intTypePromotion=3

CƠ HỌC KẾT CẤU II

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
260
download

CƠ HỌC KẾT CẤU II

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dùng cho môn học cơ học kết cấu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CƠ HỌC KẾT CẤU II

  1. CƠ HỌC KẾT CẤU 2 Page 81 xl P=1 MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MB MA = -x(1 - x)2l; MB = -x2(1 - x)l A B rA = (1 - x)2(1 + 2x); rB = x2(3 - 2x)l Mk = (1 - x)2[h(1 + 2x) - x]l khi h £ x rA hl rB 2 Mk = x [(1 - h)(3 - 2x) – (1 - x)]l khi h ³ x l x 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,0 0 -0,0810.l -0,1280.l -0,1470.l -0,1440.l -0,1250.l -0,0960.l -0,0630.l -0,0320.l -0,0090.l 0 0,1 0 0,08092.l -0,0384.l -0,0686.l -0,0792.l -0,0750.l -0,0608.l -0,0414.l -0,0216.l -0,0062.l 0 0,2 0 0,0134.l 0,0512.l 0,0118.l -0,0144.l -0,0250.l -0,0256.l -0,0198.l -0,0112.l -0,0034.l 0 Mômen uốn tại tiết diện h = 0,3 0 0,0106.l 0,0408.l 0,0882.l 0,0504.l 0,0250.l 0,0096.l 0,0234.l -0,0008.l -0,0006.l 0 0,4 0 0,0078.l 0,0302.l 0,0666.l 0,1152.l 0,0750.l 0,0448.l 0,0018.l 0,0096.l 0,0022.l 0 0,5 0 0,0050.l 0,0200.l 0,0450.l 0,0800.l 0,1250.l 0,0800.l 0,0450.l 0,0200.l 0,0050.l 0 0,6 0 0,0022.l 0,0096.l 0,0234.l 0,0448.l 0,0750.l 0,1152.l 0,0666.l 0,0302.l 0,0078.l 0 0,7 0 -0,0006.l -0,0008.l 0,0018.l 0,0096.l 0,0250.l 0,0504.l 0,0882.l 0,0408.l 0,0106.l 0 0,8 0 -0,0034.l -0,0112.l 0,0198.l -0,0256.l -0,0250.l -0,0144.l 0,0118.l 0,0512.l 0,0134.l 0 0,9 0 -0,0062.l -0,0216.l 0,0414.l -0,0608.l -0,0750.l -0,0792.l -0,0686.l -0,0384.l 0,0892.l 0 1,0 0 -0,0090.l -0,0320.l 0,0630.l -0,0960.l -0,1250.l -0,1400.l -0,1470.l -0,1284.l -0,0810.l 0 B.6.5.1
  2. CƠ HỌC KẾT CẤU 2 Page 82 xl 1 P=1 MA = - x (1 - x )(2 - x )l ; MB = 0 2 MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 A rA = (2 - 3x 2 + x 3 ) ; rB = x (3 - x )l B 2 2 1 rA Mk = x 2 (3 - x )(1 - h )l - (x - h )l khi h £ x hl rB 2 1 l Mk = x 2 (3 - h )(1 - h )l khi h ³ x 2 x 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,0 0 -0,08550.l -0,1440.l -0,17850.l -0,1920.l -0,18750.l -0,1680.l -0,13650.l -0,0960.l -0,04950.l 0 0,1 0 0,01305.l -0,0496.l -0,09065.l -0,1128.l -0,11875.l -0,1112.l -0,09285.l -0,0664.l -0,03455.l 0 0,2 0 0,01160.l 0,0448.l -0,00280.l -0,0336.l -0,05000.l -0,0544.l -0,04920.l -0,0368.l -0,01960.l 0 Mômen uốn tại tiết diện h = 0,3 0 0,01015.l 0,0392.l 0,08505.l 0,0456.l 0,01875.l 0,0024.l -0,00550.l -0,0072.l -0,00465.l 0 0,4 0 0,00780.l 0,0336.l 0,07290.l 0,1248.l 0,08750.l 0,0592.l 0,03810.l 0,0224.l 0,01030.l 0 0,5 0 0,00725.l 0,0280.l 0,06075.l 0,1040.l 0,15625.l 0,1160.l 0,08175.l 0,0520.l 0,02525.l 0 0,6 0 0,00580.l 0,0224.l 0,04860.l 0,0832.l 0,12500.l 0,1728.l 0,12540.l 0,0816.l 0,04020.l 0 0,7 0 0,00435.l 0,0168.l 0,03645.l 0,0624.l 0,09735.l 0,1296.l 0,16905.l 0,1112.l 0,05515.l 0 0,8 0 0,00290.l 0,0112.l 0,02130.l 0,0416.l 0,06250.l 0,0864.l 0,11270.l 0,1408.l 0,07010.l 0 0,9 0 0,00145.l 0,0056.l 0,01215.l 0,0208.l 0,03125.l 0,0432.l 0,05635.l 0,0704.l 0,08505.l 0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B.6.5.2
  3. CƠ HỌC KẾT CẤU 2 Page 83 xl 1 1 2 P=1 MA = - x (2 - x )l ; MB = x l 2 2 MA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MB rA = 1; rB = 0 A 1 Mk = - x (2 - x )l + hl khi h £ x B 2 rA hl 1 Mk = x 2 l khi h ³ x 2 l x 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,0 0 -0,0950.l -0,1800.l -0,2550.l -0,3200.l -0,3750.l -0,4200.l -0,4550.l -0,4800.l -0,4950.l -0,50.l 0,1 0 0,0050.l -0,0800.l -0,1550.l -0,2200.l -0,2750.l -0,3200.l -0,3550.l -0,3800.l -0,3950.l -0,40.l 0,2 0 0,0050.l 0,0200.l -0,0550.l -0,1200.l -0,1750.l -0,2200.l -0,2550.l -0,2800.l -0,2950.l -0,30.l Mômen uốn tại tiết diện h = 0,3 0 0,0050.l 0,0200.l 0,0450.l -0,0200.l -0,0750.l -0,1200.l -0,1500.l -0,1800.l -0,1950.l -0,20.l 0,4 0 0,0050.l 0,0200.l 0,0450.l 0,0800.l 0,0250.l -0,0200.l 0,0550.l -0,0800.l -0,0950.l -0,10.l 0,5 0 0,0050.l 0,0200.l 0,0450.l 0,0800.l 0,1250.l 0,0800.l 0,0450.l 0,0200.l 0,0050.l 0,00 0,6 0 0,0050.l 0,0200.l 0,0450.l 0,0800.l 0,1250.l 0,1800.l 0,1450.l 0,1200.l 0,1050.l 0,10.l 0,7 0 0,0050.l 0,0200.l 0,0450.l 0,0800.l 0,1250.l 0,1800.l 0,2450.l 0,2200.l 0,2050.l 0,20.l 0,8 0 0,0050.l 0,0200.l 0,0450.l 0,0800.l 0,1250.l 0,1800.l 0,2450.l 0,3200.l 0,3050.l 0,30.l 0,9 0 0,0050.l 0,0200.l 0,0450.l 0,0800.l 0,1250.l 0,1800.l 0,2450.l 0,3200.l 0,4050.l 0,40.l 1,0 0 0,0050.l 0,0200.l 0,0450.l 0,0800.l 0,1250.l 0,1800.l 0,2450.l 0,3200.l 0,4050.l 0,50.l B.6.5.3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản