intTypePromotion=3

Bài giảng Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

0
98
lượt xem
26
download

Bài giảng Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan trình bày về các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; những vấn đề cơ bản về xử lý vi phạm hành chính; nhận biết vi phạm hành chính ; vi phạm hành chính về hải quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

 1.  HẢI QUAN VIỆT NAM XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN HÀ NỘI, 9/2014
 2. CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH  CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 Nghị định số 127/2013/NĐ­CP  xử lý VPHC trong  2 trong lĩnh vực hải quan; 3 Thông tư số 190/2013/TT­BTC ngày 12/12/2013  của Bộ Tài chính;
 3. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM  HÀNH CHÍNH 1 2 3 Sự hình  Vi phạm  Trách nhiệm  thành, phát  hành chính,  pháp lý hành  triển của  vi phạm  chính. pháp luật về  hành chính  xử lý vi  trong lĩnh  phạm hành  vực Hải  chính. quan.
 4. NHẬN BIẾT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Vi phạm hành chính: là hành vi trái pháp luật do lỗi vô ý  hoặc cố ý, xâm phạm các quy định của pháp luật về quản lý  nhà nước trong các lĩnh vực, mà không phải là tội phạm và  theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành  chính.  Đặc điểm của hành vi vi phạm hành chính: ­ Hành vi xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước nhưng  chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; ­ Chủ thể thực hiện là cá nhân hoặc tổ chức; ­ Thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý; ­ Văn bản quy phạm pháp luật có quy định chế tài xử lý vi  phạm hành chính đối với hành vi đó.
 5. Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm hình sự Tiêu chí Vi phạm hành chính              Tội phạm  Về khái niệm: ­Là  hành  vi  trái  pháp  luật,  có  lỗi,  xâm  ­Là  hành  vi  nguy  hiểm  cho  xã  hội  được  phạm  các  quy  tắc  quản  lý  nhà  nước  quy  định  trong  BLHS,  do  người  có  năng  nhưng  mức  độ  nguy  hiểm  thấp  hơn  tội  lực  trách  nhiệm  hình  sự  thực  hiện  cố  ý  phạm  và  theo  quy  định  của  PL  phải  bị  hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền,  XPHC. tính mạng, sức khoẻ, tự do, tài sản… Về đặc điểm và các yếu tố cấu thành: ­Tính nguy hiểm  ­Thấp hơn ­ Cao hơn, thiệt hại thường nghiêm trọng  cho xã hội hơn ­ Đối tượng bị xử lý ­Cá nhân hoặc tổ chức. Yếu tố bắt buộc  ­  Chỉ  là  Cá  nhân.  Lỗi  là  yếu  tố  bắt  buộc  ban  đầu  là  phải  xác  định  có  hành  vi  vi  trong truy cứu trách nhiệm hình sự phạm hành chính hay không. ­Cơ quan xét xử ­Chủ yếu do Cơ quan QLHC NN và  ­  Toà  án  mới  có  quyền  xét  xử  và  tuyên  Thanh tra chuyên ngành;  phạt đối với người phạm tội. ­Văn bản pháp luật  Được  quy  định  trong  nhiều  VBQPPL  Bộ luật hình sự điều chính khác nhau (hải quan, thuế…) ­Về trình tự Được nội bộ các cơ quan tiến hành theo  Được  nhiều cơ quan tham  gia tố  tụng  và  thủ tục, quy trình của từng ngành.  tuân  theo  các  quy  định  của  BL  tố  tụng  hình sự
 6. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN  Vi phạm hành chính về hải quan: hành vi vi phạm do cá  nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, vi phạm các  quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực  hải quan chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo  quy định của pháp luật phải bị xử lý vi phạm hành chính.  Đặc điểm VPHC trong lĩnh vực hải quan: Có đầy đủ các đặc điểm của VPHC, ngoài ra có đặc thù: ­ Xảy ra trong hoạt động XK, NK, XC, NC…nên có liên quan,  chịu tác động của yếu tố nước ngoài. ­ Có thể do nhiều cơ quan cùng tham gia xử lý. ­ Bao gồm: các vi phạm chế độ quản lý nhà nước về hàng hoá  XK,NK, ngoại hối, sở hữu trí tuệ, thuế…nên có liên quan đến  nhiều luật và các quy định chuyên ngành.
 7. PHÂN LOẠI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG  LĨNH VỰC HẢI QUAN Vi phạm quy định về thủ tục  1 hải quan. Phân loại vi phạm HC Vi phạm quy định về kiểm tra,  2 trong LVHQ giám sát, kiểm soát khai hải quan.; 3 Vi phạm quy định về thuế. Vi phạm các quy định của pháp luật về xuất  4 khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, hành lý,  ngoại hối, vàng, tiền Việt Nam 
 8.  Nguyên tắc xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan có 6 nguyên tắc sau:  Mọi  vi  phạm  hành  chính  trong  lĩnh  vực  hải  quan  phải  1 được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay.  Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh  2 chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do vi phạm hành  chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của  PL 3 Chỉ xử phạt VPHC khi có hành vi VPHC do PL quy định.
 9.  Nguyên tắc xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan có 6 nguyên tắc sau:  Một hành vi VPHC chỉ bị xử phạt một lần; Nhiều  người cùng thực hiện một hành vi VPHC thì mỗi người  4 vi phạm đều bị xử phạt về hành vi VPHC đó. Một người thực hiện nhiều hành vi VPHC hoặc VPHC  nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm; Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng  minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt  5 có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp  pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính; Đối với cùng một hành vi VPHC thì mức phạt tiền đối  6 với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
 10.  Nguyên tắc áp dụng văn bản về  xử phạt vi phạm hành chính   Áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm văn bản đang  có hiệu lực. Trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì  áp dụng theo quy định đó;  Các văn bản QPPL có quy định khác nhau về cùng một vấn  đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.   Các  VBQPPL  về  cùng  1  vấn  đề  do  cùng  1  cơ  quan  ban  hành mà có quy định khác nhau thì áp dụng quy định của văn  bản được ban hành sau. Trong  trường  hợp  VBQPPL  mới  không  quy  định  trách  nhiệm  pháp  lý  hoặc  quy  định  trách  nhiệm  pháp  lý  nhẹ  hơn  đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp  dụng văn bản mới.
 11.  Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính  về hải quan 1.  Đối  với  VPHC  là  hành  vi  trốn  thuế,  gian  lận  thuế  chưa  đến  mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu  số  thuế  phải  nộp  hoặc  tăng  số  thuế  được  miễn,  giảm,  hoàn  thì  thời  hiệu  xử  phạt  là  05  năm,  kể  từ  ngày  thực  hiện  hành  vi  vi  phạm.  Quá thời hiệu xử phạt vi phạm  PL về thuế thì người nộp thuế  không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp  đủ số tiền thuế thiếu, số  tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn hoặc số tiền thuế  trốn,  số  tiền  thuế  gian  lận,  tiền  chậm  nộp  vào  ngân  sách  nhà  nước  trong thời hạn 10 năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện vi phạm  PL. 2. Thời hiệu xử phạt đối với các hành vi vi phạm khác ngoài các  hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này thì thực hiện theo  quy định tại Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính.  (thời hiệu là 
 12. Tình tiết giảm nhẹ 1.  Người  vi  phạm  đã  có  hành  vi  ngăn  chặn,  làm  giảm  bớt  hậu  quả  của  vi  phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; 2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi 3.  Vi  phạm  trong  tình  trạng  bị  kích  động  về  tinh  thần  do  hành  vi  trái  pháp  luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt  quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; 4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh  thần; 5. Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có  bệnh  hoặc  khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng  về hành vi 6. Vi phạm HC vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra; 7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;  8. Vi phạm lần đầu. 9. Tang vật vi phạm có trị giá không quá 50% mức tiền phạt tối thiểu  của khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm.
 13.  Tình tiết tăng nặng (Điều 10 Luật xử lý VPHC) a) Vi phạm hành chính có tổ chức; b) Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm; c)  Xúi  giục,  lôi  kéo,  sử  dụng  người  chưa  thành  niên  vi  phạm;  ép  buộc  người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi  vi phạm hành chính; d) Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất  khả  năng  nhận  thức  hoặc  khả  năng  điều  khiển  hành  vi  để  vi  phạm  hành chính; đ) Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính  có tính chất côn đồ; e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính; g) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc  những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;
 14.  Tình tiết tăng nặng (Điều 10 Luật xử lý VPHC) h) Vi phạm trong thời gian  đang chấp hành hình phạt của bản án  hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử  lý vi phạm hành chính; i) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có  thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó; k) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành  chính; l) Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng  hóa lớn; m)  Vi  phạm  hành  chính  đối  với  nhiều  người,  trẻ  em,  người  già,  người khuyết tật, phụ nữ mang thai.
 15. Những trường hợp không XPVPHC (Điều 5)  Thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ  1 Clickhoto add ạTitle ặc vi ph m trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh  khác  làm  mất  khả  năng  nhận  thức  hoặc  khả  năng  điều  khiểu hành vi của mình; Hàng hoá, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ Việt  2 Nam do bị hoả hoạn, thiên tai, địch hoạ, sự kiện bất ngờ phải khai  và đã khai thì không XP. Nếu không khai sẽ bị xử lý theo quy  định. Nhầm  lẫn  trong  quá  trình  NK,  gửi  hàng  hoá  vào  VN  (không  áp  Click dụng đ ối vớto add Title i HH là ma tuý, vũ khí, tài liệu phản động, hóa chất  3 độc Bảng I được quy định trong Công  ước cấm vũ khí hóa học )  thông báo cho cơ quan hải quan và được chấp nhận
 16. Những trường hợp không XPVPHC (Điều  5)    Các trường hợp được sửa chữa, khai bổ sung theo quy  4 định của pháp luật 4. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại  Điều  8,  Điều  13  Nghị  định  này  nhưng  số  tiền  thuế  5 chênh  lệch  không  quá  500.000  đồng  đối  với  trường  hợp  Click tom add vi  phạ do Title cá  nhân  thực  hiện  hoặc  2.000.000  đồng  đối  với  trường  hợp  vi  phạm  do  tổ  chức  thực  hiện.
 17. Những trường hợp không XPVPHC (Điều 5) XK, NK hàng hóa không đúng v Click to add Title ới khai HQ về số lượng,  trọng lượng quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 4  6 Điều 7 Nghị định này mà hàng hóa XK, NK không đúng với  khai HQ có trị giá không quá 10% trị giá hàng hóa thực XK,  thực NK, nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng. 7 Khai  đúng  tên  hàng  nhưng  khai  sai  mã  số,  thuế  suất  lần  đầu.. Vi phạm quy định về khai hải quan đối với ngoại tệ tiền  8 mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng của người xuất  cảnh, nhập cảnh mà tang vật vi phạm có trị giá dưới  5.000.000 đồng.
 18. Điều 6. Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ  tục hải quan, nộp hồ sơ thuế Các hành vi:   Khai, nộp hồ sơ hải quan không đúng thời hạn quy định   Không  nộp  đúng  thời  hạn  chứng  từ  thuộc  hồ  sơ  hải  quan  được  chậm  nộp  theo  quy  định  của  pháp  luật  hải  quan   Không khai báo và làm thủ tục  đúng thời hạn quy  định  khi  thay  đổi  mục  đích  sử  dụng  hàng  hóa  đã  được  xác  định  thuộc  đối  tượng  không  chịu  thuế,  miễn  thuế,  xét  miễn thuế;  Không  nộp  hồ  sơ  đúng  thời  hạn  quy  định  để  báo  cáo,  thanh khoản, quyết toán, xét hoàn thuế;
 19. Điều 6. Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ  tục hải quan, nộp hồ sơ thuế Các hành vi:   Không làm thủ tục xử lý đúng thời hạn quy định đối với  nguyên  liệu,  vật  tư  dư  thừa;  phế  liệu,  phế  phẩm,  máy  móc  thiết  bị  thuê  mượn  thuộc  hợp  đồng  gia  công  theo  phương án đã đăng ký trong hồ sơ thanh khoản;  Không tái xuất, tái nhập hàng hóa đúng thời hạn quy định   Điều  chỉnh  định  mức  sản  xuất  sản  phẩm  gia  công;  định  mức sản xuất sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu, vật tư  nhập khẩu không đúng thời hạn quy định;
 20. Vi phạm quy định về khai hải quan (Điều 7) Các hành vi:  a) Không khai hoặc khai không đúng các nội dung trên tờ  khai hải quan   b)Không  khai  hoặc  khai  sai  so  với  thực  tế  về  tên  hàng,  chủng  loại,  số  lượng,  trọng  lượng,  xuất  xứ  hàng  hóa  là  hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại đã được  cấp có thẩm quyền phê duyệt.  c)  Không  khai  hoặc  khai  sai  so  với  thực  tế  về  tên  hàng,  chủng  loại,  xuất  xứ,  số  lượng,  trọng  lượng,  chất  lượng,  trị  giá  đối  với  hàng  hóa  xuất  khẩu,  nhập  khẩu  thuộc  đối  tượng miễn thuế theo quy định của pháp luật;  d) Lập và khai không đúng các nội dung  trong hồ sơ thanh  khoản,  báo  cáo  về  hàng  hóa  của  doanh  nghiệp  trong  khu  phi thuế quan;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản