intTypePromotion=3

Bài giảng tóm tắt môn: Điện tử 2

Chia sẻ: Nguyenhoanglong Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
294
lượt xem
78
download

Bài giảng tóm tắt môn: Điện tử 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Bài giảng tóm tắt môn điện tử 2 do TS.Phạm Hồng Liên biên soạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tóm tắt môn: Điện tử 2

  1. BAØI GIAÛNG TOÙM TAÉT MOÂN : ÑIEÄN TÖÛ 2 Ngöôøi soaïn : TS.Phaïm Hoàng Lieân Chöông 1 : ÑAÙP ÖÙNG TAÀN SOÁ THAÁP CUÛA MAÏCH KHUEÁCH ÑAÏI GHEÙP RC I. Ñaùp öùng taàn soá thaáp cuûa boä khueách ñaïi duøng tranistor : 1. Tuï ñieän bypass emitter : H.1_1 Vcc Rb Rc Ñaët Rb'= + hib (1) Cc2 1 + hfe ->oo Cc1->oo (khi khoâng coù ri) r // Rb Rb R L Rb'= i + hib (1') i i r Re 1 + hfe i + C Vbb E (khi coù ri) Rb ii'= ( 2) ie > ic < Rb Rb ---- + hib ' i 1+hfe Re Ce ie Rc R L 1 + hfe i hib (khi khoâng coù ri) Rb // ri R E1 ii'= (2' ) ( khi coù ri} Rb // ri + hib 1 + hfe R E2 C E Ñaët bieät khi coù Re1,Re2 nhö hình veõ : ri // Rb ta seõ coù Rb'= + hib + RE1 (1* ) (coù ri,coù RE1) 1 + hfe Rb // ri ii'= ( 2* ) ( coù ri,coù RE1) Rb // ri + hib + RE1 1 + hfe 1
  2. s + ω1 Daïng haøm truyeàn toång quaùt : Ai=Aim (3) s + ω2 Rb Rb Aim=- =- ( 4) (khoâng coù ri,khoâng coù RL) Rb ' Rb + hib 1 + hfe R // r Rb // ri Aim=- b i = − (4' ) (coù ri, khoâng coù RL) Rb ' Rb // ri + hib 1 + hfe R // r Rb // ri Aim=- b i = − (4" ) (coù ri, coù RE1, khoâng coù RL) Rb ' Rb // ri + hib + RE1 1 + hfe Rb // ri RC RC Rb // ri Aim=- =− (4• ) Rb ' RC + RL RC + RL Rb // ri + hib + RE1 1 + hfe (coù ri, coù RE1 vaø coù caû RL) Ai 1 ω1 = (5) RE C E 1 ω2 = ωL = ( 6) Aim C E ( RE // R'b ) Aio ω (rad / s ) ( R'b thay ñoåi nhö treân) Aio=Aim ω1 (7 ) ω2 ω1 ω2 = ωL 2
  3. 2. Tuï gheùp Cc1 : H 1-7 Vcc Rc Cc2 ->o o Cc1 iL Rb R i r L i + Re i Vbb Cc1 hie ib ic < i L Rc R i r Rb (1+hfe)R L i i h ib e fb Ñaët R'b=Rb//[hie+(1+hfe)RE] (1) ( khoâng coù tuï CE) R'b=Rb//hie (1') (coù tuï CE-> ∞ hoaëc RE = 0 ) Daïng haøm tryeàn cô baûn : Ai=Aim s (2) s + ωL ri // R 'b Aim=- (3) ( khoâng coù tuï CE, khoâng coù RL) hib + RE r // R 'b Aim=- i (3') ( coù tuï CE, hoaëc RE=0) hib Ai RC ri // R 'b Aim=- • (3") RC + RL hib + RE A im ( khoâng coù tuï CE, coù RL) 1 ωL = (4) 0 (ri + R 'b )CC1 ωL ω (rad / s ) 3. Cacù tuï gheùp cöïc neàn (Cc1) vaø tuï gheùp collector (Cc2) : 3
  4. Vcc Rc Cc2 Cc1 i >L Rb R i r L i i + Re Vbb Cc1 hie Cc2 ib ic > iL il Rc i r Rb (1+hfe) R i i h ib L Re fe Haøm truyeàn cô baûn : Ai=Aim s s (1) Ai ⋅ s + ω1 s + ω 2 A im RC ri // R 'b Aim=- (2) 0 ω RC + RL hib + RE ωL 1 1 ω1 = (3) & ω 2 = ( 4) (ri + R 'b )Cc1 ( RC + RL )Cc 2 Tröôøng hôïp ω o = ω1 = ω 2 khi ñoù : Ai Ai=Aim s2 (5); Aim (s + ω o ) 2 ω L = 1,55ω O (6) 0 ω 1 ω 2 ω L ω Tröôøng hôïp ω 1 ≠ ω 2 : 4
  5. 2 ω12 + ω 2 2 ω14 + 6ω12ω 2 + ω 2 2 4 ωL = + (7) 2 2 4. Aûnh höôûng keát hôïp cuûa caùc tuï gheùp vaø tuï bypass : Vcc Rc 1 Cc2 B1 : f L = f LCE Cc1 iL > 2Π (ri + R 'b )C E tính CE Rb R i L 1 i r i + Re Ce B2 : f LCc1 = f LCv 2 = fL Vbb 10 CE 1 B3 : Tính Cc2 vaø Cc1 theo : f LCc1 = (3) 2Π (ri + R 'b )Cc1 Aim 1 f LCc 2 = (4) 2Π (ri + R 'b )Cc 2 0 ωL ω II. Ñaùp öùng taàn soá thaáp cuûa boä khueách ñaïi duøng FET : 1. Tuï bypass cöïc nguoàn : VDD Cs /( µ + 1) Rd µV 'i VL Cc2 ->oo r Cc1 ->oo rds i - + Rg R L ( µ + 1) Rs Rd R Vi - Rs Cs + l µ = g m rds (1) Rg V 'i = vi ≈ vi (2) vì Rg >>ri Rg + ri 5
  6. VL s + ω1 Av ' = = Avm (3) Avm=-gmR// (4) V 'i s + ω2 1 R//=rds//Rd//RL (5) ; ω1 = (6) Rs C s 1 ω2 = ωL = (7) rds + ( Rd // RL ) C s Rs [ ] ( µ + 1) Rs + rds + ( Rd // RL ) s + ω1 A Avo=Avm (8) A V s + ω2 Vm ω 2. Tuï gheùp cöïc maùng : 0 ω1 ω 2 = ω L VDD Rg V'I= Vi ≈ Vi (1) Rd ri + Rg Cc2 i ri Cc1 o + ->o + >L Haøm truyeàn cô baûn : s + R L Av=Avm (2) Vi Rg Rs s +ϖL - Cs ->oo Avm=-gmR// (3) 1 ϖL = (4) ri Cc2 [ RL + (rds + Rd )] V Av Vgs L + Rg gmVgs Rd RL Vi rds Avm - ωL ω 3. Tuï gheùp cöïc coång : VDD Rd Cc2 ->o i o >L + ri Cc1 + + R Rg L Vi Rs - Cs ->oo 6
  7. ri Cc1 iL + > + Vgs g Vgs Rg m rds Rd RL Vi - s Av=Avm (1) s +ϖL Avm=-gmR// (2); R//=rds//Rd//RL (3) Avm 1 ϖL = (4) Cc1 (ri + Rg ) Vì Rg thöôøng raát lôùn neân ϖ L raát nhoû. Ñoái vôùi FET meùo taàn soá thaáp chuû yeáu do Cs gaây ra. 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản