intTypePromotion=1
ADSENSE

Chu trình kiểm toán

Chia sẻ: Nguyễn Tùng Lâm | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:5

528
lượt xem
153
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chu trình kiểm toán này thể hiện phương pháp luận chung nhất trong việc thực hiện và quản lý một cuộc kiểm toán BCTC nhằm đạt được mục tiêu của cuộc kiểm toán là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng BCTC thông qua việc KTV đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của BCTC, trên các khía cạnh trọng yếu, không còn chứa đựng các sai sót mà chưa được phát hiện ra, phù hợp với quy định về lập và trình bày BCTC và các quy định pháp lý có liên quan....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chu trình kiểm toán

  1. CHU TRÌNH KIỂM TOÁN QUẢN LÝ CUỘC KIỂM TOÁN Kế hoạch kiểm toán Thực hiện kiểm toán Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo Xem xét chấp nhận khách Kiểm tra hệ thống kiểm soát Tổng hợp kết quả hàng và đánh giá rủi ro hợp nội bộ [C100-C500] kiểm toán [B410] Tổng hợp kết quả kiểm toán đồng [A100] Kiểm tra cơ bản bảng cân đối kế toán Lập hợp đồng kiểm toán và Phân tích tổng thể báo PHÙ HỢP VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM Kiểm tra cơ bản tài sản TUÂN THỦ CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM Tổng hợp kết quả kiểm toán & đánh giá chất lượng lựa chọn nhóm kiểm toán cáo tài chính lần cuối [D100-D800] [A200] [B420] Tìm hiểu khách hàng và môi Lập kế hoạch và xác định rủi ro Lập và soát xét giấy tờ làm việc trường hoạt động [A300] Thư giải trình của Ban Kiểm tra cơ bản nợ Giám đốc và Ban Tìm hiểu chính sách kế toán phải trả [E100-E600] quản trị [B440-B450] và chu trình kinh doanh quan trọng [A400] Kiểm tra cơ bản Phân tích sơ bộ báo cáo tài Báo cáo tài chính và báo cáo NVCSH và TK ngoài kiểm toán [B300] chính [A500] bảng [F100-F300] Đánh giá chung về hệ thống Kiểm tra cơ bản báo cáo kết Thư quản lý và các tư vấn kiểm soát nội bộ và rủi ro quả hoạt động kinh doanh khách hàng khác [B200] gian lận [A600] [G100-G700] Xác định mức trọng yếu Kiểm tra các nội dung khác Soát xét, phê duyệt và phát [A700] và phương pháp [H100-H200] hành báo cáo [B110] chọn mẫu - cỡ mẫu [A800] Đánh giá lại mức trọng yếu và Tổng hợp kế hoạch kiểm Kiểm soát chất lượng kiểm phạm vi kiểm toán [A700] - toán [A900] toán [B120] [A800] XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO Ghi chú: - Chu trình kiểm toán này thể hiện phương pháp luận chung nhất trong việc thực hiện và quản lý một cuộc kiểm toán BCTC nhằm đạt được mục tiêu của cuộc kiểm toán là làm tăng độ tin cậy của người sử dụng BCTC thông qua việc KTV đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của BCTC, trên các khía cạnh trọng yếu, không còn chứa đựng các sai sót mà chưa được phát hiện ra, phù hợp với quy định về lập và trình bày BCTC và các quy định pháp lý có liên quan. - Chu trình kiểm toán này giúp người sử dụng có thể quản lý cuộc kiểm toán một cách chặt chẽ, nhằm xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kiểm toán trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. - Tầm quan trọng của các thủ tục kiểm toán được thể hiện qua sự đậm, nhạt của các ô màu. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
  2. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
  3. Quản lý cuộc kiểm toán Kế hoạch kiểm toán Thực hiện kiểm toán Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo Xem xét chấp nhận khách hàng Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội Tổng hợp kết quả kiểm toán mới hoặc giữ khách hàng cũ bộ [C100-C500] [B410] Tổng hợp kết quả kiểm toán [A100] Kiểm tra cơ bản bảng cân đối kế toán Tổng hợp kết quả kiểm toán & đánh giá chất lượng Lập hợp đồng kiểm toán và lựa Kiểm tra cơ bản tài sản Phân tích tổng thể báo cáo Phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam chọn nhóm kiểm toán [A200] tài chính lần cuối [B420] [D100-D800] Lập kế hoạch và xác định rủi ro Lập và soát xét giấy tờ làm việc Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động [A300] Thư giải trình của Ban Giám Kiểm tra cơ bản nợ phải đốc và Ban quản trị [B430- Tìm hiểu chính sách kế toán và trả [E100-E600] B440] chu trình kinh doanh quan trọng [A400] Phân tích sơ bộ báo cáo tài Kiểm tra cơ bản nguồn Báo cáo tài chính và báo cáo kiểm vốn [F100-F300] chính [A500] toán [B300] Đánh giá chung về hệ thống Kiểm tra cơ bản báo cáo kết quả Thư quản lý và các tư vấn khách kiểm soát nội bộ và rủi ro gian kinh doanh [G100-G700] hàng khác [B200] lận [A600] Kiểm tra các nội dung khác Soát xét, phê duyệt và phát hành Xác định mức trọng yếu [A700] [H100-H200] báo cáo [B100] Kế hoạch kiểm toán chi tiết và Đánh giá lại mức trọng yếu và tổng hợp kế hoạch kiểm toán Kiểm soát chất lượng kiểm toán phạm vi kiểm toán [A700] [A800] Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro
  4. Engagement management Audit planning Audit Execution Conclusion and reporting Consider Client Acceptance or Perfom test of controls [C100- Prepare Audit Summary Continuance [A100] C500] Memorandum [B410] In Accordance with Vietnamese Accounting Standards (VAS) Compliance with Vietnamese Standards on Auditing (VSA) Audit summary Substantive testing - balance sheet Establish Terms of Engagement Perform substantive test - Perform Final Financial and Select Audit Team [A200] assets [D100-D800] Statement Review [B420] Prepare and review working papers audit summary and quality control Understand the Entity and its Planning and risk identification Environment [A300] Perform substantive test - Prepare Presentation Understand significant liabilities [E100-E600] Letters [B430-B440] accounting policies and business cycles [A400] Perform substantive test - Perform preliminary analytical Prepare Auditor's Report and owner's equity [F100- procedures [A500] Financial Statements [B300] F300] Assess Internal controls at the Perform substantive test - Prepare Management Letters and Entity Level and Fraud Risks income statements [G100-G700] other client advice [B200] [A600] Review and Approve Auditor's Determine Planning Materiality Perform general audit Report, Financial Statements and [A700] procedures [H100-H200] Management Letters [B100] Design detailed audit plan and Evaluate Planning Materiality Audit Quality Assurance and prepare audit planning and Audit Extent [A700] Control memorandum [A800] Risk identification, assessment and management
  5. Name Assigned to Title Audit History Ngày: Giờ Tên người Change status
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2