intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 3: Động viên

Chia sẻ: Do Hong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

338
lượt xem
109
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Thể hiện được quá trình động viên. Thảo luận về các thuyết động viên và các đặc điểm của nó. Mô tả các đặc tính của một công việc hấp dẫn, thú vị. Giải thích các hình thức trao đổi phần thưởng và những ưu điểm của từng hình thức. Nhận dạng và phát triển các hình thức tham gia của người lao động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Động viên

 1. HAØNH VI TOÅ CHÖÙC ORGANIZATIONAL BEHAVIOR NGUYEÃN VAÊN THUÏY, MBA thuybanking@yahoo.com.vn NGUYEN VAN THUY, MBA
 2. CHÖÔNG 3 ÑOÄNG VIEÂN (MOTIVATING PEOPLE AT WORK) NGUYEN VAN THUY, MBA
 3. ÑOÄNG VIEÂN (Motivation) Ñaëc tính tieåu söû caù nhaân Biographical Characteristics Ñoäng cô Motivation Tính caùnh QUYEÁT ÑÒNH Personality CAÙ NHAÂN Individial Nhaän thöùc Decision Giaù trò, thaùi ñoä Perception Making Values, Attitude Baïn vaøo laøm cho moät coâng ty vaø baïn nghó raèng “höôûng thuø lao theo keát quaû ng ng thöïc hieän coâng vieäc nhöng coâng ty laïi traû löông theo thaâm nieân” Thaùi ñoä cuûa baïn ? . . . . . . Ñoäng cô cuûa baïn ? . . . . . ng Nhaän thöùc cuûa baïn ? . . . . . NGUYEN VAN THUY, MBA
 4. Muïc tieâu Theå hieän ñöôïc quaù trình ñoäng vieân ng Thaûo luaän veà caùc thuyeát ñoäng vieân vaø caùc ñaëc ñieåm cuûa ng noù Moâ taû caùc ñaëc tính cuûa moät coâng vieäc haáp daãn, thuù vò Giaûi thích caùc hình thöùc trao ñoåi phaàn thöôûng vaø nhöõng ng öu ñieåm cuû a töøng hình thöùc ng Nhaän daïng vaø phaùt trieån caùc hình thöùc tham gia cuûa ng ngöôøi lao ñoäng ng Nhaän daïng nhöõng ñaëc ñieåm cuûa ñoäng vieân ñoái vôùi soá ng ng loaïi lao ñoäng ñaëc bieät trong toå chöùc ng NGUYEN VAN THUY, MBA
 5. Khaùi nieäm Ñoäng cô laø : Söï saün loøng ng ng theå hieän ôû möùc ñoä cao cuûa nhöõng noã löïc ñeå höôùng tôùi ng caùc muïc tieâu cuûa toå chöùc treân cô sôû thoaû maõn caùc nhu caàu caù nhaân Ñoäng vieân : caùc quaù trình ng lieân quan tôùi nhöõng noã löïc höôùng tôùi ñaït ñöôïc muïc ng tieâu NGUYEN VAN THUY, MBA
 6. Caùc yeáu toá cô baûn cuûa ñoäng vieân Noã löïc vaø Thoaû maõn Phaàn thöôûng keát quaû hoaøn nhu caàu Noäi taïi vaø thaønh coâng (Need Ngoaïi lai vieäc Satisfaction)(Extrinsic & (Effort and Intrinsic Performance) Rewards) CAÙC YEÁU TOÁ CÔ BAÛN NGUYEN VAN THUY, MBA
 7. MOÂ HÌNH CÔ BAÛN CUÛA SÖÏ NOÃ LÖÏC VAØ Thoaû maõn -> Ñoäng löïc -> Thaønh quaû ? ng nh (Satisfaction -> Motivation -> Performance ?) Hay Ñoäng löïc -> Thaønh quaû -> Thoaû maõn ? ng nh (Motivation -> Performance -> Satisfaction ?) NOÃ LÖÏC (Motivation Effort) THAØNH QUAÛ TRONG COÂNG VIEÄC CÖÔØNG ÑOÄ ÑÒNH HÖÔÙNG (PERFORMANCE) KIEÂN TRÌ NGUYEN VAN THUY, MBA
 8. Coäng theâm söï thoaû maõn nhu caàu vaøo moâ hình NHU CAÀU CHÖA CAÊNG LÖÏA CHOÏN NOÃ LÖÏC THOAÛ MAÕN THAÚNG HAØNH VI ÑEÅ Effort THOAÛ MAÕN THAØNH QUAÛ THOAÛ MAÕN Performance CAÙC LYÙ THUYEÁT TIEÁP CAÄN VEÀ NHU CAÀU CUÛA CON NGÖÔØI : 1. ABRAHAM MASLOW 2. CLAYTON ALDERFER 3. DAVID Mc CLELLAND NGUYEN VAN THUY, MBA
 9. Thuyeát caáp baäc nhu caàu (Abraham Maslow) NGUYEN VAN THUY, MBA
 10. Thuyeát caáp baäc nhu caàu (Abraham Maslow) Caùc nhu caàu ñöôïc saép xeáp töø thaáp ñeán cao Muoán ñoäng vieân con ngöôøi ng laøm vieäc, nhaø quaûn trò phaûi c, hieåu roõ nhu caàu ñang caàn thoaû maõn cuûa ngöôøi lao ñoäng vaø taïo ñieàu kieän cho ng hoï thoaû maõn nhu caàu ñoù Nhu caàu cuûa nhaân vieân thay ño åi qua thôøi gian Thöù töï coù theå thay ñoåi tuyø theo neàn vaên hoaù NGUYEN VAN THUY, MBA
 11. Thuyeát E.R.G (Clayton Alderfer) Saép xeáp laïi nghieân cöùu PHAÙT TÖÏ THEÅ HIEÄN cuûa Maslow TRIEÅN TOÂN TROÏNG Con ngöôøi cuøng luùc theo ng ñuoåi 3 nhu caàu QUAN HEÄ ÑÖÔÏC YEÂU THÖÔNG Khi nhu caàu naøo ñoù khoâng ñöôïc thoaû maõn thì con ngöôøi coù xu höôùng ng AN TOAØN doàn noã löïc sang vieäc theo TOÀN TAÏI ñuoåi nhu caàu khaùc SINH LYÙ E.R.G Theory Needs Hierarchy Theory NGUYEN VAN THUY, MBA
 12. Thuyeát E.R.G (Clayton Alderfer) Tồn tại Phát triển Quan hệ NGUYEN VAN THUY, MBA
 13. LYÙ THUYEÁT HAI NHAÂN TOÁ (Frederick Herzberg) NHAÂN TOÁ DUY TRÌ NHAÂN TOÁ ÑOÄNG VIEÂN 1. Phöông phaùp laøm vieäc 1. Söï thaùch thöùc cuûa coâng vieäc 2. Heä thoáng phaân phoái thu 2. Caùc cô hoäi thaêng tieán nhaäp 3. YÙ nghóa cuûa caùc thaønh töïu 3. Quan heï vôùi ñoàng nghieäp 4. Söï nhaän daïng khi coâng vieäc 4. Ñieàu kieän laøm vieäc ñöôïc thöïc hieän 5. Chính saùch cuûa coâng ty 5. YÙ nghóa cuûa caùc traùch nhieäm 6. Cuoäc soáng caù nhaân 7. Ñòa vò 8. Quan heä qua laïi giöõa caùc caù nhaân NGUYEN VAN THUY, MBA
 14. LYÙ THUYEÁT HAI NHAÂN TOÁ (Frederick Herzberg) Caùc nhaân toá noäi taïi laø lieân quan ñeán söï thoaû maõn vôùi coâng vieäc, trong khi caùc nhaân toá beân ngoaøi coù lieân quan tôùi söï baát maõn NGUYEN VAN THUY, MBA
 15. LYÙ THUYEÁT HAI NHAÂN TOÁ (Frederick Herzberg) NHAÂN TOÁ ÑOÄNG VIEÂN Traân troïng PHAÙT TÖÏ THEÅ HIEÄN Söï thöøa nhaän TRIEÅN Baäc Coâng vieäc thuù vò TOÂN TROÏNG cao Giao phoù traùch nhieäm QUAN HEÄ ÑÖÔÏC YEÂU THÖÔNG NHAÂN TOÁ DUY TRÌ Chính saùch cuûa coâng ty Giaùm saùt AN TOAØN Löông boång Quan heä caáp treân TOÀN TAÏI Baäc thaáp Ñieàu kieän laøm vieäc SINH LYÙ Two Factor Theory E.R.G Theory Needs Hierarchy F. Herzberg Theory NGUYEN VAN THUY, MBA
 16. Thuyeát veà caùc nhu caàu (David McCleland) THAØNH TÖÏU (Need for Achievement) LIEÂN MINH (Need for Affiliation) QUYEÀN LÖÏC (Need for Power) NGUYEN VAN THUY, MBA
 17. Coäng theâm phaàn thöôûng vaøo moâ hình NHU CAÀU CHÖA CAÊNG LÖÏA CHOÏN NOÃ LÖÏC THOAÛ MAÕN THAÚNG HAØNH VI ÑEÅ Effort THOAÛ MAÕN PHAÀN THÖÔÛNG NOÄI TAÏI THAØNH QUAÛ THOAÛ MAÕN Performance PHAÀN THÖÔÛNG NGOAÏI LAI NGUYEN VAN THUY, MBA
 18. Phaàn thöôûng noäi taïi vaø ngoaïi lai (Intrinsic & Extrinic Reward) NGOAÏI LAI = BEÂN NGOAØI COÂNG NHAÄN NOÄI TAÏI = BEÂN TRONG CA NGÔÏI CAÛM NHAÄN TOÁT VEÀ HAÕNH TAÊNG ÑEÀ BAÏT COÂNG VIEÄC DIEÄN LÖÔNG ÑÒA VÒ CAÛM GIAÙC VEÀ QUAØ TAËNG THAØNH TÍCH NGUYEN VAN THUY, MBA
 19. Lyù thuyeát coâng baèng (Stacy Adam’s Equity Theory) Ngöôøi lao ñoäng trong ng toå chöùc muoán ñöôïc ñoái xöû moät caùch coâng ch baèng ng Ñoøi hoûi caùc nhaø quaûn trò phaûi quan taâm tôùi caùc nhaân toá chi phoái nhaän thöùc cuûa ngöôøi lao ñoäng veà söï coâng ng baèng ng Taïo cho NLD coù ñöôïc nhaän thöùc veà söï CB NGUYEN VAN THUY, MBA
 20. Coäng theâm lyù thuyeát coâng baèng vaøo moâ hình NHU CAÀU CHÖA CAÊNG LÖÏA CHOÏN NOÃ LÖÏC THOAÛ MAÕN THAÚNG HAØNH VI ÑEÅ Effort THOAÛ MAÕN NHAÄN THÖÙC VEÀ SÖÏ COÂNG PHAÀN THÖÔÛNG BAÈNG NOÄI TAÏI THAØNH QUAÛ THOAÛ MAÕN Performance CAÙC KHAÛ NAÊNG COÙ THEÅ XAÛY RA -Giaûm caùc yeáu toá ñaàu vaøo NHAÄN THÖÙC VEÀ PHAÀN THÖÔÛNG -Taêng yeáu toá ñaàu ra SÖÏ COÂNG BAÈNG NGOAÏI LAI -Thay ñoåi quy chieáu NGUYEN VAN THUY, MBA -Thoâi vieäc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2