intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 5

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

118
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do năng lượng của một cú sét lớn nên sức phá hoại của nó rất lớn khi một công trình bị sét đánh trực tiếp có thể bị ảnh hưởng đến độ bền cơ khí, cơ học của các thiết bị trong công trình, nó có thể phá hủy công trình, gây cháy nổ...trong đó : Biên độ dòng sét ảnh hưởng vấn đề quá điện áp xung và ảnh hưởng đến độ bền cơ khí của các thiết bị trong công trình. Thời gian xung sét ảnh hưởng đến vấn đề quá điện áp xung trên các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 5

  1. Chương 5: Caùc taùc haïi do seùt a) Khi seùt ñaùnh tröïc tieáp : Do naêng löôïng cuûa moät cuù seùt lôùn neân söùc phaù hoaïi cuûa noù raát lôùn khi moät coâng trình bò seùt ñaùnh tröïc tieáp coù theå bò aûnh höôûng ñeán ñoä beàn cô khí, cô hoïc cuûa caùc thieát bò trong coâng trình, noù coù theå phaù huûy coâng trình, gaây chaùy noå...trong ñoù :  Bieân ñoä doøng seùt aûnh höôûng vaán ñeà quaù ñieän aùp xung vaø aûnh höôûng ñeán ñoä beàn cô khí cuûa caùc thieát bò trong coâng trình.  Thôøi gian xung seùt aûnh höôûng ñeán vaán ñeà quaù ñieän aùp xung treân caùc thieát bò.  Thôøi gian toàn taïi cuûa xung seùt thì aûnh höôûng ñeán ñoä beàn cô hoïc cuûa caùc thieát bò hay coâng trình bò seùt ñaùnh.  Ngoaøi ra, khaû naêng chaùy noå cuõng xaûy ra raát cao ñoái vôùi coâng trình bò seùt ñaùnh tröïc tieáp. b) AÛnh höôûng do söï lan truyeàn soùng ñieän töø gaây bôûi doøng ñieän seùt : Khi xaûy ra phoùng ñieän seùt seõ gaây neân moät soùng ñieän töø toûa ra xung quanh vôùi toác ñoä raát lôùn, trong khoâng khí toác ñoä cuûa noù töông ñöông toác ñoä aùnh saùng. Soùng ñieän töø truyeàn vaøo coâng trình theo caùc ñöôøng daây ñieän löïc, thoâng tin... gaây quaù ñieän aùp taùc duïng leân caùc thieát bò trong coâng trình, gaây hö hoûng ñaëc bieät ñoái vôùi caùc thieát bò nhaïy caûm: thieát bò ñieän töû, maùy tính cuõng nhö maïng maùy tính ... gaây ra nhöõng thieät haïi raát lôùn. II. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PHOØNG CHOÁNG :
  2. Caùc taùc haïi do seùt gaây ra raát lôùn neân ñaët ra vaán ñeà phoøng choáng seùt, maø nguyeân lyù cô baûn döïa vaøo ñaëc tính choïn loïc ñieåm ñaùnh cuûa seùt. Roõ raøng raèng, tia tieân ñaïo höôùng leân caøng sôùm thì noù seõ gaëp tia tieân ñaïo höôùng xuoáng caøng sôùm vaø baét ñaàu moät cuù seùt cuõng nhö xaùc ñònh ñieåm bò seùt ñaùnh. Moät kim thu seùt coù caùc ñieàu kieän thích hôïp seõ khôûi ñaàu tia phoùng ñieän leân, bao goàm :  Hình daïng cuûa kim (nhoïn).  Söï toàn taïi caùc electron ban ñaàu ñuùng thôøi ñieåm.  Söùc maïnh cuûa tröôøng ñieän töø.  Hieäu quaû cuûa heä thoáng noái ñaát. 1. Choáng seùt ñaùnh tröïc tieáp : Coù hai loaïi baûo veä chính trong vieäc choáng seùt ñaùnh tröïc tieáp:  Thanh choáng seùt (thanh ñôn giaûn hay thanh vôùi thieát bò kích).  Ñai vaø löôùi thu seùt. A. Choáng seùt kim : Moät heä thoáng choáng seùt duøng kim goàm :  Kim thu seùt gaén treân ñænh cuûa moät coät naâng ñaët treân ñænh cao nhaát cuûa toøa nhaø ñöôïc baûo veä.  Moät hay hai daây daãn xuoáng noái töø kim xuoáng ñaát.  Moät hay hai heä thoáng noái ñaát ñeå taûn doøng ñieän seùt vaøo ñaát. a. Kim Franklin (kim ñôn giaûn) : Coù phaïm vi baûo veä nhoû, hình daùng beân ngoaøi khoâng haáp daãn, khoù khaên vaø toán nhieàu thôøi gian ñeå ñaët trang thieát bò, ít tin töôûng trong vaän haønh, möùc ñoä hieäu quaû khoâng roõ reät, khaù ñaét tieàn.
  3. b. Kim vôùi thieát bò kích : Coù nhieàu loaïi cuûa nhieàu haõng khaùc nhau, trong phaïm vi ñeà taøi naøy chæ ñeà caäp ñeán kim PREVECTRON moät saûn phaåm cuûa haõng INDELEC (Phaùp). PREVECTRON laø moät thieát bò thu seùt taïo tia tieân ñaïo, vôùi moät thieát bò töï ñoäng kích phoùng ñieän tích. Noù ñöôïc duøng khi ñoøi hoûi moät vuøng baûo veä roäng. B. Ñai vaø löôùi choáng seùt : Heä thoáng baûo veä naøy ñöôïc thaønh laäp töø moät maïng löôùi kim nhoû (30 - 50cm) vaø caùc daây daãn doïc hay ngang ñöôïc noái vôùi moät soá ñieän cöïc ñaát. Heä thoáng naøy chæ baûo veä kheùp kín cho moät toøa nhaø. 2. Choáng aûnh höôûng cuûa seùt lan truyeàn : Ñeå choáng aûnh höôûng lan truyeàn töø daây ñieän löïc hay thoâng tin, ngöôøi ta laép ñaët moät heä thoáng caét vaø loïc seùt tröôùc khi caùc ñöôøng daây naøy ñi vaøo coâng trình.
  4. TIEÂU CHUAÅN CHOÁNG SEÙT NFC 17-102 ( Duøng loaïi thieát bò thu seùt taïo tia tieân ñaïo )
  5. Tieâu chuaån naøy cung caáp thoâng tin cho caùc nhaø thieát keá heä thoáng baûo veä choáng seùt cho caùc coâng trình ( nhaø maùy, cao oác...) vaø caùc khu vöïc roäng duøng loaïi thu vaø daãn seùt taïo tia tieân ñaïo. Hieän töôïng seùt laø hieän töôïng thieân nhieân, do ñoù khoâng theå ñaûm baûo ñoä an toaøn tuyeät ñoái cho caùc caáu truùc caàn baûo veä. Tuy nhieân, heä thoáng baûo veä choáng seùt thieát keá vaø laép ñaët ñuùng theo tieâu chuaån naøy seõ ñaûm baûo ñoä an toaøn cao nhaát cho coâng trình, giaûm ñeán möùc thaáp nhaát caùc taùc haïi cuûa seùt. Vieäc quyeát ñònh thieát keá heä thoáng baûo veä choáng seùt cho coâng trình phuï thuoäc vaøo yeáu toá sau: khaû naêng seùt taïi vuøng ñoù vaø taùc haïi cuûa seùt ñoái vôùi coâng trình. Moät soá coâng trình caàn coù heä thoáng baûo veä choáng seùt laø:  Coâng trình coâng coäng thöôøng xuyeân coù nhieàu ngöôøi.  Caùc thaùp cao, oáng khoùi...  Coâng trình chöùa vaät lieäu deã chaùy, deã noå. Trong giai ñoaïn thieát keá, thi coâng coâng trình caàn phaûi ñaëc bieät chuù yù caùc vaán ñeà sau ñaây:  Caân nhaéc, löïa choïn caùc caáu truùc trong coâng trình caàn phaûi baûo veä choáng seùt, trong ñoù phaûi coù yù kieán cuûa caùc nhaø chuyeân moân: kieán truùc sö, kyõ sö, nhaø laép ñaët...  Caân nhaéc, lôïi duïng caùc keát caáu töï nhieân coù saün trong coâng trình ñeå laép ñaët heä thoáng choáng seùt. I. CAÙC QUY ÑÒNH VAØ KHAÙI NIEÄM CHUNG : 1. Phaïm vi aùp duïng vaø ñoái töôïng : a. Phaïm vi aùp duïng : Tieâu chuaån naøy ñöôïc aùp duïng trong coâng vieäc baûo veä choáng seùt cho caùc coâng trình thoâng thöôøng ( cao oác, nhaø maùy...) coù ñoä cao nhoû hôn 60m vaø caùc khu vöïc roäng duøng loaïi daãn seùt
  6. taïo tia tieân ñaïo. Tieâu chuaån naøy ñeà caäp vaán ñeà baûo veä choáng laïi taùc haïi ñieän gaây bôûi doøng seùt khi ñi qua heä thoáng choáng seùt. * Ghi chuù : 1. Tieâu chuaån naøy khoâng ñeà caäp ñeán vaán ñeà baûo veä caùc thieát bò ñieän, ñieän töû choáng laïi hieän töôïng quaù ñieän aùp xung treân nguoàn ñieän daãn vaøo caùc coâng trình. 2. Coù moät soá tieâu chuaån khaùc ñeå ñeà caäp vieäc baûo veä choáng seùt duøng caùc loaïi kim thu seùt thoâng thöôøng, ñai hoaëc löôùi thu seùt. Ngoaøi ra moät soá ngaønh nhö xaây döïng, dòch vuï coâng coäng, cöùu hoûa cuõng coù moät soá quy ñònh ñaëc thuø cuûa ngaønh mình. b. Noäi dung chuû yeáu : Tieâu chuaån naøy cung caáp thoâng tin vaø nhöõng cô sôû khoa hoïc ñeå thieát keá, laép ñaët, kieåm tra vaø baûo veä heä thoáng choáng seùt duøng loaïi daãn seùt taïo tia tieân ñaïo. Muïc ñích cuûa heä thoáng choáng seùt naøy laø baûo veä an toaøn cho ngöôøi vaø vaät chaát moät caùch cao nhaát. 2. Caùc tieâu chuaån tham khaûo : Tieâu chuaån naøy ra ñôøi khi boå sung vaø chænh lyù töø caùc tieâu chuaån tröôùc ñaây, vaø taïi thôøi ñieåm xuaát baûn, tieâu chuaån naøy laø thôøi ñieåm hieän haønh. Caùc tieâu chuaån tröôùc ñaây laø:  NFC 15-100 ( thaùng 5/1991)  NFC 90-120 ( thaùng 10/1983)  NFC 17-100 ( thaùng 2/1987) 3. Caùc thaønh phaàn cuûa heä thoáng baûo veä choáng seùt : Moät heä thoáng baûo veä choáng seùt bao goàm caùc thaønh phaàn laép beân ngoaøi coâng trình vaø neáu caàn thieát coøn coù caùc thaønh phaàn naèm beân trong coâng trình.
  7. * Caùc thaønh phaàn beân ngoaøi cuûa moät heä thoáng choáng seùt:  Moät hay nhieàu ñaàu thu seùt taïo tia tieân ñaïo .  Moät hay nhieàu daây daãn seùt .  Moät hoäp kieåm tra cho moãi daây daãn seùt .  Moät khôùp noái coù theå caùch ly giöõa heä thoáng noái ñaát choáng seùt vôùi caùc heä thoáng noái ñaát khaùc trong coâng trình .  Moät ñaàu noái ñaát cho moãi daây daãn seùt .  Moät hay nhieàu daây daãn noái caùc ñaàu noái ñaát vôùi nhau .  Moät hay nhieàu thanh caân baèng theá .  Moät hay nhieàu thanh caân baèng theá noái vôùi choáng seùt cuûa truï angten. * Caùc thaønh phaàn beân trong heä thoáng choáng seùt :  Moät hay nhieàu daây caân baèng theá .  Moät hay nhieàu thanh caân baèng theá .  Noái ñaát cuûa heä thoáng noái ñaát cuûa coâng trình .  Daây noái ñaát chính .  Moät hay nhieàu thieát bò choáng quaù ñieän aùp xung .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2