intTypePromotion=1

Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 1: Tổng quan thị trường tài chính

Chia sẻ: Pham Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
189
lượt xem
14
download

Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 1: Tổng quan thị trường tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của chương 1 là giúp các bạn nắm các cơ sở hình thành thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 1: Tổng quan thị trường tài chính

  1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Sự phát triển của các hình thái thị trường tài chính:  Hình thức giản đơn nhất: quan hệ vay mượn trực tiếp giữa các tầng lớp dân cư hoặc quan hệ tín dụng thương mại giữa các doanh nghiệp.  Hình thức thứ hai: thông qua các tổ chức tài chính trung gian như Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính.  Hình thức thứ ba: chủ thể đại diện cho nhu cầu vốn đầu tư chủ động tìm kiếm nguồn vốn đầu tư bằng cách Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM phát hành các chứng từ có giá. Mail: buitoan.hui@gmail.com Bài giảng môn: Thị trường tài chính DĐ: 0986 785 984 Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 4 NỘI DUNG CHÍNH KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  Cơ sở hình thành thị trường tài chính  Laø thò tröôøng trong ñoù caùc loaïi voán ngaén  Khái niệm và phân loại thị trường tài chính haïn, trung haïn, daøi haïn, ñöôïc chuyeån töø  Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh nôi “thöøa” sang nôi “thieáu” ñeå ñaùp öùng tế thị trường. nhu caàu phaùt trieån neàn kinh teá xaõ hoäi.  Sự hình thành và phát triển thị trường tài chính Việt Nam  Laø nôi gaëp gôõ giöõa nhöõng beân coù nguoàn voán dö thöøa vôùi nhöõng beân coù nhu caàu söû duïng chuùng. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 2 Giảng viên: Bùi Ngọc Toản CƠ SỞ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH BẢN CHẤT THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  Bản chất của thị trường tài chính là sự luân chuyển vốn, giao lưu vốn trong xã hội Mối liên hệ giữa 3 thị trường cơ bản Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  2. CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Caên cöù Phaân Noäi dung vaøo thaøn  Chöùc naêng quan troïng nhaát cuûa TTTC là : daãn h nguoàn taøi chính (huy động vốn  nguồn vốn lớn Hình TT - Là thị trường trong đó người cần huy động vốn dựa trên việc thöùc công phát hành các công cụ nợ như: trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu,...  tài trợ cho các chủ thể có nhu cầu) - theå hiện huy cụ khaû naêng cung öùng nguoàn taøi chính ñeán nhöõng động nợ voán chuû theå caàn nguoàn taøi chính; (Hay TT - Là thị trường trong đó người cần huy động vốn dựa trên việc công phát hành các cổ phiếu.  Chöùc naêng kích thích tieát kieäm vaø ñaàu tö; tính chất cụ chuyên vốn  Chöùc naêng hình thaønh giaù caùc taøi saûn taøi chính; môn hóa TT - Là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng khoán phái  Chöùc naêng taïo tính thanh khoaûn (khaû naêng của thị trường) công sinh – đây là những công cụ tài chính cao cấp như: chứng quyền, chuyeån ñoåi thaønh tieàn) cho taøi saûn taøi chính. cụ quyền chọn, hợp đồng tương lai,… phái sinh Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  Vậy vai trò của TTTC là: Caên cöù Phaân Noäi dung Tạo lập nguồn vốn cho nền kinh tế; vaøo thaønh Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Caáp TT caáp - Là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát baäc thò 1 (TT sơ hành. nền kinh tế; tröôøng cấp) Đẩy nhanh quá trình tự do hóa tài chính và hội (Hay cơ TT caáp - Laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng giao dòch mua baùn cấu thị 2 (TT caùc loaïi CK ñaõ ñöôïc phaùt haønh ôû TT caáp1. nhập quốc tế. trường) thứ cấp) Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Thò tröôøng taøi chính coù 3 yeáu toá cô baûn: Ñoái töôïng cuûa TTTC: laø nhöõng nguoàn cung vaø Caên cöù Phaân Noäi dung vaøo thaønh caàu veà voán; Kyø haïn - Laø nôi caùc coâng cuï nôï ngaén haïn coù kyø haïn döôùi Coâng cuï tham gia treân TTTC: bao goàm caùc loaïi coâng cuï TT moät naêm ñöôïc mua baùn, goàm: tín phieáu kho baïc, chöùng töø coù giaù trò do các chủ thể phát hành; tieàn nôï (Hay caùc loaïi thöông phieáu, kyø phieáu, chöùng chæ tieàn teä Chuû theå cuûa TTTC: laø nhöõng theå nhaân vaø phaùp thời hạn göûi, kyø phieáu ngaân haøng, caùc kheá öôùc cho vay… nhaân tham gia treân TTTC chuû yeáu laø caùc ngaân luân - Laø nôi caùc coâng cuï trung vaø daøi haïn coù kyø haïn chuyển TT treân 1 naêm ñöôïc mua baùn, goàm: coå phieáu, traùi haøng thöông maïi, coâng ty taøi chính, coâng ty baûo vốn) voán phieáu, caùc hôïp ñoàng vay theá chaáp… hieåm, quyõ ñaàu tö, … Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  3. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CÂU HỎI ÔN TẬP 1, TTTC cung cấp các nguồn vốn có kỳ hạn trong bao lâu? 2, Trình bày các chức năng của TTTC? 3, Vai trò của TTTC trong nền kinh tế thị trường hiện nay? 4, Trình bày các yếu tố cơ bản của TTTC? 5, Trình bày cấu trúc của TTTC? Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Các điều kiện cần thiết để hình thành TTTC CÂU HỎI ÔN TẬP  Nền kinh tế hàng hoá phát triển, tiền tệ ổn định; 6, Trong nền kinh tế thị trường, cung cầu về vốn  Các công cụ tài chính phải đa dạng; được thực hiện dưới những hình thức nào?  Hình thành và phát triển các tổ chức trung gian tài 7, Trong nền kinh tế thị trường, hàng hóa của TTTC chính; là gì?  Hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý; 8, Cuộc khủng hoảng tài chính ở Thái Lan xảy ra  Xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật; vào năm nào?  Cần có đội ngũ các nhà kinh doanh, các nhà quản 9, Thuật ngữ “Eurodollars” hàm ý gì? lý am hiểu kiến thức của thị trường tài chính; 10, Trình bày vị trí và vai trò của thị trường chứng … khoán đối với TTTC? Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 14 Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Sự hình thành và phát triển thị trường tài chính Việt Nam THẢO LUẬN Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 15 Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2