intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề : HỢP CHẤT CỦA NITƠCâu 1. Cho 0,9 mol Cu vào 400 ml dung dịch hổn hợp

Chia sẻ: Abcdef_50 Abcdef_50 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

177
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề : HỢP CHẤT CỦA NITƠ Câu 1. Cho 0,9 mol Cu vào 400 ml dung dịch hổn hợp H2SO4 1 M và NaNO3 1M, số mol NO thoát ra là: A. 0.2 B. 0.4 C. 0.6 D. 0.8 Câu 2. Cho dung dịch NH3 đến dư lần lượt vào các dung dịch FeCl2, CuCl2, BaCl2, AlCl3 , số kết tủa thu được là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 3. Cho các chất Cu, FeSO4, Na2SO3, FeCl3, số chất tác dụng được với dung dịch chứa hỗn hợp NaNO3 và HCl là: A. 1 B. 2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề : HỢP CHẤT CỦA NITƠCâu 1. Cho 0,9 mol Cu vào 400 ml dung dịch hổn hợp

  1. Chuyên đề : HỢP CHẤT CỦA NITƠ Câu 1. Cho 0,9 mol Cu vào 400 ml dung dịch hổn hợp H2SO4 1 M và NaNO3 1M, số mol NO thoát ra l à: A. 0.2 B. 0.4 C. 0.6 D. 0.8 Câu 2. Cho dung dịch NH3 đến dư lần lượt vào các dung dịch FeCl2, CuCl2, BaCl2, AlCl3 , số kết tủa thu được là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 3. Cho các chất Cu, FeSO4, Na2SO3, FeCl3, số chất tác dụng đ ược với dung dịch chứa hỗn hợp NaNO3 v à HCl là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 4. Cho các muối Cu(NO3)2, AgNO3, NH4NO3, KNO3 số muối bị nhiệt phân tạo ra NO2 là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 5. Nung 67,2 gam hỗn hợp Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 , sau phản ứng thu được 4,48 lít oxi (đktc), chất rắn sau khi nung có khối l ượng: A. 64 gam B. 24 gam C. 34 gam D. 46 gam Câu 6. Hỗn hợp A gồm Cu , Fe có tỷ lệ khối l ượng mCu : mFe = 7: 3 . L ấy m gam A cho phản ứng hoàn toàn với 44,1 gam HNO3 trong dung dịch , thu được 0,75m gam chất rắn , dung dịch B v à 5,6 lít khí C gồm NO2 và NO
  2. (đktc). Giá trị của m là : A. 40,5 gam. B. 50 gam. C. 50,2 gam. D. 50,4 gam. Câu 7. Có 5 hỗn hợp khí được đánh số như sau: CO2 , SO2 , N2 , HCl (1) ; SO2 , CO , H2S , O2 (2) ; HCl , CO , N2 ,Cl2 (3) ; H2 , HBr , CO2 , SO2 (4) ; O2 , CO , H2 , NO (5). Hỗn hợp không thể tồn tại ngay cả nhiệt độ th ường là: A. 2, 4 , 5 ; B. 4, 5 ; C. 1, 2 , 3 , 5 ; D. 2 , 5. Câu 8. Nung hoàn toàn 13,96 gam h ỗn hợp AgNO3 và Cu(NO3)2 , thu được chất rắn A. Cho A tác dụng với dung dịch HNO3 lấy d ư, thu được 448ml khí NO (đktc) . Xác định phần trăm theo khối l ượng của các chất trong hỗn hợp đầu? A. 73,066% và 26,934% . B. 72,245 % và 27,75 5%. C. 68,432% và 31,568% . D. 82,52% và 17,48%. Câu 9. Để làm khô khí NH3 có thể dùng hoá chất : A.CaO . B. H2SO4đặc . C. P2O5 . D. CuSO4khan Câu 10. Cho m gam NaOH tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 , được dung dịch A. Cô cạn A đ ược chất rắn B, nung B đến khối lượng không đổi thấy có 2,24 lít khí (đktc) thoát ra. Giá trị của m l à A. 4,96 gam. B. 8 gam. C. 3,2 gam. D. 12 gam.
  3. C âu 11. Dãy g ồm các chất đều bị hoà tan trong dung dịch NH3 là A. Cu(OH)2, AgCl, Zn(OH)2, Ag2O. B. Cu(OH)2, AgCl, Zn (OH)2, Al(OH)3. C. Cu(OH)2, AgCl, Fe(OH)2, Ag2O. D. Cu(OH)2, Cr(OH)2, Zn(OH)2, Ag2O Câu 12. Hai khí sau đây có thể cùng tồn tại trong hỗn hợp: A. H2Svà Cl2. B. HI và O3. C. NH3 và HBr. D. HI và O2. Câu 13. Sẽ thu được kết tủa khi sục khí NH3 d ư vào dung dịch muối: A. Zn(NO3)2. B. Cu(NO3)2. C. Mg(NO3)2. D. AgNO3. Câu 14. Để nhận biết muối amoni với mu ối của kim loại khác ng ười ta cho dung dịch muối amoni tác dụng với: A.Dung dịch HCl B.Dung dịch NaOH C. Dung dịch NaCl D.Dung dịch BaCl2 Câu 15. Những chất nào có thể dùng để làm khô NH3 A. CaO, H2SO4 đặc, P2O5 B. CaO, NaOH, HCl C. CaO, NaOH rắn, CuSO4 khan D. dd Ca(OH)2, dd NaOH đặc, CuSO4 Câu 16. Số oxi hóa của N được sắp xếp theo thứ tự tăng dần nh ư sau: A. NO < NO2 < NH3 < NO3 B. NH+4 < N2 < N2O < NO < NO2 < NO3 C. NH3 < N2 < NO2 < NO < NO3 D. NH3 < NO < N2O < NO2 < N2O5 E. Tất cả đều sai.
  4. Câu 17. Cho phương trình phản ứng: Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O Nếu tỉ lệ mol giữa N2O và N2 là 2:3 thì sau khi cân bằng ta có tỉ lệ mol nAl: nn2o: n2 là: A. 236 B. 469 C. 463 D. 203 E. tất cả đều sai. Câu 18. Cho m gam nhôm phản ứng hết với dung dịch axit HNO3 thu được 8,96 lít(đktc) hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi so với hiđrô bằng: A. 5,3 B. 15,3 C.11,3 D.16,0 E. 16,3 Câu 19. Đốt 12,8 g Cu trong không khí rồi hòa tan chất rắn thu được bằng HNO3 0,5 M thoát ra 448 ml khí NO (ở đktc) .Thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 đã dùng là : A. 0,56 lit B. 0,84 lit C. 1,12 lit D. 1,68 lit. Câu 20 . Cho hỗn hợp khí X gồm N2 ; NO ; NH3 và hơi H2O đi qua bình chứa P2O5 thì còn l ại hỗn hợp khí Y chỉ gồm 2 khí , 2 khí đó là : A. N2 và NO B. NH3 và hơi H2O C. NO và NH 3 D. N2 và NH3. Câu 21. Khi nhiệt phân, dãy muối nitrat nào đều cho sản phẩm là oxit kim loại , khí nitơ oxit và oxi? A. Zn(NO3)2 ; KNO3 ; Pb(NO3)2 B. Cu(NO3)2 ; LiNO3 ; KNO3 C. Cu(NO3)2 ; Fe(NO3)2 ; Mg(NO3)2 D. Hg(NO3)2 ; AgNO3 ; KNO3.
  5. Câu 22. Hòa tan 19,2 g Cu vào dung dịch HNO3 loãng thoát ra khí NO. Tr ộn NO thu được với oxi , sau đó sục vào nước để chuyển hết thành HNO3 . Thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia vào quá trình trên là : A. 2,24 lit B. 3,36 lit C. 4,48 lit D. 5,60 lit.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2