Các loại kế hoạch sản xuất

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

1
732
lượt xem
356
download

Các loại kế hoạch sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch hoá là một nội dung và là một chức năng quan trọng nhất của quản lý. Kế hoạch hoá gắn liền với việc lựa chọn và tiến hành các chương trình hoạt động trong tương lai của một doanh nghiệp. Kế hoạch hoá vạch ra mục tiêu và chư¬ơng trình hành động trong tương lai xa và gần của doanh nghiệp. Kế hoạch hoá có nghĩa là xác định trước phải làm gì; làm như¬ thế nào; làm khi nào và ai sẽ làm?......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các loại kế hoạch sản xuất

 1. Kh¸I niÖm kÕ ho¹ch ho¸  KÕ ho¹ch ho¸ lµ mét néi dung vµ lµ mét chøc n¨ng quan träng nhÊt cña qu¶n lý. KÕ ho¹ch ho¸ g¾n liÒn víi viÖc lùa chän vµ tiÕn hµnh c¸c ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng trong t­¬ng lai cña mét doanh nghiÖp.  KÕ ho¹ch ho¸ v¹ch ra môc tiªu vµ ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng trong t­¬ng lai xa vµ gÇn cña doanh nghiÖp.  KÕ ho¹ch ho¸ cã nghÜa lµ x¸c ®Þnh tr­íc ph¶i lµm g×; lµm nh­ thÕ nµo; lµm khi nµo vµ ai sÏ lµm?
 2. Néi dung cña kÕ ho¹ch ho¸  X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ c¸c nhiÖm vô ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã;  X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô ®· ®Ò ra;  X¸c ®Þnh c¸c nguån lùc cÇn thiÕt vÒ vËt chÊt, c«ng nghÖ, vèn, lao ®éng,…  X¸c ®Þnh c¸c mèc thêi gian b¾t ®Çu vµ kÕt thóc (hoµn thµnh) c¸c c«ng viÖc, c¸c nhiÖm vô cô thÓ nh»m ®¹t ®­ îc môc tiªu chung ®· ®Ò ra;  Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c bé phËn, c¸c tæ chøc, c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n,…
 3. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch  Theo tiªu chÝ thêi gian: • KÕ ho¹ch dµi h¹n (kÕ ho¹ch chiÕn l­îc) • KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch tæng hîp) • KÕ ho¹ch ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp)  Theo tiªu chÝ lÜnh vùc ho¹t ®éng: q KÕ ho¹ch tµi chÝnh q KÕ ho¹ch marketing q KÕ ho¹ch s¶n xuÊt q KÕ ho¹ch mua s¾m q KÕ ho¹ch nh©n sù q ….
 4. môc tiªu chung cña kÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt KÕ ho¹ch ho¸ s¶n xuÊt th­êng ®­îc lËp nh»m môc ®Ých sö dông tèi ­u nguån lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp trªn c¬ së tho¶ m·n cao nhÊt nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
 5. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt q KÕ ho¹ch dµi h¹n (kÕ ho¹ch chiÕn l­îc hoÆc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô): 3­5 n¨m; q KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch chiÕn thuËt hoÆc kÕ ho¹ch tæng hîp): 1­3 n¨m (3­18 th¸ng); q KÕ ho¹ch ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp): mét th¸ng, mét vµi th¸ng ®Õn mét n¨m.
 6. ChiÒ u kÕ KÕ ho¹ch ho¹ch ng¾n h¹n ­Ph©n c«ng c«ng viÖc ­§Æt hµng ­§iÒu ®é c«ng viÖc,... KÕ ho¹ch trung h¹n ­KÕ ho¹ch b¸n hµng ­KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ dù th¶o ng©n s¸ch ­S¾p xÕp nh©n lùc, tån kho, hîp KÕ ho¹ch ®ång gia c«ng ngoµi,… DµI h¹n ­Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn ­S¶n xuÊt SP míi ­§Þnh vÞ vµ ph¸t triÓn DN 1 th¸ng 2 th¸ng 3 th¸ng 1 n¨m 2 n¨m 3 n¨m 5n¨m 6n¨m Thêi gian
 7. C¸c cÊp quyÕt ®Þnh q QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc: dµi h¹n C¸c quyÕt ®Þnh ph­¬ng h­íng q QuyÕt ®Þnh chiÕn thu©t: trung h¹n C¸c quyÕt ®Þnh chØ ®¹o q QuyÕt ®Þnh t¸c nghiÖp: ng¾n h¹n C¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh
 8. C¸c chØ tiªu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt q Danh môc mÆt hµng s¶n phÈm (hoÆc dÞch vô), chÊt l­îng quy c¸ch vµ sè l­îng s¶n phÈm tõng lo¹i sÏ s¶n xuÊt trong kú kÕ ho¹ch; q Sè l­îng s¶n phÈm tõng lo¹i sÏ s¶n xuÊt trong tõng ph©n x­ëng, tõng xÝ nghiÖp,.. q KÕ ho¹ch tån kho cuèi kú tõng lo¹i s¶n phÈm cuèi cïng (thµnh phÈm), tõng lo¹i b¸n thµnh phÈm, tõng lo¹i vËt t­; q Møc ®é sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt (m¸y mãc thiÕt bÞ, lao ®éng, diÖn tÝch s¶n xuÊt,..) q Nhu cÇu vËt t­ vµ c¸c lo¹i b¸n thµnh phÈm mua ngoµi cho s¶n xuÊt; q KÕ ho¹ch hîp ®ång gia c«ng thuª ngoµi.
 9. C¸c tµI liÖu c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt  C¸c sè liÖu vËt chÊt ­ Sè l­îng s¶n phÈm tån kho; ­ Sè l­îng s¶n phÈm dë dang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sÏ ­ hoµn thµnh trong c¸c kú s¾p tíi; ­ Nh÷ng ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng ch­a ®­îc tho¶ m·n ë kú tr­íc; ­ Dù b¸o møc tiªu thô s¶n phÈm trong kú kÕ ho¹ch; ­ KÕ ho¹ch dù tr÷ s¶n phÈm cuèi kú; ­ Sè l­îng lao ®éng hiÖn cã vµ cã thÓ huy ®éng ®­îc ë kú kÕ ho¹ch; ­ N¨ng lùc s¶n xuÊt cña tõng ph©n x­ëng vµ cña toµn xÝ nghiÖp; ­ Quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng s¶n phÈm (c¸c b­íc c«ng nghÖ, yªu cÇu vÒ dông cô, thêi gian gia c«ng,..); ­ KÕt cÊu s¶n phÈm; ­ ChÝnh s¸ch ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp (­u tiªn vÒ viÖc lùa chän s¶n phÈm hoÆc ­u tiªn tho¶ m·n kh¸ch hµng,…)
 10. C¸c tµI liÖu c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt  C¸c sè liÖu kÕ to¸n ­ Chi phÝ s¶n xuÊt (chi phÝ ®­a vµo s¶n xuÊt, ­ chi phÝ biÕn ®æi,…); ­ Chi phÝ thay ®æi hÖ thèng s¶n xuÊt; ­ Chi phÝ thay ®æi n¨ng lùc s¶n xuÊt (thay ®æi lao ®éng, b¶o d­ìng m¸y, chi phÝ thay ®æi kÕ ho¹ch ®Ó phï hîp víi n¨ng lùc m¸y,…); ­ Chi phÝ dù tr÷ s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm, vµ c¸c nguyªn nhiªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; ­ Chi phÝ th­¬ng m¹i liªn quan ®Õn viÖc kh«ng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng.
 11. KÕ ho¹ch dµI h¹n (kÕ ho¹ch chiÕn l­îc)  Kh¸i niÖm: KÕ ho¹ch dµi h¹n nh»m x¸c ®Þnh mét ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kinh doanh mµ doanh nghiÖp cÇn theo ®uæi trong mét kho¶ng thêi gian t­¬ng ®èi dµi; th­êng ®­îc x©y dùng cho nhãm s¶n phÈm, hä s¶n phÈm.  Môc tiªu: Tho¶ m·n chiÕn l­îc ph¸t triÓn mµ doanh nghiÖp ®· lùa chän.  Néi dung: ­ X©y dùng con ®­êng vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp; ­ X©y dùng ph­¬ng h­íng nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi; ­ X¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr­êng vµ x©y dùng gi¶i ph¸p ®Çu t­ trong mét giai ®o¹n kÐo dµi nhiÒu n¨m.  QuyÒn tr¸ch nhiÖm: C¸c nhµ qu¶n lý cÊp cao cña doanh nghiÖp.
 12. KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch tæng hîp)  Kh¸i niÖm: KÕ ho¹ch tæng hîp lµ mét quyÕt ®Þnh cã tÝnh chiÕn thuËt nh»m ®iÒu tiÕt trung h¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ cÇu nèi gi÷a c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn l­îc cã tÝnh chÊt dµi h¹n vµ c¸c quyÕt ®Þnh cã tÝnh chÊt ng¾n h¹n. KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch tæng hîp) ®Ò cËp ®Õn viÖc quyÕt ®Þnh vÒ khèi l­îng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp sÏ s¶n xuÊt trong trung h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng.  Môc tiªu: Phèi hîp sö dông c¸c nguån lùc mét c¸ch hîp lý vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm hoÆc dÞch vô cña doanh nghiÖp ®Ó cùc tiÓu ho¸ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi gi¶m tíi møc thÊp nhÊt biÕn ®æi lao ®éng vµ møc tån kho.
 13. KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch tæng hîp)  Néi dung: ­ Ho¹ch ®Þnh tæng hîp vÒ møc dù tr÷ vµ s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr­êng (®· x¸c ®Þnh trong dù b¸o) sao cho tæng chi phÝ dù tr÷ vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt lµ nhá nhÊt; ­ Ph©n bæ møc s¶n xuÊt vµ møc dù tr÷ cho tõng lo¹i s¶n phÈm; ­ Huy ®éng tæng hîp c¸c nguån lùc, ®Æc biÖt lµ nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng.  QuyÒn tr¸ch nhiÖm: C¸c nhµ qu¶n lý t¸c nghiÖp cña doanh nghiÖp
 14. KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch tæng hîp)  X¸c ®Þnh sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu mÆt hµng s¶n phÈm Tr¶ lêi c¸c c©u hái: ­ Cã thÓ dïng dù tr÷ ®Ó øng phã víi c¸c biÕn ®éng vÒ nhu cÇu trong giai ®o¹n kÕ ho¹ch? ­ NÕu nhu cÇu thay ®æi th× doanh nghiÖp cã nªn ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®iÒu tiÕt lùc l­îng lao ®éng? (thuª thªm ng­êi lao ®éng lµm viÖc c«ng nhËt, b¸n thêi gian, lµm thªm giê, t¹m nghØ viÖc; tuyÓn thªm hoÆc sa th¶i lao ®éng; thuª gia c«ng ngoµi;..) ­ Gi¸ c¶ s¶n phÈm vµ dÞch vô cã nªn thay ®æi ®Ó tiÕp cËn víi cÇu lu«n thay ®æi?
 15. KÕ ho¹ch trung h¹n (kÕ ho¹ch tæng hîp)  X¸c ®Þnh nhu cÇu nguyªn vËt liÖu Tr¶ lêi c¸c c©u hái: ­ Doanh nghiÖp cÇn ®Æt hµng hoÆc s¶n xuÊt nh÷ng lo¹i nguyªn vËt liÖu, chi tiÕt, bé phËn g×? ­ Sè l­îng tõng lo¹i lµ bao nhiªu? ­ Khi nµo cÇn vµ trong kho¶ng thêi gian bao nhiªu? ­ Khi nµo cÇn ph¸t ®¬n hµng bæ sung hoÆc lÖnh s¶n xuÊt? ­ Khi nµo nhËn ®¬n hµng?
 16. KÕ ho¹ch ng¾n h¹n (kÕ hoach t¸c nghiÖp)  Kh¸i niÖm: KÕ ho¹ch ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp) th­êng ®­îc x©y dùng cho thêi gian ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch ngµy, tuÇn, th¸ng,..); lµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng x©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt, ®iÒu phèi, ph©n giao c¸c c«ng viÖc cho tõng ng­êi, nhãm ng­êi, tõng m¸y vµ s¾p xÕp thø tù c¸c c«ng viÖc ë tõng n¬i lµm viÖc nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é ®· x¸c ®Þnh trong lÞch tr×nh s¶n xuÊt trªn c¬ së sö dông cã hiÖu qu¶ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt hiÖn cã cña doanh nghiÖp.  Môc tiªu: ­ Gi¶m thiÓu thêi gian chê ®îi cña kh¸ch hµng; ­ Gi¶m thiÓu thêi gian s¶n xuÊt; ­ Gi¶m thiÓu l­îng dù tr÷; ­ Gi¶m thiÓu thêi gian chê ®îi v« Ých cña lao ®éng ­ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ; ­ Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp.
 17. KÕ ho¹ch ng¾n h¹n (kÕ hoach t¸c nghiÖp)  Néi dung: ­ X©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt, bao gåm c¸c c«ng viÖc chñ yÕu sau: q X¸c ®Þnh sè l­îng vµ khèi l­îng c¸c c«ng viÖc q Tæng thêi gian ph¶i hoµn thµnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc q Thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thøc cña tõng c«ng viÖc q Thø tù thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ­ Dù tÝnh sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn liÖu vµ lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh khèi l­îng s¶n phÈm hoÆc c¸c c«ng viÖc ®· ®­a ra trong lÞch tr×nh s¶n xuÊt; ­ X©y dùng kÕ ho¹ch ®iÒu phèi, ph©n giao c«ng viÖc vµ thêi gian ph¶i hoµn thµnh trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh cho tõng bé phËn, tõng ng­êi, tõng m¸y,… ­ X©y dùng kÕ ho¹ch s¾p xÕp thø tù c¸c c«ng viÖc trªn c¸c m¸y vµ n¬i lµm viÖc nh»m gi¶m thiÓu thêi gian ngõng m¸y vµ chê ®îi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt;  QuyÒn tr¸ch nhiÖm: C¸c nhµ qu¶n lý t¸c nghiÖp ë xÝ nghiÖp, ph©n x­ëng, tæ s¶n xuÊt
 18. Nguån cung cÊp Cho nhu cÇu Tæng cung Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng3 NLSX kh«ng dïng Tån kho ®Çu kú 100 800 Th¸ng 1 SX b×nh 700 0 (35) th­êng (40) Ngoµi giê 50 (52) 0 Thuª ngoµi 50 (72) 100 Th¸ng 2 SX b×nh 700 (40) 0 (35) 1000 th­êng Ngoµi giê 50 (50) 0 Thuª ngoµi 150 (70) 0 Th¸ng 3 SX b×nh 700 (40) 0 (35) 750 th­êng Ngoµi giê 50 (50) 0 Thuª ngoµi 0 130 Ph­¬ng ph¸p tèi ­u côc bé: 700x40+50x52+50x72+700x40+50x50+150x70+700x40+50x50 = 105.700USD Tæng cÇu 800 1000 750 2550

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản