intTypePromotion=4

Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô P1

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

4
1.632
lượt xem
642
download

Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô : Các hệ thống , tổng thành chủ yếu của xe ô tô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu tạo, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô P1

  1. CÊu t¹o, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a th«ng th−êng xe «t« Gåm 19 h×nh vÏ, ®−îc ký hiÖu tõ h×nh 1 ®Õn h×nh 19. H×nh 1 C¸c hÖ thèng,tæng thµnh chñ yÕu cña xe «t« Th©n vá xe «t« C¸c hÖ thèng, tæng thµnh chñ yÕu 1
  2. H×nh 2 §éng c¬ xe «t« §éng c¬ 4 kú, 4xi lanh th¼ng hµng §éng c¬ 4 kú, 6 xilanh kiÓu ch÷ V (V6 ) §éng c¬ 4 kú, 8 xi lanh kiÓu ch÷ V (V8 ) 2
  3. H×nh 3 Nguyªn lý ho¹t ®éng cña ®éng c¬ ®èt trong 4 kú,sö dông nhiªn liÖu x¨ng S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng VÞ trÝ lµm viÖc cña pÝt t«ng 3
  4. H×nh 4 C¬ cÊu xu p¸p ®éng c¬ xe «t« 1.§Õ xu p¸p 2.Xu p¸p ¤ngs dÉn h−íng xu p¸p 4.Lß xo xó p¸p 5.Mãng h·m xó p¸p 6. §Üa tú cña lß xo xu p¸p 7. Bu l«ng ®iÒu chØnh khe hë xu p¸p 8. §ai èc h·m 9.Con ®éi xu p¸p 10. Trôc cam Xu p¸p ®Æt 1. §Õ xu p¸p 2. Xu p¸p ¤ngs dÉn h−íng xup¸p 4. Lß xo xu p¸p 5. Mãng h·m xu p¸p 6. §Üa tú cña lß xo xu p¸p 7. VÝt ®iÒu chØnh khe hë xu p¸p 8. §ai èc h·m 9. Con ®éi xu p¸p 10.Trôc cam 11. §ßn bÈy xu p¸p 12. Thanh ®Èy Xu p¸p treo 4
  5. H×nh 5 HÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬ xe «t« H×nh 6 HÖ thèng lµm m¸t ®éng c¬ xe «t« 5
  6. H×nh 7 HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu ®éng c¬ xe «t« Bè trÝ hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu ®éng c¬ x¨ng xe «t« 1.BÇu läc kh«ng khÝ; 2.èng dÉn nhiªn liÖu thõa; Vßi phun cao ¸p; 4.§−êng èng cao ¸p; 5.B×nh läc th«; 6.B×nh läc tinh; 7.C¶m biÕn møc nhiªn liÖu; 8.Thïng nhiªn liÖu; 9.Van; 10.B¬m chuyÓn nhiªn liÖu; 11.§−êng èng nhiªn liÖu d− thõa; 12.B¬m cao ¸p. Bè trÝ hÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu Côm vßi phun vµ b¬m phun ®éng c¬ Diezel xe «t« cao ¸p ®éng c¬ Diezel xe «t« 6
  7. H×nh 8 HÖ thèng truyÒn lùc trªn xe «t« Bè trÝ hÖ thèng truyÒn lùc xe «t« * TruyÒn ®éng FR : Xe «t« bè trÝ ®éng c¬ phÝa tr−íc, cÇu chñ ®éng phÝa sau, qu¸ tr×nh truyÒn lùc nh− sau: §éng c¬ => Ly hîp => Hép sè => C¸c ®¨ng => CÇu chñ ®éng => B¸nh xe chñ ®éng * TruyÒn ®éng FF : Xe «t« bè trÝ ®éng c¬ phÝa tr−íc,cÇu chñ ®éng phÝa tr−íc, qu¸ tr×nh truyÒn lùc nh− sau: §éng c¬ => Ly hîp => Hép sè => CÇu chñ ®éng => B¸nh xe chñ ®éng * TruyÒn ®éng RR :Xe «t« bè trÝ ®éng c¬ phÝa sau, cÇu chñ ®éng phÝa sau,qu¸ tr×nh truyÒn lùc nh− sau: §éng c¬ => Ly hîp => Hép sè => CÇu chñ ®éng => B¸nh xe chñ ®éng 7
  8. H×nh 9 Ly hîp trªn xe «t« Bè trÝ ly hîp trªn xe «t« DÉn ®éng ly hîp CÊu t¹o cña ly hîp 8
  9. H×nh 10 Hép sè trªn xe «t« S¬ ®å bè trÝ hép sè c¬ khÝ S¬ ®å bè trÝ hép sè tù ®éng CÇn sè hép sè tù ®éng Hép sè ly hîp kÐp( DCT) víi 6 tèc ®é, ®−îc ph¸t triÓn nhanh t¹i Ch©u ¢u. DCT kh«ng cã bµn ®¹p ly hîp . Bé ®«i ly hîp ma s¸t −ít ®−îc ®iÒu khiÓn b»ng c¬ cÊu thñy lùc-®iÖn tõ. Hai ly hîp nµy ho¹t ®éng hoµn toµn ®éc lËp víi nhau, mét ly hîp ®iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng cÊp sè lÎ( 1,3,5), ly hîp cßn l¹i ®iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng gµi sè ch½n (2,4,6 vµ sè lïi) . Ly hîp 1 ®ãng Ly hîp 2 ®ãng §iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng cÊp sè lÎ §iÒu khiÓn c¸c b¸nh r¨ng cÊp sè ch½n 1,3 vµ 5 2,4 6 vµ sè lïi 9
  10. H×nh 11 TruyÒn ®éng c¸c ®¨ng trªn xe «t« TruyÒn ®éng cÇu sau chñ ®éng Trôc c¸c ®¨ng kh¸c tèc TruyÒn ®éng cÇu tr−íc chñ ®éng víi c¸c ®¨ng ®ång tèc 1. N¹ng trôc chñ ®éng ; 2.N¹ng trôc bÞ ®éng ; Khíp c¸c ®¨ng ®ång tèc ; 4. Trôc quay ®øng ; 5. Vá c¸c ®¨ng ®ång tèc ; 6. Vßng bi ®ì ; 7. Bi truyÒn lùc ; 8. Bi ®Þnh t©m ; 9. §−êng dÉn khÝ nÐn b¬m lèp tù ®éng 10
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản