các dự án đầu tư có quy mô không lớn, thời gian chuẩn bị để đưa công trình đầu tư vào sản xuất kinh doanh không dài thì thời điểm tính toán không dài thì thời điểm tính toán thường được xác định là thời điểm hiện tại hay thời điểm bắt đầu thực hiện dự án. án.
 12. Đối với các dự án có quy mô lớn, thời gian chuẩn bị để đưa công trình vào sử dụng dài thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể có thể chọn thời điểm như sau: sau:  Nếu chu kỳ dự án, tỷ lệ lạm phát và mức lãi suất của các nguồn vốn theo dự đoán biến đông không đáng kể và tỷ suất tính toán được xác định đúng với phương pháp khoa học, có tính đến các yếu tố rủi ro đối với sản xuất thì thời điểm tính toán có thể lấy là thời điểm hiện tại (thời điểm lập dự án) hoặc thời điểm bắt đầu thực hiện dự án. án.  Thời điểm tính toán là năm kết thúc giai đoạn thi công xây dựng công trình và đưa công trình đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh
 13. 4.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ  4.3.1 Xác định tổng mức vốn đầu tư  4.3.2 Lập các báo cáo tài chính dự kiến cho từng năm hoặc từng giai đoạn của đời dự án  4.3.3. Tính các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính của dự án đầu tư  4.3.4. So sánh đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư
 14.  4.3.1 Xác định tổng mức vốn đầu tư  Xác định vốn đầu tư cần thực hiện từng năm và toàn bộ dự án trên cơ sở kế hoạch tiến độ thực hiện đầu tư dự kiến. Trong tổng số vốn đầu tư trên cần kiến. tách riêng các nhóm  - Theo nguồn vốn: vốn góp, vốn vay (ngắn hạn, vốn: trung hạn, dài hạn với lãi xuất theo từng nguồn). nguồn).  - Theo hình thức vốn: bằng tiền (Việt Nam, ngoại vốn: tệ), bằng hiện vật, bằng tài sản khác tổng mức vốn đầu tư của dự án bao gồm toàn bộ số vốn cần thiết để thiết lập và đưa dự án vào hoạt động. Tổng mức động. vốn này được chia ra thành hai loại: loại:
 15.  Vốn cố định bao gồm: Chi phí chuẩn bị; chi phí cho gồm: bị; xây lắp và mua sắm thiết bị gồm các khoản chi phí ban đầu về đất, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, chi phí về máy móc thiết bị, phương tiện vận tải… tải…  Vốn lưu động ban đầu gồm các chi phi phí để tạo ra các tài sản lưu động ban đầu nhằm đảm bảo cho dự án có thể đi vào hoạt động bình thường theo các điều kiện kinh tế, kỹ thuật đã dự tính. tính.  Tổng mức vốn đầu tư dự tính của dự án cần được xem xét theo từng giai đoạn của quá trình thực hiện đầu tư và được xác định bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ, bằng hiện vật hoặc bằng tài sản khác. khác.
 16. Xác định các nguồn tài trợ cho dự án, khả năng đảm bảo vốn từ mỗi nguồn về mặt số lượng và tiến độ: độ:  Xem xét các nguồn tài trợ cho dự án, khả năng đảm bảo vốn từ mỗi nguồn về mặt số lượng và tiến độ.độ. Các nguồn tài trợ cho dự án có thể là ngân sách cấp phát, ngân hàng cho vay, vốn góp cổ phần, vốn liên doanh do các bên liên doanh góp, vốn tự có hoặc vốn huy động từ các nguồn khác. khác.
 17. 4.3.2 Lập các báo cáo tài chính dự kiến cho từng năm hoặc từng giai đoạn của đời dự án  Cần lập bảng chi phí sản xuất hoặc dịch vụ, doanh thu, bảng dự tính mức lỗ lãi, bảng dự trù cân đối kế toán, bảng dự tính cân đối thu chi. chi.  Dự tính doanh thu từ hoạt động của dự án: gồm doanh án: thu bán sản phẩm chính, sản phẩm phụ.. và từ dịch vụ cung phụ.. cấp cho bên ngoài. Doanh thu này được tính cho từng năm ngoài. hoạt động và dựa vào kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hàng năm của dự án để xác định  Dự tính chi phí sản xuất: Chi phí này cũng được tính cho xuất: từng năm trong suốt cả đời dự án. Việc dự tính dựa trên kế án. hoạch sản xuất hàng năm, kế hoạch khấu hao và kế hoạch trả nợ của dự án
 18.  Dự tính mức lỗ lãi của dự án: Trên cơ sở số liệu án: dự tính về tổng doanh thu, chi phí từng năm tiến hành dự tính mức lãi lỗ hàng năm của dự án. Đây là án. chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất trong từng năm của đời dự án. án.  Dự trù cân đối kế toán của dự án: Được tính cho án: từng năm hoạt động của dự án. Nó mô tả tình trạng án. tài chính hoạt động kinh doanh của dự án thông qua việc cân đối giữa tài sản và nguồn vốn trong từng năm hoạt động của dự án. Đây là nguồn tài liệu án. giúp cho chủ đầu tư phân tích đánh giá được khả năng cân bằng tài chính của dự án. án.
 19. 4.3.3. Tính các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính của dự án đầu tư  Chỉ tiêu đánh giá tiềm lực tài chính của doanh nghiệp  - Hệ số vốn tự có so với vốn vay: Hệ số này phải lớn hơn vay: hoặc bằng 1. Đối với dự án có triển vọng, hiệu quả thu được là rõ ràng thì hệ số này có thể nhỏ hơn 1, vào khoảng 2/3 thì dự án thuận lợi. lợi.  - Tỷ trọng vốn tự có trong vốn đầu tư phải lớn hơn hoặc bằng 50%. Đối với các dự án có triển vọng, hiệu quả rõ ràng 50% thì tỷ trọng này có thể là 40%, thì dự án thuận lợi. 40% lợi.  - Tỷ lệ giữa tài sản lưu động có so với tài sản lưu động nợ  - Tỷ lệ giữa vốn lưu động và nợ ngắn hạn  - Tỷ lệ giữa tổng thu từ lợi nhuận thuần và khấu hao so với nợ đến hạn phải trả
 20. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án  Trường hợp dự án đầu tư hoạt động trong điều kiện an toàn  1.Chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (Net Present Value – NPV)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2