intTypePromotion=1

Chẩn đoán hình ảnh Gan mật

Chia sẻ: 124357689 124357689 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
217
lượt xem
92
download

Chẩn đoán hình ảnh Gan mật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đóng vai trò rất quan trọng trong các thăm khám hình ảnh gan. Nó là khám xét hình ảnh được chỉ định đầu tiên đối với bệnh lý gan, đặc biệt là các tổn thư ơng khu trú. Thăm khám gan, đường mật, tuỵ, lách đư ợc tiến hành đồng thời. Siêu âm Doppler đánh giá hình thái và tình trạng mạch máu (chiều dòng chảy, tốc độ, lưu lượng) của hệ thống tĩnh mạch cữa, tĩnh mạch gan và động mạch gan. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn đoán hình ảnh Gan mật

 1. ChÈn ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh h× Gan mËt
 2. ChÈn ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh h× bÖnh lý Gan
 3. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m gan th¨ 1.1. Siªu ©m 1.2. Chôp c¾t líp vi tÝnh 1.3. Chôp céng h- ëng 1.4. Chôp m¹ch
 4. 1. Siªu ©m: §ãng vai trß rÊt quan träng trong c¸c th¨m kh¸m h×nh ¶nh gan. Nã lµ kh¸m xÐt h×nh ¶nh ®- îc chØ ®Þnh ®Çu tiªn ®èi víi bÖnh lý gan, ®Æc biÖt lµ c¸c tæn th- ¬ng khu tró. Th¨m kh¸m gan, ®- êng mËt, tuþ, l¸ch ®- îc tiÕn hµnh ®ång thêi. Siªu ©m Doppler ®¸nh gi¸ h×nh th¸i vµ t×nh tr¹ng m¹ch m¸u (chiÒu dßng ch¶y, tèc ®é, l- u l- îng) cña hÖ thèng tÜnh m¹ch c÷a, tÜnh m¹ch gan vµ ®éng m¹ch gan.
 5. Ngoµi ra siªu ©m cßn cho phÐp h- íng dÉn chäc dß sinh thiÕt hoÆc ®iÒu trÞ trong mét sè bÖnh lý gan. Tuy nhiªn, siªu ©m bÞ h¹n chÕ khi bÖnh nh©n bÐo, h¬i trong c¸c quai ruét, sÑo thµnh bông, ®ång thêi ®©y lµ mét ph- ¬ng ph¸p phô thuéc nhiÒu vµo ng- êi th¨m kh¸m.
 6. §Æc ®iÓm h×nh ¶nh SA dùa vµo cÊu tróc ©m: Tr¾ng T¨ng ©m §ång ©m Thang ®é ©m Gi¶m ©m Rçng ©m §en
 7. Tr¾ng X- ¬ng, v«i sái, h¬i èng T¨ng ©m tiªu ho¸. Mì §ång ©m Tæ chøc (t¹ng ®Æc, c¬) Gi¶m ©m M¹ch m¸u, dÞch Rçng ©m (tói mËt, bµng quang) §en
 8. DÞch V«i ho¸ DÞch Tæ chøc kh«ng x- ¬ng ®¬n ®Æc trong khÝ thuÇn (m¸u, mñ)
 9. 1. Rçng ©m: Mét vïng ®en, giíi h¹n râ vµ t¨ng ©m phÝa sau. - Rçng ©m hoµn toµn: nang gan. - Rçng ©m kh«ng hoµn toµn: nang gan cã biÕn chøng (nhiÔm trïng, ch¶y m¸u..), ¸p xe gan, khèi m¸u tô, u gan ho¹i tö, mét sè tæn th- ¬ng u d¹ng nang…
 10. * Rçng ©m (kh«ng ©m): mét vïng ®en, giíi h¹n râ vµ t¨ng ©m phÝa sau. - Rçng ©m hoµn toµn: nang gan. - Rçng ©m kh«ng hoµn toµn: nang gan cã biÕn chøng (nhiÔm trïng, ch¶y m¸u..), ¸p xe gan, khèi m¸u tô, u gan ho¹i tö, mét sè tæn th- ¬ng u d¹ng nang…
 11. * Gi¶m ©m: c- êng ®é ph¶n håi ©m thÊp h¬n nhu m« gan, t¨ng ©m phÝa sau khèi. - khèi u ®Æc Ýt ©m: u b¹ch huyÕt, u gan. - tæn th- ¬ng d¹ng dÞch rÊt ®Æc: ¸p xe.
 12. 2. Gi¶m ©m: C- êng ®é ph¶n håi ©m thÊp h¬n nhu m« gan, t¨ng ©m phÝa sau khèi. - khèi u ®Æc Ýt ©m: u b¹ch huyÕt, u gan. - tæn th- ¬ng d¹ng dÞch rÊt ®Æc: ¸p xe.
 13. 3. T¨ng ©m: CÊu tróc ®Æc ph¶n håi ©m cao h¬n nhu m« gan, biÓu hiÖn s¸ng h¬n nhu m« gan l©n cËn: u m¸u, u mì, u gan ¸c tÝnh hoÆc di c¨n, v«i ho¸ nhu m«... Gan t¨ng ©m lan to¶ so s¸nh víi møc ®é ph¶n håi ©m cña nhu m« thËn: nhiÔm mì, x¬ gan.
 14. * T¨ng ©m: cÊu tróc ®Æc ph¶n håi ©m cao h¬n nhu m« gan, biÓu hiÖn s¸ng h¬n nhu m« gan l©n cËn: u m¸u, u mì, u gan ¸c tÝnh nguyªn ph¸t hoÆc di c¨n, v«i ho¸ nhu m«... Gan t¨ng ©m lan to¶ so s¸nh víi møc ®é ph¶n håi ©m cña nhu m« thËn: nhiÔm mì, x¬ gan.
 15. * T¨ng ©m: cÊu tróc ®Æc ph¶n håi ©m cao h¬n nhu m« gan, biÓu hiÖn s¸ng h¬n nhu m« gan l©n cËn: u m¸u, u mì, u gan ¸c tÝnh nguyªn ph¸t hoÆc di c¨n, v«i ho¸ nhu m«... Gan t¨ng ©m lan to¶ so s¸nh víi møc ®é ph¶n håi ©m cña nhu m« thËn: nhiÔm mì, x¬ gan.
 16. 4. §ång ©m: Cã cïng møc ®é ph¶n håi ©m víi nhu m« gan, nªn th- êng dÔ bá sãt trªn siªu ©m. ChÈn ®o¸n th- êng ph¶i dùa vµo dÊu hiÖu hiÖu øng khèi nh- ®Ò ®Èy c¸c m¹ch m¸u-®- êng mËt, thay ®æi bê gan...
 17. 5. Hçn hîp ©m: Gåm dÞch vµ ®Æc xen lÉn nhau, hay gÆp trong ¸p xe gan, u gan ho¹i tö, tô m¸u trong nhu m« gan. CÊu tróc kh«ng ®Òu th- ¬ng chØ nh÷ng tæn th- ¬ng ®Æc cã t¨ng vµ gi¶m ©m xen kÏ: u m¸u cã kÝch th- íc lín, u gan ¸c tÝnh...
 18. 2. CLVT: §Æc ®iÓm h×nh ¶nh cña CLVT dùa vµo thay ®æi tû träng (gi¶m, ®ång hoÆc t¨ng tû träng) cña c¸c vïng bÖnh lý tr- íc vµ sau khi tiªm thuèc c¶n quang, dùa vµo møc ®é vµ h×nh th¸i ngÊm thuèc ®Ó ®Þnh h- íng C§. th× ®m (5-20gi©y) th× tm (40-60gi©y)
 19. 3. CHT: MRI Nghiªn cøu gi¶i phÉu vµ cÊu tróc gan. Cho c¸c líp theo 3 chiÒu kh«ng gian vµ ph©n biÖt râ c¸c tæ chøc gan. §Æc ®iÓm h×nh ¶nh CHT dùa vµo c- êng ®é tÝn hiÖu (t¨ng, gi¶m), tr- íc vµ sau tiªm thuèc ®èi quang tõ Gadolinium.
 20. 4. Chôp m¹ch: C§ ®Ó chÈn ®o¸n: cã thÓ ®- îc chØ ®Þnh trong tr- êng hîp tr- íc mæ u gan, ghÐp gan. C§ víi môc ®Ých ®iÒu trÞ can thiÖp: U gan nguyªn ph¸t.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2