intTypePromotion=1

Các nhân tố tác động đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
186
lượt xem
19
download

Các nhân tố tác động đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Kết quả nghiên cứu thông qua phương trình hồi quy Binary Logistic cho thấy có 4 nhân tồ được kiểm định (nhân lực, vốn, thể chế bắt buộc từ Nhà nước và kiến thức về CSR) thì chỉ có 2 nhân tố tác động đến việc thực hiện CSR đó là nhân lực và vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các nhân tố tác động đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

T P CHÍ KHOA H<br /> <br /> IH<br /> <br /> T T p 6, S 1, 2016 119–128<br /> <br /> CÁC NHÂN T<br /> TRÁCH NHI<br /> C<br /> HI<br /> <br /> ÃH<br /> ÀV<br /> <br /> ànha*, Ph m Th Ng c Trâma<br /> <br /> Nguy<br /> <br /> a<br /> <br /> 119<br /> <br /> Khoa Kinh t và Qu n tr<br /> <br /> ih<br /> <br /> ng, Vi t Nam<br /> <br /> Nh<br /> Ch nh s<br /> <br /> p nh<br /> <br /> Tóm t<br /> Trách nhi m xã h i doanh nghi p (CSR) là m t khái ni m m<br /> u nghiên c u<br /> v<br /> tài này Vi t Nam. M c dù có vài nghiên c<br /> ã ch ra t m quan tr ng, vai trò, l i<br /> ích c a vi c th c hi<br /> i v i doanh nghi p, nh ng nghiên c u này ch d ng l i<br /> c kh o sát th c tr<br /> ng gi<br /> xu<br /> t lu n v các<br /> nhân t<br /> n vi c th c hi n CSR. Bài vi t này nghiên c u các nhân t<br /> ng<br /> n vi c th c hi n trách nhi m xã h i c a các doanh nghi p nh và v a (DNNVV) Vi t<br /> Nam. K t qu nghiên c<br /> ình h i quy Binary Logistic cho th y trong 4<br /> nhân t<br /> c ki<br /> nh (nhân l c, v n, th ch b t bu c t<br /> c và ki n th c v CSR)<br /> thì ch có 2 nhân t<br /> n vi c th c hi<br /> c và v n. K t qu này<br /> c<br /> ng nh t v i k t qu nghiên c u c a Yeh, Chen và Wu (2014) [1] cho r ng “ngu n<br /> nhân l<br /> n vi c th c hi n CSR c a các doanh nghi p<br /> trên th<br /> ng ch ng khoán Taiwan.<br /> T khóa: CSR; Doanh nghi p nh và v a; Vi t Nam.<br /> <br /> 1.<br /> <br /> GI I THI U<br /> Trong m t th gi i công ngh thông tin ngày càng phát tri<br /> <br /> ng toàn c u<br /> <br /> hóa, qu c t hóa tr thành m t t t y u khách quan, m i quan h gi a các n n kinh t<br /> ngày càng m t thi t và g n bó, ho<br /> <br /> i gi a các qu c gia ngày<br /> <br /> càng phát tri n m nh m thì s c nh tranh gi a các doanh nghi p c<br /> g<br /> ch<br /> <br /> ày càng gay<br /> <br /> ng hóa m u mã s n ph m, nâng cao<br /> ng hàng hóa làm bi n pháp c nh tranh h u hi<br /> <br /> giành l i th<br /> <br /> ng. Hi n nay, các công ty chú ý t i vi c c ng c hình nh, nâng cao uy tín, phát<br /> tri<br /> <br /> *<br /> <br /> u thông qua vi c xây d<br /> <br /> Tác gi liên h : Email: lanhnt@dlu.edu.vn<br /> <br /> c kinh doanh<br /> <br /> 120<br /> <br /> T P CHÍ KHOA H<br /> <br /> IH<br /> <br /> T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H<br /> <br /> ng th c hi n t t trách nhi m xã h i doanh nghi p (CSR - Corporate Social<br /> Responsibility).<br /> Trên th gi i, khái ni<br /> <br /> ã<br /> <br /> c ti p c n t nh<br /> <br /> d u cu n sách “Trách nhi m xã h i c<br /> <br /> is<br /> <br /> i làm kinh doanh” (Bowen, 1953) [2], và<br /> <br /> có r t nhi u nghiên c u v trách nhi m xã h i. Thí d , nghiên c u m i quan h gi a<br /> CSR và thành qu c a ho<br /> <br /> ng ch<br /> <br /> ã<br /> <br /> nghiên c u, kh o sát giá ch ng khoán các công ty trên th<br /> Âu, nh ng công ty mà s<br /> <br /> ng ch ng khoán Châu<br /> <br /> ng CSR c a h<br /> <br /> c công b trên th<br /> <br /> Các nhà nghiên c u th y r ng có m i quan h tích c c gi a ho<br /> ch ng khoán c<br /> <br /> ng CSR và giá<br /> <br /> c kh o sát.<br /> <br /> ã nghiên c u<br /> <br /> m i quan h gi a CSR và thành qu kinh doanh c a các ngân hàng<br /> th y r ng các ho<br /> <br /> ng.<br /> <br /> , và h nh n<br /> <br /> ng v trách nhi m xã h i c<br /> <br /> ng tích c c<br /> <br /> n hi u qu kinh doanh c a h<br /> <br /> ã kh o sát 1000<br /> <br /> nh r ng có m i quan h ch t ch gi a trách nhi m xã h i<br /> doanh nghi p và hi u qu tài chính c a công ty.<br /> Vi t Nam, c<br /> <br /> ã có các nghiên c<br /> <br /> c<br /> <br /> n vai trò và t m quan tr ng<br /> <br /> c a CSR trong doanh nghi p. Châu Th L Duyên, Hu<br /> th c hi n ki m tra m i quan h gi a CSR, lãnh<br /> K t qu nghiên c u cho th<br /> ãnh<br /> nghi<br /> <br /> ng tích c<br /> <br /> ng tích c<br /> và làm rõ h<br /> các ho<br /> <br /> o và hi u qu tài<br /> <br /> i v i vi c th c hi n CSR c a doanh<br /> <br /> n l i ích kinh doanh và cu i cùng là l i ích kinh doanh<br /> <br /> n hi u qu tài chính. Nguy n Ng c Th<br /> chính c<br /> <br /> ã phân tích<br /> <br /> ã g i ý các b<br /> <br /> ng qu n tr nhân s v i vi c th c hi n CSR giúp các giá<br /> <br /> nhìn t ng quan v<br /> <br /> ã<br /> <br /> o và hi u qu tài chính doanh nghi p.<br /> <br /> c m i quan h gi a CSR, lãnh<br /> <br /> o s<br /> ng tích c c<br /> <br /> ng Th<br /> <br /> c áp d ng nh<br /> <br /> c l ng ghép<br /> <br /> c nhân s có cái<br /> y CSR trong doanh<br /> <br /> nghi p.<br /> Tuy nhiên, trên th c t hi n nay, các doanh nghi p Vi<br /> ng xã h i tích c<br /> v quy n l<br /> <br /> tr các qu t thi<br /> <br /> ã có nhi u ho t<br /> gi m nghèo và b o<br /> c th c hi<br /> <br /> ng<br /> <br /> T P CHÍ KHOA H<br /> <br /> IH<br /> <br /> T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H<br /> <br /> 121<br /> <br /> xuyên và còn ph thu c khá l n vào ti m l c kinh t và ý th c trách nhi m c a ch<br /> doanh nghi p. Hàng lo t các v vi c vi ph<br /> ng, xâm ph m l<br /> <br /> ng, vi ph m quy n l<br /> <br /> i tiêu dùng,… nghiêm tr<br /> <br /> b c xúc và m t lòng tin vào các doanh nghi<br /> nhân t<br /> <br /> ã và<br /> <br /> nc<br /> <br /> y câu h<br /> <br /> ng<br /> <br /> t ra<br /> <br /> n vi c th c hi n CSR c a các doanh nghi p<br /> <br /> vi t th c hi n nghiên c u: “Các nhân t<br /> <br /> i lao<br /> <br /> Vi t Nam?. Bài<br /> <br /> n vi c th c hi n trách nhi m xã h i<br /> <br /> doanh nghi p c a các doanh nghi p nh và v a Vi<br /> c<br /> <br /> c<br /> <br /> 2.<br /> <br /> LÝ THUY T<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Khái ni m v trách nhi m xã h i doanh nghi p<br /> Có r t nhi<br /> <br /> nhìn nh<br /> <br /> nh ngh<br /> <br /> CSR. M i t ch c, công ty, chính ph<br /> <br /> i nh<br /> <br /> m và trình<br /> <br /> m riêng, ph thu<br /> <br /> c<br /> <br /> phát tri n c a mình. Keith Davis (1973) [8] cho r ng “CSR là s quan<br /> <br /> tâm và ph n ng c a doanh nghi p v i các v<br /> <br /> t ra ngoài vi c tho mãn nh ng<br /> <br /> yêu c u pháp lý, kinh t và công ngh<br /> ph m vi r<br /> <br /> t c các v<br /> <br /> khác mà xã h i tr<br /> c aH<br /> <br /> u ki<br /> <br /> i<br /> <br /> t khái ni m có<br /> kinh t<br /> <br /> doanh nghi p trong m i th<br /> <br /> c và nh ng l<br /> m nh<br /> <br /> c<br /> <br /> nh”. Khái ni m<br /> <br /> ng doanh nghi p th gi i vì phát tri n b n v ng – World Business Council<br /> <br /> for Sustainable Development (WBCSD) cho th y rõ h<br /> <br /> n ch t c a trách nhi m xã<br /> <br /> h i doanh nghi p: “CSR là s cam k t c a doanh nghi p nh<br /> kinh t b n v ng thông qua nh ng ho<br /> <br /> ng nh m nâng cao ch<br /> ình h , cho c<br /> <br /> cách có l i cho c doanh nghi p c<br /> <br /> n<br /> i s ng c a<br /> <br /> ng và cho toàn xã h i theo<br /> <br /> phát tri n chung c a xã h i”1.<br /> <br /> 1<br /> Nâng cao s c c nh tranh và phát tri n b n v ng thông qua vi c th c hi n Trách nhi m xã h i c a<br /> doanh nghi p”,<br /> n t<br /> i ngo i c a phòng th<br /> i và công nghi p Vi t Nam ngày 6/6/2011,<br /> http://vccinews.vn/news/3861/.html.<br /> <br /> 122<br /> <br /> T P CHÍ KHOA H<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H<br /> <br /> i v i vi c th c hi n trách nhi m xã h i c a doanh nghi p<br /> mc<br /> <br /> nc<br /> <br /> i di<br /> <br /> ng phái qu n tr<br /> <br /> ng phái qu n tr<br /> <br /> i di n”:<br /> <br /> i di n” là Milton Friedman (1970) [10];<br /> <br /> ông cho r ng “doanh nghi p ch có m t trách nhi m duy nh t là t<br /> c<br /> <br /> lu<br /> <br /> a tr<br /> <br /> i nhu n, gia<br /> <br /> ng là c nh tranh trung th c và<br /> <br /> công b ng”.<br /> mc<br /> Nguy<br /> <br /> ng phái qu n tr<br /> <br /> ình Cung và L<br /> <br /> c (2008) [11] nh n th y nh<br /> <br /> i theo<br /> <br /> p lu n r ng: “B<br /> <br /> ã là m t ch<br /> <br /> th c a xã h i, s d ng ngu n l c c a xã h<br /> c<br /> <br /> n xã h<br /> <br /> t ho<br /> <br /> ng. Vì v y, doanh nghi p ph i có ý th c v nh<br /> <br /> ng<br /> <br /> ng s n xu t kinh doanh c a mình và có trách nhi m v i chính hành vi c a<br /> <br /> mình tr<br /> 2.3.<br /> <br /> ng tiêu<br /> <br /> c xã h i”<br /> Các cách ti p c<br /> <br /> i v i vi c th c hi n trách nhi m xã h i doanh nghi p<br /> <br /> Cách ti p c n theo th t<br /> Cách ti p c n này d a theo mô hình “kim t tháp” c a Carroll (1999). Mô hình<br /> này có tính toàn di<br /> nh t các l<br /> <br /> c s d ng r ng rãi nh t, th hi n rõ ràng nh t và bao quát<br /> <br /> c quan tâm c a trách nhi m xã h i doanh nghi p.Cách ti p c n này quan<br /> <br /> ni m r ng các ngh<br /> nh<br /> <br /> là không gi ng nhau và chúng c<br /> c hi n. Các ngh<br /> <br /> nghi p s là: (1) kinh t<br /> Ngh<br /> <br /> kinh t : t<br /> ng là nh<br /> <br /> Ngh<br /> <br /> theo th t ch<br /> <br /> m v c a doanh<br /> <br /> c, (4) t thi n.<br /> l i nhu n, nâng cao tính c nh tranh, hi u qu kinh<br /> u ki n tiên quy t.<br /> <br /> pháp lý: là m t ph n c a b n “cam k t” gi a doanh nghi p và xã h i.<br /> <br /> c có trách nhi m mã hoá nh ng quy t c, chu n m<br /> b n lu t.<br /> <br /> nh theo th t<br /> <br /> c, xã h i vào<br /> <br /> T P CHÍ KHOA H<br /> <br /> Ngh<br /> <br /> IH<br /> <br /> T [CHUYÊN SAN KHOA H C XÃ H<br /> <br /> c: là nh ng chu n m c, quy t c, giá tr<br /> c c th<br /> <br /> n lu t. Ngh<br /> <br /> v i m i doanh nghi p và nó ph thu c vào m<br /> l i có vai trò trung tâm<br /> Ngh<br /> <br /> c là t nguy<br /> <br /> cam k t c a doanh nghi<br /> <br /> ng c a doanh nghi<br /> <br /> i c a xã h i, nh<br /> <br /> trình xã h<br /> <br /> i<br /> nó<br /> <br /> t ra ngoài s k<br /> <br /> c th c hi<br /> <br /> h c b ng cho h c sinh, sinh viên<br /> <br /> cho nh<br /> <br /> c xã h i công nh n<br /> <br /> i v i CSR.<br /> <br /> t thi n: là nh ng ho<br /> <br /> v<br /> <br /> 123<br /> <br /> ình giao l<br /> <br /> i có hoàn c<br /> <br /> ng quà<br /> <br /> i khuy t t<br /> <br /> i già neo<br /> <br /> c tr em m côi,…<br /> Cách ti p c n theo t m quan tr ng<br /> Cách ti p c n theo t m quan tr ng cho r ng th t khó có th tách riêng các ngh<br /> v do m i liên h gi a chúng và c<br /> các ngh<br /> <br /> th c hi<br /> <br /> , vì v y doanh nghi p c n th c hi<br /> <br /> quan tr<br /> <br /> p c n này, các ngh<br /> <br /> t m quan tr<br /> <br /> c nh ng ngh<br /> <br /> c n thi t, bao g m các ngh<br /> <br /> c chính th c và c n thi t; (3) các ngh<br /> <br /> y<br /> <br /> c coi là<br /> <br /> c chia thành ba nhóm theo<br /> <br /> n, g m nh ng ngh<br /> <br /> n t i thi u; (2) các ngh<br /> <br /> ng th<br /> <br /> kinh t và pháp lý<br /> kinh t , pháp lý và<br /> <br /> tiên phong, g m các ngh<br /> <br /> phát<br /> <br /> tri n, tiên phong và t nguy n.<br /> Cách ti p c<br /> <br /> th c hi n trách nhi m xã h i doanh<br /> <br /> nghi p.<br /> Tr n Th Minh Hoà và Nguy n Th H ng Ng c (2014) [12] cho r ng: “Cách ti p<br /> c<br /> <br /> ng c a trách nhi m xã h i th hi n m i liên quan, s<br /> ng l i c<br /> <br /> doanh nghi<br /> nghi<br /> <br /> nh<br /> <br /> ng tham gia trong vi c th c hi n trách nhi m xã h i<br /> ng tham gia bao g m: c<br /> <br /> s h u doanh<br /> <br /> i tác, khách hàng, c<br /> <br /> quan qu n lý, các hi p h i, các t ch c phi l i nhu n hay các t ch c qu c t ”.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2