intTypePromotion=3

Bộ môn cơ điện tử và CTM đặc biệt phần 2

Chia sẻ: Luuvan Qui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
123
lượt xem
37
download

Bộ môn cơ điện tử và CTM đặc biệt phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bộ môn cơ điện tử và CTM đặc biệt phần 2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ môn cơ điện tử và CTM đặc biệt phần 2

  1. Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt PhÇn II: ThiÕt kÕ khu«n trong Pro/ ENGINEER Trî gióp thiÕt kÕ khu«n lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña Pro/E. Modul khu«n ®Çy ®ñ cña Pro/E (Pro/Moldesign) cho phÐp thùc hiÖn c¸c thao t¸c t¹o khu«n, th¸o l¾p, thö nghiÖm khu«n, m« pháng qu¸ tr×nh lµm viÖc cña khu«n. Modul nµy chØ ®−îc cung cÊp theo yªu cÇu riªng. Qua bµi nµy chóng ta sÏ lµm quen víi ph−¬ng ph¸p t¹o 2 nöa khu«n tõ mét chi tiÕt cã s½n, trong file Cover.prt. §ã lµ mét n¾p hép nhùa, cã c¸c mÆt cong, thµnh máng, c¸c vÊu vµ lç b¾t vÝt (h×nh 1). Qu¸ tr×nh t¹o khu«n tr¶i qua c¸c b−íc sau: - T¹o m« h×nh khu«n, file Mould.mfg. - C¾t khu«n, gåm t¹o mÆt ph©n khu«n vµ c¾t khèi khu«n thµnh 2 nöa theo mÆt ph©n khu«n. - T¹o c¸c chi tiÕt ®éc lËp chøa m« h×nh cña c¸c nöa khu«n. H×nh 1: Chi tiÕt mÉu - T¸ch khu«n - Thö t¹o l¹i chi tiÕt ®−îc Ðp tõ khu«n míi t¹o ra. 1. T¹o m« h×nh khu«n M« h×nh khu«n biÓu diÔn khèi khu«n, ®−îc t¹o trªn c¬ së chi tiÕt mÉu (Reference Model). Khëi t¹o file m« h×nh, tõ thanh menu chän File ⇒ New. Trong hép tho¹i New (h×nh 2), chän Manufacturing ⇒ Mold. NhËp tªn file, vÝ dô Mould ⇒ OK. B−íc tiÕp theo lµ gäi chi tiÕt mÉu. Trong Menu Manager, chän Mold Model ⇒ Assemble ⇒ RefModel. Trong hép tho¹i Open võa hiÖn ra, chän tªn file Cover.prt. Pro/E hái tªn file m« h×nh vµ gîi ý tªn mÆc ®Þnh lµ Mould_Ref. Cã thÓ nhËp tªn kh¸c, nh−ng ®¬n gi¶n lµ chÊp nhËn. Trªn mµn h×nh hiÖn ra m« h×nh chi tiÕt mÉu H×nh 2: Gäi chøc n¨ng Mold 1
  2. Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt Khèi khu«n sÏ ®−îc t¹o trªn c¬ së chi tiÕt mÉu vµ bao ra ngoµi chi tiÕt mÉu. NÕu ®· cã s½n file m« h×nh khèi khu«n th× cã thÓ dïng chøc n¨ng l¾p r¸p ®Ó l¾p nã víi m« h×nh chi tiÕt. Trong Menu Manager, chän Assemble ⇒ Workpiece ®Ó chÌn khèi khu«n vµo vµ dïng c¸c rµng buéc ®Ó l¾p chóng víi nhau. V× chóng ta ch−a cã s½n khèi khu«n nªn ph¶i t¹o ra nã ngay trong m« h×nh hiÖn thêi. Trong Menu Manager, chän Mold Model ⇒ Create ⇒ Work Piece ⇒ Manual. §Ó ®¸p l¹i yªu cÇu nhËp tªn ph«i, nhËp Cover-W ⇒ OK. Chän Creat features trong hép tho¹i Creation Options chän OK. Trªn Menu Manage ⇒ Solid ⇒ Protrucsion ⇒Extrude, solid ⇒ Done. Ta vµo m«i tr−êng t¹o khèi quen thuéc. Vµo sketch, chän mÆt chuÈn DTM2 lµm Sketch Plane vµ c¸c mÆt chuÈn kh¸c sao cho H×nh 3: Sketch ®−êng biªn cña khu«n vÞ trÝ cña m« h×nh nh− h×nh 3. Ph¸c th¶o Rectangle bao ra ngoµi chi tiÕt vµ ghi kÝch th−íc nh− trong h×nh. Sau khi t¹o xong ch÷ nhËt, t¹o solid b»ng c¸ch chän nhËp 80 cho chiÒu cao khèi khu«n. KÕt qu¶, t¹o ra ®−îc hép khu«n cã kÝch th−íc 235 x 140 x 80 bao quanh chi tiÕt vµ ®−îc l¾p chÝnh x¸c víi chi tiÕt mÉu (h×nh 4). Khu«n b©y giê ®ang cßn lµ mét khèi cã chi tiÕt l¾p bªn trong. §Ó t¹o ra c¸c nöa khu«n, ph¶i c¾t khèi khu«n thµnh 2 nöa vµ t¸ch chóng ra. Tõ ®ã, chóng ta sÏ t¹o c¸c chi H×nh 4: M« h×nh l¾p khu«n víi chi tiÕt mÉu tiÕt nöa khu«n ®éc lËp. 2. C¾t khu«n Trong b−íc nµy chóng ta sÏ c¾t khèi khu«n thµnh 2 phÇn t¹i vÞ trÝ mÆt ph©n khu«n ®Ó tõ ®ã t¹o ra c¸c chi tiÕt nöa khu«n. 2
  3. Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt 2.1. T¹o mÆt c¾t MÆt c¾t lµ mét Feature ®ãng vai trß "l−ìi dao", c¾t qua khèi khu«n ®Ó t¹o ra mÆt ph©n khu«n. MÆt ph©n khu«n phøc t¹p ®−îc t¹o nhê Split Line, t−¬ng tù kü thuËt t¹o mÆt c¾t gÉy trong Drawing. Trong tr−êng hîp nµy chóng ta dïng mÆt c¾t ®¬n gi¶n nhÊt, lµ mét mÆt ph¼ng. Trong Menu Manager, môc Mold, chän Parting Surf ⇒ Creat, nhËp tªn cho mÆt c¾t, vÝ dô Split-Line ⇒ OK. TiÕp theo, chän Add ⇒ Flat, chän mÆt DMT2 lµm Sketch Plane vµ mÆt chuÈn kh¸c ®Ó ®−îc ®Þnh h−íng Sketcher nh− trong H×nh 5: Sketch Palne ®Ó vÏ mÆt ph¼ng c¾t h×nh 5. Chän Geom Tool ⇒ Use Edge, chän 4 c¹nh bao cña hép khu«n ⇒ Done Sel ⇒ OK. Sau khi kÕt thóc Sketch, bÊm OK, mÆt ph©n khu«n ®−îc h×nh thµnh, cã mµu vµng nh− trong h×nh 6. Tuy mÆt ph©n khu«n ®· ®−îc t¹o ra nh−ng khèi khu«n vÉn ch−a ®−îc c¾t. NhiÖm vô tiÕp theo cña chóng ta lµ c¾t khèi khu«n thµnh 2 nöa t¹i vÞ trÝ mÆt ph©n khu«n. H×nh 6: MÆt ph©n khu«n ®−îc t¹o ra 2.2. C¾t khu«n Trong b−íc nµy chóng ta sÏ dïng mÆt ph©n khu«n võa ®−îc t¹o ra ®Ó c¾t khèi khu«n thµnh 2 nöa. Trong Menu Manager ⇒ Mold, chän Mold Volume ⇒ Split ⇒ Two Volumes | All Wrkpcs | Done ⇒ Chän mÆt ph¼ng ph©n khu«n võa t¹o (nÕu cÇn th× dïng Query Sel) ⇒ OK. Pro/E ®−a ra danh s¸ch c¸c khèi sÏ ®−îc t¸ch ®éc lËp víi nhau, gåm 3 khèi (Island). NÕu di chuét qua tõng môc 3
  4. Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt trong danh s¸ch c¸c Island, chóng ta sÏ thÊy khèi vËt liÖu t−¬ng øng ®æi mµu. §ã lµ 2 nöa khèi khu«n ®−îc t¸ch t¹i mÆt ph©n khu«n vµ mét khèi vËt liÖu n»m trong lßng chi tiÕt mÉu, mµ Pro/E ch−a biÕt ghÐp khèi thø 3 vµo nöa trªn hay nöa d−íi. Chóng ta sÏ ghÐp khèi thø 3 vµo nöa khu«n d−íi. §Ó tr¶ lêi dßng nh¾c Check mark islands to be included in the first volume (nghÜa lµ ®¸nh dÊu c¸c island ®Ó ®−a vµo nöa khu«n thø nhÊt), ®¸nh dÊu vµo Island1 vµ Island3 råi chän Done Sel ⇒ OK. NhËp tªn cho mét khèi lµ Mould-Bot, khèi kia lµ Mould-Top. M« h×nh b©y giê chuyÓn sang mµu hång. Khèi khu«n ®· ®−îc chia lµm 2 nöa, nh−ng cßn ®−îc l−u d−íi d¹ng tËp hîp c¸c bÒ mÆt. CÇn chuyÓn chóng thµnh Solid. 3. T¹o c¸c chi tiÕt nöa khu«n Trong Menu Manager, chän Mold Comp ⇒ Extract. Hép tho¹i Create Mold Component ®−a ra 2 ®èi t−îng bÒ mÆt t−¬ng øng víi 2 nöa khu«n, lµ Mould-Bot vµ Mould- Top. BÊm phÝm ®Ó chän c¶ hai ⇒ OK. Pro/E chuyÓn hai ®èi t−îng trªn thµnh 2 chi tiÕt ®éc lËp, ghi ra file. Sau nµy chóng ta cã thÓ sö dông chóng vµo c¸c viÖc kh¸c, vÝ dô gia c«ng. Chóng ta cã thÓ nhËn ra chóng trong Model Tree nh− h×nh bªn. Trong m« h×nh l¾p r¸p MOULD.ASM, chóng ta thÊy cã 4 bé phËn: - MOULD_REF_1.PRT: Chi tiÕt mÉu. - COVER-W.PRT: Khèi khu«n ®−îc t¹o lóc ®Çu. - MOULD-BOT.PRT: Nöa d−íi khu«n. - MOULD-TOP.PRT: Nöa trªn khu«n. Chóng ta cã thÓ cho Èn nh÷ng ®èi t−îng kh«ng cÇn thiÕt b»ng c¸ch bÊm phÝm trªn thanh c«ng cô. Hép tho¹i Blank - Unblank hiÖn ra, cho phÐp Èn, 4
  5. Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt hiÖn c¸c ®èi t−îng (h×nh 7). Trong c¸c Component, chän chi tiÕt COVER-W, Ên phÝm Blank d−íi ®¸y hép tho¹i cho Èn. Chän , cho Èn mÆt c¾t khu«n. Sau c¸c b−íc trªn, chØ cßn 2 nöa khu«n vµ chi tiÕt mÉu ®−îc hiÖn trªn m« h×nh. Khu«n vµ chi tiÕt mÉu vÉn cßn n»m chung trong mét khèi (h×nh 8). §Ó dÔ dµng quan s¸t, chóng ta cã thÓ t¸ch chóng ra. §iÒu ®ã ®−îc thùc hiÖn nhê c«ng cô t¸ch khu«n cña Pro/E. H×nh 7: Hép tho¹i Èn - hiÖn H×nh 8: Khu«n ch−a ®−îc më 4. T¸ch khu«n Trong Mold cña Menu Manager, chän Mold Opening ⇒ Define Step ⇒ Define Move vµ chän nöa khu«n trªn cho chuyÓn dÞch. Chän mét c¹nh th¼ng ®øng lµm ph−¬ng chuyÓn dÞch vµ nhËp kho¶ng dÞch lµ 100. Lµm t−¬ng tù víi nöa d−íi khu«n. Xong, kÝch Explode ®Ó t¹o ra tr¹ng th¸i më khu«n nh− trong h×nh 9-a. NÕu chän l¹i Done/Return th× khu«n trë l¹i tr¹ng th¸i ®ãng nh− ban ®Çu. §Õn ®©y, khu«n ®· ®−îc thiÕt kÕ xong, cã thÓ ®−a 2 nöa khu«n ®i gia c«ng. Më menu File ⇒ Save ®Ó ghi l¹i kÕt qu¶ ra file Mould.mfg. Sau nµy muèn më l¹i, chän File ⇒ Open, chän file Mould.mfg. Chän Mold Opening ®Ó më khu«n. Còng cã thÓ më c¸c file ®éc lËp ®Ó xem hoÆc xö lý tiÕp theo. 5. Thö khu«n Chóng ta cã thÓ thÓ t¹o ra chi tiÕt nhê khu«n võa thiÕt kÕ. Trong Menu Manager, chän Molding ⇒ Create ⇒ NhËp tªn chi tiÕt, vÝ dô Molded Cover. Cã thÓ nh×n thÊy tªn chi tiÕt míi t¹o ra trong Model Tree. Cã thÓ më file m« h×nh 5
  6. Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt chi tiÕt nµy nh− trong h×nh 9, phÝa trªn. TÊt nhiªn chóng ta ch−a hÒ t¹o ra ®−êng dÉn nhùa vµo vµ ®−êng tho¸t khÝ ra nªn chi tiÕt ®óc kh«ng thÓ cã 2 r©u nh− trong h×nh. B¹n ®äc tù t¹o ra c¸c lç ®ã trong nöa khu«n d−íi vµ thö ®óc l¹i lÇn n÷a. (a) (b) H×nh 9: Tr¹ng th¸i më khu«n (h×nh a) vµ chi tiÕt ®−îc ®óc (h×nh b) 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản