intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Min Yoen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

29
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính công: Chương 4 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Quản lý thu thuế, quản lý thu lệ phí và phí thuộc ngân sách nhà nước, quản lý các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - ĐH Thương Mại

 1. CHƯƠNG IV QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D 4.1 QUẢN LÝ THU THUẾ H 4.2 QUẢN LÝ THU LỆ PHÍ VÀ PHÍ THUỘC NSNN TM 4.3 QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA NSNN _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 1
 2. CHƯƠNG IV QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC D 4.1. QUẢN LÝ THU THUẾ H 4.1.1. Một số vấn đề chung về thuế TM 4.1.2. Nội dung cơ bản của quản lý thu thuế _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 2
 3. 4.1.1. Một số vấn đề chung về thuế * Khái niệmD H Là một khoản thu có t.chất bắt buộc, được quy định bởi TM p.luật do các tổ chức và cá nhân t.hiện nhằm đáp ứng n.cầu chi tiêu của NN vì lợi ích chung. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 3
 4. 4.1.1. Một số vấn đề chung về thuế D * Đặc điểm cơ bản của thuế H - Mang tính chất không hoàn trả t.tiếp TM - Là khoản động viên bắt buộc phi hình sự gắn với q.lực của NN _T - Là một h.thức phân phối lại, gắn chặt với các h.động k.tế M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 4
 5. 4.1.1. Một số vấn đề chung về thuế * Phân loại thuế D - Phân loại thuế theo k.năng chuyển dịch gánh nặng thuế (theo tính chất) H + Thuế gián thu + Thuế trực thu TM _T - Phân loại thuế theo cơ sở tính thuế + Thuế thu nhập + Thuế tiêu dùng M + Thuế tài sản U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 5
 6. Các yếu tố cấu thành của một sắc thuế - Tên gọi D - Đối tượng nộp thuế H - Đối tượng chịu thuế - Thuế suất TM - Đơn vị tính thuế _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 6
 7. D - Giá tính thuế - Miễn giảm thuế H - Thủ tục nộp thuế TM _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 7
 8. 4.1.1. Một số vấn đề chung về thuế D * Vai trò của thuế - H Là khoản thu chủ yếu của NSNN - - TM Là c.cụ qlý và điều tiết vĩ mô nền KT Là c.cụ góp phần điều tiết TN và t.hiện bình đẳng, công bằng XH. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 8
 9. 4.1.2. Nội dung cơ bản của quản lý thu thuế * M.tiêu q.lý thu thuế: D - Đảm bảo kế hoạch thu NSNN một cách đầy đủ, kịp thời theo dự H toán thuế đã được c.quan quyền lực NN quyết định. TM - Phát huy vai trò tích cực của hệ thống thuế trong điều chỉnh vĩ mô các hoạt động KTXH. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 9
 10. * M.tiêu q.lý thu thuế (tiếp) - B.đảm các văn bản p.luật về thuế được thực thi một cách nghiêm D chỉnh trong thực tiễn đời sống KT – XH. H - Tạo đ.kiện thuận lợi cho người nộp thuế t.hiện nghĩa vụ thuế, TM đ.bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 10
 11. 4.1.3. Quản lý thu thuế * Y/cầu q.lý thu thuế:  D Thu đúng, thu đủ theo luật định.  H XD b.pháp thu phù hợp với thực trạng KT - XH trong từng t.kỳ.  TM Gắn với việc t.hiện các m.tiêu KT - XH vĩ mô của NN. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 11
 12. 4.1.3. Quản lý thu thuế D * N.tắc q.lý thu thuế - H Nguyên tắc thống nhất, tập trung dân chủ - TM Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả Nguyên tắc phù hợp - _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 12
 13. 4.2. QUẢN LÝ THU LỆ PHÍ VÀ PHÍ THUỘC NSNN D H 4.2.1. Một số vấn đề chung về lệ phí và phí TM 4.2.2. Nội dung cơ bản của quản lý thu lệ phí và phí thuộc NSNN _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 13
 14. 4.2.1. Một số vấn đề chung về lệ phí và phí thuộc NSNN * Khái niệm D - Lệ phí là khoản thu gắn liền với việc c.cấp t.tiếp các DV hành H chính p.lý của NN cho các thể nhân, pháp nhân nhằm p.vụ cho TM công việc q.lý NN theo quy định của PL. _T - Phí là khoản thu nhằm thu hồi CP đ.tư c.cấp các HH, DV công không thuần túy theo quy định của PL và là khoản tiền mà M t.chức các nhân phải trả khi sd các HH, DV công đó. U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 14
 15. 4.2.1. Một số vấn đề chung về phí và lệ phí * Đặc điểm của phí và lệ phí D - Là khoản thu bắt buộc và phát sinh TX của NSNN. H - Là khoản thu mang t.chất hoàn trả gắn t.tiếp với việc hưởng TM thụ các DV do NN đ.tư c.cấp có thu phí hoặc lệ phí theo quy định của PL. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 15
 16. 4.2.1. Một số vấn đề chung về phí và lệ phí * Phân loại phí D - C.cứ vào chủ thể đ.tư c.cấp DV thu phí và q.lý thu phí: + Phí thuộc NSNNH TM + Phí không thuộc NSNN _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 16
 17. * Phân loại phí (tiếp) - C.cứ vào cấp q.lý thuộc bộ máy NN: D + Phí thuộc TW q.lý H + Phí thuộc ĐP q.lý TM - C.cứ vào l.vực h.động KT-XH: + Phí phát sinh từ các l.vực h.động k.tế; _T + Phí phát sinh từ các h.động văn xã; M + Phí phát sinh từ các l.vực khác như án phí, phí d.vụ p.lý U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 17
 18. 4.2.1. Một số vấn đề chung về phí và lệ phí * Phân loại lệ phí D - C.cứ vào cấp q.lý thuộc bộ máy NN: H + Lệ phí thuộc TW q.lý TM + Lệ phí thuộc ĐP q.lý _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 18
 19. * Phân loại lệ phí (tiếp) - C.cứ vào t.chất của các DV thu phí: D + Lệ phí q.lý NN l.quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; H + Lệ phí q.lý NN l.quan đến quyền sh, quyền sd tài nguyên; TM + Lệ phí q.lý NN l.quan đến SX KD; + Lệ phí q.lý NN đ.biệt về chủ quyền quốc gia. _T M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 19
 20. 4.2.1. Một số vấn đề chung về phí và lệ phí * Vai trò của phí và lệ phí D - Góp phần tăng thêm n.thu cho NSNN. H - Đ.bảo công bằng giữa các t.chức và cá nhân trong XH trong việc TM khai thác và hưởng thụ những lợi ích từ DV công do NN c.cấp. - P.vụ công việc q.lý của NN đối với các h.động KT - XH. _T - Nâng cao ý thức t.nhiệm của người dân, tránh tình trạng lạm sd d.vụ công cộng. M U Bộ môn Tài chính doanh nghiệp 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=29

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2