intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bai giảng VẼ KỸ THUẬT - Trường cao đẳng hóa chất

Chia sẻ: Lều Mạnh Hoàng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
170
lượt xem
58
download

Bai giảng VẼ KỸ THUẬT - Trường cao đẳng hóa chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các vật liệu và dụng cụ cần thiết để vẽ là: giấy vẽ, bút chì, ván vẽ, thước T, êke, compa, thước cong, ... Loại cứng được ký hiệu bằng chữ H: H, 2H, 3H, ..., 7H (số đứng trước chữ H càng lớn thì lõi chì càng cứng); loại mềm được ký hiệu bằng chữ B: 2B, 3B, ..., 6B (số đứng trước chữ B càng lớn thì lõi chì càng mềm) Ngoài ra còn loại có độ cứng trung bình được ký hiệu là HB. Trong vẽ kỹ thuật nên dùng các loại bút chì 3H, 2H, H,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bai giảng VẼ KỸ THUẬT - Trường cao đẳng hóa chất

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÓA CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU HÌNH HỌC HỌA HÌNH VẼ KỸ THUẬT    GIẢNG VIÊN: NGUYỄN BÁ PHÚ LỚP: CNH11, 12 - K52
 2. VÏ Kü THUËT
 3. VËt liÖu, dông cô vÏ vµ c¸ch sö dông chóng C¸c vËt liÖu vµ dông cô cÇn thiÕt ® vÏ lµ: giÊy vÏ, bót ch× v¸n vÏ, Ó , th­íc T, ªke, compa, th­íc cong, ... 1.GiÊy v Ï 2.Bó t c h×: Lo¹i cøng ® ký hiÖu b»ng ch÷H: H, 2H, 3H, ..., 7H ­îc (sè ® øng tr­íc ch÷H cµng lín th×lâi ch×cµng cøng); lo¹i mÒm ® ký hiÖu b»ng ch÷B: 2B, 3B, ..., 6B ­îc (sè ® øng tr­íc ch÷B cµng lín th×lâi ch×cµng mÒm) Ngoµi ra cßn lo¹i cã ® cøng trung b× ® ký hiÖu lµ HB. é nh ­îc Trong vÏ kü thuËt nªn dïng c¸c lo¹i bót ch×3H, 2H, H, HB, B vµ 2B; bao giê còng cÇn cã Ýt nhÊt mét bót ch×lo¹i cøng ® vÏ c¸c nÐt m¶nh Ó vµ mét bót ch×lo¹i mÒm ® t« ® Ó Ëm nÐt vÏ
 4. C¸c h g ät b ó t c h× ®­îc c hØ râ trª n h×nh v Ï PhÇn ® gät dµi kho¶ng 25 ® 30 mm. ­îc Õn lâi ch×lé ra ngoµi chõng 8-10 mm, ® vãt vµ mµi thËt nhän nh­ mòi kim ­îc nÕu lµ bót ch×cøng hoÆc gät v¸t nÕu lµ bót ch×mÒm. 25 - 30 10 5
 5. 4. V¸n v Ï: V¸n vÏ ® lµm b»ng gç mÒm, kh«, cã nÑp cøng ® gi÷cho v¸n ­îc Ó khái kªnh. MÆt v¸n ph¶i thËt ph¼ng vµ nh½n, kÝch th­íc v¸n tuú theo khæ giÊy vÏ Ph¶i gi÷g× mÆt v¸n lu«n lu«n s¹ch vµ nh½n. n -Kh«ng ® viÕt vÏ lªn v¸n ­îc -Kh«ng ® t×® ch×lªn v¸n ® vãt ­îc Çu Ó -Kh«ng ® mµi bót ch×trªn mÆt v¸n ­îc vµ nhÊt lµ kh«ng ® c xÐn giÊy trªn v¸n. ù¬ Ph¶i gi÷cho mÐp v¸n kh«ng bÞ x© x¸t, nhÊt lµ mÐp tr¸i n¬ tr­ît th­íc T y i
 6. 5. Th­íc T v µ th­íc d Ñt Th­íc T gåm th© th­íc A lµ mét thanh gç máng g¾n vu«ng gãc n víi ® th­íc T nh­ h× ch÷T. §Çu th­íc gåm hai miÕng gç: Çu nh miÕng B1 g¾n chÆt vµo th© th­íc, cßn miÕng B2 cã thÓ quay quanh n mét vÝt kim lo¹i, mÐp cña miÕng nµy ® ¸p s¸t vµo mÐp tr¸i cña v¸n vÏ ­îc vµ cã thÓ tr­ît trªn ®ã
 7. 6. £ke ªke th­êng lµm b»ng gç hay nhùa, h× tam gi¸c vu«ng, nh cã c¸c gãc nhän vµ cì kh¸c nhau. Ph¶i dïng mét bé hai ªke: mét lo¹i cã c¸c gãc 450-900-450, vµ mét lo¹i cã c¸c gãc 300-900-600
 8. Dïng bé 2 c o m pa c ã thÓ vÏ ®­îc mé t s è g ãc ®Æc biÖt
 9. 7. Co m p a - Compa ch×dïng ® vÏ ® Ó ­êng trßn hay cung trßn. - Compa ® cã hai ® nhän dïng ® o Çu Ó mang c¸c ® dµi tõ th­íc ® lªn giÊy é o vµ ng­îc l¹i.
 10. 8- Th­íc cong §Ó vÏ c¸c ® ­êng cong (kh«ng ph¶i ®­êng trßn hay cung trßn) ng­êi ta dïng th­íc cong. Th­íc cong th­êng lµm b»ng nhùa cã h× d¹ng kh¸c nhau nh §­êng cong muèn vÏ ph¶i ® x¸c ® ­îc Þnh bëi mét sè ® iÓm kh¸ gÇn nhau cña nã. Tr­íc khi dïng th­íc cong nªn dïng tay vÏ b»ng nÐt m¶nh ® ­êng cong qua c¸c ® iÓm ® x¸c ® · Þnh. Sau ® lùa chän cung th­íc cong cã thÓ ® qua bèn hay n¨m ® ã i iÓm cña ® ­êng cong, ® vµo nh­ng chØ nèi ba ® Æt iÓm th«i, cø lµm nh­ thÕ cho ® khi vÏ hÕt ® Õn ­êng cong.
 11. Ch­¬ 1 ng C¸c TI£U CHUÈN TR×NH BµY b¶n vÏ 1. ý nghÜa c¸c tiªu chuÈn B¶n vÏ kü thuËt ë mçi n­íc ® ® thµnh lËp theo nh÷ quy ® Òu ­îc ng Þnh thèng nhÊt do nhµ n­íc th«ng qua vµ ban hµnh nh­ ph¸p lÖnh gäi lµ tiªu chuÈn nhµ n­íc. Mçi n­íc cã tiªu chuÈn riªng cña m× song tiªu chuÈn cña c¸c n­íc nh nãi chung ® cã nh÷ ® Òu ng iÓm gièng nhau gióp cho nh÷ ng­êi ng lµm c«ng t¸c kü thuËt cã thÓ qua b¶n vÏ mµ hiÓu biÕt lÉn nhau Nhµ n­íc ta ® ban hµnh tiªu chuÈn ViÖt Nam (viÕt t¾t lµ TCVN) · n¨m 1963 sù ra ® ® ® ® dÊu b­íc ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp ho êi ã · ¸nh x· héi chñ nghÜa ë miÒn B¾c n­íc ta, hiÖn nay nhµ tiªu chuÈn ViÖt nam ® cã nhiÒu thay ® ® phï hîp víi tiªu chuÈn chung · æi Ó cña thÕ giíi.
 12. 2. Ch÷vµ ch÷sè trªn b¶n vÏ Ch÷vµ sè trªn b¶n vÏ ph¶i râ rµng, dÔ ® dÔ viÕt vµ ® äc, Ñp m¾t, tr¸nh g© nªn nh÷ sù hiÓu lÇm. TCVN 6 ­ 85 quy y ng ® Þnh mét c¸ch chi tiÕt c¸ch viÕt ch÷ hoa, ch÷ th­êng vµ sè trªn b¶n vÏ, ch÷ vµ sè trªn c¸c b¶n vÏ c¬ khÝ ® ph¶i viÕt Òu nghiªng 750 so víi ® ­êng n»m ngang. ChiÒu cao cña ch÷ hoa vµ sè (tÝnh theo milimÐt. ® gäi lµ khæ ch÷ Tiªu ­îc . chuÈn quy ® Þnh ® dïng c¸c khæ ch÷ 2, 5; 3, 5; 5; 7; 10; ­îc CÇn20; 28; 30. MÉu ch÷vµ sè ®Ó tËp viÕt cho ® vÏ.nhanh 14; c¨n cø vµo mÉu ch÷vµ sè ® chØ râ trªn h×óng, ­îc nh vµ ® Ñp. nhí liªn hÖ gi÷ c¸c kÝch th­íc trong métMuèn vËy ph¶i luyÖn a tËp nhiÒu cho quen tay, ® nhí h× d¹ng ch÷vµ sè, ch÷ Ó nh còng nh­ gi÷ c¸c ch÷vµ sè. a §Æc biÖt vµ sè khæ nhá 2,5 hay 3, 5 th­êng gÆp trªn b¶n vÏ
 13. MÉu ch÷vµ sè
 14. 3. Khæ giÊy vµ c¸ch tr× bµy b¶n vÏ nh - Khổ giấy (TCVN 2- 74): Là kích thước tờ giấy sau khi xén Ký hiệu A0 A1 A2 A3 A4 Kích thước 1189 x 841 841 x 594 594 x 420 420 x 297 297x 210 (mm)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản