intTypePromotion=1

Câu hỏi ôn tập Chương 4 môn thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Nguyen Thi Thuy Tram | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
128
lượt xem
19
download

Câu hỏi ôn tập Chương 4 môn thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Có phải đương nhiên từ ngày 01/07/2007, UCP 600 áp dụng trong mọi giao dịch thanh toán qua phương thức tín dụng chứng từ không? Câu 2: Sau ngày 01/07/2007, UCP 500 CÒN ĐƯỢC áp dụng trong giao dịch thanh toán qua phương thức thanh toán tín dụng chứng từ hay không/ Câu 3: Nếu trong L/C ghi rõ áp dụng theo quy định của UCP 600, thì nội dung của văn bản này CÓ PHẢI ÁP DỤNG HOÀN TOÀN trong giao dịch ở phương thức thanh toán tín dụng chứng từ không?...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập Chương 4 môn thanh toán quốc tế

 1. Môn: THANH TOÁN QUỐC TẾ CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG IV Câu 1: Có phải đương nhiên từ ngày 01/07/2007, UCP 600 áp dụng trong mọi giao d ịch thanh toán qua phương thức tín dụng chứng từ không? Câu 2: Sau ngày 01/07/2007, UCP 500 CÒN ĐƯỢC áp dụng trong giao dịch thanh toán qua phương thức thanh toán tín dụng chứng từ hay không/ Câu 3: Nếu trong L/C ghi rõ áp dụng theo quy định của UCP 600, thì n ội dung c ủa văn b ản này CÓ PHẢI ÁP DỤNG HOÀN TOÀN trong giao dịch ở ph ương th ức thanh toán tín d ụng chứng từ không? Câu 4: Ai là người chỉ định ngân hàng thông báo L/C? Người thụ huorng L/C ch ỉ đ ịnh ngân hàng thông báo được không? Câu 5: Hãy giải thích thuật ngữ “Banking day” (Ngày làm việc của ngân hàng) Câu 6: L/C quy định: ngày hết hiệu lực của L/C là Ngày 17/02/2007, N ơi h ết hi ệu l ực là Vi ệt Nam. Đây là ngày thứ bảy, mùng 1 Tết Việt Nam, các ngân hàng Vi ệt Nam s ẽ đóng c ửa trong 3 ngày liên tiếp: 17/02/2007; 18/02/2007; 19/02/2007. Hỏi việc xuất trình chứng từ thanh toán L/C vào ngày 21/02/2007 có được coi là hợp lệ không? Câu 7: Hiểu thế nào là Bộ chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của UCP 600? Câu 8: Công ty X nhận được L/C quy định như sau: - L/C được tham chiếu theo UCP 600 - Hóa đơn thương mại nêu trong L/C phải có chữ ký của người thụ hưởng L/C. Hỏi một hóa đơn thương mại do Công ty X xuất trình KHÔNG CÓ chữ ký c ủa người thụ hưởng L/C thì có được ngân hàng thanh toán không? Câu 9: Hiểu thế nào về thuật ngữ “Honour” trong thanh toán L/C theo tinh th ần c ủa UCP 600? Câu 10: Hiểu thế nào về thuật ngữ “NEGOTIATION” theo tinh thần của UCP 600 Câu 11: Khi sử dụng thư tín dụng xác nhận (Confirmed Irrevocable L/C), Ai là ng ười ch ỉ đ ịnh ngân hàng xác nhận (Confirming bank)? 1
 2. Câu 12: Trong L/C yêu cầu: Trên các chứng từ phải nêu rõ số hi ệu của L/C. Vậy trên vận đơn ( B/L) KHÔNG ghi rõ số hiệu của L/C có được thanh toán hay không? Câu 13: Trong một L/C không nêu rõ loại L/C nào thì hiểu là loại L/C nào? Câu 14: Trong một L/C quy định: Một số chứng từ thanh toán phải có ch ữ ký. H ỏi ch ữ ký được thể hiện như thế nào? Câu 15: L/C quy định: Hóa đơn thương mại và phiếu đóng gói (packing list) ph ải có ch ứng t ừ thực. Hỏi xuất trình hóa đơn thương mại và phiếu đóng gói ch ỉ có ch ữ ký mà không có d ấu công ty có được coi là các chứng từ hợp lệ không? Câu 16: Công ty chúng tôi là nhà xuất khẩu, có: - Tài khoản tại Vietcombank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Bán hàng cho một công ty ở nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Phương thức thanh toán: thư tín dụng chứng từ. Hỏi chúng tôi muốn đề nghị người mua mở L/C tại Vietcombank chi nhánh t ại Lào được không? Câu 17: Có thể một ngân hàng, vừa làm chức năng phát hành L/C vừa thực hiện chức năng xác nhận L/C được không? Câu 18: Người mua hoặc ngân hàng phát hành có cần quy định người thụ hưởng L/C ph ải xuất trình chứng từ hạng nhất “First class” ho ặc chứng từ do các c ơ quan n ổi ti ếng c ấp không? Câu 19: Trong L/C yêu cầu: “Beneficiary’s certificate that they have sent original Bill of Lading to the Applicant IMMEDIATELY after shipment”. Hỏi chữ “immediately” được hiểu như thế nào/ Câu 20: Một L/C quy định: “Shipment on or about July 15,2007” Hỏi chữ on or about được hiểu như thế nào? Câu 21: Một L/C quy định: “Shipment to be made until July 31,2007” Hỏi chữ “until” được hiểu ngày nào là ngày giao hàng muộn nhất? Câu 22: Một L/C quy định: “Shipment to be made after September 30,2007” 2
 3. Hỏi ngày nào là ngày đầu tiên có thể thực hiện giao hàng? Câu 23: Một L/C quy định: ‘Shipment to be made between August 01,2007 and September 15,2007”. Hỏi ngày nào là ngày giao hàng sớm nhất và muộn nhất? Câu 24: Một L/C quy định: “Usance draft is payable at 30 days AFTER B/L date”. Bi ết B/L date là 01 July 2007. Hỏi hối phiếu sẽ được thanh toán vào ngày nào? Câu 25: Trong L/C quy định: “A draft is drawn at 30 days from shipment date” (B/L date: Jan, 01,2008) Hỏi ngày thanh toán cho hối phiếu là ngày nào? Câu 26: Hãy cho biết bản chất của thư tín dụng? Câu 27: Công ty A ở thành phố Hồ Chí Minh có quan hệ m ật thi ết với Ngân hàng Th ương mại cổ phần Á Châu và công ty A xin mở L/C trả chậm tại ngân hàng này đ ể nh ập kh ẩu máy từ Hàn Quốc. Sau khi nhận máy và bộ chứng từ phù hợp với quy định c ủa L/C, ngân hàng đã thực hiện chấp nhận hối phiếu trả chậm với thời hạn 1 năm do người bán máy Hàn Qu ốc gởi tới. Sắp xếp kỳ hạn thanh toán người mua nhận thấy ch ất l ượng máy không ổn đ ịnh. H ỏi công ty A có thể đề nghị ngân hàng ACB từ chối thanh toán cho người bán Hàn Qu ốc đ ược không? Câu 28: L/C có thể thay thế cho hợp đồng ngoại thương được không? Câu 29: Nhà nhập khẩu có thể làm đơn xin mở một L/C có nội dung khác v ới n ội dung h ợp đồng ngoại thương đã ký với người bán (nhà xuất khẩu) hay không? Câu 30: Có nên hay không để đảm bảo an toàn, người xin m ở th ư tín d ụng đính kèm h ợp đồng ngoại thương vào đơn xin mở L/C? Câu 31: Có cần quy định nội dung của L/C cụ thể và dài dòng? Câu 32: Một doanh nghiệp nhập khẩu đã thanh toán tiền cho ngân hàng và đã nh ận b ộ ch ứng từ hàng hóa. Khi nhận hàng, nhà nhập khẩu phát hiện hàng nh ận không đúng ch ất l ượng và quy cách như nêu trong các chứng từ. Hỏi nhà nhập kh ẩu có th ể đòi ti ền đ ược ngân hàng phát hành hay không? Câu 33: Một L/C do Vietcombank phát hành quy định thanh toán tại Citybank chi nhánh Singapore. 3
 4. Hỏi thư tín dụng này có giá trị thực hiện thanh toán tại ngân hàng nào? Câu 34: Thư tín dụng có phải ghi rõ cách thức thực hiện trả tiền hay không? Câu 35: Trong thư tín dụng có thể quy định hối phiếu đòi tiền người xin mở L/C không? Câu 36: Ngân hàng phát hành buộc phải có trách nhiệm thanh toán ti ền lại cho ngân hàng được chỉ định trong trường hợp nào? Câu 37: Hãy cho biết thời điểm ngân hàng phát hành L/C phải hoàn trả ti ền cho ngân hàng được chỉ định thanh toán: 1. Thời điểm ngân hàng được chỉ định thực hiện thanh toán ho ặc chi ết khấu cho người thụ hưởng L/C. 2. Thời điểm ngân hành nhận được bộ chứng từ hợp lệ 3. Thời điểm ngân hàng được chỉ định phát lệnh đòi tiền ngân hàng phát hành 4. Thời điểm quy định thanh toán ghi trong L/C Câu 38: Ngân hàng xác nhận (Confirming bank) có phải là ngân hàng được chỉ đ ịnh (Norinated bank) hay không? Câu 39: Trách nhiệm của ngân hàng xác nhận đối với người thụ hưởng L/C khi người này xuất trình bộ chứng từ hợp lệ là gì? Câu 40: Kể từ thời điểm nào ngân hàng xác nhận buộc phải thực hi ện cam k ết thanh toán hoặc chiết khấu chứng từ? Câu 41: Ngân hàng xác nhận có quyền từ chối vai trò xác nhận tín dụng khi có ngân hàng phát hành chỉ định xác nhận L/C hay không/ Câu 42: Ai là người chỉ định ngân hàng thông báo thư tín dụng: 1. Người thụ hưởng L/C? 2. Người làm đơn xin mở thư tín dụng? 3. Ngân hàng phát hành L/C? Câu 43: Ngân hàng được chỉ định có quyền từ chối thông báo thư tín dụng hay không? 4
 5. Câu 44: Ngân hàng thông báo có phải đưa ra cam kết sẽ thanh toán ho ặc chi ết khấu bộ chứng từ hay không? Câu 45: Ngân hàng thông báo có trách nhiệm gì trong thanh toán tín dụng chứng từ/ Câu 46: Ngân hàng thông báo có quyền sử dụng dịch vụ thông báo L/C và các văn b ản tu chỉnh của một ngân hàng khác nữa (ngân hàng thông báo thứ hai) hay không? Câu 47: Có thể thực hiện thông báo L/C ở một ngân hàng, còn thông báo tu ch ỉnh ở m ột ngân hàng khác hay không? Câu 48: Nếu sử dụng ngân hàng thứ hai, thay mặt ngân hàng thông báo th ứ nh ất, làm d ịch v ụ thông báo L/C, thì ngân hàng thứ hai làm nhiệm vụ gì? Câu 49: Trong trường hợp ngân hàng thông báo nghi ngờ tính chân th ật b ề ngoài c ủa L/C thì ngân hàng phải làm gì? Câu 50: Tu chỉnh L/C được hiểu như thế nào? Câu 51: Việc tu chỉnh hoặc hủy bỏ nội dung của L/C phải được chấp thuận của ai? Câu 52: Văn bản tu chỉnh L/C có hiệu lực từ khi nào? Câu 53: Nếu sử dụng L/C có xác nhận thì ngân hàng xác nhận có quy ền t ừ ch ối văn b ản tu chỉnh L/C hay không? Câu 54: Khi có văn bản tu chỉnh L/C thì các điều khoản và điều kiện của L/C gốc còn có hiệu lực nữa không/ Câu 55: Người thụ hưởng L/C chỉ chấp nhận một phần nội dung của văn bản tu ch ỉnh thì giải quyết thế nào? Câu 56: Trong một tu chỉnh L/C có nêu: “Tu chỉnh L/C sẽ có hi ệu l ực thì sau 10 ngày k ể t ừ ngày phát hành tu chỉnh, nếu không chấp nhận tu ch ỉnh, người th ụ h ưởng L/C ph ải có ý ki ến trong thời hạn này.” Hỏi một quy định về thời hạn chấp nhận tu chỉnh như vậy có được coi là hợp lệ không? Câu 57: Đề nghị cho biết nguyên tắc chủ yếu có liên quan đến tu chỉnh thư tín dụng? Người mua có quyền đề nghị tu chỉnh sửa đổi L/C. Câu 58: Người bán giao hàng hóa xong, còn có quyền đề nghị tu ch ỉnh n ội dung c ủa L/C hay không? 5
 6. Câu 59: Hiểu thế nào về ngân hàng được chỉ định trong thanh toán tín dụng chứng từ? Câu 60: Ngân hàng được chỉ định có thể đồng thời đóng vai trò xác nhận thư tín dụng không? Câu 61: Làm sao để biết ngân hàng được chỉ định đóng vai trò đ ồng th ời là ngân hàng xác nhận thư tín dụng? Câu 62: Ngân hang̀ được chỉ đinh ̣ A có nghiã vụ buôc̣ phaỉ thanh toań hoăc̣ chiêt́ khâú chứng từ không? Nêú trong L/C quy đinh ̣ viêc̣ thanh toań hoăc̣ chiêt́ khâú chứng từ cuả người thụ hưởng L/C được thực hiêṇ qua ngân hang ̀ A. Câu 63: Người thụ hưởng L/C có thể đi kiêṇ không trong tinh ̀ huông ́ sau: - Người thụ huongr L/C xuât́ trinh ̀ bộ chứng từ cho ngân hang ̀ được chỉ đinh ̣ và ngân hang̀ chi ̉ ̣ đanh đinh ́ giá là hợp lệ và chuyên̉ cać chứng từ đêń ngân hang ̀ phat́ hanh ̀ L/C đê ̀ nghi ̣ thanh ́ toan. - Ngân hang̀ phat́ hanh ̀ L/C phat́ hiêṇ có bât́ hợp lệ trên vâṇ đơn và gởi trả bô ̣ ch ứng từ đê ̉ t ừ chôí thanh toan. ́ Thời haṇ cuả L/C đã hêt́ hiêụ lực. Hoỉ người thụ hưởng L/C có thể đoì ngân hang ̀ được chỉ đinh ̣ hay không? Nêú như lôĩ cuả ngân ̀ được chỉ đinh hang ̣ không kiêm ̉ tra kỹ để phat́ hiêṇ sớm lôĩ bât́ hợp lệ cuả bộ chứng từ. ̀ phat́ hanh Câu 64: Ngân hang ̀ muôń uỷ quyêǹ cho môṭ ngân hang ̀ khać chuyên̉ trả tiêǹ giuṕ thi ̀ ̀ phat́ hanh ngân hang ̀ phaỉ lam̀ gi?̀ Câu 65: Trong trường hợp ngân hang ̀ hoaǹ trả tiêǹ không thực hiêṇ trả tiêǹ cho người thu ̣ hưởng L/C: vôń bị ứ đong; ̣ laĩ suât́ phat́ sinh; ai phaỉ chiụ trach ́ nhiêm? ̣ Câu 66: Chi phiá cho ngân hang ̀ trả tiêǹ ai sẽ tra?̉ ́ vaò kiêm Câu 67: Ai tham gia chinh ̉ tra bộ chứng từ xuât́ trinh? ̀ ̀ thanh toań cho người thụ hưởng L/C dựa vaò đâu? Câu 68: Ngân hang Câu 69: Khi tiêṕ nhâṇ cać chứng từ do người thụ hưởng xuât́ trinh,̀ ̀ có câǹ kiêm ngân hang ̉ tra chi tiêt́ nôị dung và cach ́ tinh ́ toań cụ thể trong cać chứng từ không? Câu 70: Cać lôĩ chứng tả thể hiêṇ trong cać chứng từ có được coi là cać bât́ hợp lê ̣ đê ̉ từ chôí thanh toań không? ̀ sẽ xem xet́ bộ chứng từ xuât́ trinh Câu 71: Ngân hang ̀ thanh toań trong bao nhiêu lâu? 6
 7. Câu 72: Thời gian ngân hang ̀ xem xet́ tinh ́ hợp lệ cuả bô ̣ chứng từ theo UCP 500 va ̀ theo UCP 600 có điêm ̉ khać biêṭ nao? ̀ Câu 73: Cać chứng từ xuât́ trinh ̀ thanh toań taị ngân hang ̀ co ́ thê ̉ ký lâp̣ trước ngaỳ phat́ hanh ̀ L/C không? Câu 74: Cać chứng từ vâṇ taỉ xuât́ trinh ̀ cho ngân hang ̀ vaò luć naò thì coi là hợp lê?̣ Câu 75: Nôị dung cać chứng từ xuât́ trinh ̀ theo phương thức tiń dung ̣ chứng từ co ́ câǹ giông ́ nhau hay không? Câu 76: Trên cać chứng từ xuât́ trinh ̀ cho ngân hang ̀ co ́ câǹ ghi ngaỳ thang ́ phat́ hanh ̀ hay không? Câu 77: ISBP là gi?̀ Khi UCP 600 ra đời, ISBP coǹ có hiêụ lực không? Câu 78: ISBP có thay thế UCP được không? Câu 79: Giâý chứng nhâṇ về chât́ lượng và số lượng hang ̀ hoá giao có thê ̉ ghi ngaỳ thang ́ sau ngaỳ giao hang ̀ không? Câu 80: Trên môṭ chứng từ vừa ghi ngaỳ Lâp̣ chứng từ, vừa ghi ngaỳ Ký (sau đo)́ thi ̀ ngaỳ naò được coi là ngaỳ phat́ hanh ̀ chứng từ? ̀ thang, Câu 81: Ngay, ́ năm cuả cać chứng từ thanh toań ghi thế naò cho đung? ́ Câu 82: Trên cać chứng từ xuât́ trinh ̀ có câǹ mô tả kỹ hang ̀ hoá hoăc̣ dich ̣ vụ không? Câu 83: Ai lâp̣ giâý chứng nhâṇ xuât́ xứ hang ̀ hoá (C/O), phiêú đonǵ goí hang ̀ hoá (packing list), giâý chứng nhâṇ số lượng và chât́ lượng (Certificate of Quality and Quanlity) trong bô ̣ chứng từ xuât́ trinh ̀ theo phương thức thanh toań L/C? Câu 84: Ngân hang ̀ xử lý như thế naò đôí với cać chứng từ dư (chứng từ trong L/C không yêu ̀ được xuât́ trinh? câu) ̀ Câu 85: Nêú L/C quy đinh: ̣ ̀ hoá phaỉ được san̉ xuât́ taị Viêṭ Nam”, hoỉ nhân viên kiêm “Hang ̉ tra chứng từ phaỉ lam ̀ thế nao? ̀ Xem xet́ chứng từ naò để đaṕ ứng yêu câù trên cuả L/C? ̀ khi kiêm Câu 86: Nhân viên ngân hang ̉ tra chứng từ co ́ câǹ xem xet́ kỹ cać điạ chi ̉ fax, telex, email...không? Câu 87: Khi phat́ hiêṇ bộ chứng từ xuât́ trinh ̀ có bât́ hợp lệ thì ngân hang ̀ phaỉ lam ̀ gi ̀ theo tinh ̀ cuả UCP 600 chỉ dân? thân ̃ 7
 8. Câu 88: Thời haṇ ngân hang ̀ đưa ra quyêt́ đinh ̣ từ chôí thanh toań bộ chứng từ có bât́ hợp lê?̣ ̀ quyêt́ đinh Câu 89: Khi ngân hang ̣ từ chôí thanh toań cho bộ chứng từ bât́ h ợp lê ̣ thi ̀ ngân hang ̀ phaỉ lam ̀ gi?̀ ̀ gửi thông baó từ chôí thanh toań đêń cho người xuât́ trinh Câu 90: Ngân hang ̀ ch ứng từ băng ̀ ́ nao? cach ̀ Câu 91: Ngân hang̀ phaỉ gửi bao nhiêu lâǹ thông baó từ chôí thanh toań đêń cho người xuât́ ̀ chứng từ? trinh Câu 92: Nêú ngân hang ̀ phat́ hanh ̀ không gửi thông baó về từ chôí thanh toań cho người xuât́ ̀ chứng từ thì sao/ trinh Câu 93: Khi ngân hang ̀ phat́ hanh̀ đã kiêm ̉ tra chứng từ phat́ hiêṇ ra bât́ hợpleej và kip̣ gởi thư thông baó đêń cho người xuât́ trinh ̀ chứng từ, cać chi phi ́ phat́ sinh co ́ liên quan đêń công viêc̣ naỳ ai phaỉ chiu? ̣ Ngân hang ̀ phat́ hanh̀ có đoì được không? Câu 94: Môṭ L/C quy đinh ̣ phaỉ xuât́ trinh ̀ những chứng từ sau đây; 1. Bill of Lading 2. Commercial Bank 3. Packing list 4. Certificate of Origin 5. Certificate of Quanlity and Weight 6. Insurance Policy Nhưng trong L/C không quy đinh ̣ rõ phaỉ xuât́ trinh ̀ mâý bô.̣ Hoỉ người thu ̣ h ưởng L/C phaỉ xuât́ trinh ̀ bao nhiêu bôj ban̉ chinh? ́ Bao nhiêu bộ ban̉ sao? ̀ sao biêt́ được môṭ chứng từ đâu là ban̉ gôc, Câu 95: Lam ́ ban̉ sao? Câu 96: Nêú trong L/C yêu câù xuât́ trinh ̀ ban̉ sao, nhưng người xuât́ trinh ̀ xuât́ trinh ̀ ban̉ gôć được không? Câu 97: Ai là người lập hóa đơn thương mại trong phương thức thnah toán tín d ụng ch ứng từ? Câu 98: Hóa đơn thương mại được ký phát đòi tiền ai? 8
 9. Câu 99: Một hóa đơn thương mại ghi đơn vị tiền tệ là Bảng Anh (GBP), trong khi đó ti ền trong L/C ghi bằng Đôla Mỹ (USD) và tổng số tiền này quy đổi bằng nhau. Hỏi hóa đ ơn thương mại này có coi là hợp lệ không? Câu 100: Hóa đơn thương mại có cần chữ ký không? Câu 101: Một hóa đơn thương mại lập có giá trị lớn hơn giá tr ị trong L/C, trong tr ường h ợp này ngân hàng xử lý như thế nào? Câu 102: Mô tả hàng hóa trong hóa đơn thương mại có cần giống y như mô tả hàng hóa trong L/C hay không? Câu 103: Thế nào là vận tải đa phương thức? Câu 104: Trên vận đơn vận tải đa phương thức có chữ ký của người vận tải hay không? Câu 105: Ngày giao hàng muộn nhất cho phép ghi trong L/C là ngày 7/7/2007. Hỏi m ột vận đơn vận tải đa phương thức được phát hành vào 5/7/2007. Nhưng thực tế ngày giao hàng xong là 10/7/2007. Với chứng từ vận tải này có được ngân hàng ch ấp nh ận thanh toán hay không? Câu 106: Một L/C quy định; Phải xuất trình 03 vận đơn nhưng không nêu rõ bao nhiêu b ản chính, bao nhiêu bản sao. Người xuất tình xuất trình 01 vận đơn gốc, 02 vận đơn bản sao. Hỏi trường hợp này có b ị coi là bất hợp lệ không? Câu 107: Nhân viên ngân hàng khi tiếp nhận chứng từ vận tải xuất trình có c ần ki ểm tra các điều khoản và điều kiện ghi sau vận đơn hay không? Câu 108: Trên vận đơn vận tải đa phương thức có ghi vận đơn tuân th ủ theo h ợp đ ồng thuê tàu số … Hỏi vận đơn này có được ngân hàng chấp nhận thanh toán hay không? Câu 109: Chuyển tải hàng hóa được hiểu như thế nào? Câu 110: Vận đơn vận tải thủy (không phải là vận đơn đa phương thức) có c ần phải là v ận đơn đích danh hay không? Câu 111: Ngày cấp vận đơn đường biển có phải là ngày giao hàng không? Câu 112: Nội dung nào trên B/L khi kiểm tra nhân viên ngân hàng không xem xét đến? 9
 10. Câu 113: Hiểu thế nào về chứng từ vận tải giao dịch được và ch ứng t ừ v ận t ải không giao dịch được? Câu 114: Ngân hàng xử lý như thế nào trong tình huống sau: - Trong L/C yêu cầu phải xuất trình trọn bộ vận đơn - Người hưởng lợi chỉ xuất trình 02 bản vận đơn gốc, trên bản vận đ ơn này không nêu rõ số lượng vận đơn gốc đã cấp Câu 115: Thế nào được coi là vận đơn hoàn hảo? Câu 116: Trong L/C quy định phải xuất trình Clean Bill of Lading. Hỏi có nhất thi ết ph ải l ấy vận đơn ghi rõ chữ Clean không? Câu 117: Ai lập và ký trên các chứng từ bảo hiểm thì được chấp nhận thanh toán? Câu 118: Trong L/C không quy định rõ số lượng các chứng từ bảo hi ểm ph ải xu ất trình. H ỏi người mua bảo hiểm phải xuất trình cho ngân hàng mấy chứng từ bảo hiểm? Câu 119: Ngày phát hành các chứng từ bảo hiểm có thể sau ngày cấp vận đơn được không? Câu 120: Loại tiền ghi trên các chứng từ bảo hiểm? Câu 121: Trong L/C có quy định trị giá tối thiểu và tối đa cần được bảo hiểm hay không? Câu 122: Trên chứng từ bảo hiểm có cần ghi rõ địa điểm được bảo hiểm hàng hóa không? Câu 123: Hãy giải đáp tình huống sau: - L/C quy định: Bộ chứng từ xuất trình cho ngân hàng muộn nhất vào ngày 30/4 - Ngày 30/4 và 1/5 là ngày lễ ở Việt Nam hệ thống ngân hàng nghỉ Hỏi bộ chứng từ xuất trình thanh toán vào ngày 02/5 có bị coi là bất hợp lệ không? Câu 124: Đề nghị giải thích tình huống sau: L/C quy định: Trị giá thanh toán khoảng 1 triệu USD (Amount: About 1 million USD) Hỏi chữ khoảng (About) được hiểu thế nào? Câu 125: Hãy giải đáp tình huống sau: L/C quy định: Trị giá thanh toán 15.000 USD 10
 11. Mô tả hàng hóa trong L/C: 10MT Coffee Hóa đơn thương mại xuất trình ghi: Trị giá: 15.000 USD; khối lượng hàng: 10,5MT Coffee Hỏi bộ chứng từ có bất hợp lệ không? Câu 126: Hãy giải đáp tình huống sau: L/C quy định: Trị giá thanh toán 15.000 USD Hàng hóa giao: 100 set (bộ) TV (máy truyền hình) Hóa đơn thương mại ghi: Trị giá thanh toán: 15.000 USD; Số lượng TV: 104 set (bộ) Hỏi bộ chứng từ có bất hợp lệ không? Câu 127: Hãy giải đáp tình huống sau: L/C quy định: - Trị giá L/C: 100.000 USD - Hàng hóa; 1000 teleprinter (máy đánh chữ điện tử) - Giao hàng làm nhiều lần: Không cho phép (Partial shipment is not allowed) Hóa đơn thương mại xuất trình ghi; - Tổng số tiền thanh toán: 95.000 USD - Số lượng: 1000 teleprinter Hỏi hóa đơn thương mại có bị coi là bất hợp lệ không/ Câu 128: Hãy giải đáp tình huống sau: L/C quy định: Giao hàng: 10.000 MT gạo; Cấm giao hàng từng lần (làm nhiều lần) Vì hàng nhiều nên công ty xuất khẩu thuê 02 tàu, mỗi tàu chở 5.000 tấn. Hai tàu kh ởi hành cùng một ngày, đi cùng một tuyến đường và chuyên chở gạo đến cùng một cảng Hỏi bộ chứng từ vận tải có bị coi là bất hợp lệ không? Câu 129: Công ty A xuất khẩu gạo 35% tấm cho Iran. L/C cho phép giao hàng t ừng ph ần và quy định như sau: 11
 12. - Chuyến I giao 10.000 MT gạo vụ mùa 2007, ngày giao muộn nhất là ngày 01/10/2007 - Chuyến II giao 10.000 MT gạo vụ mùa 2007, ngày muộn nhất là ngày 01/11/2007 - Chuyến III giao 15.000 MT gạo vụ mùa 2007, ngày muộn nhất là ngày 01/12/2007 Công ty A không kịp thực hiện chuyến giao hàng đầu tiên. Sau đó, công ty A th ực hi ện hoàn chỉnh chuyến giao hàng thứ hai. Hỏi bộ chứng từ do công ty A xuất trình có đ ược chấp nh ận thanh toán hay không? Câu 130: Đề nghị giải thích tình huống sau đây: - Ngân hàng đóng cửa vào lúc 17 giờ chiều - Người thụ hưởng xuất trình chứng từ vào lúc 17 giờ 10 phút chiều Hỏi ngân hàng xử lý thế nào về bộ chứng từ xuất trình trễ này? 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2