intTypePromotion=1
ADSENSE

Cài đặt phần mềm Microstation và Mapping Office

Chia sẻ: Mr Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

623
lượt xem
215
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có thể áp dụng công nghệ số hóa, vec-tơ hóa và biên tập bản đồ số từ các nguồn thông tin quan trọng đ-ợc l-u trữ d-ới các dạng truyền thống trên giấy, phim hoặc diamat dựa trên hệ thống phần mềm MicroStation và Mapping Office của hãng Intergraph, ng-ời sử dụng cần phải trang bi cho mình đầy đủ những kiến thức và các trang thiết bị cần thiết. Bên cạnh đó, những ng-ời biên soạn cuốn sách này hy vọng sẽ giúp đ-ợc những ng-ời mới làm quen và sử dụng hệ thống phần mềm trên một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt phần mềm Microstation và Mapping Office

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... KHOA ...  Cài đặt phần mềm Microstation và Mapping Office
 2. PhÇn më ®Çu §Ó cã thÓ ¸p dông c«ng nghÖ sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè tõ c¸c nguån th«ng tin quan träng ®−îc l−u tr÷ d−íi c¸c d¹ng truyÒn thèng trªn giÊy, phim hoÆc diamat dùa trªn hÖ thèng phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office cña h∙ng Intergraph, ng−êi sö dông cÇn ph¶i trang bi cho m×nh ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vµ c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ng−êi biªn so¹n cuèn s¸ch nµy hy väng sÏ gióp ®−îc nh÷ng ng−êi míi lµm quen vµ sö dông hÖ thèng phÇn mÒm trªn mét phÇn nhá trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh. PhÇn nµy sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ: 1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng. 2. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ng−êi sö dông cÇn cã. 3. CÊu tróc cña cuèn s¸ch. 4. Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. 1. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng. §Ó cã thÓ cµi ®Æt vµ sö dông MicroStation vµ Mapping Office cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu sau: VÒ hÖ ®iÒu hµnh: HÖ ®iÒu hµnh Windows NT vµ c¸c hÖ ®iÒu hµnh tõ Windows 95 trë vÒ sau. VÒ thiÕt bÞ phÇn cøng: CÇn cã mét m¸y tÝnh cã cÊu h×nh tèi thiÓu nh− sau: • Cã bé xö lý CPU 80486 trë lªn. • Cã tõ 16 Mb RAM trë lªn. • È ®Üa cøng cã dung l−îng tèi thiÓu 1.2 Gb. • È ®Üa CD ROM. • Card mµn h×nh cã bé nhí tèi thiÓu 2 Mb, cã kh¶ n¨ng ®Æt chÕ ®é True Color. C¸c phÇn mÒm cÇn cµi ®Æt: • MicroStation. • Irasb. • I/Geovec. • Mrf Clean • Mrf Flag. • Iplot Client. • C¸c m«-dul MGE Nucleus vµ MGE Projection Manager cña hÖ thèng phÇn mÒm MGE (Modular GIS Environment) 1
 3. C¸c phÇn mÒm trªn ph¶i cã ®Çy ®ñ b¶n quyÒn (license number vµ serial number) hîp lÖ. 2. C¸c kiÕn thøc c¬ b¶n ng−êi sö dông cÇn cã. KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å häc. KiÕn thøc c¬ b¶n vÒ b¶n ®å sè, c¸c kh¸i niÖm vÒ d÷ liÖu kh«ng gian. VÝ dô: c¸c d¹ng biÓu diÔn ®èi t−îng (d¹ng ®iÓm, ®−êng, vïng), cÊu tróc d÷ liÖu (cÊu tróc raster, vect¬), c¸ch tæ chøc d÷ liÖu (ph©n líp, tæ chøc file). KiÕn thøc c¬ b¶n ®Ó vËn hµnh m¸y tÝnh vµ hÖ ®iÒu hµnh . KiÕn thøc tiÕng Anh s¬ cÊp. 3. CÊu tróc cña cuèn s¸ch. Cuèn s¸ch nµy bao gåm 9 ch−¬ng. Ch−¬ng 1: Quy tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å _ ®−a ra s¬ ®å tæng qu¸t vµ tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt vÒ môc ®Ých, yªu cÇu còng nh− ý nghÜa cña tõng b−íc trong quy tr×nh. Ch−¬ng 2: Giíi thiÖu hÖ thèng phÇn mÒm _ tr×nh bµy c¸c øng dông cô thÓ cña tõng phÇn mÒm trong c«ng viÖc sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å. Ch−¬ng 3: C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation _ cung cÊp c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ file, cÊu tróc mét file d÷ liÖu trong MicroStation. Giíi thiÖu c¸c thanh c«ng cô sÏ ®−îc sö dông th−êng xuyªn, h−íng dÉn mét sè thao t¸c c¬ b¶n khi lµm viÖc víi MicroStaion. Ch−¬ng 4: ThiÕt kÕ chung _ tr×nh bµy vµ h−íng dÉn thùc hiÖn mét c¸ch cô thÓ c¸c b−íc c«ng viÖc chuÈn bÞ chung cho mét hoÆc nhiÒu c¸c b¶n ®å cïng thÓ lo¹i tr−íc khi tiÕn hµnh vect¬ hãa. Ch−¬ng 5: N¾n b¶n ®å _ h−íng dÉn c¸ch ®Þnh vÞ file ¶nh quÐt b¶n ®å vÒ täa ®é thËt cña nã. Ch−¬ng 6: Vect¬ hãa ®èi t−îng dùa trªn nÒn ¶nh _ tr×nh bµy cô thÓ c¸c b−íc vµ c¸ch thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh vect¬ hãa ®èi t−îng dùa trªn nÒn ¶nh. Ch−¬ng 7: Hoµn thiÖn vµ chuÈn hãa d÷ liÖu _ h−íng dÉn c¸ch kiÓm tra, söa lçi vµ hoµn thiÖn c¸c d÷ liÖu th« sau qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa. Ch−¬ng 8: Biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å _ h−íng dÉn c¸ch biªn tËp ký hiÖu cho c¸c ®èi t−îng b¶n ®å nh− t« mµu, tr¶i ký hiÖu, biªn tËp ký hiÖu d¹ng ®−êng ... ®èi víi c¸c b¶n ®å cÇn in ra giÊy hoÆc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh. 2
 4. Ch−¬ng 9: L−u tr÷ d÷ liÖu vµ in b¶n ®å _ h−íng dÉn c¸ch tæ chøc file, th− môc ®Ó l−u tr÷ d÷ liÖu vµ c¸ch in b¶n ®å b»ng ch−¬ng tr×nh in Iplot. 4. Lµm thÕ nµo ®Ó sö dông cuèn s¸ch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. §©y lµ mét cuèn s¸ch h−íng dÉn sö dông v× thÕ ng−êi sö dông cã thÓ tù lùa chän c¸ch ®äc, tham kh¶o phï hîp nhÊt, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®äc tõ ®Çu ®Õn cuèi quyÓn s¸ch. Chóng t«i xin ®Ò nghÞ h∙y tham kh¶o mét h−íng tiÕp cËn cuèn s¸ch nµy nh− sau. §Çu tiªn nªn ®äc kü ch−¬ng 1 ®Ó cã mét kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c¸c b−íc c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm trong quy tr×nh sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp mét tê b¶n ®å nh− thÕ nµo. Sau ®ã cã thÓ ®äc tiÕp ch−¬ng 2 ®Ó cã c¸c kh¸i niÖm vÒ c¸c phÇn mÒm, vÝ dô nh− sÏ dïng phÇn mÒm g× trong b−íc c«ng viÖc nµo. B−íc thø hai, nªn x¸c ®Þnh râ môc ®Ých c«ng viÖc cô thÓ, vÝ dô nh− sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp mét tê b¶n ®å nµo ®ã phôc vô cho môc ®Ých in ra b¶n ®å giÊy hoÆc sau ®ã sö dông nã sÏ lµm d÷ liÖu ®Çu vµo ®Ó thµnh lËp c¸c b¶n ®å chuyªn ®Ò kh¸c hoÆc mét hÖ GIS nµo ®ã. NÕu cã ®ñ thêi gian, nªn thùc hµnh sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp trän vÑn mét tê b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/5000 nµo ®ã víi môc ®Ých lµ sÏ in m¶nh b¶n ®å sè ®ã ra giÊy. Nªn chän tê b¶n ®å ®Þa h×nh t¹i mét vïng cã ®Æc ®iÓm ®Þa lý ®Æc tr−ng nhÊt. Trªn tê b¶n ®å thÓ hiÖn cµng nhiÒu ®èi t−îng b¶n ®å, ng−êi míi sö dông cµng cã nhiÒu c¬ héi ®Ó thùc tËp, vµ qua ®ã cã thÓ rót ra nhËn xÐt hoÆc kinh nghiÖm cho b¶n th©n. NÕu l−îng thêi gian h¹n chÕ, ng−êi sö dông cã thÓ l−îc bá, kh¸i qu¸t bít néi dung cña tê b¶n ®å mµ chØ thùc hµnh vec-t¬ hãa c¸c ®èi t−îng ®Æc tr−ng. Trong phÇn thiÕt kÕ chung, riªng phÇn thiÕt kÕ ký hiÖu lµ mét phÇn t−¬ng ®èi khã ®èi víi nh÷ng ng−êi míi häc sö dông MicroStation. Muèn vÏ ®−îc mét ký hiÖu ®Ñp vµ chÝnh x¸c theo quy ®Þnh cña b¶n ®å ®ßi hái ng−êi sö dông ph¶i t−¬ng ®èi thµnh th¹o tÊt c¶ c¸c c«ng cô vÏ, söa ®æi vµ thao t¸c ®èi t−îng. NÕu gÆp khã kh¨n, nªn häc hái ®ång nghiÖp, nh÷ng ng−êi cã kinh nghiÖm h¬n, hoÆc t¹m thêi chÊp nhËn ®Ó l¹i vµ thùc tËp l¹i sau khi ®∙ cã thêi gian lµm quen víi MicroStation nhiÒu h¬n. H∙y tiÕn hµnh thùc hµnh tõ tõ tõng b−íc mét. Trong mçi ch−¬ng nªn cè g¾ng ®äc kü phÇn më ®Çu ch−¬ng. Bëi v× phÇn nµy sÏ giíi thiÖu mét c¸ch c¬ b¶n c¸c kh¸i niÖm trong ch−¬ng, môc ®Ých c¸c phÇn viÖc chÝnh trong ch−¬ng. Sau ®ã, cã thÓ ®äc mét lÇn cho hÕt ch−¬ng vµ tù quyÕt ®Þnh xem nªn b¾t ®Çu tõ b−íc nµo t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i theo môc ®Ých cña c«ng viÖc ®∙ x¸c ®Þnh. VÝ dô: trong phÇn h−íng dÉn t¹o míi mét ký hiÖu, b−íc thø nhÊt lµ ph¶i t¹o cho ®−îc mét th− viÖn ký hiÖu míi, hoÆc më mét th− viÖn chøa ký hiÖu. T¹i thêi ®iÓm t¹o ký hiÖu, h∙y xem ®∙ cã th− viÖn chøa ký hiÖu cña riªng m×nh ch−a?. NÕu ®∙ cã råi, th× ®äc phÇn h−íng dÉn c¸ch më mét th− viÖn chøa ký hiÖu. NÕu ch−a cã, ph¶i ®äc phÇn h−íng dÉn c¸ch t¹o míi mét th− viÖn chøa ký hiÖu ®Ó thùc hµnh. Ng−êi sö dông nªn lu«n lu«n tù ®Æt ra mét môc ®Ých cô thÓ cho c«ng viÖc vµ 3
 5. lu«n tù ®Æt c¸c c©u hái nh− m×nh muèn lµm g×? vµ ®ang lµm g×? Trong qu¸ tr×nh sö dông, mét c¸ch tiÕp cËn tèt lµ nªn ®äc tõng phÇn, tõng b−íc mét, ®äc ®Õn ®©u nªn thùc hµnh lu«n trªn m¸y ®Õn ®Êy. Khi gÆp vÊn ®Ò g×, nªn ghi chÐp l¹i vµo sæ tay hoÆc vë ghi. §iÒu nµy sÏ gióp cho ng−êi sö dông ghi nhí nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh, vµ khi gi¶i quyÕt ®−îc sÏ t¹o ra cho m×nh mét c¶m gi¸c tù tin vµ ch¾c ch¾n. Hy väng r»ng theo c¸ch ®ã ng−êi häc sÏ c¶m thÊy quyÓn s¸ch nµy rÊt dÔ hiÓu vµ dÔ sö dông. &KÍF F’F E“Q WKQK F…QJ 4
 6. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office Ch−¬ng 1: Quy tr×nh sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sè. 1. S¬ ®å tæng qu¸t Môc ®Ých thµnh lËp 1. T¹o file design 2. T¹o b¶ng ph©n líp ®èi t−îng ThiÕt kÕ chung 3. T¹o ký hiÖu 4. QuÐt b¶n ®å 1. T¹o khung, l−íi Km N¾n ¶nh b¶n ®å 2. N¾n ¶nh b¶n ®å 1. VÏ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng 2. VÏ ®èi t−îng ®−êng bao vïng Vect¬ hãa 3. VÏ ®èi t−îng d¹ng ®iÓm 4. VÏ ®èi t−îng d¹ng ch÷ viÕt 1. KiÓm tra vµ söa lçi vÒ ph©n líp §T 2. Söa lçi vµ lµm ®Ñp d÷ liÖu d¹ng ®−êng Hoµn thiÖn d÷ liÖu vµ ®−êng bao vïng 3. Söa lçi ®èi víi d÷ liÖu d¹ng ®iÓm 4. Söa lçi ®èi víi d÷ liÖu d¹ng text Biªn tËp vµ tr×nh 1. T¹o vïng, t« mµu vµ tr¶i ký hiÖu bµy b¶n ®å 2. Biªn tËp ký hiÖu d¹ng ®−êng L−u tr÷ d÷ liÖu vµ in 1. Tæ chøc th− môc chøa file b¶n ®å 2. In b¶n ®å b»ng ch−¬ng tr×nh Iplot 4X\ WU±QK V K½D Y EL„Q W¥S EQ ˆ¿ V 5
 7. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office 2. Môc ®Ých, yªu cÇu cña tõng b−íc. 2.1. ThiÕt kÕ chung. §Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt hÖ thèng cho tÊt c¶ c¸c m¶nh b¶n ®å trong mét khèi c«ng viÖc, c¸c c«ng t¸c chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å sau nµy sÏ ®−îc thùc hiÖn vµ sö dông chung. C«ng t¸c ®ã bao gåm: T¹o file DGN chuÈn (Seed file). Kh¸i niÖm Seed file trong viÖc t¹o c¸c b¶n ®å. Seed file thùc chÊt lµ mét Design file tr¾ng (kh«ng chøa d÷ liÖu) nh−ng nã chøa ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè quy ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc víi MicroStation. §Æc biÖt víi c¸c file b¶n ®å sè, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ c¬ së to¸n häc gi÷a c¸c file d÷ liÖu, ph¶i t¹o mét Seed file chøa c¸c tham sè vÒ hÖ täa ®é, phÐp chiÕu, ®¬n vÞ ®o ... phï hîp víi c¬ së to¸n häc cña c¸c m¶nh b¶n ®å giÊy. Sau ®ã c¸c file b¶n ®å cã cïng c¬ së to¸n häc sÏ ®−îc t¹o dùa trªn nÒn seed file nµy. V× vËy, nh÷ng m¶nh b¶n ®å cã c¬ së to¸n häc kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng seed file kh¸c nhau t−¬ng øng. Trong hÖ thèng MGE (Modular Geographic Information System Environment) cña h∙ng Intergraph, modul MGE Nucleus cho phÐp t¹o, thay ®æi c¸c th«ng sè cho c¸c seed file nµy. C¸c b−íc t¹o seed file ®−îc thùc hiÖn lÇn l−ît nh− sau: • Khëi ®éng phÇn mÒm MGE → më mét Project nµo ®ã cña MGE → vµo menu Tools → chän MGE Basic Nucleus. 4X\ WU±QK V K½D Y EL„Q W¥S EQ ˆ¿ V 6
 8. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office • XuÊt hiÖn b¶ng MGE Basic Nucleus Tools: • Chän Design File Setup , bÊm Apply. XuÊt hiÖn hép tho¹i Design File Setup: - Chän lÖnh Create File (nÕu t¹o file míi). - Gâ tªn file seed cÇn t¹o t¹i dßng Seed File. - Chän kiÓu täa ®é (Coordinate Type) lµ 2D Projected. - Chän hÖ täa ®é cÇn x©y dùng (Coordinate System Setup) lµ Primary (hÖ gèc chuÈn), sau ®ã bÊm OK. 4X\ WU±QK V K½D Y EL„Q W¥S EQ ˆ¿ V 7
 9. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office • XuÊt hiÖn hép tho¹i Define Coordinate System: ph¶i x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè hÖ täa ®é: - lùa chän System (phÐp chiÕu) vµ bÊm phÝm Parameters bªn ph¶i dßng System ®Ó ®Æt c¸c th«ng sè phï hîp cho hÖ täa ®é cña m¶nh b¶n ®å nh−: .LQK WX\¤Q WUÃF (Longitude of Origin), v¸ FKX\¢Q G­FK NLQK WX\¤Q WUÃF WUÃF W³D }¸ ; Y¡ SK¬D 7x\ (False Easting). - chän Geodetic Datum. - chän Ellipsoid. Sau ®ã bÊm OK. Theo mÆc ®Þnh, ®¬n vÞ lµm viÖc chÝnh cña file seed (master working units) lµ mÐt (m) vµ ®é ph©n gi¶i (resolution) lµ 1 000 (®¬n vÞ phô-sub units lµ mm), vµ cã giíi h¹n nhÊt ®Þnh vÒ kh«ng gian lµm viÖc cña file design, còng nh− täa ®é ®iÓm trung t©m tr−êng lµm viÖc cña file (Storage Center Point). Tuy nhiªn, ng−êi sö dông còng cã thÓ thay ®æi ®é ph©n gi¶i, hoÆc täa ®é ®iÓm trung t©m tr−êng lµm viÖc cña file design, b»ng c¸ch: chän MGE Basic Nucleus → chän Design File Setup → trong hép tho¹i Design File Setup, chän Modify → chän æ ®Üa, th− môc vµ tªn file design cÇn thay ®æi c¸c th«ng sè → chän Coordinate System Setup/ Working Units → BÊm OK. 4X\ WU±QK V K½D Y EL„Q W¥S EQ ˆ¿ V 8
 10. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office XuÊt hiÖn hép tho¹i Define Mapping Working Units: - chän thay ®æi Resolution, - hoÆc thay ®æi gi¸ trÞ X,Y cña ®iÓm trung t©m_ Storage Center Point. - sau ®ã bÊm OK. File design võa ®−îc t¹o ra, hoÆc ®−îc söa ®æi ë trªn th−êng ®−îc l−u trong ®−êng dÉn nh− sau: “À ˆ¶D:\MGE_Project\seed\ ”. VÝ dô: Mét Seed file ®−îc sö dông cho c¸c m¶nh b¶n ®å tû lÖ trung b×nh vµ nhá ë ViÖt nam sö dông phÐp chiÕu Gauss_Kruger n»m ë mói 48, hoÆc mói 49 cã c¸c th«ng sè sau: HÖ täa ®é chÝnh (Primary Coordinate System): - System : Transverse Mercator + Longitude of origin: 105:00:00 (hoÆc 111:00:00) + Latitude of origin: 0:00:00 + False Easting : 500 000 m + False Northing: 0.000 m + Scale Reduction Factor: 1 - Geodetic Datum: User Defined (non-standard) - Ellipsoid: Krassovski. HÖ ®¬n vÞ ®o (Working Unit). - §¬n vÞ ®o chÝnh (Master Unit) :m - §¬n vÞ ®o phô (Sub Unit) :mm - §é ph©n gi¶i (Resolution) :1000 4X\ WU±QK V K½D Y EL„Q W¥S EQ ˆ¿ V 9
 11. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office - Täa ®é ®iÓm trung t©m tr−êng lµm viÖc (Storage Center Point): •X= 0 (hoÆc 500 000) m •Y= 0 (hoÆc 1000 000) m T¹o Design file. C¸c file b¶n ®å sè (*.dgn) ®−îc t¹o trong MicroStation dùa trªn Seed file cña b¶n ®å cÇn thµnh lËp. Tªn file th−êng ®−îc ®Æt theo danh ph¸p rót gän cña m¶nh b¶n ®å. Ph©n líp ®èi t−îng C¸c ®èi t−îng b¶n ®å khi tån t¹i d−íi d¹ng sè ®−îc thÓ hiÖn vµ l−u tr÷ trªn c¸c líp th«ng tin kh¸c nhau. V× vËy tr−íc khi tiÕn hµnh vec-t¬ hãa, thµnh lËp b¶n ®å sè c¸c ®èi t−îng cÇn thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh tr−íc sÏ ®−îc l−u tr÷ trªn líp th«ng tin nµo. VÝ dô c¸c ®èi t−îng lµ s«ng, hå sÏ ®−îc l−u tr÷ trªn líp th«ng tin thø nhÊt, c¸c ®èi t−îng lµ ®−êng b×nh ®é c¬ b¶n sÏ ®−îc l−u trªn líp th«ng tin thø hai, ... Sè líp th«ng tin nhiÒu nhÊt trªn mét file b¶n ®å (*.dgn) lµ 63 líp (level). V× vËy, c¸c ®èi t−îng trªn mét file b¶n ®å nªn ®−îc ph©n t¸ch thµnh nhiÒu nhÊt lµ 63 líp th«ng tin kh¸c nhau. Mçi mét líp ®èi t−îng sÏ ®−îc ®¸nh sè tõ 1-63. HiÖn nay, Tæng côc §Þa chÝnh ®∙ th«ng qua Quy ®Þnh thµnh lËp b¶n ®å sè do Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å biªn so¹n n¨m 1999. V× vËy, khi tiÕn hµnh vec-t¬ hãa, biªn tËp néi dung b¶n ®å sè nªn ®äc tham kh¶o vµ tu©n theo c¸c quy ®Þnh nµy. T¹o file qu¶n lý c¸c ®èi t−îng b¶n ®å sè (Feature Table). Môc tiªu cña file feature table lµ ®Ó qu¶n lý vµ ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n cho c¸c ®èi t−îng b¶n ®å sè trong qu¸ tr×nh sè hãa còng nh− söa ®æi d÷ liÖu sau khi vec-t¬ hãa. File feature table ®−îc t¹o dùa trªn b¶ng thiÕt kÕ ph©n líp ®∙ x¸c ®Þnh tr−íc. File feature table chøa toµn bé c¸c th«ng sè ®å ho¹ cña tÊt c¶ c¸c ®èi t−îng (feature) cã trong b¶n ®å cÇn thµnh lËp vÝ dô: Sè líp (level), mµu s¾c (color), kiÓu ®−êng (linestyle), lùc nÐt (weight), kiÓu ch÷ (font), kÝch th−íc ch÷ ... File feature table cã d¹ng lµ *.tbl, ®−îc t¹o b»ng c«ng cô Feature Table Editor cña MSFC (phÇn mÒm MicroStation Feature Collection) ®−îc tÝch hîp trong phÇn mÒm I/Geovec. T¹o ký hiÖu. Theo c¸ch ph©n lo¹i d÷ liÖu kh«ng gian, c¸c ký hiÖu trªn b¶n ®å ®−îc chia thµnh 4 lo¹i. • Ký hiÖu d¹ng ®iÓm. • Ký hiÖu d¹ng ®−êng. 4X\ WU±QK V K½D Y EL„Q W¥S EQ ˆ¿ V 10
 12. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office • Ký hiÖu d¹ng pattern (c¸c ký hiÖu ®−îc tr¶i ®Òu trªn diÖn tÝch mét vïng nµo ®ã). • Ký hiÖu d¹ng ch÷ chó thÝch. C¸c ký hiÖu d¹ng ®iÓm vµ pattern ®−îc thiÕt kÕ thµnh c¸c cell. C¸c cell nµy ®−îc sö dông mét c¸ch th−êng xuyªn, lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong qu¸ tr×nh sè hãa còng nh− biªn tËp b¶n ®å. Mçi cell ®−îc ®Þnh nghÜa bëi th− viÖn chøa cell vµ tªn cell (c¸c file cã d¹ng *.cel). VÝ dô: C¸c cell ký hiÖu dïng cho b¶n ®å ®Þa h×nh 1: 50 000 ®−îc l−u tr÷ trong th− viÖn cell cã thÓ ®Æt tªn lµ Dh- 50.cel. Trong th− viÖn nµy, ký hiÖu nhµ ®éc lËp phi tû lÖ cã tªn lµ C.NHA ch¼ng h¹n. C¸c ký hiÖu d¹ng ®−êng ®−îc thiÕt kÕ d−íi d¹ng lµ c¸c kiÓu ®−êng custom (x¸c ®Þnh bëi ng−êi sö dông). C¸c kiÓu ®−êng dïng ®Ó biÓu thÞ c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng cña b¶n ®å ®−îc chøa trong file th− viÖn kiÓu ®−êng (Line style Library) hay cßn gäi lµ file resource cã d¹ng *.rsc. VÝ dô nh−: DH-50.rsc. §Ó sö dông ®−îc c¸c kiÓu ®−êng nµy, c¸c file resource b¾t buéc ph¶i ®−îc l−u trong th− môc cã ®−êng dÉn nh− sau: C:\ win32app\ustation\wsmod\default\symb\ QuÐt b¶n ®å. Môc ®Ých cña qu¸ tr×nh nµy lµ chuyÓn c¸c b¶n ®å ®−îc l−u tr÷ trªn giÊy, trªn phim, hoÆc trªn diamat thµnh c¸c file d÷ liÖu sè d−íi d¹ng raster. Qu¸ tr×nh nµy ®−îc gäi lµ qu¸ tr×nh sè hãa b¶n ®å. Qu¸ tr×nh sè hãa ®−îc thùc hiÖn bëi c¸c m¸y quÐt (scanner) tiÕn hµnh qu¸ tr×nh l−îng tö hãa vµ m∙ hãa ®Ó ®−a tê b¶n ®å vÒ thµnh file raster chøa c¸c ®iÓm ¶nh (pixel). NÕu chän chÕ ®é quÐt m∙ hãa theo thang ®é x¸m (gray scale; kiÓu byte integers 8 bits), hoÆc quÐt mµu (24 bits mµu) sÏ cho ra file ¶nh cã dung l−îng lín vµ kh«ng thÓ më vµ xö lý trong phÇn mÒm IRASB ®−îc. NÕu chän chÕ ®é quÐt m∙ hãa nhÞ ph©n (binary) sÏ cho ra c¸c file raster nhÞ ph©n vµ cã thÓ ghi l¹i theo c¸c d¹ng file *.rle hoÆc *.tif) ®Ó më vµ xö lý ®−îc b»ng phÇn mÒm IRASB. Tuú theo tõng lo¹i b¶n ®å vµ môc ®Ých sö dông sau nµy mµ ng−êi ta sö dông c¸c m¸y quÐt cïng c¸c phÇn mÒm chuyªn dông kh¸c nhau. §é ph©n gi¶i quy ®Þnh khi quÐt b¶n ®å phô thuéc vµo chÊt l−îng cña tµi liÖu gèc vµ môc ®Ých sö dông. Th«ng th−êng, ®é ph©n gi¶i nªn chän trong kho¶ng tõ 150 dpi ®Õn 400 dpi (dot per inch). Chän chÕ ®é quÐt víi ®é ph©n gi¶i cao, sÏ cho chÊt l−îng d÷ liÖu raster tèt h¬n cho qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa sau nµy, nh−ng nã còng lµm cho ®é lín cña file t¨ng lªn, tèc ®é hiÓn thÞ vµ xö lý ¶nh cña m¸y tÝnh chËm l¹i; khi chän ®é ph©n gi¶i cao qu¸, cã khi cho ra kÕt qu¶ ng−îc l¹i víi mong muèn, v× sÏ xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu nhiÔu t¹p trªn h×nh ¶nh c¸c ®èi t−îng cÇn quan t©m. 2.2. N¾n ¶nh b¶n ®å. 4X\ WU±QK V K½D Y EL„Q W¥S EQ ˆ¿ V 11
 13. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office Cßn gäi lµ ®Þnh vÞ ¶nh b¶n ®å. Môc ®Ých: chuyÓn ®æi c¸c ¶nh quÐt ®ang ë täa ®é hµng cét cña c¸c pixel vÒ täa ®é tr¾c ®Þa ( täa ®é thùc – hÖ täa ®é ®Þa lý hoÆc täa ®é ph¼ng). §©y lµ b−íc quan träng nhÊt trong quy tr×nh thµnh lËp b¶n ®å sè v× nã ¶nh h−ëng tíi toµn bé ®é chÝnh x¸c cña b¶n ®å sè sau khi ®−îc vec-t¬ hãa dùa trªn nÒn ¶nh. C«ng viÖc nµy thùc hiÖn theo c¸c b−íc sau: T¹o khung, l−íi täa ®é cho m¶nh b¶n ®å. L−íi täa ®é vu«ng gãc (l−íi Km) vµ l−íi kinh vÜ ®é ®−îc t¹o dùa vµo täa ®é cña c¸c gãc khung cña m¶nh b¶n ®å vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c m¾t l−íi « vu«ng cã trªn tê b¶n ®å. L−íi Km ®−îc sö dông lµm c¬ së cho viÖc chän c¸c ®iÓm khèng chÕ khi n¾n b¶n ®å. Khi ®∙ cã c¸c file design cã c¸c th«ng sè phï hîp víi c¬ së to¸n häc cña tê b¶n ®å, ®èi víi c¸c l−íi Km cña c¸c b¶n ®å tû lÖ lín ta cã thÓ t¹o b»ng c¸c c«ng cô cña MicroStation nh−ng víi l−íi Km vµ Kinh vÜ ®é cña c¸c b¶n ®å tû lÖ nhá th× b¾t buéc ph¶i t¹o b»ng c«ng cô Grid Generation cña MGE ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c. N¾n b¶n ®å. §Ó ®Þnh vÞ c¸c file ¶nh b¶n ®å ®∙ quÐt cã khu«n d¹ng lµ *.rle, hoÆc *.tif vÒ ®óng vÞ trÝ khung, l−íi täa ®é t−¬ng øng cña chóng ph¶i sö dông c«ng cô Warp cña IRASB. Qu¸ tr×nh n¾n nµy ®−îc dùa trªn täa ®é cña c¸c ®iÓm khèng chÕ trªn ¶nh (vÞ trÝ h×nh ¶nh cña c¸c dÊu khung, m¾t l−íi Km), täa ®é cña c¸c ®iÓm khèng chÕ t−¬ng øng trªn file dgn (vÞ trÝ cña giao nhau cña c¸c ®−êng khung vµ l−íi km) vµ m« h×nh chuyÓn ®æi täa ®é ®−îc chän (transform model) ®Ó xö lý (c¸c thuËt to¸n cña c¸c m« h×nh chuyÓn ®æi täa ®é ®∙ ®−îc cung cÊp s½n trong phÇn mÒm Irasb). Trong qu¸ tr×nh n¾n ¶nh, ng−êi thao t¸c ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®Õn c¸c gi¸ trÞ sai sè chuÈn vµ sai sè gi÷a kho¶ng c¸ch thËt gi÷a ®iÓm chuyÓn ®æi vµ ®iÓm ®o cã tho¶ m∙n yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cho phÐp hay kh«ng. 2.3. Vect¬ hãa ®èi t−îng. Môc ®Ých: lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi d÷ liÖu raster thµnh d÷ liÖu vector. Qu¸ tr×nh nµy ®−îc thùc hiÖn dùa trªn viÖc kÕt hîp c¸c phÇn mÒm sau: MSFC, MicroStation, Irasb, Geovec. Sau khi cã file ¶nh b¶n ®å ®∙ ®−îc ®Þnh vÞ chÝnh x¸c lµm nÒn (®−îc më, hiÓn thÞ b»ng phÇn mÒm Irasb), file b¶ng ®èi t−îng (.tbl) ®−îc t¹o trong MSFC víi ®Çy ®ñ c¸c líp th«ng tin trªn ¶nh b¶n ®å cÇn vec-t¬ hãa, ng−êi thao t¸c ®∙ cã thÓ s½n sµng dùa trªn nÒn ¶nh b¶n ®å ®Ó t¹o d÷ liÖu vect¬ trong file DGN. §èi víi mçi kiÓu d÷ liÖu kh¸c nhau ng−êi thùc hiÖn nªn chän c¸c c«ng cô thÝch hîp cña MicroStation hoÆc cña Geovec ®Ó vec-t¬ hãa mét c¸ch hiÖu qu¶. 2.4. Hoµn thiÖn vµ chuÈn hãa d÷ liÖu. 4X\ WU±QK V K½D Y EL„Q W¥S EQ ˆ¿ V 12
 14. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å b»ng MicroStation vµ Mapping Office Sau qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa, d÷ liÖu nhËn ®−îc ch−a ph¶i ®∙ hoµn thiÖn vµ sö dông ®−îc. C¸c d÷ liÖu nµy th−êng ®−îc gäi lµ c¸c d÷ liÖu th«, cÇn ph¶i qua mét qu¸ tr×nh kiÓm tra, chØnh söa vµ lµm hîp lÖ c¸c d÷ liÖu. Qu¸ tr×nh nµy bao gåm c¸c c«ng ®o¹n sau: • KiÓm tra vµ söa ch÷a c¸c lçi vÒ thuéc tÝnh ®å ho¹ (sai l¬p, sai kiÓu ®−êng, mµu s¾c, lùc nÐt ...). • Söa c¸c lçi riªng cña d÷ liÖu d¹ng ®−êng: läc bá ®iÓm thõa (filter), lµm tr¬n ®−êng (smooth), lo¹i bá c¸c ®èi t−îng trïng nhau, söa c¸c ®iÓm cuèi tù do, t¹o c¸c ®iÓm giao. • Söa c¸c lçi riªng cña d÷ liÖu d¹ng ®iÓm vµ ch÷ viÕt. 2.5. Biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å. C¸c ®èi t−îng b¶n ®å khi ®−îc thÓ hiÖn b»ng mµu s¾c vµ ký hiÖu ph¶i ®¶m b¶o ®−îc tÝnh t−¬ng quan vÒ vÞ trÝ ®Þa lý còng nh− tÝnh thÈm mü cña b¶n ®å. T¹o vïng, t« mµu, tr¶i ký hiÖu. C¸c ®èi t−îng d¹ng vïng cÇn t« mµu hoÆc tr¶i ký hiÖu. C¸c ®èi t−îng ®ã ph¶i tån t¹i d−íi d¹ng shape hoÆc complex shape. V× vËy cÇn ph¶i qua mét b−íc t¹o vïng tõ nh÷ng ®−êng bao ®ãng kÝn cña c¸c ®èi t−îng nµy. Biªn tËp c¸c ký hiÖu d¹ng ®−êng §èi víi c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng, khi tån t¹i ë d¹ng d÷ liÖu th× nã ph¶i gÆp nhau t¹i c¸c ®iÓm nót vµ nã lµ mét ®èi t−îng ®−êng duy nhÊt. Nh−ng ®Ó thÓ hiÖn nã d−íi d¹ng ký hiÖu b¶n ®å th× cã thÓ ph¶i thÓ hiÖn nã b»ng hai hoÆc ba kiÓu ®−êng. 2.6. L−u tr÷ d÷ liÖu vµ in b¶n ®å. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa vµ biªn tËp b¶n ®å cã thÓ ®−îc l−u tr÷ d−íi hai d¹ng: l−u tr÷ trªn ®Üa vµ in ra giÊy. Khi l−u tr÷ d÷ liÖu nªn tæ chøc d÷ liÖu d−íi d¹ng c¸c th− môc mét c¸ch khoa häc vµ nªn l−u tr÷ c¶ c¸c file phô trî ®i kÌm vÝ dô nh− file (.tbl), (.cel), (.rsc), (.ctb)... . 4X\ WU±QK V K½D Y EL„Q W¥S EQ ˆ¿ V 13
 15. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å víi bé phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office Ch−¬ng 2: *L¾L WKL§X K§ WK¹QJ SK˜Q P£P 0LFUR6WDWLRQ Y† 0DSSLQJ 2IILFH Mapping Office lµ mét hÖ phÇn mÒm míi cña tËp ®oµn INTERGRAPH bao gåm c¸c phÇn mÒm c«ng cô phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ duy tr× toµn bé c¸c ®èi t−îng ®Þa lý d−íi d¹ng ®å häa bao gåm: IRASC, IRASB, MSFC, GEOVEC ch¹y trªn nÒn MicroStation ®Ó t¹o nªn mét bé c¸c c«ng cô m¹nh vµ linh ho¹t phôc vô cho viÖc thu thËp vµ xö lý c¸c ®èi t−îng ®å häa. §Æc biÖt trong lÜnh vùc biªn tËp vµ tr×nh bµy b¶n ®å, dùa vµo rÊt nhiÒu c¸c tÝnh n¨ng më cña MicroStation cho phÐp ng−êi sö dông tù thiÕt kÕ c¸c ký hiÖu d¹ng ®iÓm, d¹ng ®−êng vµ d¹ng pattern mµ rÊt nhiÒu c¸c ph−¬ng ph¸p tr×nh bµy b¶n ®å ®−îc coi lµ rÊt khã sö dông ®èi víi mét sè phÇn mÒm kh¸c (Mapinfo, AutoCAD, Coreldraw, Freehand ...) l¹i ®−îc gi¶i quyÕt mét c¸ch dÔ dµng trong MicroStation. Ngoµi ra c¸c file d÷ liÖu cña c¸c b¶n ®å cïng lo¹i ®−îc t¹o dùa trªn nÒn mét file chuÈn (seed file) ®−îc ®Þnh nghÜa ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè to¸n häc b¶n ®å, hÖ ®¬n vÞ ®o ®−îc tÝnh theo gi¸ trÞ thËt ngoµi thùc ®Þa lµm t¨ng gi¸ trÞ chÝnh x¸c vµ thèng nhÊt gi÷a c¸c file b¶n ®å sè. C¸c file d÷ liÖu cña hÖ thèng nµy cßn ®−îc sö dông lµm ®Çu vµo cho c¸c hÖ th«ng tin ®Þa lý hoÆc c¸c hÖ qu¶n trÞ d÷ liÖu b¶n ®å. Trong viÖc sè hãa, vec-t¬ hãa vµ biªn tËp c¸c ®èi t−îng b¶n ®å dùa trªn c¬ së c¸c b¶n ®å ®∙ ®−îc thµnh lËp tr−íc ®©y (trªn giÊy, diamat ...), c¸c phÇn mÒm ®−îc sö dông chñ yÕu bao gåm: MicroStation, IRASB, I/GEOVEC, MSFC, MRFCLEAN, MRFFLAG, IPLOT. Sau ®©y sÏ lµ c¸c kh¸i niªm vµ c¸c øng dông cô thÓ cña tõng phÇn mÒm trong c¸c c«ng ®o¹n sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å. 1. MicroStation. MicroStation lµ mét phÇn mÒm trî gióp thiÕt kÕ (CAD) vµ lµ m«i tr−êng ®å häa rÊt m¹nh cho phÐp x©y dùng, qu¶n lý c¸c ®èi t−îng ®å häa thÓ hiÖn c¸c yÕu tè b¶n ®å. MicroStation cßn ®−îc sö dông ®Ó lµm nÒn cho c¸c øng dông kh¸c nh− Geovec, Irasb, MSFC, Mrfclean, Mrfflag,Irasc, MGE vµ c¸c phÇn mÒm cña hÖ thèng xö lý ¶nh sè ch¹y trªn ®ã. C¸c c«ng cô cña MicroStation ®−îc sö dông ®Ó vec-t¬ hãa c¸c ®èi t−îng trªn nÒn ¶nh (raster), söa ch÷a, biªn tËp d÷ liÖu vµ tr×nh bµy b¶n ®å. MicroStation cßn cung cÊp c«ng cô nhËp, xuÊt (import, export) d÷ liÖu ®å häa tõ c¸c phÇn mÒm kh¸c qua c¸c file cã d¹ng *.dxf hoÆc *.dwg. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ ngµy nay c¸c version 4.5 trë vÒ sau cña Mapinfo ®∙ cã thªm phÇn giao diÖn (translator) trùc tiÕp víi c¸c file *.dgn cña MicroStation. *LÇL WKL°X K° WKÂQJ SK¡Q P¬P 0LFUR6WDWLRQ Y 0DSSLQJ 2IILFH 14
 16. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å víi bé phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office 2. Irasb. Irasb lµ phÇn mÒm ®−îc sö dông ®Ó më, hiÓn thÞ vµ biªn tËp d÷ liÖu raster d−íi d¹ng c¸c ¶nh m∙ nhÞ ph©n (binary) vµ ®−îc ch¹y trªn nÒn cña MicroStation. MÆc dï d÷ liÖu cña IRASB vµ MicroStation ®−îc thÓ hiÖn trªn cïng mét mµn h×nh nh−ng nã hoµn toµn ®éc lËp víi nhau (cã thÓ h×nh dung nh− viÖc chóng ta xÕp chång c¸c tê giÊy can trong suèt lªn nhau). NghÜa lµ viÖc thay ®æi d÷ liÖu phÇn nµy kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn d÷ liÖu cña phÇn kia. Ngoµi viÖc sö dông Irasb ®Ó hiÖn thÞ c¸c file ¶nh b¶n ®å phôc vô cho qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa trªn ¶nh, c«ng cô Warp cña Irasb ®−îc sö dông ®Ó ®Þnh vÞ (n¾n) c¸c file ¶nh b¶n ®å tõ täa ®é hµng cét cña c¸c pixel vÒ täa ®é thùc cña b¶n ®å. 3. Geovec. Geovec lµ mét phÇn mÒm ch¹y trªn nÒn cña MicroStation vµ Irasb, nã cung cÊp c¸c c«ng cô vec-t¬ hãa b¸n tù ®éng c¸c ®èi t−îng trªn nÒn ¶nh b¶n ®å d¹ng nhÞ ph©n (binary) víi khu«n d¹ng cña Intergraph. Mçi mét ®èi t−îng vec-t¬ hãa b»ng c«ng cô cña Geovec ph¶i ®−îc ®Þnh nghÜa tr−íc c¸c th«ng sè ®å häa vÒ mµu s¾c, líp th«ng tin, khi ®ã ®èi t−îng nµy ®−îc gäi lµ mét Feature. Mçi mét feature cã mét tªn gäi vµ m∙ sè riªng biÖt. Trong qu¸ tr×nh vec-t¬ hãa c¸c ®èi t−îng b¶n ®å, Geovec ®−îc dïng nhiÒu trong viÖc vec-t¬ hãa c¸c ®èi t−îng d¹ng ®−êng. 4. MSFC. MSFC (MicroStation Feature Collection) lµ mét Modul cho phÐp ng−êi dïng khai b¸o vµ ®Æt c¸c ®Æc tÝnh ®å häa cho c¸c líp th«ng tin kh¸c nhau cña b¶n ®å phôc vô cho qu¸ tr×nh sè hãa, ®Æc biÖt lµ sè hãa trong Geovec. Ngoµi ra, MSFC cßn cung cÊp mét lo¹t c¸c c«ng cô sè hãa b¶n ®å trªn nÒn MicroStation. MSFC ®−îc tÝch hîp trong phÇn mÒm Geovec vµ ®−îc sö dông: §Ó t¹o b¶ng ph©n líp vµ ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh ®å häa cho ®èi t−îng. Qu¶n lý c¸c ®èi t−îng cho qu¸ tr×nh sè hãa. Läc ®iÓm vµ lµm tr¬n ®−êng ®èi víi tõng ®èi t−îng ®−êng riªng lÎ. 5. MRFCLEAN. MRFClean ®−îc viÕt b»ng c«ng cô MDL (MicroStation Development Language) vµ ch¹y trªn nÒn cña MicroStation. MRFClean dïng ®Ó: KiÓm tra lçi tù ®éng, nhËn diÖn vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ c¸c ®iÓm cuèi tù do b»ng mét ký kiÖu (ch÷ D, hoÆc X, hoÆc S). *LÇL WKL°X K° WKÂQJ SK¡Q P¬P 0LFUR6WDWLRQ Y 0DSSLQJ 2IILFH 15
 17. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å víi bé phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office Xo¸ nh÷ng ®−êng, nh÷ng ®iÓm trïng nhau. C¾t ®−êng: t¸ch mét ®−êng thµnh 2 ®−êng t¹i ®iÓm giao víi ®−êng kh¸c. Tù ®éng lo¹i c¸c ®o¹n thõa cã ®é dµi nhá h¬n Dangle_factor nh©n víi tolerance. 6. MRFFLAG. MRFFlag ®−îc thiÕt kÕ t−¬ng hîp víi MRFClean, dïng ®Ó tù ®éng hiÓn thÞ lªn mµn h×nh lÇn l−ît c¸c vÞ trÝ cã lçi mµ MRFClean ®∙ ®¸nh dÊu tr−íc ®ã vµ ng−êi dïng sÏ sö dông c¸c c«ng cô cña MicroStation ®Ó söa. 7. IPLOT. IPLOT gåm cã Iplot Client vµ Iplot Server lµ c¸c ch−¬ng tr×nh ®−îc thiÕt kÕ riªng cho viÖc in Ên c¸c tÖp tin *.dgn cña MicroStation. Iplot Client nhËn c¸c yªu cÇu in trùc tiÕp t¹i c¸c tr¹m lµm viÖc, cßn Iplot Server nhËn c¸c yªu cÇu in qua m¹ng. Do vËy trªn mét m¸y tÝnh Ýt nhÊt ph¶i cµi ®Æt Iplot Client. Iplot cho phÐp ®Æt c¸c th«ng sè in nh− lùc nÐt, thø tù in c¸c ®èi t−îng ... th«ng qua mét tÖp tin ®iÒu khiÓn lµ pen-table. *LÇL WKL°X K° WKÂQJ SK¡Q P¬P 0LFUR6WDWLRQ Y 0DSSLQJ 2IILFH 16
 18. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å víi bé phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office Ch−¬ng 3: C¨n b¶n vÒ phÇn mÒm MicroStation Ch−¬ng nµy cung cÊp mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ file, cÊu tróc mét file d÷ liÖu trong MicroStation vµ h−íng dÉn thùc hµnh mét sè c¸c thao t¸c c¬ b¶n khi lµm viÖc víi MicroStation, bao gåm: • Lµm viÖc víi c¸c Design file. • CÊu tróc cña mét Design file. • §èi t−îng ®å häa. • Thao t¸c ®iÒu khiÓn mµn h×nh. • C¸ch sö dông c¸c phÝm chuét. • C¸c chÕ ®é b¾t ®iÓm (snap). • Sö dông c¸c c«ng cô trong MicroStation. C¸c thao t¸c khi lµm viÖc víi MicroStation sÏ ®−îc tr×nh bµy trªn c¬ së kh¸i qu¸t, mang tÝnh chÊt chØ dÉn, trao ®æi víi môc ®Ých võa gióp ng−êi thao t¸c lµm quen dÔ dµng, võa khuyÕn khÝch, ®ßi hái ng−êi thao t¸c tù t×m hiÓu thªm nh÷ng c¸ch, h−íng kh¸c nhau ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò gÆp ph¶i, vµ tõ ®ã tÝch lòy nh÷ng kinh nghiÖm hoÆc ph¸t hiÖn ra con ®−êng tíi ®Ých ng¾n nhÊt. Lµm viÖc víi c¸c Design File. File d÷ liÖu cña MicroStation gäi lµ Design file. MicroStation chØ cho phÐp ng−êi sö dông më vµ lµm viÖc víi mét Design file t¹i mét thêi ®iÓm. File nµy gäi lµ Active Design File. NÕu tiÕn hµnh më mét Design file trong khi ®∙ cã mét Design file kh¸c ®ang më s½n, MicroStation sÏ tù ®éng ®ãng file ®Çu tiªn l¹i. Tuy nhiªn, cã mét chøc n¨ng kh¸c cho phÐp ng−êi sö dông cã thÓ xem (tham kh¶o) néi dung cña c¸c Design file kh¸c b»ng c¸ch më c¸c file DGN ®ã d−íi d¹ng c¸c file tham kh¶o (File/Reference /Attach). Mét Design file trong MicroStation ®−îc t¹o b»ng c¸ch copy mét file chuÈn gäi lµ Seed File. Chó ý: Lu«n lu«n quan s¸t trªn cöa sæ lÖnh cña MicroStation trong tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh thao t¸c, lµm viÖc víi hÖ thèng phÇn mÒm Mapping Office, bëi v× t¹i ®ã, phÇn mÒm lu«n ®−a ra c¸c lêi th«ng b¸o h−íng dÉn cho ng−êi sö dông hoµn thµnh thao t¸c. . C¸ch t¹o Design file 1. Khëi ®éng MicroStation → xuÊt hiÖn hép tho¹i MicroStation Manager. 2. Trong hép tho¹i nµy chän menu File → chän New (HoÆc cã thÓ bÊm tæ hîp phÝm Ctrl + N ) → xuÊt hiÖn tiÕp hép tho¹i Create Design File. &‚Q EQ Y¬ SK¡Q P¬P 0LFUR6WDWLRQ. 17
 19. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å víi bé phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office 3. Chän æ ®Üa, th− môc sÏ chøa file Design míi t¹o ra b»ng c¸ch bÊm vµo phÝm Drives. 4. Gâ tªn file cÇn t¹o míi vµo cöa sæ Files : vÝ dô Study (ChØ cÇn gâ vµo phÇn tªn file, cßn phÇn më réng .dgn sÏ ®−îc t¹o ra theo mÆc ®Þnh) Hép tho¹i t¹o míi file design: 5. Chän Seed file b»ng c¸ch bÊm vµo nót Select... → xuÊt hiÖn hép tho¹i Select seed file . &‚Q EQ Y¬ SK¡Q P¬P 0LFUR6WDWLRQ. 18
 20. H−íng dÉn c¨n b¶n vÒ kü thuËt sè hãa vµ biªn tËp b¶n ®å víi bé phÇn mÒm MicroStation vµ Mapping Office 6. Chän æ ®Üa, th− môc chøa seed file b»ng c¸ch bÊm vµo phÝm Drives. Sau ®ã chän ®óng tªn seed file cho b¶n ®å cña m×nh. VÝ dô: file gauss- 108.dgn sÏ lµ seed file ®−îc chän lµm gèc ®Ó t¹o (copy) ra file Study.dgn. BÊm phÝm OK ®Ó tho¸t khái hép tho¹i Select seed file. 7. BÊm phÝm OK ®Ó tho¸t khái hép tho¹i Create Design File. Cßn mét sè c¸ch kh¸c ®Ó t¹o mét file design míi lµ: - Khi ®ang lµm viÖc víi mét Design file b»ng c¸ch tõ menu File cña MicroStation chän New → xuÊt hiÖn hép tho¹i Create Design File. TiÕp tôc lµm tõ b−íc 3 trë ®i. - Còng cã thÓ chän File → Save As ... - HoÆc còng cã thÓ dïng c¸c lÖnh copy cña DOS, Windows, Norton Command ®Ó copy Seed file sang mét file .DGN cã tªn míi nh− mong muèn. . C¸ch më mét Design file d−íi d¹ng Active design file. C¸ch 1: Chän æ ®Üa, th− môc chøa file vµ tªn file tõ hép tho¹i MicroStation Manager → bÊm OK. C¸ch 2: 1. Khi ®∙ më mét file design nµo ®ã råi, muèn më mét file design míi th× chän menu File cña MicroStation → chän Open → xuÊt hiÖn hép tho¹i Open Design File. 2. BÊm vµo phÝm bªn d−íi dßng List file of Type ®Ó chän c¸c file d¹ng (*.dgn) nÕu ch−a cã s½n. Khi ®ã tÊt c¶ c¸c file cã ®u«i (.dgn) sÏ xuÊt hiÖn trªn hép danh s¸ch tªn file. 3. BÊm vµo phÝm Drives ®Ó chän æ ®Üa, th− môc chøa file design cÇn më. 4. Khi ®∙ chän ®óng tªn file design th× bÊm phÝm OK. &‚Q EQ Y¬ SK¡Q P¬P 0LFUR6WDWLRQ. 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2