Bài giảng Tổng quan về thuế - Chương 5: Thuế xuất nhập khẩu

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

0
119
lượt xem
24
download

Bài giảng Tổng quan về thuế - Chương 5: Thuế xuất nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của chương 5 Thuế xuất nhập khẩu nằm trong bài giảng tổng quan về thuế nhằm trình bày về khái niệm & phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, nội dung chính sách thuế hàng hóa xuất nhập khẩu hiện hành, đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu, căn cứ tính thuế, miễn, giảm, hoàn thuế xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về thuế - Chương 5: Thuế xuất nhập khẩu

 1. THUẾ XNK CHƯƠNG V 06/02/14 Thue XNK 1
 2. THUẾ XNK • I. KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI HH XN KHẨU • II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ThUẾ X,NK HIỆN HÀNH A.ĐT CHỊU THUẾ VÀ ĐT NỘP THUẾ XNK B. CĂN CỨ TÍNH THUẾ II C. MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ XUẤT, NK • III. QTRÌNH THỦ TỤC TÍNH THUẾ, THU THUẾ XNK 06/02/14 Thue XNK 2
 3. I. KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI HH XUẤT NK • KHÁI NỊỆM : THUẾ X,NK LÀ LOẠI THUẾ GIÁN THU, ĐÁNH VÀO CÁC HH,DV ĐƯỢC XUẤT HOẶC NHẬP QUA BIÊN GIỚI QUỐC GIA. THUẾ X,NK ĐƯỢC TỔ CHỨC THỰC HIỆN THU QUA HỆ THỐNG HQ VN. HQ VN có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát HH, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép HH qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với HH X,NK; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về HQ đối với hoạt động X,NK, X,N cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với HH X,NK . 06/02/14 Thue XNK 3
 4. 2. PHÂN LOẠI HH XUẤT N KHẨU * DỰA TRÊN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN HH : HH XNK QUA CÁC ĐƯỜNG: • - CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG ; • - BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN; • - BIÊN GIỚI ĐƯỜNG THỦY; • - ĐƯỜNG XE LỬA LIÊN VẬN QUỐC TẾ ; • - BƯU ĐIỆN ; • - KHU CHẾ XUẤT; Khu phi thuế quan • - CÁC CỬA HÀNG MIỄN THUẾ; • - ĐƯỜNG CÁP QUANG; ĐIỆN; - INTERNET. Mỗi phương thức vận chuyển khác nhau cần phải cách th ức t ương ứng thích hợp để quản lý, kiểm soát một cách có hiệu quả nhất.   06/02/14 Thue XNK 4
 5. ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG HQ bao gồm: Các khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, các địa điểm làm thủ tục HQ ngoài cửa khẩu, khu chế xuất, kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu vực ưu đãi HQ, bưu điện quốc tế, các địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, N khẩu trong lãnh thổ và trên vùng biển thực hiện quyền chủ quyền của Việt Nam, trụ sở doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra sau thông quan và các địa bàn hoạt động HQ khác theo quy định của pháp luật. Trong địa bàn hoạt động HQ, CQ HQ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vậnThue XNK 06/02/14 tải. 5
 6. DỰA TRÊN YẾU TỐ CHỦ THỂ HH XNK có thể được thực hiện bởi 3 đối tượng sau : • CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC. • CÁC DN CÓ VĐTNN DƯỚI HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC KHÔNG THEO LUẬT ĐTNN; • CÁC CÁ NHÂN VN HAY NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN XNK HÀNG HÓA THEO CÁC MỤC ĐÍCH KHÁC NHAU. 06/02/14 Thue XNK 6
 7. THEO PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ *HÀNG HÓA XNK CÓ THỂ CHIA THÀNH 3 NHÓM: • HÀNG XNK CHÍNH NGẠCH ( MẬU DỊCH) ; • HH XNK PHI MẬU DỊCH; • XUẤT N KHẨU TIỂU NGẠCH QUA BIÊN GIỚI (ĐẤT LIỀN) ; 06/02/14 Thue XNK 7
 8. THEO MỨC ĐỘ QUẢN LÝ: HHXNK CHIA 4 NHÓM: o HH CẤM X,NK o HÀNG HÓA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ BẰNG HẠN NGẠCH o HÀNG HÓA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ THEO KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG o HÀNG HÓA XNK THÔNG THƯỜNG. 06/02/14 Thue XNK 8
 9. II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH THUẾ X,NK HIỆN HÀNH 06/02/14 Thue XNK 9
 10. A. GIỚI THIỆU LUẬT THUẾ (2005) XNK VN HIỆN HÀNH GỒM 7 CHƯƠNG, 29 ĐIỀU • Chương I: từ Điều 1-7 –  ĐTCT &ĐTNT và các vấn đề chung khác. • Chương II: từ Điều 8-12                          CĂN CỨ TÍNH THUẾ & BIỂU THUẾ XNK • Chương III: từ Điều 13-15       KHAI THUẾ , NỘP THUẾ • Chương IV: từ Điều 16- 21                                 MIỄN, GIẢM, HOÀN THUẾ, TRUY THU TXNK • Chương V: từ Điều 22-24       KHIẾU NẠI & XỬ LÝ VI PHẠM • Chương VI: từ Điều 25-27     TỔ CHỨC THỰC HIỆN  • Chương VII: từ Điều 28-29    ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 06/02/14 Thue XNK 10
 11.  VĂN BẢN PHÁP QUY HIỆN HÀNH  QUAN TRỌNG • Luật TXK, TNK năm 2005. • Thông tư 59/2007/TT­BTC ngày 14/06/2007 hướng dẫn thi  hành thuế XK, NK, quản lý thuế đối với HH XK, NK; • Thông tư 05/2009/TT­BTC ngày 13/01/2009 Hướng dẫn  một số nội dung về thủ tục hải quan, TXK, TNK và quản lý  thuế đối với HH XK,NK theo Nghị quyết số 30/2008/NQ­CP  ngày 11/12/2008 của CP • Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa  đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số  42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật Quản lý thuế  số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;  • Nghị định số 85/2007/NĐ­CP ngày 25/5/2007 (Nguyên tắc  khai thuế, nộp thuế) 06/02/14 Thue XNK 11
 12. 2. ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ XNK • 1/ HH XK, NK qua cửa khẩu, biên giới VN,  bao gồm HH XK, NK qua cửa khẩu đường  bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng  không, đường sắt liên vận quốc tế, bưu  điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải  quan khác được thành lập theo quyết định  của CQ Nhà nước có thẩm quyền. • 2/ HH được đưa từ thị trường trong nước  vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế  quan vào thị trường trong nước.  • 3/ HH mua bán, trao đổi khác được coi là  HH XK, NK.  ** HH XK, NK qua cửa khẩu, biên giới HQ 06/02/14 Thue XNK 12
 13. KHÔNG PHẢI CHIU THUẾ XNK Điều 3. Đối tượng không chịu thuế  • 1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua  cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hoá chuyển khẩu theo  quy định của Chính phủ; • 2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không  hoàn lại; của các CP, các tổ chức thuộc LHQ, các t.chức liên CP, các t.chức QT,  các t.chức phi CP (NGO) nước ngoài, các t.chức KT hoặc cá nhân người nước ngoài cho VN và  ngược lại, nhằm phát triển kinh tế­xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông  qua các văn kiện chính thức giữa hai bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp  nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh. • 3. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài,  - hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan  và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ  khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;  • 4. Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà  nước khi xuất khẩu.  06/02/14 Thue XNK 13
 14. Điều 5. Giải thích từ ngữ  • 1. Khu phi thuế quan là khu vực KT nằm trong lãnh thổ VN, có  ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo Q.định của TTgCP;  quan hệ mua bán, trao đổi HH giữa khu này với bên ngoài là  quan hệ XK, NK. • 2. Biện pháp về thuế để tự vệ là biện pháp được áp dụng đối với  một loại hàng hóa nhất định được nhập khẩu quá mức vào VN  nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại nghiêm trọng cho ngành  SX trong nước. • 3. Nhập khẩu HH quá mức là việc NK HH với khối lượng, số  lượng hoặc trị giá tăng một cách đột biến về số lượng tuyệt đối  hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng hoặc trị giá của hàng  hoá tương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp được SX trong  nước.  • 4. Thuế tuyệt đối là thuế được ấn định bằng số tiền nhất định  tính trên một đơn vị HH xuất khẩu, nhập khẩu. • 5. Tài sản di chuyển là đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm  việc của cá nhân, gia đình, tổ chức mang theo khi thôi cư trú,  chấm dứt hoạt động ở VN hoặc ở NNgoài.  • 6. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới là HH phục  vụ SX, sinh hoạt thường ngày của cư dân biên giới.  06/02/14 Thue XNK 14
 15. B.NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ X,NK HIỆN HÀNH 1.- ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ XNK : CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ HH XNK CHỊU THUẾ XNK THEO QUI ĐỊNH (+ Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế) 06/02/14 Thue XNK 15
 16. • Đối tượng nộp thuế & Đối tượng được ủy  quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế:  1/ Đối tượng nộp thuế đối với HH XK,NK bao gồm: – Chủ HH XK,NK. – Tổ chức nhận ủy thác XK,NK. – Cá nhân có HH XK,NK khi xuất cảnh, nhập cảnh; gửi hoặc  nhận HH qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. 2/ Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế, bao gồm:  – Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng  nộp thuế uỷ quyền nộp thuế đối với HH XK,NK  – Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển  phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho đối  tượng nộp thuế. – Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định  của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh,  nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế theo quy định. 06/02/14 Thue XNK 16
 17. Áp dụng điều ước quốc tế: • Trong trường hợp điều ước quốc tế mà VN  là thành viên có quy định về thuế đối với  HH XK,NK khác với quy định của Thông tư  này thì áp dụng quy định của điều ước  quốc tế đó.  06/02/14 Thue XNK 17
 18. Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế , Đồng tiền  nộp thuế  • I/ HH áp dụng thuế suất theo tỷ lệ %. Căn cứ tính thuế:  – Số lượng từng mặt hàng thực tế XK,NK. – Trị giá tính thuế (trị giá hải quan đối với HH XK, NK) – Thuế suất  • II/ Hàng hoá áp dụng thuế tuyệt đối. – Số lượng từng mặt hàng thực tế XK,NK (trong Danh  mục HH áp dụng thuế tuyệt đối) – Mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị HH. **Đồng tiền nộp thuế là đồng VN; trong trường hợp  được phép nộp thuế bằng ngoại tệ thì phải nộp bằng  ngoại tệ tự do chuyển đổi.  06/02/14 Thue XNK 18
 19. 2. PH PH TÍNH THUẾ THUẾ XNK ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO TỪNG LẦN X,NK VÀ DỰA VÀO 4 CĂN CỨ: A. SỐ LƯỢNG TÍNH THUẾ B. GIÁ TÍNH THUẾ C. THUẾ SUẤT , Mức thuế tuyệt đối D. TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI CÔNG THỨC : 1. TX,NK phải nộp = SL*GTT*TGHD*TS 2. TX,NK phải nộp = SL* Mức thuế tuyệt đối 06/02/14 Thue XNK 19
 20. 2.A. SỐ LƯỢNG TÍNH THUẾ • SỐ LƯỢNG TÍNH THUẾ LÀ SỐ LƯỢNG THỰC X, NK (GHI TRÊN TỜ KHAI HQ CỦA CHỦ HÀNG VÀ SỰ KIỂM HOÁ CỦA CQHQ). – Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan – Chênh lệch so với TK. 06/02/14 Thue XNK 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản